eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gniezno › Obsługa portierni Zakładu Opiekuńczo Leczniczego SP ZOZ wraz z obsługą wewnętrznej centrali automatycznej sygnalizacji pożaruOgłoszenie z dnia 2022-11-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Obsługa portierni Zakładu Opiekuńczo Leczniczego SP ZOZ wraz z obsługą wewnętrznej centrali automatycznej sygnalizacji pożaru

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 639815948

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Elizy Orzeszkowej 27

1.5.2.) Miejscowość: Gniezno

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-200

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: 614262455

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zol@zolgniezno.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zolgniezno.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Obsługa portierni Zakładu Opiekuńczo Leczniczego SP ZOZ wraz z obsługą wewnętrznej centrali automatycznej sygnalizacji pożaru

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-de2bea38-6bc6-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00455644

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00014780/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Obsługa portierni Zakładu wraz z obsługą wewnętrznej centrali automat. sygnalizacji pożaru

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu następujących środków komunikacji elektronicznej:
1) Platformy do obsługi postępowań przetargowych, dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/
2) poczty elektronicznej: zolad@zolgniezno.com.pl lub https://epuap.gov.pl/wps/portal
[Adres ESP (skrytki ePUAP: /ZOLGniezno/SkrytkaESP]
- z zastrzeżeniem, iż oferta, wraz z załącznikami mogą zostać przekazane wyłącznie za pomocą powyższej Platformy zakupowej zamawiającego dostępnej pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/ lub https://epuap.gov.pl/wps/portal
[Adres ESP (skrytki ePUAP: /ZOLGniezno/SkrytkaESP]

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert)
12.2.1. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
12
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie rodzajów podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
12.2.2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ w trybie wskazanym w art. 284 ustawy Pzp.
12.2.3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
12.2.4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, składanego w trybie wskazanym w art. 284 ustawy Pzp.
12.2.5. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Opiekuńczo Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 62-200 Gniezno ul. E. Orzeszkowej 27 tel: 61 426-24-55 do 57 e-mail: zol@zolgniezno.com.pl
 inspektorem ochrony danych osobowych w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej jest Pan Michał Zajdowicz, kontakt: zol@zolgniezno.com.pl, 61 426-24-55;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji
 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18, art. 71 ust. 1 oraz art. 72 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.) dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
19
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DAT 372.4.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Obsługa portierni przez 24h/dobę z jednoosobową obsadą na jednej zmianie przez wszystkie dni kalendarzowe w roku.
2. Ilość godzin wykonywania zamówienia w okresie jednego roku wynosi 8760.
3. Zakres obowiązków obejmuje w szczególności:
a) zabezpieczenie Zakładu Opiekuńczo Leczniczego przed kradzieżą, włamaniem, dewastacją
b) zamykanie bram wjazdowych na teren Zakładu w porze nocnej od godziny 22.30 do godziny 5.00.
c) otwieranie i zamykanie zapory wjazdowej
d) zamykanie po godzinie 1500 i otwieranie o godzinie 700 drzwi wejściowych do segmentu administracji
e) wykonawca otrzyma klucze do budynku części administracyjnej które będą przechowywane przez Wykonawcę w sposób uniemożliwiający ich kradzież, czy tez użycie ich przez osoby nieupoważnione
W przypadku zgubienia lub innej zawinionej utraty jakichkolwiek kluczy przez Wykonawcę jest on zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Zamawiającemu, Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody Zamawiającego z tym związane, w tym zobowiązuje się ponieść wszystkie koszty wymiany zamków na nowe albo dorobienia utraconych kluczy.
f) sprawdzanie zabezpieczenia drzwi i okien oraz wyłączanie oświetlenia w segmencie administracji
g) obsługa centrali sygnalizacji pożarowej „Siemens FC724”:
- sprawdzanie wiarygodności wywołanego alarmu
- wyłączanie fałszywego alarmu
- powiadamianie stanowiska monitorowania o fałszywych alarmach
h) powiadamianie Policji i Straży Pożarnej w przypadkach nagłych zdarzeń (pożar, włamanie itp.)
i) powiadamianie Dyrektora w przypadkach nagłych zdarzeń (pożar, włamanie itp.)
h) prowadzenie rejestru osób wchodzących na teren Zakładu po godzinie 1500
i) przestrzeganie przepisów b.h.p. i p-poż. oraz regulaminów obowiązujących w Zakładzie
j) prowadzenie księgi z przebiegu pracy na każdej zmianie.
k) informowanie na bieżąco Zamawiającego o przypadkach zagrożenia i dewastacji mienia oraz włamania i kradzieży na terenie Zakładu Opiekuńczo Leczniczego.
4. Zakaz wpuszczania pojazdów na teren Zakładu za wyjątkiem samochodów:
a) Dyrektora
b) Głównego Księgowego
c) posiadających zezwolenie Dyrektora na wjazd na teren Zakładu
d) pojazdów uprzywilejowanych
e) służbowych i wykonujących zaopatrzenie na rzecz Zakładu
f) pracowników II i III zmiany (godz. 1400 i 2200);
4
5. Wykonawca przeszkoli pracowników portierni w zakresie obsługi centrali automatycznej sygnalizacji pożarowej „Siemens FC724” oraz urządzenia do retransmisji sygnałów pożarowych.
Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu oświadczenie , że pracownicy zatrudnieni w jego firmie, wykonujący pracę w portierni Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SP ZOZ ul. Elizy Orzeszkowej 27 62-200 Gniezno, posiadają ważne szkolenia BHP i P.POŻ, aktualną zdolność lekarską do pracy oraz zostali przeszkoleni w zakresie obsługi centrali automatycznej sygnalizacji pożaru Siemens FC724, urządzenia do retransmisji sygnałów pożarowych. wg załącznika nr 6
6. Portiernia stanowi pomieszczenie Zamawiającego odpowiednio wyposażone. W pomieszczeniu tym siedzibę będą mieli pracownicy Wykonawcy na czas wykonywania zadań.
7. Wykonawca zobowiązany jest utrzymać w należytym stanie sanitarno – higienicznym pomieszczenia Portierni we własnym zakresie przez okres trwania umowy.
8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wyrządzone szkody i zobowiązany jest do ich usunięcia.
9. W terminie 14 dni przed upływem obowiązywania umowy Wykonawca oraz Zamawiający dokonają komisyjnego przeglądu stanu pomieszczenia portierni oraz spisu z natury wyposażenia znajdującego się w tym pomieszczeniu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 98341120-2 - Usługi portierskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-12-31 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe (ilość wykonanych usług)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

