eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bytom › Przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków dla osób objętych pomocą społeczną MOPR w Bytomiu z podziałem na osiem częściOgłoszenie z dnia 2022-11-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków dla osób objętych pomocą społeczną MOPR w Bytomiu z podziałem na osiem części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 003449284

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Strzelców Bytomskich 16

1.5.2.) Miejscowość: Bytom

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-902

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 32/388-67-51

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dz@mopr.bytom.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://mopr.bytom.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków dla osób objętych pomocą społeczną MOPR w Bytomiu z podziałem na osiem części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8c93ddca-6b36-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00456290

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00018760/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.11 przygotowanie i wydawanie gorących posiłków dla osób korzystających z pomocy społecznej w roku 2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://mopr-bytom.logintrade.net/zapytania_email,109071,9338a2b3062b5a6d52a48206346efe2a.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://mopr-bytom.logintrade.net/zapytania_email,109071,9338a2b3062b5a6d52a48206346efe2a.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym, a Wykonawcami, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej poprzez Platformę dostępną pod adresem:
https://mopr-bytom.logintrade.net/zapytania_email,109071,9338a2b3062b5a6d52a48206346efe2a.html
2. Zamawiający zaleca Wykonawcy zamierzającemu wziąć udział w postępowaniu posiadanie konta na Platformie. Instrukcje dotyczące korzystania z Platformy (rejestracji, wymagań technicznych, zadawania pytań do postępowania, udziału w postępowaniu, w tym składania oferty) dostępne są na Platformie https://mopr-bytom.logintrade.net/rejestracja/ w zakładce INSTRUKCJE. Skuteczne przekazanie pytania przez użytkownika niezalogowanego wymaga potwierdzenia informacji otrzymanej na skrzynkę mailową.
3. Kodowanie i oznaczanie czasu przekazania danych: Czas zapisany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych (oferty, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji) jest to czas ich wpływu na Platformę, a nie data wykonania danej czynności przez Wykonawcę na Platformie.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB. Większe pliki zaleca się skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP) w celu nieprzekroczenia ww. wielkości. Zamawiający informuje, iż w oparciu o zapisy pkt 4 załącznika nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformacyjnych nie dopuszcza się kompresji pliku archiwum w formacie RAR. W przypadku próby zastosowania formatu kompresji RAR nie będzie możliwe jego złożenie za pomocą Platformy.
5. Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet.
6. Zamawiający dopuszcza komunikację poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail: dz@mopr.bytom.pl, przy czym OFERTĘ należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy. Przekazanie wszelkiej korespondencji poprzez pocztę elektroniczną wymaga na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu jej otrzymania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, Zamawiający informuje, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom;
• dane kontaktowe inspektora ochrony Pani/Pana danych osobowych: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom tel.: 32/388-67-37; adres mail: IOD@mopr.bytom.pl;
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (a w przypadku dokonania wyboru złożonej oferty jako najkorzystniejszej i zawarciu umowy, także w celu związanym z realizacją zamówienia);
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), dalej „ustawy Pzp”;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zniszczenia dokumentacji postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub umową o dofinansowanie, - jeżeli dotyczy, lecz nie krócej niż przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy (zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy Pzp);
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan:
˗ na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
˗ na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych. Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,
˗ na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego,
˗ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): • nie przysługuje Pani/Panu:
˗ w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
˗ prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,
˗ na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
• jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba, że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO;
• skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp;
• w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DA.2812.14.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 8

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ A:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług gastronomicznych polegających na codziennym przygotowywaniu i wydawaniu gorących posiłków osobom, którym decyzją administracyjną przyznano świadczenie w tej formie.
2. Przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków obejmuje osoby zamieszkałe w Bytomiu obsługiwane przez Terenowy Punkt Pomocy Środowiskowej nr 7.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik A do specyfikacji (SWZ).
4. Ogólne zasady i sposób realizacji zamówienia określają Projektowane postanowienia umowne stanowiące załącznik nr 3 do specyfikacji (SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 55322000-3 - Usługi gotowania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

55320000-9 - Usługi podawania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: według kryteriów oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dostępność lokalu gastronomicznego (lokalu przystosowanego do wydawania posiłków)

4.3.6.) Waga: 15,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dostępność sali konsumpcyjnej lub lokalu w niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium społeczne - zatrudnienie osoby/osób niepełnosprawnych na czas realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 5,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ B:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług gastronomicznych polegających na codziennym przygotowywaniu i wydawaniu gorących posiłków osobom, którym decyzją administracyjną przyznano świadczenie w tej formie.
2. Przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków obejmuje osoby zamieszkałe w Bytomiu obsługiwane przez Terenowy Punkt Pomocy Środowiskowej nr 4.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik A do specyfikacji (SWZ).
4. Ogólne zasady i sposób realizacji zamówienia określają Projektowane postanowienia umowne stanowiące załącznik nr 3 do specyfikacji (SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 55322000-3 - Usługi gotowania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

