eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi W這c豉wek › "Termomodernizacja elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego po這穎nego przy ul. Cyganka 9 we W這c豉wku. Etap I."Og這szenie z dnia 2022-11-23


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Roboty budowlane
"Termomodernizacja elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego po這穎nego przy ul. Cyganka 9 we W這c豉wku. Etap I."

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Administracja Zasob闚 Komunalnych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 340888485

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Ostrowska 30

1.5.2.) Miejscowo嗆: W這c豉wek

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-800

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - W這c豉wski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: poczta@azk.wloclawek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: http://www.azk.wloclawek.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka bud瞠towa

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

"Termomodernizacja elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego po這穎nego przy ul. Cyganka 9 we W這c豉wku. Etap I."

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-1a7b0cc1-6b2f-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00455286

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2022-11-23

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2022/BZP 00032928/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.1.13 "Termomodernizacja elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego po這穎nego przy ul. Cyganka 9 we W這c豉wku. Etap I."

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: W post瘼owaniu o udzielenie niniejszego zam闚ienia komunikacja mi璠zy Zamawiaj帷ym a Wykonawcami odbywa si b璠zie przy u篡ciu miniPortalu, kt鏎y dost瘼ny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dost瘼nego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal na adres skrzynki Administracji
Zasob闚 Komunalnych: /AZK-Wloclawek/SkrytkaESP, a tak瞠 poczty elektronicznej e-mail: przetargi@azk.wloclawek.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzaj帷y wzi望 udzia w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego, musi posiada konto na ePUAP. Wykonawca posiadaj帷y konto na ePUAP ma dost瘼 do nast瘼uj帷ych formularzy: „Formularz do z這瞠nia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysy豉nia i odbierania dokument闚 elektronicznych, elektronicznych kopii dokument闚 i o鈍iadcze oraz informacji przekazywanych przy ich u篡ciu opisane zosta造 w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy us逝g administracji publicznej (ePUAP).
3. Wykonawca przyst瘼uj帷 do niniejszego post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, okre郵one w Regulaminie miniPortalu oraz zobowi您uje si korzystaj帷 z miniPortalu przestrzega postanowie tego Regulaminu.
4. Maksymalny rozmiar plik闚 przesy豉nych za po鈔ednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz z這瞠nia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
5. Za dat przekazania oferty, wniosk闚, zawiadomie, dokument闚 elektronicznych, o鈍iadcze lub elektronicznych kopii dokument闚 lub o鈍iadcze oraz innych informacji przyjmuje si dat ich przekazania na ePUAP.
6. Zamawiaj帷y przekazuje link do post瘼owania oraz identyfikator post瘼owania wygenerowany przez miniPortal. Dane post瘼owanie mo積a wyszuka r闚nie na Li軼ie wszystkich post瘼owa w miniPortalu klikaj帷 wcze郾iej opcj „Dla Wykonawc闚” lub ze strony g堯wnej z zak豉dki Post瘼owania.
7. Spos鏏 komunikowania si Zamawiaj帷ego z Wykonawcami (nie dotyczy sk豉dania ofert):
1) W post瘼owaniu o udzielenie niniejszego zam闚ienia komunikacja pomi璠zy Zamawiaj帷ym, a Wykonawcami w szczeg鏊no軼i sk豉danie o鈍iadcze, wniosk闚, zawiadomie oraz przekazywanie informacji odbywa si elektronicznie za po鈔ednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dost瘼nego na ePUAP oraz udost瘼nionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji zwi您anej z niniejszym post瘼owaniem Zamawiaj帷y i Wykonawcy pos逝guj si numerem og這szenia (BZP lub identyfikatorem post瘼owania nadanym przez BZP w Og這szeniu o zam闚ieniu).
2) Dokumenty elektroniczne, o鈍iadczenia lub elektroniczne kopie dokument闚 lub o鈍iadcze sk豉dane s przez Wykonawc za po鈔ednictwem „Formularza do komunikacji” jako za陰czniki. Zamawiaj帷y dopuszcza r闚nie mo磧iwo嗆 sk豉dania dokument闚 elektronicznych, o鈍iadcze lub elektronicznych kopii dokument闚 lub o鈍iadcze za pomoc poczty elektronicznej, na wskazane w Rozdziale XI SWZ adresy e-mail. Spos鏏 sporz康zenia dokument闚 elektronicznych, o鈍iadcze lub elektronicznych kopii dokument闚 lub o鈍iadcze musi by zgodny z wymaganiami okre郵onymi w rozporz康zeniu Prezesa Rady Ministr闚 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporz康zania i przekazywania informacji oraz wymaga technicznych dla dokument闚 elektronicznych oraz 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporz康zeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych oraz innych dokument闚 lub o鈍iadcze, jakich mo瞠 膨da Zamawiaj帷y od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
10. Zamawiaj帷y nie przewiduje sposobu komunikowania si z Wykonawcami w inny spos鏏, ni przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuj, 瞠:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Administracja Zasob闚 Komunalnych, z siedzib we W這c豉wku przy ul. Ostrowskiej 30, tel. 54 4144850, e-mail: poczta@azk.wloclawek.pl,
2) Sposoby kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Administracji Zasob闚 Komunalnych: e-mail: iod@azk.wloclawek.pl oraz pisemnie na adres administratora danych.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z przedmiotowym post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na przedmiotowe zadanie,
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP,
5) Pani/Pana dane osobowe b璠 przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia
post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, a je瞠li czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca造 czas trwania umowy,
6) Obowi您ek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpo鈔ednio Pani/Pana dotycz帷ych jest wymogiem ustawowym
okre郵onym w przepisach ustawy PZP, zwi您anym z udzia貫m w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego; konsekwencje niepodania okre郵onych danych wynikaj z ustawy PZP,
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b璠 podejmowane w spos鏏 zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dost瘼u do danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo 膨dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze瞠niem
przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 瞠 przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotycz帷ych narusza przepisy RODO,
8) Nie przys逝guje Pani/Panu:
a) w zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni璚ia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Jednocze郾ie Zamawiaj帷y przypomina o ci捫帷ym na Pani/Panu obowi您ku informacyjnym wynikaj帷ym z art. 14 RODO wzgl璠em os鏏 fizycznych, kt鏎ych dane przekazane zostan Zamawiaj帷emu w zwi您ku z prowadzonym post瘼owaniem i kt鏎e Zamawiaj帷y po鈔ednio pozyska od wykonawcy bior帷ego udzia w post瘼owaniu, chyba 瞠 ma zastosowanie co najmniej jedno z wy陰cze, o kt鏎ych mowa w art. 14 ust. 5.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.13.2022

