eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bramki › Dostawa artykułów żywnościowych dla DPS Bramki w roku 2023Ogłoszenie z dnia 2022-11-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa artykułów żywnościowych dla DPS Bramki w roku 2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: "Dom Pomocy Społecznej im. Księdza Kardynała Józefa Glempa w Bramkach"

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000295811

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Północna 18

1.5.2.) Miejscowość: Bramki

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-870

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.7.) Numer telefonu: 22 7256127

1.5.8.) Numer faksu: 22 7256066

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: info@dpsbramki.org

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bramki.dps.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa artykułów żywnościowych dla DPS Bramki w roku 2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8532466d-6a47-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00452894

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00013720/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa produktów żywnościowych (mięsa, wędlin, drobiu i wyrobów drobiowych, nabiału, pieczywa, produktów mrożonych (ryb), warzyw i owoców oraz różnych artykułów spożywczych) dla DPS Bramki w 2023r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/bramki_dps

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej platformazakupowa.pl oraz poczty elektronicznej info@dpsbramki.org

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zostały przez Zamawiającego zawarte w rozdziale XII i XIII SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA obowiązująca w Domu Pomocy Społecznej w Bramkach
Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO
1. Administrator Danych
Dom Pomocy Społecznej w Bramkach, ul. Północna 18, 05-870 Błonie, w imieniu którego działa Dyrektor. Kontakt z Dyrektorem: tel.: (22) 725-61-27, mail: info@dpsbramki.org
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych
We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych z panią Justyną Rytel-Kuc za pomocą poczty elektronicznej: jrkdoradztwo@gmail.com lub pisemnie na adres: Dom Pomocy Społecznej w Bramkach, ul. Północna 18, 05-870 Błonie.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowy opis obowiązku informacyjnego stanowi Rozdział II SWZ - Ochrona Danych Osobowych

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DA.26.10.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 698810,86 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 7