7.1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 112 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące:
7.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie przewiduje warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
7.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie przewiduje warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
7.1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający wymaga żeby Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na łączną kwotę równą co najmniej: 100 000,00 złotych
7.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej pięć usług ciągłych polegających na obsłudze portierni/ ochrona obiektu o charakterze porównywalnym z przedmiotem zamówienia, których czas realizacji ( w
7
odniesieniu do każdej usługi) wyniósł lub wynosi do dnia złożenia oferty nie mniej niż 12 miesięcy – załącznik nr 4 do SWZ. 8. WERYFIKACJA SPEŁNIENIA

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza, przy jednoczesnym zachowaniu wymagań określonych w art. 454 i 455 ustawy – Prawo zamówień publicznych, możliwość dokonania następujących zmian postanowień zawartej umowy
a) zmiana adresu siedziby, numeru telefonów, formy prawnej Wykonawcy lub Zamawiającego.
b) zmiana osób wskazanych w umowie zarówno po stronie Wykonawcy, jak i Zamawiającego,
c) zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązujących w zakresie mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
d) wydłużenie czasu trwania umowy w sytuacji niewykorzystania przez zamawiającego przedmiotu umowy przy zachowaniu jej wartości
e) wydłużenie czasu trwania umowy spowodowane okolicznościami niezależnymi od stron zawartej umowy
2. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w całości lub w jej części w razie wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 456 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Zamawiający zawiadomi go, iż wobec zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. Odstąpienie Wykonawcy winno zostać dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz winno zawierać wskazanie uzasadnienia.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy Wykonawca w nienależyty sposób wykonuje swoje obowiązki określone w umowie,
5. Odstąpienie od umowy może być dokonane w terminie 30 dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-02 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-02 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-01

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.