eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Oleszno › Dostawa wyposażenia obsługowo-remontowego warsztatów Znak postępowania 367/2023Ogłoszenie z dnia 2023-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa wyposażenia obsługowo-remontowego warsztatów
Znak postępowania 367/2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 16 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W DRAWSKU POMORSKIM (JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 3378)

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 320991649

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Główna 1

1.5.2.) Miejscowość: Oleszno

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-513

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 16wog.zam.pub@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://16wog.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa wyposażenia obsługowo-remontowego warsztatów
Znak postępowania 367/2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-94d15a4b-5d0d-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00415377

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00084794/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Dostawa wyposażenia obsługowo-remontowego warsztatów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.16wog.wp.mil.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.16wog.wp.mil.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 21. Ofertę (formularz ofertowy/cenowy) oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 sporządza się pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
1) zgodnie z art. 781 §1 k.c. do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej
wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie
go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Konieczne jest zatem po pierwsze
złożenie oświadczenia w postaci elektronicznej, a po drugie opatrzenie
go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2) oświadczeniem woli w postaci elektronicznej jest takie oświadczenie woli, którego treść przybrała postać elektroniczną wyrażoną w dokumencie elektronicznym
w rozumieniu art. 3 pkt 35 rozporządzenia eIDAS (Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (EU) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014r.).
3) podpis zaufany jest zgodnie z art. 3 pkt 14a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących działania publiczne (tekst
jednolity Dz.U. z 2023r. poz. 57) podpisem elektronicznym, którego autentyczność i integralność są zapewniane przy użyciu pieczęci elektronicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji, zawierającym dane identyfikujące osobę, ustalone na podstawie środka identyfikacji elektronicznej wydanego w nadzorowanym przez ministra właściwego do spraw informatyzacji systemie teleinformatycznym, który zapewnia obsługę publicznego systemu identyfikacji elektronicznej, w tym profilu za-ufanego i profilu osobistego. Danymi identyfikującymi osobę w podpisie zaufanym są imię (imiona), nazwisko i numer PESEL. Ponadto podpis zaufany umożliwia iden-tyfikację środka identyfikacji elektronicznej, przy użyciu którego został złożony i czasu jego złożenia. Chodzi tu zatem o podpis przynależny do profilu zaufanego na platformie ePUAP.
4) podpis osobisty to zaś podpis zdefiniowany w art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia
6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 671). Jest to zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 11 rozporządze-nia elDAS weryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu osobistego, czyli poświad-czenia elektronicznego, które przyporządkowuje dane służące do walidacji podpisu
osobistego do posiadacza dowodu osobistego, potwierdzające dane tego
posiadacza. Certyfikaty podpisu elektronicznego stanowią warstwę elektroniczną
dowodu osobistego i są wydawane przez ministra właściwego do spraw
wewnętrznych.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 367/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia obsługowo-remontowego warsztatów.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w:
- Załączniku nr 1 – opis przedmiotu zamówienia;
- Załączniku nr 2 – projekt umowy
3. Dostarczony sprzęt musi być produktem kategorii I wolny od jakichkolwiek usterek, spełniający wymagania jakościowe określone w dokumentacji technicznej producenta na dany wyrób, fabrycznie nowy - produkt wykonany z nowych elementów, nieregenerowany i nieobciążony prawami unormowanymi na rzecz osób trzecich.
4. Zamawiający nie dopuszcza „tworzenia” zestawów narzędzi przez Wykonawcę na po-trzeby danego postępowania tzn. zestaw musi być taki jak oferuje producent opisując go w swoim katalogu/specyfikacji/karcie charakterystyki etc.
5.Towar musi być ogólnie dostępny na rynku możliwy do sprawdzenia według numeru katalogowego producenta wskazanego w tabeli (formularz cenowy), lub strony interneto-wej na której został zaproponowany przez sprzedającego.
6. W formularzu należy wpisać numer katalogowy oraz producenta oferowanych towarów lub symbol według którego możliwe będzie zidentyfikowanie proponowanego towaru.
7. Na wezwanie Zamawiającego do każdej pozycji Wykonawca zobowiązany jest przedsta-wić kartę charakterystyki w języku polskim , z której jasno będzie wynikało, że zapropo-nowany sprzęt/narzędzia spełnia wymagania postawione przez Zamawiającego, (przez kar-tę charakterystyki należy rozumieć kopię z katalogu producenta, wydruk potwierdzone za zgodność z oryginałem)

4.2.6.) Główny kod CPV: 44510000-8 - Narzędzia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

zgodnie z swz

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: zgodnie z swz

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: zgodnie z swz

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

§ 15 Postanowienia końcowe - projekt umowy
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadkach określonych w art. 455 ustawy Pzp

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-10 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma zakupowa

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-10 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-08

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.