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 1 – dostawa mięsa, wędlin, drobiu i wyrobów drobiarskich
Lp Podane w treści nazwy pochodzenia art. nie są bezwzględnie obowiązujące, dopuszcza się art. równoważne jakością lub lepsze Jm. Ilość Cena jednostkowa brutto Wartość brutto
1 Baleron gotowany - wędzonka wieprzowa, wędzona, parzona z dodatkiem wody ok. 1,5 kg Skład: mięso wieprzowe minimum 68% kg 252
2 Baleron wędzony zawartość mięsa min.77% kg 25
3 Boczek rolowany wędzony z dodatkiem mieszanki przypraw obsypany, majerankiem Skład: mięso wieprzowe minimum 93% kg 33
4 Boczek wędzony zawartość mięsa min. 95% kg 73
6 Filet z indyka wędzony -wędzonka wędzona, parzona Skład: filet z piersi indyka minimum 80% kg 35
7 Indyk z kotła biały - wyrób drobiowy, parzony Skład: filet z indyka minimum 93 % kg 24
8 Karkówka wieprzowa surowa bez kości, bez słoniny mięso elastyczne, poprzerastane powięziami, soczyste barwa jasnoróżowa z widocznym przerostem tłuszczowym. Waga jednego kawałka ok. 2,5 kg. kg 303
9 Kaszanka - wyrób podrobowy parzony, średnio rozdrobniony w naturalnej osłonce, ok. 120 g Skład: mięso wieprzowe minimum 18 %, wątroba wieprzowa minimum 12 %, kasza gryczana. kg 76
10 Kiełbasa biała zawartość mięsa min. 62% kg 209
11 Kiełbasa blokowa typu tyrolska kg 277
12 Kiełbasa dębicka (nie rozdrobniona) kg 305
13 Kiełbasa krakowska podsuszana (nie rozdrobniona) kg 60
14 Kiełbasa podwawelska (nie rozdrobniona) zawartość mięsa min. 77% kg 407
15 Kiełbasa szynkowa - kiełbasa z grubo rozdrobniona z mięsa wieprzowego, dodatkiem wołowiny i słoniny, wędzona, parzona Skład : mięso wieprzowe minimum 66% kg 209
16 Kiełbasa szynkowa z indyka (nie rozdrobniona) zawartość mięsa min. 60% kg 303
17 Kiełbasa żywiecka (nie rozdrobniona) zawartość mięsa min. 53% kg 299
19 Kości schabowe kg 400
21 Kości wędzone kg 50
22 Łopatka bez kości, bez skóry bez golonki, bez słoniny surowa z małym przerostem tłuszczowym, delikatna i soczysta z część górnej kończyny przedniej. Barwa od jasnoróżowej do czerwonej Waga jednego kawałka ok. 3,5 kg, mięso chłodzone kg 1735
23 Parówki 50% mięsa chudego bez MOM (Hot Dog) kg 533
24 Paszteciki 131g szt. 667
25 Pasztet drobiowy pieczony zawartość mięsa min. 53% (typu Ciechanowski) kg 123
26 Pasztet pieczony - wyrób garmażeryjny wieprzowy pieczony Skład: mięso wieprzowe minimum 53 %, kg 160
27 Pasztet z żurawiną kg 100
28 Pieczeń Rzymska kg 429
29 Piersi z kurczaka (filet) schłodzony kg 747
30 Polędwica miodowa - wędlina z fileta z indyka średnio rozdrobniona, parzona formowana w baton w osłonce, wyczuwalna lekka miodowa nuta Skład: mięso indycze minimum 70 % kg 464
31 Polędwica sopocka - wędzonka parzona Skład; polędwica wieprzowa minimum 80 % kg 743
33 Polędwica z kurczaka - wędlina drobiowa, nie wędzona, parzona Skład: mięso z piersi kurczaka minimum 84 % kg 291
34 Polędwiczki wieprzowa surowa kg 20
35 Porcje rosołowe z kurczaka kg 2027
36 Salami w czosnku- produkt drobno rozdrobniony surowy, dojrzewający, suszony, obtoczony czosnkiem. Do wyprodukowania 100 g tego wyrobu powinno zostać zużyte minimum 68 g mięsa wieprzowego, minimum 34 % mięsa z kurczaka i max. 11 g tłuszczu wieprzowego kg 20
37 Salceson czosnkowy kg 147
38 Salceson włoski - wyrób podrobowy, parzony, ok. 1,5 kg we flaku Skład: głowy wieprzowe minimum 60 %, mięso wieprzowe minimum 30% kg 48
39 Schab wieprzowy surowy b\k -tkanka mięśniowa jędrna i jednolita, mięso soczyste i delikatne, barwa jasnoróżowa, otoczone z wierzchu błoną . Waga jednego kawałka ok. 4 kg, mięso chłodzone kg 389
40 Słonina wieprzowa bez skóry kg 47
41 Szynka konserwowa wieprzowa, prasowana Skład: mięso wieprzowe minimum 60 % kg 333
42 Szynka wędzona - wędlina ciemno wędzona, parzona o kruchym delikatnym smaku Skład: mięso wieprzowe minimum 82% kg 160
43 Szynka wiejska - wyrób wędzony, parzony Skład: mięso wieprzowe minimum 70% kg 37
44 Szynka wieprzowa gotowana, z małą ilością tłuszczu, wędzonka wieprzowa wędzona, parzona Skład: mięso wieprzowe minimum 69% kg 337
45 Szynka wieprzowa surowa kg 93
46 Szynka z piersi kurczaka - wędlina drobiowa, parzona Skład: mięso z piersi kurczaka minimum 84 % kg 431
47 Udziec kurczaka z kością (180g-200g) kg. 721
48 Wątroba wieprzowa kg 33
49 Wątróbka drobiowa kg 364
50 Żeberka paski extra wieprzowe kg 27
52 Żołądki drobiowe kg 50

4.2.5.) Wartość części: 225938,83 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zasady oceny kryterium "Cena" (C).
Przyznane pkt C = cena (brutto) najniższa x 60 pkt
cena (brutto) badanej oferty

3.Zasady oceny kryterium „Częstoliwość dostaw” (T).
Ocena będzie dokonywana poprzez porównanie zaoferowanej częstotliwości dostaw zawartych w formularzu oferty:
- dostawy codziennie (dni robocze) w godz. 8:00 – 11:00 - 30 pkt.
- dostawy codziennie (dni robocze) w godz. 11:30 – 14:30 - 25 pkt.
- dostawy 3 razy w tygodniu (dni robocze) w godz. 8:00 – 11:00 - 15 pkt.
- dostawy 3 razy w tygodniu (dni robocze) w godz. 11:30 – 14:30 - 10 pkt.
- dostawy 2 razy w tygodniu (dni robocze) w godz. 8:00 – 11:00 - 5 pkt.
- dostawy 2 razy w tygodniu (dni robocze) w godz. 11:30 – 14:30 - 1 pkt.

