eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Międzyrzecz › Przebudowa drogi powiatowej nr 3305F ul. Marcinkowskiego w MiędzyrzeczuOgłoszenie z dnia 2023-01-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa drogi powiatowej nr 3305F ul. Marcinkowskiego w Międzyrzeczu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210466977

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Skoki 21

1.5.2.) Miejscowość: Międzyrzecz

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-300

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@zdpmiedzyrzecz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.wrota.lubuskie.pl/zdp_miedzyrzecz/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.wrota.lubuskie.pl/zdp_miedzyrzecz/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi powiatowej nr 3305F ul. Marcinkowskiego w Międzyrzeczu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3cc1108b-6a65-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00013348

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025351/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Przebudowa drogi powiatowej nr 3305F - ul. Marcinkowskiego w Międzyrzeczu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00452864/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: I.252.19.2022.IJ

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 5118232,28 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ROZDZIAŁ V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3305F
ul. Marcinkowskiego w Międzyrzeczu na odcinku od km 0+000 (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1213F Ul. Konstytucji 3-ego Maja w Międzyrzeczu) do km 0+840 (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 137 Ul. Poznańska w Międzyrzeczu).
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych, a także realizację usług / dostaw związanych z wykonywanymi robotami, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
i sztuki inżynierskiej oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
2. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w województwie lubuskim, w powiecie międzyrzeckim, w gminie Międzyrzecz, m. Międzyrzecz.
3. Inwestycja składa się z następujących elementów:
- rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej
- odzysk kostki granitowej (znajdującej się pod nawierzchnią bitumiczną) oraz krawężników granitowych na odcinku od km 0+000 do km 0+840
- przebudowa jezdni ul. Marcinkowskiego na odcinku od km 0+000 do km 0+840
- przebudowa skrzyżowania z drogą powiatową nr 1213F w km 0+000 (ul. Konstytucji 3-go Maja)
- przebudowa skrzyżowania z drogą gminną (ul. Rolna)
- przebudowa skrzyżowania z drogą gminną (ul. Kwiatowa)
- przebudowa skrzyżowania z drogą gminną (ul. Pamiątkowa)
- przebudowa chodnika po stronie lewej
- budowę chodnika po stronie prawej
- budowa ścieżki pieszo – rowerowej po stronie prawej od km 0+000 do km 0+067 i stronie lewej od km 0+057 do km 0+840
- przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych
- budowa kanalizacji deszczowej od km 0+000 do km 0+830
- budowa przepustu
- budowa oświetlenia przejść dla pieszych
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SWZ - Dokumentacja projektowa, w tym: projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
5. UWAGA!
Po wykonaniu rozbiórki nawierzchni bitumicznej Wykonawca zobligowany jest do nabycia materiałów rozbiórkowych (tj. kostka granitowa znajdująca się pod nawierzchnią bitumiczną oraz krawężnik granitowy) na zasadach określonych w projektowanych postanowieniach umowy.
Nabycie materiałów nastąpi po cenach obowiązujących w Zarządzie Dróg Powiatowych, zgodnie z cennikiem stanowiącym Załącznik nr 11 do SWZ oraz w ilości potwierdzonej przez Zamawiającego i Wykonawcę na podstawie obmiaru powykonawczego.
6. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia Zamawiający określił w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

77211600-8 - Sadzenie drzew

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowania jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 9508353,76 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 10297890,30 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.