eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radomsko › Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Radomska-budowa siecielektroenergetycznej-kablowej nN0,4kVoświetleniadrogowegonadrogachkrajowych-ulice:Krakowska,Narutowicza, Mickiewicza wRadomskuOgłoszenie z dnia 2022-11-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Radomska-budowa siecielektroenergetycznej–kablowej nN0,4kVoświetleniadrogowegonadrogachkrajowych-ulice:Krakowska,Narutowicza, Mickiewicza wRadomsku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Radomsko

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590648238

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Tysiąclecia 5

1.5.2.) Miejscowość: Radomsko

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-500

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@radomsko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.radomsko.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Radomska-budowa siecielektroenergetycznej–kablowej nN0,4kVoświetleniadrogowegonadrogachkrajowych-ulice:Krakowska,Narutowicza, Mickiewicza wRadomsku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2070568f-6a59-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00453941

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00020272/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.14 Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Radomska, cz.2 zadanie budowa sieci oś. drog. na ul. Krakowska, Narutowicza, Mickiewicza, CPV 45231400-9, 45316110-9

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https:// bip.radomsko.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Oferty należy złożyć za pomocą
miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl . W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja
między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu: 1) miniPortalu, który dostępny jest pod
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl 2) https://epuap.gov.pl/wps/portal (Elektroniczna Skrzynka Podawcza- nazwa: Miasto
Radomsko adres ePUAP: /umradomsko/skrytkaESP) 3) adres poczty elektronicznej: zamowienia@radomsko.pl 4) https://
bip.radomsko.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Wykonawca zamierzający wziąć
udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia musi posiadać konto
na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: Złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku oraz do Formularza komunikacji.
2) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych
( w tym m.in. elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich
użyciu) zostały opisane w Regulaminie korzystania z systemu miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy
usług administracji publicznej (ePUAP) https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania .
3) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosków oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
4) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych( w tym m.in.
oświadczeń,elektronicznych kopii dokumentów lub innych informacji ) przyjmuje się datę
ichprzekazania na ePUAP.
5) Identyfikator postępowania dla danego postępowania dostępny jest w Liście wszystkich postępowań
na miniPortalu oraz stanowi dodatek nr 9 do SWZ. Dane postępowania można wyszukać na Liście
wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej na opcję " Dla Wykonawców" lub ze
stronygłównej z zakładki "POSTĘPOWANIA".
6) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym
a wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków ( innych niż wskazane w 11.2 SWZ
), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem
dedykowanego formularza dostępnego na platformie e-PUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal) -
Elektroniczna Skrzynka Podawcza- nazwa- Miasto Radomsko, adres skrzynki
EPUAP:/umradomsko/skrytkaesp oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji).We wszelkiej korespondencji
związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i wykonawcy
posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania na miniPortalu) lub numerem
postępowania nadanym przez Zamawiającego PZP.271.1.24.2022 .
7) Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami może również odbywać się za pomocą
poczty elektronicznej e-mail: zamowienia@radomsko.pl.( maksymalny rozmiar przesyłanych plików
20MB).
8) Szczegółowe informacje w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotycząca RODO - szczegółowo określona w
Rozdziale 24 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje dotycząca RODO - szczegółowo określona w
Rozdziale 24 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PZP.271.1.24.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 926375,19 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zamówienia pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Radomska - budowa sieci elektroenergetycznej – kablowej nN 0,4 kV oświetlenia drogowego na drogach krajowych - ulice: Krakowska, Narutowicza, Mickiewicza w Radomsku".
2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) Wykonanie robót geodezyjnych (wytyczenie, obsługa geodezyjna i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza).
2) Wykonanie rozbiórek elementów oświetlenia: latarnie, wysięgniki z oprawami i inne.
3) Wbudowanie nowych elementów oświetlenia ulicznego: słupy z wysięgnikami, oprawy oświetleniowe wraz ze źródłem światła, linie zasilające, szafki zasilające i inne.
4) Podłączenie, pomiary wykonawcze (pomiary okablowania, instalacji uziemiającej, skuteczności zerowania, pomiary luminacji i inne), uruchomienie i regulacja wybudowanego oświetlenia ulicznego.
5) Wykonanie robót przygotowawczych, robót rozbiórkowych istniejących nawierzchni, robót ziemnych; koniecznych dla prawidłowego wykonania zamówienia.
6) Wykonanie robót odtworzeniowych istniejących nawierzchni (jezdnia, chodnik, pobocze i inne) po wykonanych robotach rozbiórkowych, ziemnych oraz po wbudowaniu projektowanych obiektów wraz z uzupełnieniem warstw podsypkowych, podbudów i nawierzchni.
7) Wykonanie pozostałych robót i prac zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, umową.
8) Wykonanie obowiązków zawartych w decyzjach, warunkach, uzgodnieniach, opiniach, umowie; w tym również tych które zostaną wystosowane przez gestorów sieci i zarządców dróg w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące obszary Miasta Radomska:
1) Odcinek nr 9a – droga krajowa nr DK91 (ul. Krakowska + Pl. 3-go Maja) od przejścia dla pieszych przy Kościele.
2) Odcinek nr 10 – ul. Narutowicza na odcinku od Placu 3-go Maja do ul. Mickiewicza,
3) Odcinek nr 11 – ul. Mickiewicza na odcinku od ul. Narutowicza do ul. B. Joselewicza.
4. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym branży elektrycznej, warunkami technicznymi/uzgodnieniami, wchodzącymi w skład dokumentacji projektowej, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, umową oraz zasadami wiedzy technicznej.