4. Zasady oceny kryterium „Wymiana asortymentu w dniu dostawy” (R).
Wymiana reklamowanego asortymentu w dniu dostawy – oferta, w której Wykonawca zaoferuje wymianę reklamowanego asortymentu w dniu jego dostawy (nie później niż do godz. 14:30) otrzyma 10 punktów. Wykonawca, który nie zaoferuje wymiany reklamowanego asortymentu w dniu dostawy otrzyma 0 punków.
Liczba .punktów określona zostanie na podstawie poniższego wzoru:
C+T+R
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający zastosuje reguły wynikające z art. 248 p.z.p.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Częstotliwość dostaw

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wymiana asortymentu w dniu dostawy

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa produktów mleczarskich.
Lp Podane w treści nazwy pochodzenia art. nie są bezwzględnie obowiązujące, dopuszcza się art. równoważne jakością lub lepsze Jm. Ilość Cena jednostkowa brutto Wartość brutto
1 Jogurt naturalny w kubku 150g szt. 7413
2 Jogurt owocowy w kubku 150. (różne smaki) szt. 373
3 Masło o zawartości tłuszczu 82% 200g szt. 2707
4 Miks tłuszczowy w kostce 200g - całkowita zawartość tłuszczu 76% (64% tłuszcz roślinny, 12% tłuszcz mleczny) szt. 8667
5 Mleko 2% UHT - 1l l. 12667
6 Ser biały chudy kg. 563
7 Ser biały półtłusty min. 3% tłuszczu kg. 801
8 Ser żółty półtłusty 15%-20% tłuszczu kg. 240
9 Ser żółty chudy do 13% tłuszczu kg. 136
10 Śmietana 18% - 400g l. 1120
11 Ser feta 270g szt. 21
13 Drożdże 100 g szt. 227

4.2.5.) Wartość części: 127418,40 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zasady oceny kryterium "Cena" (C).
Przyznane pkt C = cena (brutto) najniższa x 60 pkt
cena (brutto) badanej oferty

3.Zasady oceny kryterium „Częstoliwość dostaw” (T).
Ocena będzie dokonywana poprzez porównanie zaoferowanej częstotliwości dostaw zawartych w formularzu oferty:
- dostawy codziennie (dni robocze) w godz. 8:00 – 11:00 - 30 pkt.
- dostawy codziennie (dni robocze) w godz. 11:30 – 14:30 - 25 pkt.
- dostawy 3 razy w tygodniu (dni robocze) w godz. 8:00 – 11:00 - 15 pkt.
- dostawy 3 razy w tygodniu (dni robocze) w godz. 11:30 – 14:30 - 10 pkt.
- dostawy 2 razy w tygodniu (dni robocze) w godz. 8:00 – 11:00 - 5 pkt.
- dostawy 2 razy w tygodniu (dni robocze) w godz. 11:30 – 14:30 - 1 pkt.

4. Zasady oceny kryterium „Wymiana asortymentu w dniu dostawy” (R).
Wymiana reklamowanego asortymentu w dniu dostawy – oferta, w której Wykonawca zaoferuje wymianę reklamowanego asortymentu w dniu jego dostawy (nie później niż do godz. 14:30) otrzyma 10 punktów. Wykonawca, który nie zaoferuje wymiany reklamowanego asortymentu w dniu dostawy otrzyma 0 punków.
Liczba .punktów określona zostanie na podstawie poniższego wzoru:
C+T+R
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający zastosuje reguły wynikające z art. 248 p.z.p.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Częstotliwość dostaw

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wymiana asortymentu w dniu dostawy

