eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Toruń › Opracowanie pakietu 7 analiz gospodarczych ukierunkowanych na specyfikę eksportową województwa kujawsko-pomorskiegoOgłoszenie z dnia 2022-11-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie pakietu 7 analiz gospodarczych ukierunkowanych na specyfikę eksportową województwa kujawsko-pomorskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Województwo Kujawsko-Pomorskie

1.3.) Oddział zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871121290

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Teatralny 2

1.5.2.) Miejscowość: Toruń

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.kujawsko-pomorskie.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie pakietu 7 analiz gospodarczych ukierunkowanych na specyfikę eksportową województwa kujawsko-pomorskiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-eb3f4e41-6b30-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00455726

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00024097/27/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.70 Opracowanie pakietu 7 analiz gospodarczych ukierunkowanych na specyfikę eksportową województwa kujawsko-pomorskiego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/kujawsko.pomorskie

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/kujawsko.pomorskie

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej pod
adresem https://platformazakupowa.pl/pn/kujawsko.pomorskie zwanej dalej Platformą.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za
pośrednictwem formularza "Wyślij wiadomość" dostępnego na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/kujawsko.pomorskie.
3. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający
i Wykonawcy posługują się nazwą i numerem postępowania określonym przez Zamawiającego na pierwszej stronie SWZ.
4. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku przerwy w funkcjonowaniu lub awarii niedziałania:
https://platformazakupowa.pl/pn/kujawsko.pomorskie Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą
poczty elektronicznej, na adres zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl .
5. Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważniona w zakresie formalnym i merytorycznym jest Pani Marta Jaroszewska, tel.
+48 56-62-18-361.
6. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl.
Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie
zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest
konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego
wykonawcy.
7. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na
platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może
trafić do folderu SPAM.
8. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: a) akceptuje warunki korzystania z
platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz
uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem https://platformazakupowa.pl/strona/45-
instrukcje
9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z
platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania
ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za
ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony
w art. 221 ustawy Pzp.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L. 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz. Urz. UE L. 127 z 23 maja 2018 r., str. 2), dalej: rozporządzeniem 2016/679, tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem 2016/679 oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
Zamawiający informuje, że:

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Kujawsko-Pomorskie - Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Pl. Teatralny 2;
 inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu; jest Pan Andrzej Narolewski, adres poczty elektronicznej: iod@kujawskopomorskie.pl;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
 odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp, z uwzględnieniem ograniczenia zasady jawności;
 dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy;
 Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez rozporządzenie 2016/679 i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą:
1) obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 rozporządzenia 2016/679 względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego,
2) obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 rozporządzenia 2016/679 względem osób fizycznych, których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego.
cdn.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający informuje, że;
1) udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia 2016/679 (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie;
2) udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania
o udzielenie zamówienia;
3) w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679 (związanych z prawem Wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem Wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 rozporządzenia 2016/679, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez Wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
4) skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679 (uprawnienie do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
5) w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;
6) w przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZW-I.272.83.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opracowanie pakietu 7 analiz gospodarczych ukierunkowanych na specyfikę eksportową województwa kujawsko-pomorskiego, zgodnie z zapisami opisu przedmiotu zamówienia (OPZ), stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ, Wykazem analiz eksportowych, stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ oraz z projektem umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.
Celem wykonania analiz jest przygotowanie, rozwój i wzmocnienie oferty informacyjnej/doradczej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Ekspertów (K-PCOIE), wspierającej przedstawicieli grupy docelowej projektu – interesariuszy ze środowisk MŚP, jednostek samorządu terytorialnego i instytucji otoczenia biznesu w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw z sektora MŚP.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71620000-0 - Usługi analizy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72316000-3 - Usługi analizy danych

73110000-6 - Usługi badawcze

73210000-7 - Usługi doradcze w zakresie badań

79000000-4 - Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania

79300000-7 - Badania rynkowe i ekonomiczne; ankietowanie i statystyka

79310000-0 - Usługi badania rynku

79822500-7 - Usługi projektów graficznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów przyznanych przez każdego dokonującego oceny członka komisji przetargowej w oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 (100 % = 100 pkt).
Punkty za poszczególne kryteria zostaną zsumowane i będą stanowić końcową ocenę oferty. Maksymalnie wykonawca może zdobyć 100 pkt.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę oferty.
W przypadku uzyskania przez dwie (lub więcej) oferty jednakowej ilości punktów, wygrywa oferta z niższą ceną.

Ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
P = C + J
gdzie:
P – łączna liczba punktów jakie uzyskała oferta
C - liczba punktów w kryterium „Cena”
J – liczba punktów w kryterium „Jakość”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: podkryterium „scenariusz (koncepcja) wykonania przedmiotu zamówienia”

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: podkryterium „opis organizacji pracy zespołu analitycznego realizującego przedmiot zamówienia”

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zamawiający, na podstawie art. 112 ustawy Pzp określa następujące warunki udziału w postępowaniu:

1.1 Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.

1.2 Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.

1.3 Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.

1.4 Zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że:

1.4.1 wykonał w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed dniem upływu terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:
a) 1 usługę - realizację o wartości co najmniej 300 000 PLN brutto, której przedmiotem było przeprowadzenie analiz/ekspertyz/badań, dotyczących problematyki rozwoju społeczno-gospodarczego i/lub problematyki eksportowej, obejmującą obszar co najmniej 1 województwa (lub jego odpowiednika, jeśli analizy wykonywane były w innym kraju) lub na poziomie ogólnokrajowym - w formie publicznie dostępnej publikacji;
b) 1 usługę - realizację o wartości co najmniej 300 000 PLN brutto, której przedmiotem było przeprowadzenie analiz/ekspertyz/badań, dotyczących problematyki eksportowej, obejmującą obszar co najmniej 1 województwa (lub jego odpowiednika, jeśli analizy wykonywane były w innym kraju) lub na poziomie ogólnokrajowym, przy czym dane do analizy wykorzystywane były ze źródeł statystyki zagranicznej.
(z podaniem (opisem) przedmiotu zamówienia, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie).
UWAGA:
Jeżeli ofertę składa konsorcjum, to wystarczy, że wymagane doświadczenie wykaże jeden z konsorcjantów.

1.4.2 jest podmiotem o międzynarodowym obszarze działania (tj. np. funkcjonujący w ramach globalnej sieci firm członkowskich), posiadającym przedstawicielstwa/oddziały/siedziby za granicą przynajmniej na 5 zagranicznych rynkach priorytetowych dla rozwoju eksportu województwa kujawsko-pomorskiego (zgodnie z Programem Rozwoju Gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego z 2022 r.), w tym na co najmniej 3 kontynentach: Europa, Azja, Ameryka Północna, co zagwarantuje stały dostęp wykonawcy do aktualnych danych i informacji o rynkach eksportowych, które są przedmiotem badań w ramach poszczególnych analiz.
UWAGA:
Jeżeli ofertę składa konsorcjum, to wystarczy, że wymagany warunek wykaże jeden z konsorcjantów.

1.4.3 dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia niezbędnym potencjałem technicznym do wykonania zamówienia i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. wyznaczy do realizacji przedmiotu zamówienia Zespół Badawczy składający się z co najmniej z 4 osób, w którym znajdują się:
a) kierownik zespołu, który w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert był autorem lub współautorem lub brał udział w roli koordynatora lub kierownika projektu w co najmniej jednym projekcie o podobnej złożoności do przedmiotu zamówienia (przeprowadzenie analiz/ekspertyz/badań z zakresu rozwoju społeczno-gospodarczego lub z zakresu eksportu) w Polsce lub innym kraju;
b) eksperci, w tym przynajmniej:
• 1 ekspert ds. analiz makroekonomicznych,
• 1 ekspert ds. ekonomii społecznej,
• 1 ekspert ds. korekty językowo-redakcyjnej, który pod kątem językowo-redakcyjnym dokonał korekty przynajmniej 1 publicznie dostępnego raportu.
Każdy członek zespołu badawczego powinien posiadać przynajmniej tytuł magistra i doświadczenie zawodowe w obszarze ekonomii i/lub prawa i/lub stosunków międzynarodowych i/lub handlu zagranicznego i/lub obszarów pokrewnych, przy czym przynajmniej jeden ekspert z dziedziny makroekonomii lub ekonomii społecznej powinien posiadać stopień naukowy doktora. Każdy ekspert powinien wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert brał udział w realizacji co najmniej 1 usługi o podobnej złożoności do przedmiotu zamówienia (przeprowadzenie analiz/ekspertyz/badań z zakresu rozwoju społeczno-gospodarczego lub z zakresu eksportu) w Polsce lub innym kraju. Zamawiający dopuszcza możliwość spełnienia przez jedną osobę kilku wymienionych powyżej warunków.

