eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bodzentyn › Zakup, dostawa i montaż klimatyzacji w budynku Centrum, Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w BielinachOgłoszenie z dnia 2022-11-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup, dostawa i montaż klimatyzacji w budynku Centrum, Tradycji, Turystyki
i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZWIĄZEK GMIN GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH

1.3.) Oddział zamawiającego: Związek Gmin Gór Świętokrzyskich

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 290877132

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Suchedniowska 3

1.5.2.) Miejscowość: Bodzentyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-010

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: 413025094 w. 209

1.5.8.) Numer faksu: 413026107

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zggs@zggs.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zggs.com.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://www.zggs.biuletyn.net

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup, dostawa i montaż klimatyzacji w budynku Centrum, Tradycji, Turystyki
i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e7fdd06a-492d-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00455953

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00020668/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Zakup i instalacja klimatyzacji w Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZGGŚ-270.DK.09.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż klimatyzacji w budynku Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach.
2. Zakres oraz parametry przedmiotu zamówienia:
a) montaż klimatyzatorów ściennych;
b) montaż jednostek zewnętrznych klimatyzacji na elewacji budynku;
c) montaż instalacji chłodniczej, odprowadzenia skroplin, instalacji elektrycznej zasilającej urządzenia oraz instalacji sterującej;
d) prace towarzyszące związane z zabudową instalacji chłodniczej, odprowadzania skroplin oraz elektrycznej i sterującej;
e) uruchomienie klimatyzacji.
f) przeszkolenie personelu obiektu Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach (grupa 10 osób)
g) przygotowanie i przekazanie kompletnej dokumentacji obsługi instalacji klimatyzacji dla użytkowników
Szczegółowy zakres zamówienia zawarty został w projekcie architektoniczno-budowlanym, projektach wykonawczych, specyfikacjach technicznych stanowiących załącznik do niniejszej SWZ. Wersje papierowe dokumentacji dostępne w Biurze Związku.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39717200-3 - Urządzenia klimatyzacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45331220-4 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 113258,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 181162,33 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 113258,40 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: REGUTECH Krzysztof Klęk

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 012245904

7.3.3) Ulica: Zgórska

7.3.4) Miejscowość: Kielce

7.3.5) Kod pocztowy: 25-827

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 113258,40 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.