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa różnych artykułów spożywczych.
Lp Podane w treści nazwy pochodzenia art. nie są bezwzględnie obowiązujące, dopuszcza się art. równoważne jakością lub lepsze Jm. Ilość Cena jednostkowa brutto Wartość brutto
1 Ananasy w puszce 565g szt. 32
2 Aromaty 9 ml szt. 53
3 Barszcz biały 66g szt. 787
4 Bazylia 10g szt. 93
5 Brzoskwinie 820g szt. 16
6 Budyń bez cukru 60g szt. 1577
7 Chrzan 320g szt. 53
8 Cukier 1kg kg. 2533
9 Cukier puder 0,5kg szt. 13
10 Cukier waniliowy 32g szt. 360
11 Cynamon 20g szt. 120
12 Czosnek granulowany 20g szt. 1307
13 Dżem niskosłodzony 270g szt. 2213
14 Fasola czerwona konserwowa 400g szt. 40
15 Fasola sucha Jaś 500g szt. 280
16 Galaretka owocowa z cukrem 90g szt. 533
17 Gałka muszkatołowa 20g szt. 27
18 Groszek konserwowy 400g szt. 480
19 Herbata granulowana 100g kg. 333
20 Imbir 15g szt. 10
21 Kakao 100g szt. 533
22 Kasza gryczana 1kg kg. 33
23 Kasza jęczmienna 1kg kg. 140
24 Kasza manna 1kg kg. 167
25 Kasza pęczak 1kg kg. 20
26 Kawa inka 250g szt. 43
27 Kawa zbożowa 500g szt. 83
28 Ketchup 500g min. 35% wkł. Koncentr. szt. 128
29 Kisiel bez cukru 77g szt. 1281
30 Koncentrat pomidorowy 900g szt. 459
31 Kukurydza konserwowa 400g szt. 400
32 Kwasek cytrynowy 50g szt. 20
33 Liście laurowe 10g szt. 267
34 Majeranek 10g szt. 460
35 Majonez 420g szt. 580
36 Makaron krajanka gruba kg. 113
37 Makaron lasagne kg. 9
38 Makaron muszelki 1kg kg. 73
39 Makaron nitki 500g kg. 116
40 Makaron rurki 1kg kg. 60
41 Makaron spagetti 500g kg. 227
42 Makaron świderki 1kg kg. 380
43 Masa makowa w puszce 1kg szt. 40
44 Mąka pszenna typ 480 1kg kg. 987
45 Mąka ziemniaczana 1kg kg. 27
46 Mieszanka bakaliowa 1 kg kg. 5
47 Miód naturalny 1l szt. 16
48 Musli owocowe 1kg kg. 133
49 Musztarda 200g szt. 280
50 Ocet 0,5l szt. 60
51 Ogórki konserwowe 870g szt. 256
52 Olej 1l szt. 656
53 Oregano 10g szt. 53
54 Papryka konserwowa 870g szt. 11
55 Papryka mielona ostra 20g szt. 160
56 Papryka mielona słodka 20g szt. 253
57 Papryka wędzona 20g szt. 307
58 Pieprz naturalny mielony 15g szt. 1867
59 Płatki jęczmienne kg. 80
60 Płatki kukurydzane kg. 189
61 Płatki owsiane 1kg kg. 80
62 Płatki żytnie kg. 108
63 Proszek do pieczenia 36g szt. 140
64 Przyprawa Curry szt. 50
65 Przyprawa do drobiu 20g szt. 173
66 Przyprawa do gyrosa szt. 67
67 Przyprawa do karkówki szt. 120
68 Przyprawa do pizzy szt. 200
69 Przyprawa do ryb 20g szt. 187
70 Przyprawa w płynie typu magi 1L szt. 17
71 Rodzynki 200g szt. 133
72 Ryż 1kg kg. 453
73 Sałatka szwedzka 850g szt. 40
74 Soda oczyszczona 80g szt. 27
75 Sos grzybowy szt. 133
76 Sos pieczarkowy szt. 67
77 Sos pieczeniowy ciemny szt. 113
78 Sól 1kg kg. 400
79 Susz warzywny 1 kg szt. 10
80 Szczawa konserwowy 320g szt. 347
81 Śliwki suszone 100g kg. 4
82 Tymianek 10g szt. 53
83 Vegetta 200g (lub równoważne) szt. 933
84 Wiórki kokosowe szt. 13
85 Ziele angielskie 20g szt. 493
86 Zioła prowansalskie szt. 120
87 Zupa grzybowa 37g szt. 687
88 Zupa ogonowa 62g szt. 867
89 Zupa pieczarkowa 44g szt. 587
90 Żelatyna 50g szt. 253
91 Żurawina suszona 500g szt. 5

4.2.5.) Wartość części: 87227,57 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: . Zasady oceny kryterium "Cena" (C).
Przyznane pkt C = cena (brutto) najniższa x 60 pkt
cena (brutto) badanej oferty