Uwaga - dla udokumentowania doświadczenia każda osoba z Zespołu powinna wskazać jaką rolę i zadania pełniła w każdym z wymienionych tytułów analiz/ekspertyz/badań.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 4.2.1 oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik nr 3 do SWZ).

4.2.2 odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4.1.1 wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (Załącznik nr 7 do SWZ);
4.1.2 wykaz narzędzi w postaci „Wykazu przedstawicielstw/oddziałów/siedzib Wykonawcy”, rozumianego jako podmiot o międzynarodowym obszarze działania (tj. np. funkcjonujący w ramach globalnej sieci firm członkowskich), (Załącznik nr 8 do SWZ).
4.1.3 wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 9 do SWZ);

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. harmonogram rzeczowo-finansowy;
2. dokumenty, na podstawie których Zamawiający dokona oceny w pozacenowym kryterium oceny ofert, wskazanym w dziale XIX Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
a) scenariusz (koncepcja) realizacji przedmiotu zamówienia,
b) opis organizacji pracy zespołu analitycznego realizującego przedmiot zamówienia.

Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy Pzp. jedynie w zakresie pkt 1 - harmonogramu rzeczowo-finansowego.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy Pzp. jedynie w zakresie pkt 1 - harmonogramu rzeczowo-finansowego.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

