eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowy Sącz › Świadczenie usług drukarskich dla Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu w okresie od 01.01.2023 r. do 31.03.2023 r.Ogłoszenie z dnia 2022-11-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług drukarskich dla Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu w okresie od 01.01.2023 r. do 31.03.2023 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000281499

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana Długosza 3

1.5.2.) Miejscowość: Nowy Sącz

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-300

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.7.) Numer telefonu: 18 4482610

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@mcksokol.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mcksokol.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Instytucja Kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Działalność kulturalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług drukarskich dla Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu w okresie od 01.01.2023 r. do 31.03.2023 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f53fe7d3-6a4f-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00455276

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00056819/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usług drukarskich dla Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu w okresie od 01.01.2023 r. do 31.03.2023 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
a) miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
b) ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz
c) poczty elektronicznej – adres e-mail: przetargi@mcksokol.pl
Kontakt za pośrednictwem systemu ePUAP (w wyszukiwarce podmiotu należy wpisać „MAŁOPOLSKIE CENTRUM KULTURY SOKÓŁ W NOWYM SĄCZU”).
Adres skrzynki Gov (ePUAP): /MCK_SOKOL/SkrytkaESP

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
4. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
5. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
6. Identyfikator ID dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępny jest na liście wszystkich postępowań na miniPortalu.
7. Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty, ani żadnego dokumentu czy oświadczenia wskazanego w IX pkt. 1.1 SWZ składanego wraz z ofertą, przy użyciu poczty elektronicznej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Klauzule informacyjne z art. 13 i 14 RODO ujęte są w Załącznikach nr 1A i nr 1B do SWZ.
2. Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o wypełnieniu obowiązków informacyjnych, przewidzianych w art. 13 oraz jeśli dotyczy art. 14 RODO – oświadczenie jest ujęte w Formularzu oferty.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Tak