3.Zasady oceny kryterium „Częstoliwość dostaw” (T).
Ocena będzie dokonywana poprzez porównanie zaoferowanej częstotliwości dostaw zawartych w formularzu oferty:
- dostawy codziennie (dni robocze) w godz. 8:00 – 11:00 - 30 pkt.
- dostawy codziennie (dni robocze) w godz. 11:30 – 14:30 - 25 pkt.
- dostawy 3 razy w tygodniu (dni robocze) w godz. 8:00 – 11:00 - 15 pkt.
- dostawy 3 razy w tygodniu (dni robocze) w godz. 11:30 – 14:30 - 10 pkt.
- dostawy 2 razy w tygodniu (dni robocze) w godz. 8:00 – 11:00 - 5 pkt.
- dostawy 2 razy w tygodniu (dni robocze) w godz. 11:30 – 14:30 - 1 pkt.

4. Zasady oceny kryterium „Wymiana asortymentu w dniu dostawy” (R).
Wymiana reklamowanego asortymentu w dniu dostawy – oferta, w której Wykonawca zaoferuje wymianę reklamowanego asortymentu w dniu jego dostawy (nie później niż do godz. 14:30) otrzyma 10 punktów. Wykonawca, który nie zaoferuje wymiany reklamowanego asortymentu w dniu dostawy otrzyma 0 punków.
Liczba .punktów określona zostanie na podstawie poniższego wzoru:
C+T+R
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający zastosuje reguły wynikające z art. 248 p.z.p.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Częstotliwość dostaw

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wymiana asortymentu w dniu dostawy

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa pieczywa.
Lp Podane w treści nazwy pochodzenia art. nie są bezwzględnie obowiązujące, dopuszcza się art. równoważne jakością lub lepsze Jm. Ilość Cena jednostkowa brutto Wartość brutto
1 Bułka paryska 450g szt. 15000
2 Bułka kajzerka 50g szt. 300
3 Bułka słodka 100g szt. 600
4 Chleb pszenno-żytni 500g szt. 8600
5 Chleb razowy 500g szt. 4300
6. Chleb wieloziarnisty 500g szt. 1500

4.2.5.) Wartość części: 54630,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15810000-9 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zasady oceny kryterium "Cena" (C).
Przyznane pkt C = cena (brutto) najniższa x 60 pkt
cena (brutto) badanej oferty

3.Zasady oceny kryterium „Częstoliwość dostaw” (T).
Ocena będzie dokonywana poprzez porównanie zaoferowanej częstotliwości dostaw zawartych w formularzu oferty:
- dostawy codziennie (dni robocze) w godz. 8:00 – 11:00 - 30 pkt.
- dostawy codziennie (dni robocze) w godz. 11:30 – 14:30 - 25 pkt.
- dostawy 3 razy w tygodniu (dni robocze) w godz. 8:00 – 11:00 - 15 pkt.
- dostawy 3 razy w tygodniu (dni robocze) w godz. 11:30 – 14:30 - 10 pkt.
- dostawy 2 razy w tygodniu (dni robocze) w godz. 8:00 – 11:00 - 5 pkt.
- dostawy 2 razy w tygodniu (dni robocze) w godz. 11:30 – 14:30 - 1 pkt.

4. Zasady oceny kryterium „Wymiana asortymentu w dniu dostawy” (R).
Wymiana reklamowanego asortymentu w dniu dostawy – oferta, w której Wykonawca zaoferuje wymianę reklamowanego asortymentu w dniu jego dostawy (nie później niż do godz. 14:30) otrzyma 10 punktów. Wykonawca, który nie zaoferuje wymiany reklamowanego asortymentu w dniu dostawy otrzyma 0 punków.
Liczba .punktów określona zostanie na podstawie poniższego wzoru:
C+T+R
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający zastosuje reguły wynikające z art. 248 p.z.p.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Częstotliwość dostaw

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wymiana asortymentu w dniu dostawy

