eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Międzyrzecz › Przebudowa drogi powiatowej nr 3305F ul. Marcinkowskiego w MiędzyrzeczuOgłoszenie z dnia 2022-11-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa drogi powiatowej nr 3305F ul. Marcinkowskiego w Międzyrzeczu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210466977

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Skoki 21

1.5.2.) Miejscowość: Międzyrzecz

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-300

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@zdpmiedzyrzecz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.wrota.lubuskie.pl/zdp_miedzyrzecz/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi powiatowej nr 3305F ul. Marcinkowskiego w Międzyrzeczu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3cc1108b-6a65-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00452864

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025351/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Przebudowa drogi powiatowej nr 3305F - ul. Marcinkowskiego w Międzyrzeczu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.wrota.lubuskie.pl/zdp_miedzyrzecz/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 RODO - administratorem Pani/Pana danych jest Powiat Międzyrzecki - Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu, Skoki 21, 66-300 Międzyrzecz. Pozostałe informacje znajdują się w SWZ w Rozdziale XXIV.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: I.252.19.2022.IJ

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 5118232,28 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ROZDZIAŁ V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3305F
ul. Marcinkowskiego w Międzyrzeczu na odcinku od km 0+000 (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1213F Ul. Konstytucji 3-ego Maja w Międzyrzeczu) do km 0+840 (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 137 Ul. Poznańska w Międzyrzeczu).
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych, a także realizację usług / dostaw związanych z wykonywanymi robotami, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
i sztuki inżynierskiej oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
2. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w województwie lubuskim, w powiecie międzyrzeckim, w gminie Międzyrzecz, m. Międzyrzecz.
3. Inwestycja składa się z następujących elementów:
- rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej
- odzysk kostki granitowej (znajdującej się pod nawierzchnią bitumiczną) oraz krawężników granitowych na odcinku od km 0+000 do km 0+840
- przebudowa jezdni ul. Marcinkowskiego na odcinku od km 0+000 do km 0+840
- przebudowa skrzyżowania z drogą powiatową nr 1213F w km 0+000 (ul. Konstytucji 3-go Maja)
- przebudowa skrzyżowania z drogą gminną (ul. Rolna)
- przebudowa skrzyżowania z drogą gminną (ul. Kwiatowa)
- przebudowa skrzyżowania z drogą gminną (ul. Pamiątkowa)
- przebudowa chodnika po stronie lewej
- budowę chodnika po stronie prawej
- budowa ścieżki pieszo – rowerowej po stronie prawej od km 0+000 do km 0+067 i stronie lewej od km 0+057 do km 0+840
- przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych
- budowa kanalizacji deszczowej od km 0+000 do km 0+830
- budowa przepustu
- budowa oświetlenia przejść dla pieszych
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SWZ - Dokumentacja projektowa, w tym: projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
5. UWAGA!
Po wykonaniu rozbiórki nawierzchni bitumicznej Wykonawca zobligowany jest do nabycia materiałów rozbiórkowych (tj. kostka granitowa znajdująca się pod nawierzchnią bitumiczną oraz krawężnik granitowy) na zasadach określonych w projektowanych postanowieniach umowy.
Nabycie materiałów nastąpi po cenach obowiązujących w Zarządzie Dróg Powiatowych, zgodnie z cennikiem stanowiącym Załącznik nr 11 do SWZ oraz w ilości potwierdzonej przez Zamawiającego i Wykonawcę na podstawie obmiaru powykonawczego.
6. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia Zamawiający określił w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

77211600-8 - Sadzenie drzew

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami oceny ofert:
a) cena ofert (C) - waga 60% - 60 pkt,
c) okres rękojmi i gwarancji na RB (ORG) – waga 40% - 40 pkt.
2. W kryterium ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia (C), najtańsza oferta otrzyma 100 punktów a pozostałym ofertom zostaną przyznane punkty (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie ze wzorem:
C N
PC = ------------------------------ x 100 pkt x waga 60%
C B
gdzie:
PC - punkty w kryterium ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia
CN - najniższa oferowana cena
CB - cena badanej oferty
100 pkt - waga kryterium – 60 pkt maksymalna ilość punktów