55320000-9 - Usługi podawania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: według kryteriów oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dostępność lokalu gastronomicznego (lokalu przystosowanego do wydawania posiłków)

4.3.6.) Waga: 15,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dostępność sali konsumpcyjnej lub lokalu w niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium społeczne - zatrudnienie osoby/osób niepełnosprawnych na czas realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 5,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ C:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług gastronomicznych polegających na codziennym przygotowywaniu i wydawaniu gorących posiłków osobom, którym decyzją administracyjną przyznano świadczenie w tej formie.
2. Przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków obejmuje osoby zamieszkałe w Bytomiu obsługiwane przez Terenowy Punkt Pomocy Środowiskowej nr 2.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik A do specyfikacji (SWZ).
4. Ogólne zasady i sposób realizacji zamówienia określają Projektowane postanowienia umowne stanowiące załącznik nr 3 do specyfikacji (SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 55322000-3 - Usługi gotowania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

55320000-9 - Usługi podawania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: według kryteriów oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dostępność lokalu gastronomicznego (lokalu przystosowanego do wydawania posiłków)

4.3.6.) Waga: 15,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dostępność sali konsumpcyjnej lub lokalu w niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium społeczne - zatrudnienie osoby/osób niepełnosprawnych na czas realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 5,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ D:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług gastronomicznych polegających na codziennym przygotowywaniu i wydawaniu gorących posiłków osobom, którym decyzją administracyjną przyznano świadczenie w tej formie.
2. Przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków obejmuje osoby zamieszkałe w Bytomiu obsługiwane przez Terenowy Punkt Pomocy Środowiskowej nr 5.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik A do specyfikacji (SWZ).
4. Ogólne zasady i sposób realizacji zamówienia określają Projektowane postanowienia umowne stanowiące załącznik nr 3 do specyfikacji (SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 55322000-3 - Usługi gotowania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

55320000-9 - Usługi podawania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: według kryteriów oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dostępność lokalu gastronomicznego (lokalu przystosowanego do wydawania posiłków)

4.3.6.) Waga: 15,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dostępność sali konsumpcyjnej lub lokalu w niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium społeczne - zatrudnienie osoby/osób niepełnosprawnych na czas realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 5,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ E:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług gastronomicznych polegających na codziennym przygotowywaniu i wydawaniu gorących posiłków osobom, którym decyzją administracyjną przyznano świadczenie w tej formie.
2. Przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków obejmuje osoby zamieszkałe w Bytomiu obsługiwane przez Terenowy Punkt Pomocy Środowiskowej nr 6.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik A do specyfikacji (SWZ).
4. Ogólne zasady i sposób realizacji zamówienia określają Projektowane postanowienia umowne stanowiące załącznik nr 3 do specyfikacji (SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 55322000-3 - Usługi gotowania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

55320000-9 - Usługi podawania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: według kryteriów oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dostępność lokalu gastronomicznego (lokalu przystosowanego do wydawania posiłków)

4.3.6.) Waga: 15,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dostępność sali konsumpcyjnej lub lokalu w niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium społeczne - zatrudnienie osoby/osób niepełnosprawnych na czas realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 5,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ F:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług gastronomicznych polegających na codziennym przygotowywaniu i wydawaniu gorących posiłków osobom, którym decyzją administracyjną przyznano świadczenie w tej formie.
2. Przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków obejmuje osoby zamieszkałe w Bytomiu obsługiwane przez Terenowy Punkt Pomocy Środowiskowej nr 6.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik A do specyfikacji (SWZ).
4. Ogólne zasady i sposób realizacji zamówienia określają Projektowane postanowienia umowne stanowiące załącznik nr 3 do specyfikacji (SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 55322000-3 - Usługi gotowania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

55320000-9 - Usługi podawania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: według kryteriów oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dostępność lokalu gastronomicznego (lokalu przystosowanego do wydawania posiłków)

4.3.6.) Waga: 15,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dostępność sali konsumpcyjnej lub lokalu w niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium społeczne - zatrudnienie osoby/osób niepełnosprawnych na czas realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 5,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ G:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług gastronomicznych polegających na codziennym przygotowywaniu i wydawaniu gorących posiłków osobom, którym decyzją administracyjną przyznano świadczenie w tej formie.
2. Przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków obejmuje osoby zamieszkałe w Bytomiu obsługiwane przez Terenowy Punkt Pomocy Środowiskowej nr 1, 2, 3.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik A do specyfikacji (SWZ).
4. Ogólne zasady i sposób realizacji zamówienia określają Projektowane postanowienia umowne stanowiące załącznik nr 3 do specyfikacji (SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 55322000-3 - Usługi gotowania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55320000-9 - Usługi podawania posiłków