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa owoców i warzyw
Lp Podane w treści nazwy pochodzenia art. nie są bezwzględnie obowiązujące, dopuszcza się art. równoważne jakością lub lepsze Jm. Ilość Cena jednostkowa brutto Wartość brutto
1 Arbuz kg 150
2 Banany kg. 650
3 Botwina pęczek 60
4 Brokuły kg 30
5 Brzoskwinia świeża kg 50
6 Buraki czerwone kg 600
7 Cebula kg 450
8 Cukinia kg 100
9 Cytryny kg. 350
10 Czosnek główki główki 350
11 Fasola szparagowa kg 100
12 Gruszki kg 1100
13 Jabłka kg 4400
14 Kalafior kg 30
15 Kapusta biała kg 500
16 Kapusta czerwona kg 300
17 Kapusta kiszona kg 450
18 Kapusta młoda kg 100
19 Kapusta pekińska kg 500
20 Kapusta włoska kg 50
21 Koper pęczek 1300
22 Mandarynka świeża kg 200
23 Marchew kg 500
24 Natka pietruszki pęczek 1300
25 Nektarynka świeża kg 50
26 Ogórki kiszone kg 400
27 Ogórki świeże kg 1350
28 Papryka świeża kg 100
29 Pieczarki kg 150
30 Pietruszka korzeń kg 300
31 Pomidory kg 1500
32 Por kg 150
33 Rabarbar kg 60
34 Rzodkiewka pęczek 1800
35 Sałata lodowa szt. 80
36 Sałata masłowa szt. 150
37 Seler kg 200
38 Szczypior pęczek 1300
39 Śliwka węgierka świeża kg 150
40 Truskawki kg 200
41 Wiśnie kg 40
42 Ziemniaki kg 11000
43 Ziemniaki młode kg 1500

4.2.5.) Wartość części: 87856,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 03221200-8 - Warzywa owocowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zasady oceny kryterium "Cena" (C).
Przyznane pkt C = cena (brutto) najniższa x 60 pkt
cena (brutto) badanej oferty

3.Zasady oceny kryterium „Częstoliwość dostaw” (T).
Ocena będzie dokonywana poprzez porównanie zaoferowanej częstotliwości dostaw zawartych w formularzu oferty:
- dostawy codziennie (dni robocze) w godz. 8:00 – 11:00 - 30 pkt.
- dostawy codziennie (dni robocze) w godz. 11:30 – 14:30 - 25 pkt.
- dostawy 3 razy w tygodniu (dni robocze) w godz. 8:00 – 11:00 - 15 pkt.
- dostawy 3 razy w tygodniu (dni robocze) w godz. 11:30 – 14:30 - 10 pkt.
- dostawy 2 razy w tygodniu (dni robocze) w godz. 8:00 – 11:00 - 5 pkt.
- dostawy 2 razy w tygodniu (dni robocze) w godz. 11:30 – 14:30 - 1 pkt.

4. Zasady oceny kryterium „Wymiana asortymentu w dniu dostawy” (R).
Wymiana reklamowanego asortymentu w dniu dostawy – oferta, w której Wykonawca zaoferuje wymianę reklamowanego asortymentu w dniu jego dostawy (nie później niż do godz. 14:30) otrzyma 10 punktów. Wykonawca, który nie zaoferuje wymiany reklamowanego asortymentu w dniu dostawy otrzyma 0 punków.
Liczba .punktów określona zostanie na podstawie poniższego wzoru:
C+T+R
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający zastosuje reguły wynikające z art. 248 p.z.p.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Częstotliwość dostaw

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wymiana asortymentu w dniu dostawy

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa produktów głęboko mrożonych
Lp Podane w treści nazwy pochodzenia art. nie są bezwzględnie obowiązujące, dopuszcza się art. równoważne jakością lub lepsze Jm. Ilość Cena jednostkowa brutto Wartość brutto
1 Brokuł mrożony 2,5 kg szt. 350
2 Fasola szparagowa 2,5kg szt. 350
3 Kalafior mrożony 2,5kg szt. 300
4 Kwiatowy bukiet warzyw 2,5kg szt. 800
5 Mieszanka kompotowa bez pestki 2,5kg szt. 250
6 Panga biała filet mrożony b/sk kg 300
7 Paprykarz w puszce 300g szt. 500
8 Płaty mrożone Tilapia kg 200
9 Ryba wędzona kg 130
10 Szpinak liść mrożony 2,5kg szt. 50
11 Śledź płaty kg 40
12 Włoszczyzna mrożona słupki 2,5kg szt. 300

4.2.5.) Wartość części: 52211,80 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15896000-5 - Produkty głęboko mrożone

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zasady oceny kryterium "Cena" (C).
Przyznane pkt C = cena (brutto) najniższa x 60 pkt
cena (brutto) badanej oferty