5. Szczegółowy opis przedmiotu zawierają:
1) wzór/projekt umowy - stanowiący dodatek nr 10,
2) Projekt budowlany budowy sieci elektroenergetycznej – kablowej nN 0,4 kV oświetlenia drogowego – Tom I – drogi krajowe – ulice: (Krakowska + Plac 3-go Maja), Narutowicza, Mickiewicza - stanowiący dodatek nr 11,
3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - stanowiące dodatek nr 12.

6. Ze względu na charakter wynagrodzenia (ryczałt) funkcję informacyjną pełni:
1) Przedmiar robót - odcinek nr 9a – droga krajowa nr DK91 (ul. Krakowska + Pl. 3-go Maja) od przejścia dla pieszych przy Kościele - stanowiący dodatek nr 13,
2) Przedmiar robót - odcinek nr 10 – ul. Narutowicza na odcinku od Placu 3-go Maja do ul. Mickiewicza - stanowiący dodatek nr 14,
3) Przedmiar robót - odcinek nr 11 – ul. Mickiewicza na odcinku od ul. Narutowicza do ul. B. Joselewicza - stanowiący dodatek nr 15.
7. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ określił wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia w tym w umowie, Projekcie budowlanym oraz w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót.
8. Określenie wymagań dotyczących zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracy
- szczegóły w SWZ i dodatkach.
czynności w zakresie realizacji zamówienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy ze zm.
9. Zamawiający przewidział, że istnieje możliwość, że o udzielenie zamówienia będzie ubiegał się podmiot, który był
zaangażowany w przygotowanie postępowania o udzielenie tego zamówienia w zakresie opisu przedmiotu zamówienia,
ustalenia wartości szacunkowej zamówienia.
W związku z powyższym Zamawiający podjął środki mające na celu zapobieżeniu zakłócenia uczciwej konkurencji w
przypadku, o którym mowa w art. 85 ust. 1 ustawy - szczegóły w SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 305 pkt 1 w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego tj.: polegających na wykonaniu robót dot. oświetlenia ulicznego wraz z robotami towarzyszącymi, pod warunkiem, że wartość tych zamówień nie przekroczy łącznie wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego , a Zamawiający będzie dysponował środkami finansowymi na ich realizację, po negocjacjach z dotychczasowym Wykonawcą.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Dla porównania ofert Zamawiający przyjmie:
a) łączną cenę ryczałtową brutto obejmującą podatek od towarów i usług (z VAT) za wykonanie całości przedmiotu zamówienia – wg przypisanej wagi kryterium Ceny (C) tj. 90 %
i
b) zadeklarowany okres gwarancji Wykonawcy (kryterium oceny ofert G) na cały przedmiot zamówienia w tym wykonane roboty oraz zastosowane materiały i urządzenia, licząc od podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia- wg przypisanej wagi kryterium Okres gwarancji Wykonawcy (G) 10 %,

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji Wykonawcy (G)

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunek dotyczy zdolności technicznej lub zawodowej.
Określenie warunków:
1) wymagane jest posiadanie doświadczenia, tj. warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane (zamówienia – umowy) o łącznej wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł netto (bez VAT) polegające na budowie lub rozbudowie lub przebudowie kablowej sieci oświetlenia ulicznego lub kablowej przesyłowej sieci elektro–energetycznej wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty,
2) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. co najmniej:

a) osobą, która pełnić będzie funkcję Kierownika budowy posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z zm.) i rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831 ) lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie wymaganym do realizacji niniejszego zamówienia lub ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1117 ze zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646 ze zm),

