eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radomsko › Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Radomska-budowa siecielektroenergetycznej-kablowej nN0,4kVoświetleniadrogowegonadrogachkrajowych-ulice:Krakowska,Narutowicza, Mickiewicza wRadomskuOgłoszenie z dnia 2023-01-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Radomska-budowa siecielektroenergetycznej–kablowej nN0,4kVoświetleniadrogowegonadrogachkrajowych-ulice:Krakowska,Narutowicza, Mickiewicza wRadomsku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Radomsko

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590648238

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Tysiąclecia 5

1.5.2.) Miejscowość: Radomsko

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-500

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@radomsko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.radomsko.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https:// bip.radomsko.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Radomska-budowa siecielektroenergetycznej–kablowej nN0,4kVoświetleniadrogowegonadrogachkrajowych-ulice:Krakowska,Narutowicza, Mickiewicza wRadomsku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2070568f-6a59-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00020600

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00020272/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.14 Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Radomska, cz.2 zadanie budowa sieci oś. drog. na ul. Krakowska, Narutowicza, Mickiewicza, CPV 45231400-9, 45316110-9

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00453941/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PZP.271.1.24.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 926375,19 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zamówienia pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Radomska - budowa sieci elektroenergetycznej – kablowej nN 0,4 kV oświetlenia drogowego na drogach krajowych - ulice: Krakowska, Narutowicza, Mickiewicza w Radomsku".
2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) Wykonanie robót geodezyjnych (wytyczenie, obsługa geodezyjna i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza).
2) Wykonanie rozbiórek elementów oświetlenia: latarnie, wysięgniki z oprawami i inne.
3) Wbudowanie nowych elementów oświetlenia ulicznego: słupy z wysięgnikami, oprawy oświetleniowe wraz ze źródłem światła, linie zasilające, szafki zasilające i inne.
4) Podłączenie, pomiary wykonawcze (pomiary okablowania, instalacji uziemiającej, skuteczności zerowania, pomiary luminacji i inne), uruchomienie i regulacja wybudowanego oświetlenia ulicznego.
5) Wykonanie robót przygotowawczych, robót rozbiórkowych istniejących nawierzchni, robót ziemnych; koniecznych dla prawidłowego wykonania zamówienia.
6) Wykonanie robót odtworzeniowych istniejących nawierzchni (jezdnia, chodnik, pobocze i inne) po wykonanych robotach rozbiórkowych, ziemnych oraz po wbudowaniu projektowanych obiektów wraz z uzupełnieniem warstw podsypkowych, podbudów i nawierzchni.
7) Wykonanie pozostałych robót i prac zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, umową.
8) Wykonanie obowiązków zawartych w decyzjach, warunkach, uzgodnieniach, opiniach, umowie; w tym również tych które zostaną wystosowane przez gestorów sieci i zarządców dróg w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące obszary Miasta Radomska:
1) Odcinek nr 9a – droga krajowa nr DK91 (ul. Krakowska + Pl. 3-go Maja) od przejścia dla pieszych przy Kościele.
2) Odcinek nr 10 – ul. Narutowicza na odcinku od Placu 3-go Maja do ul. Mickiewicza,
3) Odcinek nr 11 – ul. Mickiewicza na odcinku od ul. Narutowicza do ul. B. Joselewicza.
4. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym branży elektrycznej, warunkami technicznymi/uzgodnieniami, wchodzącymi w skład dokumentacji projektowej, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, umową oraz zasadami wiedzy technicznej.

5. Szczegółowy opis przedmiotu zawierają:
1) wzór/projekt umowy - stanowiący dodatek nr 10,
2) Projekt budowlany budowy sieci elektroenergetycznej – kablowej nN 0,4 kV oświetlenia drogowego – Tom I – drogi krajowe – ulice: (Krakowska + Plac 3-go Maja), Narutowicza, Mickiewicza - stanowiący dodatek nr 11,
3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - stanowiące dodatek nr 12.

6. Ze względu na charakter wynagrodzenia (ryczałt) funkcję informacyjną pełni:
1) Przedmiar robót - odcinek nr 9a – droga krajowa nr DK91 (ul. Krakowska + Pl. 3-go Maja) od przejścia dla pieszych przy Kościele - stanowiący dodatek nr 13,
2) Przedmiar robót - odcinek nr 10 – ul. Narutowicza na odcinku od Placu 3-go Maja do ul. Mickiewicza - stanowiący dodatek nr 14,
3) Przedmiar robót - odcinek nr 11 – ul. Mickiewicza na odcinku od ul. Narutowicza do ul. B. Joselewicza - stanowiący dodatek nr 15.
7. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ określił wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia w tym w umowie, Projekcie budowlanym oraz w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót.
8. Określenie wymagań dotyczących zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracy
- szczegóły w SWZ i dodatkach.
czynności w zakresie realizacji zamówienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy ze zm.
9. Zamawiający przewidział, że istnieje możliwość, że o udzielenie zamówienia będzie ubiegał się podmiot, który był
zaangażowany w przygotowanie postępowania o udzielenie tego zamówienia w zakresie opisu przedmiotu zamówienia,
ustalenia wartości szacunkowej zamówienia.
W związku z powyższym Zamawiający podjął środki mające na celu zapobieżeniu zakłócenia uczciwej konkurencji w
przypadku, o którym mowa w art. 85 ust. 1 ustawy - szczegóły w SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 558850,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 922500,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 558850,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MR INSTAL Makowski sp. j.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 369642221

7.3.3) Ulica: Podchorążych 51 lok. 1

7.3.4) Miejscowość: Łódź

7.3.5) Kod pocztowy: 94-234

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 558850,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Wartość szacunkowa zamówienia uwzględnia wartość
netto zamówień , których możliwość udzielenia Zamawiający przewiduje, zgodnie z art. 305 pkt 1 w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy .

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.