3.Zasady oceny kryterium „Częstoliwość dostaw” (T).
Ocena będzie dokonywana poprzez porównanie zaoferowanej częstotliwości dostaw zawartych w formularzu oferty:
- dostawy codziennie (dni robocze) w godz. 8:00 – 11:00 - 30 pkt.
- dostawy codziennie (dni robocze) w godz. 11:30 – 14:30 - 25 pkt.
- dostawy 3 razy w tygodniu (dni robocze) w godz. 8:00 – 11:00 - 15 pkt.
- dostawy 3 razy w tygodniu (dni robocze) w godz. 11:30 – 14:30 - 10 pkt.
- dostawy 2 razy w tygodniu (dni robocze) w godz. 8:00 – 11:00 - 5 pkt.
- dostawy 2 razy w tygodniu (dni robocze) w godz. 11:30 – 14:30 - 1 pkt.

4. Zasady oceny kryterium „Wymiana asortymentu w dniu dostawy” (R).
Wymiana reklamowanego asortymentu w dniu dostawy – oferta, w której Wykonawca zaoferuje wymianę reklamowanego asortymentu w dniu jego dostawy (nie później niż do godz. 14:30) otrzyma 10 punktów. Wykonawca, który nie zaoferuje wymiany reklamowanego asortymentu w dniu dostawy otrzyma 0 punków.
Liczba .punktów określona zostanie na podstawie poniższego wzoru:
C+T+R
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający zastosuje reguły wynikające z art. 248 p.z.p.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Częstotliwość dostaw

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wymiana asortymentu w dniu dostawy

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa jaj
Lp Podane w treści nazwy pochodzenia art. nie są bezwzględnie obowiązujące, dopuszcza się art. równoważne jakością lub lepsze Jm. Ilość Cena jednostkowa brutto Wartość brutto
1 Jaja (65-70g) szt. 38000

4.2.5.) Wartość części: 19380 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 03142500-3 - Jaja

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zasady oceny kryterium "Cena" (C).
Przyznane pkt C = cena (brutto) najniższa x 60 pkt
cena (brutto) badanej oferty

3.Zasady oceny kryterium „Częstoliwość dostaw” (T).
Ocena będzie dokonywana poprzez porównanie zaoferowanej częstotliwości dostaw zawartych w formularzu oferty:
- dostawy codziennie (dni robocze) w godz. 8:00 – 11:00 - 30 pkt.
- dostawy codziennie (dni robocze) w godz. 11:30 – 14:30 - 25 pkt.
- dostawy 3 razy w tygodniu (dni robocze) w godz. 8:00 – 11:00 - 15 pkt.
- dostawy 3 razy w tygodniu (dni robocze) w godz. 11:30 – 14:30 - 10 pkt.
- dostawy 2 razy w tygodniu (dni robocze) w godz. 8:00 – 11:00 - 5 pkt.
- dostawy 2 razy w tygodniu (dni robocze) w godz. 11:30 – 14:30 - 1 pkt.

4. Zasady oceny kryterium „Wymiana asortymentu w dniu dostawy” (R).
Wymiana reklamowanego asortymentu w dniu dostawy – oferta, w której Wykonawca zaoferuje wymianę reklamowanego asortymentu w dniu jego dostawy (nie później niż do godz. 14:30) otrzyma 10 punktów. Wykonawca, który nie zaoferuje wymiany reklamowanego asortymentu w dniu dostawy otrzyma 0 punków.
Liczba .punktów określona zostanie na podstawie poniższego wzoru:
C+T+R
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający zastosuje reguły wynikające z art. 248 p.z.p.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Częstotliwość dostaw

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wymiana asortymentu w dniu dostawy

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Nie dotyczy

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 3 do SWZ;
2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 p.z.p., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 3 do SWZ;
2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 p.z.p., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
3. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 1.1 – 1.7 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ;
2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale X ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy);
3) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy (jeśli dotyczy).
4) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy chyba, że umocowanie do reprezentacji wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 4 poniżej.
4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru chyba że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych a Wykonawca w Formularzu oferty wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w odniesieniu do Wykonawcy jak również w odniesieniu do podmiotów udostępniających zasoby.
5. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
6. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
7. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowy zakres zmian zawiera załącznik nr 4 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie ofert następuje za pomocą platformy zakupowej pod adresem internetowym: https://platformazakupowa.pl/pn/bramki_dps

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-02 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.