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Tak

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia publicznego jest realizacja na zlecenie Zamawiaj帷ego rob鏒 budowlanych w zakresie termomodernizacji elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego po這穎nego przy ul. Cyganka 9 we W這c豉wku - zgodnie z projektem budowlanym, kosztorysem inwestorskim oraz Szczeg馧ow Specyfikacj Techniczn Wykonania i Odbioru Rob鏒 Budowlanych.
Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia oraz parametry techniczne zawarte s w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob鏒, stanowi帷ej Za陰cznik nr 9 do SWZ Wszystkie parametry podane w Za陰czniku nr 9 do SWZ nale篡 traktowa jako minimalne.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45262690-4 - Remont starych budynk闚

45111000-8 - Roboty wzakresie burzenia, roboty ziemne

45110000-1 - Roboty wzakresie burzenia irozbi鏎ki obiekt闚 budowlanych; roboty ziemne

45420000-7 - Roboty wzakresie zak豉dania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45440000-3 - Roboty malarskie iszklarskie

45324000-4 - Roboty wzakresie ok豉dziny tynkowej

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45262500-6 - Roboty murarskie imurowe

45261213-0 - K豉dzenie dach闚 metalowych

45261320-3 - K豉dzenie rynien

45233253-7 - Roboty wzakresie nawierzchni dr鏬 dla pieszych

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzeda積y, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, spos鏏 lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zam闚ienia

4.3.6.) Waga: 22,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzeda積y, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, spos鏏 lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: R瘯ojmia i gwarancja

