eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Oleszno › Dostawa wyposażenia obsługowo-remontowego warsztatów Znak postępowania 367/2023Ogłoszenie z dnia 2023-10-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa wyposażenia obsługowo-remontowego warsztatów
Znak postępowania 367/2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 16 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W DRAWSKU POMORSKIM (JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 3378)

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 320991649

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Główna 1

1.5.2.) Miejscowość: Oleszno

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-513

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 16wog.zam.pub@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://16wog.wp.mil.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.16wog.wp.mil.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa wyposażenia obsługowo-remontowego warsztatów
Znak postępowania 367/2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-94d15a4b-5d0d-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00456391

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00084794/16/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Dostawa wyposażenia obsługowo-remontowego warsztatów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00415377

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 367/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia obsługowo-remontowego warsztatów.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w:
- Załączniku nr 1 – opis przedmiotu zamówienia;
- Załączniku nr 2 – projekt umowy
3. Dostarczony sprzęt musi być produktem kategorii I wolny od jakichkolwiek usterek, spełniający wymagania jakościowe określone w dokumentacji technicznej producenta na dany wyrób, fabrycznie nowy - produkt wykonany z nowych elementów, nieregenerowany i nieobciążony prawami unormowanymi na rzecz osób trzecich.
4. Zamawiający nie dopuszcza „tworzenia” zestawów narzędzi przez Wykonawcę na po-trzeby danego postępowania tzn. zestaw musi być taki jak oferuje producent opisując go w swoim katalogu/specyfikacji/karcie charakterystyki etc.
5.Towar musi być ogólnie dostępny na rynku możliwy do sprawdzenia według numeru katalogowego producenta wskazanego w tabeli (formularz cenowy), lub strony interneto-wej na której został zaproponowany przez sprzedającego.
6. W formularzu należy wpisać numer katalogowy oraz producenta oferowanych towarów lub symbol według którego możliwe będzie zidentyfikowanie proponowanego towaru.
7. Na wezwanie Zamawiającego do każdej pozycji Wykonawca zobowiązany jest przedsta-wić kartę charakterystyki w języku polskim , z której jasno będzie wynikało, że zapropo-nowany sprzęt/narzędzia spełnia wymagania postawione przez Zamawiającego, (przez kar-tę charakterystyki należy rozumieć kopię z katalogu producenta, wydruk potwierdzone za zgodność z oryginałem)

4.5.3.) Główny kod CPV: 44510000-8 - Narzędzia

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

brak środków

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.