2.1 Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ;
2.2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału aktualne na dzień składania ofert, stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (Załącznik nr 1 do SWZ);
2.3 W przypadku dokonywania czynności związanych ze złożeniem wymaganych dokumentów przez osobę(y) nie wymienioną(e) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo;
2.4 Oświadczenie dotyczące podwykonawstwa (Załącznik nr 10 do SWZ);
2.5 Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o Zobowiązaniu do oddania do dyspozycji Wykonawcy, niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – jeżeli dotyczy (Załącznik nr 11 do SWZ);
2.6 Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału – jeżeli dotyczy (Załącznik nr 12 do SWZ);
2.7 oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie z art. 117 ustawy Pzp. (o którym mowa w dziale V pkt 5 SWZ) – jeżeli dotyczy;
2.8 harmonogram rzeczowo-finansowy;
2.9 scenariusz (koncepcja) realizacji przedmiotu zamówienia;
2.10 opis organizacji pracy zespołu analitycznego realizującego przedmiot zamówienia;
2.11 dowód wniesienia wadium.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 10.000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
2.1 pieniądzu,
2.2 gwarancjach bankowych,
2.3 gwarancjach ubezpieczeniowych,
2.4 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
3. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Bank PKO BP S.A., II Regionalne Centrum Korporacyjne w Bydgoszczy
konto nr 64 1020 5011 0000 9802 0119 5734.
z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu nr ZW-I.272. … . ….”
Nie dopuszcza się wpłacania wadium w kasie zamawiającego!
4. W przypadku wnoszenia wadium w innych niż „pieniądz” formach, wymagane jest załączenie do oferty oryginalnego dokumentu gwarancji/poręczenia w postaci elektronicznej,
5. Oryginał gwarancji/poręczenia powinien być dołączony do oferty w sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie z ustawą Pzp.
6. Wadium wniesione w formie gwarancji/poręczenia powinno zawierać klauzulę o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.
7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadku wystąpienia ustawowych podstaw do jego zatrzymania, określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy (lider konsorcjum).
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawców. Szczegółowe informacje zawiera rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
3. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:
1) nazwę postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;
2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału, o którym mowa w Dziale VI pkt 1 SWZ - Załącznik nr 1 do SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Istotne postanowienia umowy zawiera projekt umowy, stanowiący Załącznik nr 6 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w zakresie uregulowanym w art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. b, c, pkt 3 i 4, ust. 2 ustawy Pzp.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie:
3.1 składu osób, wskazanych w wykazie osób (Załącznik nr 9 do SWZ), jeśli wynikać to będzie z okoliczności o charakterze obiektywnym, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty, pod warunkiem że nowe osoby wchodzące w skład Zespołu, spełniać będą warunki określone w dziale V pkt 1 ppkt 1.4.3,
3.2 zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, która dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 57 pkt 2, wykonawca jest wówczas obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,
3.3 terminów realizacji przedmiotu zamówienia jedynie jeśli wynikać to będzie z okoliczności o charakterze obiektywnym, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty takich jak w szczególności:
3.3.1 zmiana przepisów prawa mająca wpływ na zakres lub sposób realizacji przedmiotu zamówienia,
3.3.2 wystąpienie siły wyższej, której działanie uniemożliwiło terminową realizację przedmiotu zamówienia, działanie siły wyższej rozumiane jest jako wszelkie nadzwyczajne zdarzenia o charakterze zewnętrznym, niemożliwe do przewidzenia, takie jak katastrofy, pożary, powodzie, wybuchy, ataki terrorystyczne, niepokoje społeczne, strajki, z wyjątkiem strajku u Wykonawcy, działania wojenne, epidemie.
3.3.3 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie terminów realizacji przedmiotu zamówienia jeśli wynikać to będzie z przerw w realizacji przedmiotu zamówienia, powstałych z przyczyn wyłącznie zależnych od Zamawiającego. W przypadku zaistnienia ww. okoliczności termin zostanie przedłużony o czas niezbędny do zrealizowania przedmiotu zamówienia, co zostanie ustalone za porozumieniem obu stron umowy, w oparciu o ww. okoliczności,
3.3.4 przedłużającej się niezależnej od Wykonawcy procedury udzielenia niniejszego zamówienia np. w związku z ewentualnym odwołaniem,
3.3.5 opóźnień związanych z wewnętrznym obiegiem dokumentów u Zamawiającego, niezależnych od Wykonawcy;
3.3.6 sposobu płatności z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia jeśli wynikać to będzie z okoliczności o charakterze obiektywnym, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty, w szczególności zmiany terminów realizacji zamówienia lub wynikać to będzie z innych zmian wprowadzonych do umowy.

4. Dopuszczalna jest zmiana wysokości wynagrodzenia brutto, jeśli wynikać to będzie ze zmiany obowiązującej stawki podatku VAT. W wypadku zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy brutto zostanie zmniejszone bądź zwiększone w stosunku odpowiednim do zmiany wysokości podatku VAT, wynagrodzenie Wykonawcy netto (tj. bez podatku VAT) jest niezmienne.
5. Inne zmiany w zakresie przewidzianym w projekcie umowy.

Fakt zaistnienia takich okoliczności podlegać będzie każdorazowo ocenie Zamawiającego.
Wszelkie zmiany umowy wymagają obopólnej zgody stron umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/kujawsko.pomorskie

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-16 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-14

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin wykonania zamówienia: nie dłuższy niż od dnia zawarcia umowy do 30 listopada 2023 roku z uwagi na upływ terminu realizacji projektu, w ramach którego jest realizowane przedmiotowe zamówienie. Zakłada się realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, załączonym przez Wykonawcę do oferty, tak aby odbiory poszczególnych analiz odbywały się etapowo, przez co rozumie się dokonywanie w ramach jednego etapu prac odbioru przynajmniej 1 analizy, aż do momentu zrealizowania całego pakietu opracowań.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.