4.3.6.) Waga: 18,00

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

1. O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki udzia逝 dotycz帷e:
1) zdolno軼i do wyst瘼owania w obrocie gospodarczym:
Zamawiaj帷y odst徙i od okre郵enia warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu w tym zakresie.
2) uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚:
Zamawiaj帷y odst徙i od okre郵enia warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu w tym zakresie.
3) sytuacji finansowej lub ekonomicznej:
Wykonawca spe軟i warunek, je郵i wyka瞠, 瞠 posiada op豉con polis lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzaj帷y ubezpieczenie od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i gospodarczej, zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia na sum gwarancyjn w wysoko軼i min. 80 000,00 z;
4) zdolno軼i technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spe軟i warunek je郵i wyka瞠, 瞠:
a) wykona w okresie ostatnich 5 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, co najmniej jedno zam闚ienie na wykonanie rob鏒 budowlanych, polegaj帷e na termomodernizacji elewacji budynku, o kt鏎ym mowa w art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 2351) o warto軼i co najmniej 80 000,00 z brutto.
b) dysponuje wymienionymi poni瞠j osobami przewidzianymi do realizacji zam闚ienia lub przedstawi pisemne zobowi您anie innych podmiot闚 do udost瘼nienia wymienionych poni瞠j os鏏, przewidzianych do realizacji zam闚ienia, kt鏎e b璠 uczestniczy造 w realizacji zam闚ienia i b璠 odpowiedzialne za
kierowanie robotami budowlanymi, zgodnie z dyspozycj art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane, Zamawiaj帷y dopuszcza uprawnienia wydane obywatelom pa雟tw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z ustaw z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa雟twach cz這nkowskich Unii Europejskiej:
 co najmniej 1 osoba, posiadaj帷a wa積e uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno軼i konstrukcyjno - budowlanej, posiadaj帷a co najmniej 5-letnie do鈍iadczenia w kierowaniu robotami.
2. Zamawiaj帷y mo瞠 na ka盥ym etapie post瘼owania uzna, 瞠 Wykonawca nie posiada wymaganych zdolno軼i, je瞠li posiadanie przez Wykonawc sprzecznych interes闚, w szczeg鏊no軼i zaanga穎wanie zasob闚 technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsi瞝zi璚ia gospodarcze Wykonawcy mo瞠 mie negatywny wp造w na realizacj zam闚ienia.
3. W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia warunki, o kt鏎ych mowa w pkt 1 zostan spe軟ione wy陰cznie je瞠li:
a) w przypadku okre郵onym w pkt 1 ppkt 3 SWZ, chocia jeden z Wykonawc闚 lub podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby spe軟i warunek samodzielnie lub 陰cznie spe軟i warunek, tj. b璠 posiada 陰czn warto嗆 ubezpieczenia na kwoty okre郵one w SWZ,
b) w przypadku okre郵onym w pkt 1 ppkt 4 lit. a) SWZ chocia jeden z Wykonawc闚 lub podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby spe軟i warunek samodzielnie. Nie sumuje si do鈍iadczenia zawodowego – argumentacja na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby Odwo豉wczej z dnia 7 sierpnia 2014 r. [sygn. akt: KIO 1495/14]),
c) w przypadku okre郵onym w pkt 1 ppkt 4 lit. b) SWZ chocia jeden z Wykonawc闚 lub podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby spe軟i warunek samodzielnie lub 陰cznie spe軟i warunek.
4. Wykonawca mo瞠 w celu potwierdzenia spe軟iania warunk闚 o kt鏎ych mowa w pkt 1 ppkt 2 - - w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zam闚ienia - polega na zdolno軼iach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot闚, niezale積ie od charakteru prawnego 陰cz帷ych go z nim stosunk闚 prawnych.
5. W przypadku, o kt鏎ym mowa w pkt 4, Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia do陰czaj do oferty o鈍iadczenie, z kt鏎ego wynika, kt鏎e roboty budowlane, dostawy lub us逝gi wykonaj poszczeg鏊ni Wykonawcy.
6. Wykonawca mo瞠 w celu potwierdzenia spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zam闚ienia, lub jego cz窷ci, polega na zdolno軼iach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby, niezale積ie od charakteru prawnego 陰cz帷ych go z nimi stosunk闚 prawnych.
7. W odniesieniu do warunk闚 dotycz帷ych wykszta販enia, kwalifikacji zawodowych lub do鈍iadczenia Wykonawcy mog polega na zdolno軼iach podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby, je郵i podmioty te wykonaj roboty budowlane lub us逝gi, do realizacji kt鏎ych te zdolno軼i s wymagane.
8. Wykonawca, kt鏎y polega na zdolno軼iach lub sytuacji podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby, sk豉da, wraz z ofert, zobowi您anie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezb璠nych zasob闚 na potrzeby realizacji danego zam闚ienia lub inny podmiotowy 鈔odek dowodowy potwierdzaj帷y, 瞠 Wykonawca realizuj帷 zam闚ienie, b璠zie dysponowa niezb璠nymi zasobami tych podmiot闚. Wz鏎 pisemnego zobowi您ania stanowi za陰cznik nr 3 do SWZ.
9. Zobowi您anie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby, o kt鏎ym mowa w pkt. 8, potwierdza, 瞠 stosunek 陰cz帷y wykonawc z podmiotami udost瘼niaj帷ymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dost瘼 do tych zasob闚 oraz okre郵a w szczeg鏊no軼i:
• zakres dost瘼nych wykonawcy zasob闚 podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby;
• spos鏏 i okres udost瘼nienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasob闚 podmiotu udost瘼niaj帷ego te zasoby przy wykonywaniu zam闚ienia;
• czy i w jakim zakresie podmiot udost瘼niaj帷y zasoby, na zdolno軼iach kt鏎ego wykonawca polega w odniesieniu do warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷ych wykszta販enia, kwalifikacji zawodowych lub do鈍iadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub us逝gi, kt鏎ych wskazane zdolno軼i dotycz.
10. Zamawiaj帷y oceni, czy udost瘼niane Wykonawcy przez podmioty udost瘼niaj帷e zasoby zdolno軼i techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaj na wykazanie przez Wykonawc spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, a tak瞠 zbada, czy nie zachodz wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, kt鏎e zosta造 przewidziane wzgl璠em Wykonawcy.
11. Je瞠li zdolno軼i techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby nie potwierdzaj spe軟iania przez Wykonawc warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu lub zachodz wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiaj帷y za膨da, aby Wykonawca w terminie okre郵onym przez Zamawiaj帷ego zast徙i ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykaza, 瞠 samodzielnie spe軟ia warunki udzia逝 w post瘼owaniu.
12. Wykonawca nie mo瞠, po up造wie terminu sk豉dania ofert, powo造wa si na zdolno軼i lub sytuacj podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby, je瞠li na etapie sk豉dania ofert nie polega on w danym zakresie na zdolno軼iach lub sytuacji podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) o鈍iadczenie wykonawcy o aktualno軼i informacji zawartych w o鈍iadczeniu o kt鏎ym mowa w art. 125 ust 1 w zakresie braku podstaw wykluczenia z post瘼owania wskazanych przez zamawiaj帷ego, o kt鏎ych mowa:
- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP,
- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dotycz帷ych orzeczenia zakazu ubiegania si o zam闚ienie publiczne tytu貫m 鈔odka zapobiegawczego,
- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, dotycz帷ych zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia maj帷ego na celu zak堯cenie konkurencji,
- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP- wed逝g wzoru z za陰cznika nr 5 do SWZ.