3. Okres rękojmi i gwarancji na RB (ORG) – 40% - 40 pkt.
Wykonawca okres rękojmi i gwarancji określa w formularzu „Kryteria pozacenowe” stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ, podlegający złożenia przez niego podpisu.
Niezłożenie formularza „Kryteria pozacenowe” lub niewpisanie przez Wykonawcę wskazanego okresu skutkować będzie przyznaniem 0 punktów w kryterium „Okres rękojmi i gwarancji na RB”, a jako oferowany zostanie uznany okres, którego zaoferowanie skutkowałoby przyznaniem 0 pkt. (48 m-cy).
Kryterium „Okres rękojmi i gwarancji na RB” nie dotyczy elementu przedmiotu zamówienia, jakim jest oznakowanie poziome grubowarstwowe.
Element Przedmiotu Umowy – Oznakowanie poziome grubowarstwowe posiada określony przez Zamawiającego termin Gwarancji jakości niepodlegający ocenie w ramach kryterium Okres rękojmi i gwarancji na RB.
Wynosi on 48 miesięcy - liczone od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót.
Pozostałe elementy przedmiotu Umowy będą posiadały okres gwarancji jakości i rękojmi określony przez Wykonawcę w Formularzu Oferty, podlegający ocenie w ramach kryterium Okres rękojmi i gwarancji na RB, który wynosić będzie 48 m-cy, 60 m- cy, liczone od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót.
Dla wszystkich elementów (za wyjątkiem oznakowania poziomego grubowarstwowego), przedmiotu Umowy Wykonawca musi zaoferować jednakowy okres gwarancji i rękojmi na roboty.

UWAGA
Najkrótszy możliwy okres gwarancji jakości i rękojmi na roboty podlegający ocenie w ramach kryterium wymagany przez Zamawiającego: 48 miesięcy liczony od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót.
Najdłuższy możliwy okres gwarancji jakości i rękojmi na roboty podlegający ocenie w ramach kryterium uwzględniony do oceny ofert: 60 miesięcy liczone od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót.
Wykonawca winien zaproponować okres gwarancji jakości i rękojmi na roboty w pełnych miesiącach tj. 48m-cy, 60 m- cy,

Punktacja:
• Okres rękojmi i gwarancji na RB: 48 miesięcy – 0 pkt
• Okres rękojmi i gwarancji na RB: 60 miesiące – 40 pkt

Razem w kryterium Okres gwarancji i rękojmi (ORG) można uzyskać maksymalnie 40 pkt.

4. Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, która uzyska największą ilość punktów P(w) stanowiącą sumę punktów uzyskanych w 2 kryteriach:
P(w) = P(C) + P(ORG)
Gdzie:
P(w) – suma punktów uzyskanych w 2 kryteriach oceny,
P(c) - suma punktów uzyskanych w kryterium Cena oferty (C).
P(ORG) - suma punktów uzyskanych w kryterium Okres gwarancji i rękojmi (ORG).
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą cenę Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi i gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
c) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie precyzuje
w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
d) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający wymaga, by Wykonawca:
 w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał min. 1 zadanie
o wartości co najmniej 3.000.000,00 PLN brutto polegające na budowie lub przebudowie lub remoncie drogi lub ulicy (z wyłączeniem remontów cząstkowych) o klasie drogi lub ulicy min. Z o nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej lub SMA
 skierował do realizacji zamówienia co najmniej zespół składający się z następujących osób:
• Kierownik Budowy / Kierownik robót branży drogowej: min. 1 osoba posiadająca:
- uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej,
- min. 36- miesięczne doświadczenie na stanowisku Kierownika budowy lub Kierownika robót drogowych lub Inspektora Nadzoru Robót Drogowych licząc od uzyskania uprawnień,
- doświadczenie w realizacji min. 1 zadania o wartości co najmniej 3.000.000,00 PLN brutto, polegającego na budowie lub przebudowie lub remoncie drogi lub ulicy (z wyłączeniem remontów cząstkowych) o klasie drogi lub ulicy min. Z o nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno- asfaltowej, SMA,
• Kierownik robót sanitarnych: min. 1 osoba posiadająca:
- uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej,
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
• Kierownik robót elektrycznych i elektroenergetycznych – min. 1 osoba posiadająca:
- uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
UWAGA:
• Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia funkcji Kierowników robót.
• za uprawnienia budowlane odpowiadające wyżej określonym uznane zostaną uprawnienia, które wydane zostały na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – EFTA (strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym), z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220).
• wskazane powyżej doświadczenie w miesiącach (dot. Kierownika budowy / kierowników robót) należy liczyć od uzyskania uprawnień budowlanych wliczając miesiąc uzyskania uprawnień do miesiąca listopada 2022 r. włącznie.
• zwrot „bez ograniczeń” należy rozumieć zgodnie z przepisami Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831).
• w przypadku walut innych niż złoty polski, równowartość kwoty warunku oblicza się przy uwzględnieniu średniego kursu waluty obcej podanego przez Narodowy Bank Polski dla dnia wystawienia polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia, wystawienia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, zawarcia kontraktu, którego dotyczy odpowiednia kwota lub ostatniego kursu sprzed tego dnia – w przypadku, gdyby w tym dniu kurs nie był publikowany.
• W zakresie wskazanych w doświadczeniu stanowisk Zamawiający dopuszcza stanowiska równoważne o odpowiednim zakresie odpowiedzialności.
• Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna drogę lub ulicę w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.).
• Poprzez remont cząstkowy należy rozumieć zespół zabiegów technicznych, wykonywanych na bieżąco, związanych z usuwaniem uszkodzeń nawierzchni zagrażających bezpieczeństwu ruchu, jak również zabiegi obejmujące małe powierzchnie, hamujące proces powiększania się powstałych uszkodzeń.
Oceniając zdolność techniczną lub zawodową Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 6. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni aktualnych na dzień ich złożenia podmiotowych środków dowodowych służących potwierdzeniu spełniania warunków udział w postepowaniu, tj.:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich (..) lat (zgodnie z postawionym warunkiem udziału w postępowaniu, licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te były wykonane – wg Wzoru Załącznika nr 8 do SWZ, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
b) Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia, kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg Wzoru Załącznika nr 9 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie 90 000,00 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
2. Szczegółowe informacje na temat wadium zawarte są w Rozdziale XV SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden
z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp i art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie zapisami w Rozdziale VIII ust. 2 pkt 1 ppkt. d) SWZ
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie,
o którym mowa w Rozdziale IX ust. 3 SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. W przypadku, gdy spełnienie warunku opisanego Rozdziale VIII ust. 2 pkt 1 ppkt. d) SWZ:
1) wykazuje co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
2) wykazują wykonawcy poprzez poleganie na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
- wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oświadczają, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale IX przy czym:
1) Podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale IX ust. 6 składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/ którzy wykazuje/ wykazują spełnianie warunków, w zakresie i na zasadach opisanych w Rozdziale VIII ust. 2 pkt 1 ppkt. d) SWZ
2) Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 5 składa każdy z nich - nie dotyczy

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

1. Zgodnie z warunkami wypłat dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Wykonawcy zostanie udzielona zaliczka w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w Formularzu Oferty.
2. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia zaliczki w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 442 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Szczegółowe warunki udzielenia wykonawcy zaliczki Zamawiający określił
w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zawarte zostały w Projektowanych Postanowieniach Umowy - Załącznik nr 2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-14 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamówienie jest przewidziane do finansowania ze środków własnych Zamawiającego w zakresie udziału własnego oraz uzyskanego dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, Nr Edycja2/2021/8300/ PolskiLad o dofinansowanie zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3305F ul. Marcinkowskiego w Międzyrzeczu”.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.