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Na wezwanie
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
1) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie
podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego – z wykorzystaniem wzoru stanowiącego dodatek nr 5a do
SWZ.
W/w oświadczenie w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (dotyczy również wspólników spółki
cywilnej) - składa każdy z Wykonawców osobno.
2) W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118
ustawy, Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie wymienione w w pkt 10.3.1. ppkt 1 podmiotu udostępniającego te
zasoby - z wykorzystaniem wzoru stanowiącego dodatek nr 5b do SWZ .
W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w/w oświadczenie, składa każdy z tych podmiotów.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości , daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - z wykorzystaniem wzoru określonego w dodatku nr 6 do SWZ,

Uwaga :
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, w/w wykaz, powinien dotyczyć robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

Okresy wyrażone w latach, o których mowa w pkt 10.3.2 ppkt 1 lit. a SWZ liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert.

2) oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy - z wykorzystaniem wzoru określonego w dodatku nr 7 do SWZ.
3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - w przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji
podmiotów udostępniających zasoby - Wykonawca składa wraz z ofertą ten dokument – z możliwością wykorzystania wzoru
stanowiącego dodatek nr 8 do SWZ.
4) oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, usługi wykonają poszczególni wykonawcy – zgodnie z pkt 8.2 ppkt 6)
SWZ - dołączyć do oferty w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - z wykorzystaniem wzoru
stanowiącego dodatek nr 4 do SWZ,

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1) wypełniony formularz ofertowy o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym dodatek nr 1 do SWZ ,
2) pełnomocnictwo/-a - do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na
zasadach określonych w art. 118 ustawy, określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub tego podmiotu – Wykonawca składa wraz z ofertą ,
3) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby - w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji
podmiotów udostępniających zasoby Wykonawca składa niniejsze oświadczenia wraz z oświadczeniami, o którym mowa w pkt 10.1 ppkt 2 i 3 SWZ - z wykorzystaniem wzorów stanowiących dodatki nr 2b i 3b do SWZ.
W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w/w oświadczenia, składa każdy z tych podmiotów.
Zamawiający w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, wymaga złożenia oświadczeń, o których mowa w pkt 10.1 ppkt 2 oraz 10.3.1 ppkt 1 SWZ.
Uwaga do SEKCJI V-KWALIFIKACJA WYKONAWCY- wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp i zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( DZ. U. z 2022 r. poz.
835 ze zm.)-szczegóły w SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (w ramach oferty wspólnej).
Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z
Pełnomocnikiem, którego adres i adres e-mail należy wpisać w formularzu ofertowym.
2. Oferta Wykonawców, o których mowa w pkt 8.1 SWZ powinna spełniać następujące
wymagania:
1) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
2) pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty
3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o
których mowa w pkt 10.1 ppkt 4 (art. 125 ust. 1) SWZ, składa każdy z wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w
jakim każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
4) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane,
usługi do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawcy wspólnie składający
ofertę, dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, usługi, wykonają poszczególni wykonawcy.Wzór przedmiotowego oświadczenia stanowi
dodatek nr 4 do SWZ.
5) oświadczenia, o których mowa w pkt 10.3.1 ppkt 1 SWZ składa każdy z Wykonawców
osobno;
6) w odniesieniu do warunków określonych w pkt 5.2 SWZ wymagania te muszą być spełnione
wspólnie przez wykonawców składających ofertę wspólną (nie musi ich spełniać każdy z wykonawców składających ofertę wspólną osobno).
3. Szczegółowe informacje w SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy. Postanowienia dotyczące dopuszczalnych
zmian umowy, zostały określone we wzorze/projekcie umowy stanowiącym
dodatek nr 10 do niniejszej SWZ
oraz w art. 455 ust. 1 pkt 2,3,4 ustawy oraz art. 455 ust. 2 ustawy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-12 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pomocą miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal (Elektroniczna Skrzynka Podawcza- nazwa: Miasto Radomsko adres ePUAP: /umradomsko/skrytkaESP) i udostępnionego również na miniPortalu .

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-12 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wartość szacunkowa zamówienia uwzględnia wartość
netto zamówień , których możliwość udzielenia Zamawiający przewiduje, zgodnie z art. 305 pkt 1 w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy .

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.