Zamawiaj帷y 膨da od wykonawcy, kt鏎y polega na zdolno軼iach lub sytuacji podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby na zasadach art. 118 ustawy Pzp przedstawienia 鈔odka dowodowego na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z post瘼owania o kt鏎ych mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dotycz帷ych orzeczenia zakazu ubiegania si o zam闚ienie publiczne tytu貫m 鈔odka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP - wed逝g wzoru z za陰cznika nr 5 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: a) wykaz rob鏒 budowlanych wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty i miejsca wykonania oraz podmiot闚, na rzecz kt鏎ych roboty te zosta造 wykonane, oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych, czy te roboty budowlane zosta造 wykonane nale篡cie, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego roboty budowlane zosta造 wykonane, a je瞠li Wykonawca z przyczyn niezale積ych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 – inne odpowiednie dokumenty – wed逝g wzoru stanowi帷ego Za陰cznik nr 7 do SWZ,
b) wykaz os鏏, skierowanych przez wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego, w szczeg鏊no軼i odpowiedzialnych za 鈍iadczenie us逝g, kontrol jako軼i lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zam闚ienia publicznego, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami – – wed逝g wzoru stanowi帷ego Za陰cznik nr 8 do SWZ,
c) op豉cona polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzaj帷y ubezpieczenie od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i gospodarczej, zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia.