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: według kryteriów oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dostępność lokalu gastronomicznego (lokalu przystosowanego do wydawania posiłków)

4.3.6.) Waga: 15,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dostępność sali konsumpcyjnej lub lokalu w niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium społeczne - zatrudnienie osoby/osób niepełnosprawnych na czas realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 5,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ H:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług gastronomicznych polegających na codziennym przygotowywaniu i wydawaniu gorących posiłków osobom, którym decyzją administracyjną przyznano świadczenie w tej formie.
2. Przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków obejmuje osoby zamieszkałe w Bytomiu obsługiwane przez Terenowy Punkt Pomocy Środowiskowej nr 1, 2, 3.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik A do specyfikacji (SWZ).
4. Ogólne zasady i sposób realizacji zamówienia określają Projektowane postanowienia umowne stanowiące załącznik nr 3 do specyfikacji (SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 55322000-3 - Usługi gotowania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

55320000-9 - Usługi podawania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: według kryteriów oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dostępność lokalu gastronomicznego (lokalu przystosowanego do wydawania posiłków)

4.3.6.) Waga: 15,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dostępność sali konsumpcyjnej lub lokalu w niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium społeczne - zatrudnienie osoby/osób niepełnosprawnych na czas realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 5,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający nie wymaga przedłożenia podmiotowych środków dowodowych.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający nie wymaga przedłożenia podmiotowych środków dowodowych.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Na potwierdzenie, że oferowana usługa spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik A do specyfikacji – SWZ) Wykonawca winien złożyć: aktualną decyzję terenowo podległego Państwowego Inspektora Sanitarnego dotyczącego zakładu przygotowującego posiłki, o której mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 2021 ze zm.), że:
- obiekt spełnia wymagania konieczne do zapewnienia higieny w procesie produkcji i obrocie środkami spożywczymi;
- Wykonawca może produkować i obracać żywnością, czyli wykonywać i dostarczać posiłki.
Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe jeżeli potwierdzają, że oferowane usługi spełniają określone przez Zamawiającego wymagania.
W ramach ww. dokumentu/-ów Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował przez cały okres obowiązywania umowy co najmniej jednym lokalem gastronomicznym lub lokalem przystosowanym do wydawania posiłków o lokalizacji odpowiedniej dla części postępowania, którego dotyczy składana oferta), w którym Wykonawca prowadzi działalność gastronomiczną, przystosowanym do przygotowywania i wydawania posiłków, gdzie na sali konsumpcyjnej będą spożywane przez uprawnione osoby - gorące posiłki.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie Wykonawcę w wyznaczonym terminie do ich złożenia lub uzupełnienia chyba, że pomimo złożenia przedmiotowych środków dowodowych oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta winna składać się z:
1) formularza oferty stanowiącego odpowiednio dla danej części postępowania: załącznik nr 1A (dla części A); załącznik nr 1B (dla części B); załącznik nr 1C (dla części C); załącznik nr 1D (dla części D); załącznik nr 1E (dla części E); załącznik nr 1F (dla części F); załącznik nr 1G (dla części G); załącznik nr 1H (dla części H) do specyfikacji (SWZ);
2) oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu, o którym mowa odpowiednio w cz. VI ust. 1 specyfikacji (SWZ);
3) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania - o ile ofertę składa osoba prowadząca działalność gospodarczą lub podmiot wpisany do ww. rejestrów;
4) dokumentu/-ów, o których mowa w cz. VI ust. 4 specyfikacji (SWZ) na potwierdzenie, że oferowana usługa spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia (przedmiotowe środki dowodowe);
oraz - jeżeli dotyczy:
5) pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentu, o którym mowa w pkt 3;
6) dokumentu potwierdzającego ustanowienie pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych).
UWAGA:
a) Wykonawca nie jest zobowiązany do przedłożenia dokumentu, o którym mowa w pkt 3, jeżeli Zamawiający może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tego dokumentu, tj. co najmniej NIP lub REGON,
b) zapis, o którym mowa w pkt 5 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU (pkt 2)
Wykonawca winien dołączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (Zamawiający udostępnia wzór oświadczenia - załącznik nr 2 do specyfikacji (SWZ), z którego Wykonawca może skorzystać).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. konsorcjum, spółka cywilna) oświadczenie (art. 125 ust. 1 ustawy Pzp), składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w którym każdy z Wykonawców potwierdza brak podstaw wykluczenia.
2. Ww. oświadczenie/oświadczenia winno/-y być złożone - pod rygorem nieważności - w formie elektronicznej (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Jeśli do postępowania przystępują Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, to wszelka korespondencja prowadzona będzie z pełnomocnikiem (liderem) konsorcjum.
4. Przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zakazuje się wprowadzania do umowy zmian modyfikujących ogólny charakter umowy oraz wprowadzania do umowy zmian istotnych, za które uważa się zmiany określone w art. 454 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 1, Strony przewidują możliwość wprowadzenia do umowy następujących zmian:
1) zastąpienia dotychczasowego Wykonawcy nowym Wykonawcą:
a) w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy;
2) dokonania zmiany wskazanego podwykonawcy i/lub części wykonywanego przez niego zakresu podwykonawstwa, wprowadzenie nowego podwykonawcy, zrezygnowanie z podwykonawcy bądź wykonanie zamówienia przy pomocy podwykonawców, pomimo niewskazania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego żadnej części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa, (o których mowa w § 9 ust. 1 umowy);
3) dokonania zmiany:
a) wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, w tym ceny jednostkowej związanego z urzędową zmianą stawki podatku od towarów i usług, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę (tj. podwyższenie wynagrodzenia o wartość procentowego wzrostu stawki podatku VAT lub obniżenie wynagrodzenia o wartość procentowego obniżenia stawki podatku VAT). Powyższa zmiana wynagrodzenia dotyczyć będzie wyłącznie części wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, który pozostanie do wykonania po dniu wejścia w życie zmiany stawki podatku VAT. Ciężar wykazania zmian mających wpływ na zmianę kosztów wykonania przedmiotu umowy spoczywa na Wykonawcy, tym samym Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w wykazaniu podstaw wpływu zmian przepisów na koszty zamówienia,
b) wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy do wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania w celu umożliwienia realizacji pełnego zakresu zamówienia,
CIĄG DALSZY ZMIAN UMOWY - SEKCJA IX OGŁOSZENIA

