eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Elbląg › Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb grupy jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego w planowanej ilości 166 000 litrów w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.Ogłoszenie z dnia 2022-11-23

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb grupy jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego w planowanej ilości 166 000 litrów w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Elblągu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170753615

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Saperów 14 A

1.5.2.) Miejscowość: Elbląg

1.5.3.) Kod pocztowy: 82-300

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.7.) Numer telefonu: 552394900

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@powiat.elblag.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: powiat.elblag.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb grupy jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego w planowanej ilości 166 000 litrów w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1de7cb11-6b4c-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00455450

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00033183/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb grupy jednostek z terenu Powiatu Elbląskiego na 2023 rok

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.powiat.elblag.pl/pl/zamowienia-publiczne/powyzej-30

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się za pomocą formularzy do komunikacji dostępnych w systemie miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz platformy ePUAP, dostępnej pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal (nazwa adresata Starostwo Powiatowe w Elblągu , identyfikator adresata: /SPElblag//skrytkaESP) oraz poczty elektronicznej na adres: email Zamawiającego: sekretariat@powiat.elblag.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do „formularza złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „formularza do komunikacji”.
Wszelkie wyjaśnienia, zawiadomienia, wezwania, informacje, itp. pochodzące od Zamawiającego będą w toku postępowania przekazywane Wykonawcom drogą elektroniczną (za pomocą poczty elektronicznej) w postaci skanów (elektronicznych kopii dokumentów w oryginale posiadających papierową) lub elektronicznych kopii dokumentów (np. w formacie WORD lub PDF), zawierających informację o właściwym podpisaniu ich oryginałów.
Oferty, podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, ,doc, ,docx, .odt, z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 oraz art. 93 ust. 2 ustawy, określonych przez Zamawiającego, z uwzględnieniem specyfiki przedmiotu zamówienia oraz przepisów wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu systemów miniPortal i ePUAP opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Regulaminie https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania.Szczegółowe instrukcje użytkowania miniPortalu (narzędzia udostępnionego przez Urząd Zamówień Publicznych, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwo Cyfryzacji) dostępne są na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularzy komunikacji w ramach systemu ePUAP wynosi 150 MB.
Zainteresowany złożeniem oferty Wykonawca winien zapoznać się z aktualnymi wytycznymi technicznymi zawartymi w przywołanych Regulaminach. Przystąpienie do postępowania jest równoznaczne z akceptacją warunków korzystania z miniPortalu i ePUAP oraz przywołanych Regulaminów. Za datę złożenia oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP ; potwierdzeniem przekazania jest urzędowe potwierdzenie wygenerowane przez ePUAP; W związku z istniejącymi ograniczeniami technicznymi systemu ePAUP, Zamawiający rekomenduje korzystanie z tego systemu za pośrednictwem urządzeń działających na systemach operacyjnych z rodziny MICROSOFT WINDOWS. W przypadku korzystania z innych systemów operacyjnych mogą wystąpić problemy z dostępem do systemu ePAUP, za które Zamawiający nie odpowiada. Wykonawca winien posiadać wiedzę na temat aktualnych wymagań korzystania z wymienionych systemów. Brak tej wiedzy, czy niepoprawne korzystanie przez Wykonawcę z wymienionych systemów będzie obciążać Wykonawcę i nie będzie powodować negatywnych skutków z punktu widzenia ważności i prawidłowości postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z treścią SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z treścią SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OR.272.2.1.2022.AC

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb grupy jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego w planowanej ilości 166 000 litrów w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09135100-5 - Olej opałowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, tj. odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp, SWZ oraz uzyska najwyższą liczbę punktów, przyznanych zgodnie z powyższymi zasadami.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Warunek dotyczący tego zakresu nie został określony.
uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Spełnienie warunku należy potwierdzić aktualną koncesją na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, a w przypadku Wykonawców zagranicznych posiadanie aktualnej koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w zakresie obrotu olejem opałowym lekkim;
sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Warunek dotyczący tego zakresu nie został określony.
zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że wykonał lub wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - głównych dostaw wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli w Wykonawca wykaże w w/w wykazie dostawy oleju opałowego lekkiego, których łączna ilość jest nie mniejsza niż 100 000 litrów. Dostawy mogą być świadczone na rzecz jednego lub wielu Zamawiających.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w podmiotowych środkach dowodowych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu:
Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ, o których mowa w:
-art. 108 ust. 1 ustawy Pzp
-art. 109 ustawy Pzp
Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (załącznik nr 5 do SWZ).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, w tym również umowa, sporządzone będą w języku polskim.
Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Oferty, podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, ,doc, ,docx, .odt, z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 oraz art. 93 ust. 2 ustawy, określonych przez Zamawiającego, z uwzględnieniem specyfiki przedmiotu zamówienia oraz przepisów wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu systemów miniPortal i ePUAP opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Regulaminie https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania.
Łącznie z formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 1, składane są:
- oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania i spełnianiu warunków udziału, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego składane odrębnie przez:
a) Wykonawcę, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 i 3 do SWZ,
b) każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia potwierdzające brak podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 i 3 do SWZ,
c) w przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2a i 3a do SWZ.
-zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ, zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 9.6 i 9.7 SWZ.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie należy złożyć w formie określonej w pkt. 10.13 SWZ przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby. Jeżeli uprawnienie osoby/osób podpisującej/podpisujących zobowiązanie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny tego podmiotu, to należy dołączyć pełnomocnictwo w formie określonej w pkt 10.13.5 SWZ. Wzór zobowiązania stanowi Załącznik Nr 6 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie w rozumieniu art. 58 ustawy PZP:
- Ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Zamówienia i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy;
- Muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie niniejszego zamówienia, zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy PZP - fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów - wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem;
- Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie wskazywać jakiego postępowania dotyczy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, dane pełnomocnika, czynności jakie w postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik;
- Przed zawarciem umowy, jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może wezwać do przedstawienia kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, oświadczenia o braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy
z Wykonawców, z kolei oświadczenie o spełnieniu warunków udziału przynajmniej jeden z nich.
Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej (opatrzone kwalifikowalnym podpisem elektronicznym) lub postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie z art. 97 § 2 ustawy
z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Przewidywane zmiany do umowy zawarte są we wzorze, stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-01 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: miniportal.uzp.gov.pl Wykonawca składa zaszyfrowaną za pośrednictwem "Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wiosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-01 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.