eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kazimierz Biskupi › Rozbudowa Przedszkola w Kazimierzu Biskupim wraz z modernizacją dróg dojazdowych - ETAP IIOgłoszenie z dnia 2023-10-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rozbudowa Przedszkola w Kazimierzu Biskupim wraz z modernizacją dróg dojazdowych – ETAP II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

1.3.) Oddział zamawiającego: Kazimierz Biskupi

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 362262277

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Warszawska 11

1.5.2.) Miejscowość: Kazimierz Biskupi

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-530

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: 632411102

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kontakt@pgkim-kazimierzb.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://pgkim-kazimierzb.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-666949c2-5ebd-11ee-9aa3-96d3b4440790

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa Przedszkola w Kazimierzu Biskupim wraz z modernizacją dróg dojazdowych – ETAP II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-666949c2-5ebd-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00454999

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00421365

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PGKiM/07/09/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia pn. „Rozbudowa Przedszkola w Kazimierzu Biskupim wraz z modernizacją dróg dojazdowych - ETAP II” jest wykonanie:
w zakresie robót rozbiórkowych, konstrukcji ścian, elementów żelbetowych – ściany attykowe, konstrukcji dachu, pokryć dachowych, elewacji, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wody, instalacji kanalizacji, przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacji sanitarnej, przyłącza kanalizacji deszczowej, instalacji elektrycznych, montażu rozdzielnic, montażu instalacji uziemiającej, montażu systemu CCTV, instalacji zasilania i sterowania żaluzji, kabli liniowych zasilających, zgodnie z załączonymi Przedmiarami robót dla Etapu II.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45214100-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z treścią art. 255 pkt 3 PrZamPubl, zamawiający unieważnia postępowanie
o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
w Kazimierzu Biskupim, stosownie do treści art. 222 ust. 4 PrZamPubl, bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 3.700.000 zł brutto.
Zgodnie z Punktem 17 Specyfikacji Warunków Zamówienia, jednym z kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu była cena. Po otwarciu ofert Zamawiający stwierdził, iż oferta przekracza kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Wskutek analizy swych możliwości finansowych
(w szczególności środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Zamawiającego). Zamawiający stwierdził, iż nie jest możliwe zwiększenie kwoty wstępnie przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3969587,82 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4792007,06 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.