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-02 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferta winna być złożona za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://mopr-bytom.logintrade.net/zapytania_email,109071,9338a2b3062b5a6d52a48206346efe2a.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-02 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-30

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

CIĄG DALSZY ZMIAN UMOWY:
c) wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, w tym ceny jednostkowej, z uwagi na podwyższenie lub obniżenie cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Podstawą do ustalenia poziomu zmiany wynagrodzenia Wykonawcy jest relacja wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym upłynął termin składania ofert i analogicznego wskaźnika ogłoszonego w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku,
d) waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy będzie dopuszczalna wówczas, gdy relacja pomiędzy wskaźnikami, o których mowa w lit. c) przekroczy 15 %, przy czym przy waloryzowaniu wynagrodzenia uwzględnia się różnicę pomiędzy wskaźnikami o jakich mowa w lit. c) zarówno w zakresie podwyższenia jak i obniżenia wynagrodzenia,
e) maksymalna wartość waloryzacji jaką dopuszcza Zamawiający wynosi 15 % wartości netto wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy,
f) ustalona pomiędzy stronami nowa wysokość wynagrodzenia Wykonawcy będzie obowiązywać od pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu złożenia wniosku i wymaga sporządzenia aneksu do umowy,
g) wniosek Strony domagającej się zmiany wynagrodzenia winien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty proponowanego wynagrodzenia po zmianie umowy,
h) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących podwykonawcy. Zapisy, o których mowa lit. c) stosuje się odpowiednio. Ciężar wykazania zmian mających wpływ na zmianę kosztów wykonania przedmiotu umowy spoczywa na Stronie domagającej się zmiany wynagrodzenia;
4) zmiany postanowień umowy, których konieczność wprowadzenia jest wynikiem zmian obowiązującego prawa, w szczególności ustawy o pomocy społecznej i aktów wykonawczych do niniejszej ustawy bądź działań organów państwowych, samorządowych, sądowych lub administracyjnych;
5) wprowadzenia do umowy zmian dotyczących realizacji dodatkowych usług przez dotychczasowego Wykonawcę, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, tj. w umowie w jej pierwotnym brzmieniu, o ile stały się one niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji, zamówionych w ramach pierwotnej umowy,
b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
c) wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50 % wartości pierwotnej umowy, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków,
- przy czym wprowadzanie kolejnych zmian z tego tytułu nie może następować w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych;
Z uwagi na ograniczoną ilość znaków - pozostałe zmiany umowy dostępne są w treści Projektowanych postanowień umownych stanowiących załącznik nr 3 do specyfikacji (SWZ).
POZOSTAŁE:
1. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835).
2. Termin wykonania zamówienia od dnia zawarcia umowy przez okres 12 miesięcy, przy czym nie wcześniej niż od dnia 02.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. (dotyczy wszystkich części postępowania).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.