4.1.2.) Numer referencyjny: V.271.1.3/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług drukarskich obejmujące: przygotowanie form drukowych na postawie dostarczonych przez Zamawiającego plików pdf, druk i czynności introligatorskie konieczne do wykonania: zaproszeń, afiszy, plakatów, ulotek, afiszy i ulotek repertuarowych, kopert, kartek świątecznych, folderów, broszur, katalogu (z nadanym numerem ISBN), wg przekazanych przez Zamawiającego projektów oraz dostarczenie przedmiotu zamówienia wraz z jego wniesieniem do siedziby Zamawiającego i jego Oddziałów.
2. Wykonane druki mają posiadać parametry określone w Załączniku nr 3 do SWZ, który stanowi szczegółowy przedmiot zamówienia.
3. Przedmiot zamówienia wykonany w ramach usługi zrealizowanej przez Wykonawcę musi spełniać wymagania określone w specyfikacji oraz odpowiadać przyjętym standardom drukarskim, tak by druki wykonane w ramach dostawy zrealizowanej przez Wykonawcę spełniały następujące parametry dotyczące jakości wykonania:
a. czystość i ostrość rastra i kolorów;
b. równomierność zadruku na dużych fragmentach jednolitego koloru (jednolita apla);
c. prawidłową jakość aplikacji lakierów i folii;
d. dokładność falcowania/bigowania;
e. prawidłową jakość i estetykę cięcia do formatu i oprawy introligatorskiej.
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć druki Zamawiającemu do jego siedziby w Nowym Sączu, ul. Długosza 3 lub Galerii Sztuki BWA Jatki w Nowym Targu, ul. Kościuszki 4 lub innego miejsca wskazanego na terenie Małopolski.
5. Podane w poszczególnych pozycjach Załącznika nr 3 do SWZ mogą ulec zmniejszeniu, bądź zamianie pomiędzy pozycjami ujętymi w Załączniku nr 3 do SWZ. W takim wypadku Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Ostateczna ilość poszczególnych rodzajów druków będzie wynikała z faktycznych potrzeb.
6. Druki będą zamawiane sukcesywnie w miarę potrzeb w okresie obowiązywania umowy. W przypadku zmniejszenia liczby nakładu, cena jednostkowa zamawianej usługi nie może ulec zmianie w stosunku do ceny jednostkowej podanej w wycenie.
7. Wskazane terminy wykonania poszczególnych druków, o których mowa w Załączniku nr 3 do SWZ, liczone będą od momentu wysłania przez Zamawiającego wiadomości drogą elektroniczną z poleceniem wykonania usługi wraz z projektem (przedmiotem zlecenia).
8. Wykonawcę obciążają koszty dostawy, ubezpieczenia i inne nie wymienione koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.
9. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać wszystkie usługi i dostawy wynikające z SWZ i jej Załączników.
10. Rękojmia za wady fizyczne i prawne dostarczanych druków zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
11. Wykonawcy zobowiązani są przedstawić do oferty szczegółowy kosztorys ofertowy wyliczony na podstawie Załącznika nr 3 do SWZ.
12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z realizacją przedmiotu umowy, na zasadach ogólnych.
13. Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej.
14. Zamawiający nie przewiduje dokumentów, o których mowa w art. 131 ust. 2 Pzp.
15. Jeśli w dokumentach niniejszego zamówienia przedmiot zamówienia został opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, nazw handlowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę lub przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, to Zamawiający zaznacza, iż w każdym przypadku dopuszcza rozwiązania równoważne.
16. Wykazanie równoważności dla oferowanych materiałów, systemów i technologii itp. spoczywa na wykonawcy, który jest zobowiązany wykazać w treści złożonej oferty ich równoważność poprzez podanie nazwy, producenta, typu lub modelu oferowanego wyrobu oraz opisu jego właściwości technicznych, funkcjonalnych, jakościowych, użytkowych, architektonicznych, estetycznych, kolorystycznych itp. Ponadto wykonawca zobowiązany jest do załączenia do oferty stosownych opisów technicznych i funkcjonalnych lub technologicznych (np. kart produktowych, kart charakterystyki, kart materiałowych, prospektów, katalogów, folderów, oświadczenia producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela albo innych dokumentów lub oświadczeń) pozwalających na ocenę zgodności oferowanego przedmiotu z SWZ, zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SWZ.
17. Kryteriami stosowanymi w celu oceny równoważności oferowanych materiałów, systemów i technologii itp. jest odpowiednio spełnienie wszystkich obowiązujących norm lub posiadanie parametrów technicznych, użytkowych, eksploatacyjnych, estetycznych nie gorszych od wskazanych w przedmiocie zamówienia. W przypadku zaoferowania równoważnych materiałów, systemów i technologii itp. wykonawca przed ich zastosowaniem (ich wbudowaniem) winien przedstawić stosowne dokumenty potwierdzające ich równoważność i uzyskać akceptację Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79800000-2 - Usługi drukowania i powiązane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

22000000-0 - Druki i produkty podobne

22100000-1 - Drukowane książki, broszury i ulotki

22120000-7 - Wydawnictwa

22140000-3 - Ulotki

22150000-6 - Broszury

22900000-9 - Różne druki

22321000-6 - Karty świąteczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje prawo opcji w wysokości (+) 20% wartości przedmiotu zamówienia. Realizacja opcji może, ale nie musi nastąpić, w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego i na skutek jego decyzji w tym zakresie, powodowanej koniecznością zapewnienia usług drukarskich dla obsługi działalności statutowej Zamawiającego jako instytucji kultury w zakresie wydarzeń, imprez, koncertów, wystaw, publikacji niezaplanowanych w pierwszym kwartale 2023 r.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena wykonania zamówienia (C) – waga kryterium 100 % = 100 pkt;
Przedmiot zamówienia zawiera dokładny opis ze wskazaniem szczegółowych wymagań jakościowych poszczególnych rodzajów druków: DANE TECHNICZNE (formaty netto w milimetrach, rodzaj papieru (powlekany, niepowlekany, gramatura, kolor); druk jednostronny czy dwustronny lub z użyciem kolorów specjalnych (PANTONE); rodzaj oprawy, czynności introligatorskie (bigowanie, falcowanie do formatu); użycie uszlachetnień druku (folia); rodzaj druku (np. zaproszenie, plakat, broszura) oraz WYMAGANY TERMIN WYKONANIA OD MOMENTU DOSTARCZENIA MATERIAŁÓW (podany w dniach roboczych). Obiektywny opis wymagań jakościowych odnosi się do wszystkich elementów składających się na przedmiot zamówienia w rozumieniu art. 246 ust. 2 PZP, zatem Zamawiający może zastosować kryterium ceny jako jedyne kryterium oceny ofert.
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:

1) Cena brutto wykonania zamówienia (C) – waga kryterium 100 % = 100 pkt


C = (cena najniższa brutto spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu/cena oferty ocenianej brutto) x 100 pkt x 100 %

a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1 nie podlegają wykluczeniu;
2 spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

2.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
2.1.1 Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków.

2.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
2.2.1 Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków.

2.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
2.3.1 Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków.

2.4 zdolności technicznej lub zawodowej:
2.4.1 Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował min. 2 usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia (poprzez zamówienia odpowiadające swoim rodzajem należy rozumieć usługi drukowania materiałów akcydensowych i dziełowych) o wartości brutto (każda z usług) – co najmniej 21.000,00 zł brutto każda.
Okresy wyrażone w latach lub miesiącach, o których mowa powyżej, liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert w postępowaniu.
UWAGA: W przypadku, gdy wartość zamówienia będzie wyrażona w walucie innej niż PLN, zamawiający przeliczy wartość na PLN zgodnie z kursem ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, według kursu średniego podanego w dniu, w którym zostało zamieszczone przez zamawiającego ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia:
1. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. W przypadku wykonawcy, który ma siedzibę poza granicami RP podmiot składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia:
1. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywanie należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie 3 miesięcy. Wykaz usług stanowi Załącznik nr 6 do SWZ. Okresy wyrażone w latach lub miesiącach, o których mowa powyżej, liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert w postępowaniu. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz usług, o którym mowa powyżej, dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Na ofertę składają się następujące dokumenty:
a) Wypełniony i podpisany formularz oferty – Załącznik nr 2 do SWZ,
b) Wypełniony i podpisany szczegółowy kosztorys ofertowy – Załącznik nr 3 do SWZ,
c) W przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika – pełnomocnictwo,
d) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – Załącznik nr 5A do SWZ,
e) W przypadku skorzystania z zasobów innego podmiotu – dokument potwierdzający – Załącznik nr 5B do SWZ,
f) W przypadku wykazania równoważności dla oferowanych materiałów, systemów i technologii – oświadczenie o skorzystaniu z równoważności – Załącznik nr 8 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek udziału w postępowaniu określony w VI pkt 8 ppkt 8.2.4.1 SWZ winien spełniać samodzielnie co najmniej jeden z tych wykonawców.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi/dostawy/czynności wykonają poszczególni wykonawcy (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5A do SWZ).
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo) chyba, że w przypadku spółki cywilnej, z umowy tej spółki wynika sposób jej reprezentowania (do stwierdzenia, czego niezbędne jest załączenie do oferty umowy spółki cywilnej).
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w IX.1.1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
7. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 5, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
8. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy składa wraz z ofertą, zobowiązanie, o którym mowa w pkt VIII ppkt 9-10 SWZ. Zamawiający zaleca złożenie zobowiązania wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5B do SWZ.
9. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający wymaga od wykonawcy złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
10. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 9, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
11. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 9, Zamawiający żąda od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.
12. Zapis ust. 11 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
13. Zapis ust. 9 – 11 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy.
14. Wszelkie pełnomocnictwa winny być załączone do oferty w formie oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (notarialnie – art. 96 ustawy z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie /tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 1192 z późniejszymi zmianami/), z zastrzeżeniem innych zasad opisanych w niniejszej SWZ lub wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy dotyczącej w sprawie zamówienia publicznego zawarte są we wzorze umowy stanowiącym odpowiednio Załącznik nr 7 do SWZ.
2. Zamawiający może dokonać zmian umowy bez przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 455 ustawy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-01 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-01 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.