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

1) Formularz ofertowy,
2) o鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w postepowaniu, sk豉dane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy PZP – wzory o鈍iadcze zawarto w Za陰czniku nr 2 do SWZ, z zastrze瞠niem, 瞠:
a) w przypadku wsp鏊nego ubiegania si o zam闚ienie przez Wykonawc闚 - o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w ppkt 2, sk豉da ka盥y z Wykonawc闚, przy czym w cz窷ci dotycz帷ej spe軟ienia warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu tylko w zakresie, w jakim ka盥y z wykonawc闚 wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu;
b) w przypadku polegania na zdolno軼iach lub sytuacji podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby - - Wykonawca wraz z o鈍iadczeniem, o kt鏎ym mowa w ppkt 2, przedstawia tak瞠 o鈍iadczenie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby, potwierdzaj帷e brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powo逝je si na jego zasoby,
3) pe軟omocnictwo upowa積iaj帷e do z這瞠nia oferty, o ile ofert sk豉da pe軟omocnik,
4) w przypadku oferty sk豉danej przez Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, pe軟omocnictwo do reprezentowania w post瘼owaniu Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia i/lub zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia w imieniu Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia,
5) dokument potwierdzaj帷y wniesienie wadium,
6) w przypadku polegania przez Wykonawc na zdolno軼iach lub sytuacji podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby - zobowi您anie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezb璠nych zasob闚 na potrzeby realizacji zam闚ienia - wed逝g wzoru za陰cznik nr 3 do SWZ – lub inny podmiotowy 鈔odek dowodowy potwierdzaj帷y, 瞠 wykonawca realizuj帷 zam闚ienie, b璠zie dysponowa niezb璠nymi zasobami tych podmiot闚,
7) w przypadku oferty sk豉danej przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia w sytuacji, o kt鏎ej mowa w art. 117 ust. 2 i 3 Ustawy PZP - wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia o鈍iadczenie, z kt鏎ego wynika, kt鏎e roboty budowlane, dostawy lub us逝gi wykonaj poszczeg鏊ni wykonawcy - wed逝g wzoru za陰cznik nr 4 do SWZ,
8) nast瘼uj帷e przedmiotowe 鈔odki dowodowe: Nie dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotycz帷e wadium:

1. Wykonawca zobowi您any jest do wniesienia wadium w wysoko軼i 1 000,00 z (s這wnie: jeden tysi帷 z這tych 00/100) przed up造wem terminu sk豉dania ofert.
2. Wadium, o kt鏎ym mowa w pkt 1, utrzymuje si nieprzerwanie do dnia up造wu terminu zwi您ania ofert, z wyj徠kiem przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Ustawy PZP.
3. Bieg terminu wa積o軼i wadium rozpoczyna si wraz z up造wem terminu sk豉dania ofert.
4. Wadium mo瞠 by wniesione w:
1) pieni康zu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) por璚zeniach udzielanych przez podmioty, o kt鏎ych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i.
5. Wadium w formie pieni康za nale篡 wnie嗆 przelewem na konto w Banku PKO BANK POLSKI S.A.
ODDZIA CENTRUM WE WΜCxWKU, nr: 11 1020 5170 0000 1902 0110 5147 5147, z dopiskiem na przelewie: Wadium: "Termomodernizacja elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego po這穎nego przy ul. Cyganka 9 we W這c豉wku. Etap I." Nr post瘼owania ZP.271.13.2022.
6. Skuteczne wniesienie wadium w pieni康zu nast瘼uje z chwil uznania 鈔odk闚 pieni篹nych na rachunku bankowym Zamawiaj帷ego, o kt鏎ym mowa w pkt. 3, przed up造wem terminu sk豉dania ofert (tj. przed up造wem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin sk豉dania ofert).
7. Je瞠li wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub por璚zenia, o kt鏎ych mowa w pkt 4 ppkt 2-4 , wykonawca przekazuje zamawiaj帷emu orygina gwarancji lub por璚zenia w postaci elektronicznej.
8. Wadium w formie por璚ze i gwarancji, o kt鏎ych mowa w pkt. 2 ppkt 2-5 powinno jako beneficjenta wskazywa Gmin Miasto W這c豉wek reprezentowan przez Jana Basierskiego – Dyrektora Administracji Zasob闚 Komunalnych we W這c豉wku z siedzib ul. Ostrowska 30, 87-800 W這c豉wek.
9. Z tre軼i gwarancji/por璚zenia winno wynika bezwarunkowe zobowi您anie Gwaranta do wyp豉ty Zamawiaj帷emu pe軟ej kwoty wadium, na ka盥e pisemne 膨danie zg這szone przez Zamawiaj帷ego w terminie zwi您ania ofert, w okoliczno軼iach okre郵onych w art. 98 ust. 6 ustawy PZP.
10. W przypadku wniesienia wadium w formie por璚ze i gwarancji, o kt鏎ych mowa w pkt 4 ppkt 2-4, w tre軼i dokumentu musz by wymienieni wszyscy Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia, a je瞠li wymieniony jest jeden z tych Wykonawc闚, to powinno by zaznaczone, 瞠 sk豉da on ofert wsp鏊n wraz z innymi Wykonawcami wsp鏊nie ubiegaj帷ymi si o udzielenie zam闚ienia (argumentacja na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby Odwo豉wczej wyroku z dnia 23 grudnia 2019 r., KIO 2503/19), z zastrze瞠niem, 瞠 gwarancja wadialna wystawiona po zawi您aniu konsorcjum wy陰cznie na pe軟omocnika wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia publicznego stanowi skuteczne zabezpieczenie oferty wsp鏊nej (argumentacja na podstawie wyroku S康u Najwy窺zego z dnia 15 lutego 2018 r., sygn. akt: IV CSK 86/17).
11. Zamawiaj帷y odrzuci ofert, je瞠li wykonawca nie wni鏀 wadium, lub wni鏀 w spos鏏 nieprawid這wy lub nie utrzymywa wadium nieprzerwanie do up造wu terminu zwi您ania ofert lub z這篡 wniosek o zwrot wadium w przypadku, o kt鏎ym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Ustawy PZP.
12. Okoliczno軼i i zasady zwrotu wadium, jego zatrzymania oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy okre郵a ustawa PZP.

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 dokonania istotnych zmian umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z projektowanymi postanowienia umowy i ustaw PZP.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Tak

7.6.) Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e wymagania zwi您ane z realizacj zam闚ienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okoliczno軼iach, o kt鏎ych mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2022-12-09 10:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: Wykonawca sk豉da ofert wraz za陰cznikami za po鈔ednictwem„Formularza do z這瞠nia, zmiany, wycofania oferty” dost瘼nego na ePUAP i udost瘼nionego r闚nie na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-09 10:30

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2023-01-07

8.5.) Zamawiaj帷y przewiduje wyb鏎 najkorzystniejszej oferty z mo磧iwo軼i negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawc闚, kt鏎zy zostan zaproszeni do negocjacji: 3

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

Zamawiaj帷y wykluczy z post瘼owania wykonawc na podstawie przes豉nek wynikaj帷ych z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15
kwietnia 2022 r. o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych
ochronie bezpiecze雟twa narodowego (Dz.U. z roku 2022, poz. 835).

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.