eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pyskowice › "Dostawa materiałów jednorazowych i pomocniczych dla Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o."Ogłoszenie z dnia 2022-11-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Dostawa materiałów jednorazowych i pomocniczych dla Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZPITAL W PYSKOWICACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276247465

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Szpitalna 2

1.5.2.) Miejscowość: Pyskowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-120

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@szpitalpyskowice.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.szpitalpyskowice.com.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - związki podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt 1 lub 2 ustawy lub podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa materiałów jednorazowych i pomocniczych dla Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-72144672-68f9-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00452358

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00062597/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Dostawa materiałów jednorazowych i pomocniczych dla szpitala

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.szpitalpyskowice.powiatgliwicki.finn.pl/bipkod/28663678

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, pisemnie, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej dostępnych za pośrednictwem miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/,ePUAPuhttps://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto ePUAP. Wykonawca posiadający konto ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3. Sposób sporządzania dokumentów, oświadczeń, wniosków, ofert, pełnomocnictw czy innych informacji winien być zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
6. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami
w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania). Zamawiający dopuszcza również komunikację z Wykonawcami, w tym przesyłanie informacji, dokumentów lub oświadczeń za za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: /Szpital-Pyskowice/ lub da@szpitalpyskowice.com.pl Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki.
7. Pozostałe informacje:
a) dostępne formaty danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xls, .odt, .ods; .xps; plik archiwum danych: .zip.
b) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wynosi: w przypadku miniPortalu - 150 MB; w przypadku poczty elektronicznej 500 MB. Zamawiający zwraca również uwagę, iż maksymalny rozmiar pliku do podpisania podpisem zaufanym wynosi 10MB.
8. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu i zobowiązuje się korzystając z tego narzędzia przestrzegać postanowień tego Regulaminu
9. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
10. Zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Wykonawcom przez inne osoby i instytucje nieuprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami, niż wymienione w niniejszej specyfikacji.
11. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): dot. osób będących:
• Wykonawcami – osobamifizycznymi,
• Wykonawcami – osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą
• pełnomocnikamiWykonawców,
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:
∙ administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o. 44 – 120 Pyskowice,
ul. Szpitalna 2;
∙ osoba odpowiedzialna za ochronę danych osobowych w Szpitalu w Pyskowicach Sp. z o.o. jest Prezes Zarządu Leszek Kubiak, kontakt: adres e-mail:szpital_pyskowice@poczta.onet.pl telefon: 32 233 242 24
∙ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem.
∙ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w szczególności w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp,
∙ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a także przepisów szczególnych; obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
∙ obowiązek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;w odniesieniu do Pani/Pana danych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 ROD
∙ posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo do dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
∙ nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Sp/AZP/382/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 31

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Elektrodapodłożepiankowe, żelciekły, przeznaczona do monitorowaniadladorosłych o średnicy 55 mm,
7000 szt.
2. Elektrodapodłożepiankowe, żel ciekły wzmocniony, przeznaczona do badań holterowskich (24-godziny) z nacięciem na kabelek o rozmiarze 55 x 35 mm, 3500 szt.
3. Elektrodaprzeznaczona do badańwysiłkowychiholerowskichdladorosłych 50×45 mm, podłoże piankowe, żel płynny, mocny, łagodny dla skóry klej do zastosowania na 72 godziny z możliwościąwielokrotnejrepozycji, odpornanazamoczenie, 300 szt.
4. Papier do EKG Ascard 4 z nadrukiem 104 x 40, 400 szt.
5. Papier do EKG Ascard z nadrukiem 58x25, 20 szt.
6. Papier do EKG Schiller 210x140x215, 60 szt.
7. Papier do defibrylatorazoll 90x90x200, 10 szt.
8. Papier do KTG Philips HP 150x100x150, 80 szt.
9. Papier do KTG Oxford 143 x 150 x 300, 30 szt.
10. Papier do videoprintera Mitsubishi K61 B, 120 szt.
11. Papier do KTG COROMETRICS, 30 szt.
12. Wielorazowegoużytkupasek do mocowania przetwornika brzusznego do aparatówKtg Philips wstępnieprzycięty o długosci 1,3 m, szerokość 50 mm, opakowanie 5 szt., 2 op.
13. Ergonomicznypodkładhigieniczny o wymiarach 150-160 x 210 cm wykonany z mocnego laminatunieprzemakalnego, kolorniebieski, białylubzielony, 200 szt.
14. Foliowy, nieprzemakalnypokrowiecnamaterac z gumką, rozm. 210 x 90 x 20cm, 100 szt.
15. Wziernikginekologicznyj.u. w rozmiarze XS,S, M, L pojedyńczopakowany, bez zawartościftalanów, 1500 szt.
16. Oryginalnaszczoteczka do pobieraniarozmazówcytologicznychtypuwachlarzyk, 100 szt.
17. Golarkamedycznaj.u. z grzebieniem podnoszącym owłosienie oraz zapobiegającym zapychaniu, rączka znajdująca się tuż nad ostrzem wykonanym ze stali nierdzewnej, o powierzchni golącej o polu min. 4 cm2 pakowaniepo 50 szt., 20 op.
18. Opaskaidentyfikacyjnadladorosłych, 1000 szt.
19. Zaciskacz do pępowinyczystymikrobiologicznielubsterylny, 1100 szt.
20. Elektrody do defibrylacjidla dorosłych typu Quick-Combo kompatybilne z aparatem Lifepak20, jednorazowego użytku z technologią rastrową, kształt owalny. Doskonałaradioprzezierność. Opakowania kodowane kolorami z nadrukowanymi schematami połączeń ułatwiają szybką identyfikację wyrobu. Zintegrowane odprowadzenia długości 120 cm. Warstwa przewodząca styku wykonana na bazie Ag/AgCl. Powierzchnia styku pojedynczej elektrody wynosi 102 cm2, pary – 204 cm2. Zgodność z normą ANSI/AAMI DF80:2003, nawet po długotrwałej współpracy z rozrusznikiem zewnętrznym. Opak. 2 szt.=1 para elektrod., 2 kpl.
21. Podkładki do defibrylacji a 2 szt., 10 kpl.
22. Elektrodaigłowaprostawielorazowego użytku 40mm średnica 4 mm 0,8x22mm kompatybilma z aparatem ERBE czynna, 1 szt.
23. Elektrodanożowaprostawielorazowegoużytkukompatybilna z aparatem ERBE średnica styku 3,4 mm dł 45 mm czynna, 10 szt.
24. Elektrody do defibrylacjidladorosłych ZOLL Pro-Padz. Technologia rastrowa, owalny kształt. Doskonałaradioprzezierność. Opakowania kodowane kolorami z nadrukowanymi schematami połączeń ułatwiają szybką identyfikację wyrobu. Zintegrowane odprowadzenia o długości 120 cm. Warstwa przewodząca styku wykonana na bazie Ag/AgCl. Powierzchnia styku pojedynczej elektrody wynosi 102 cm2, pary – 204 cm2. Pełna zgodność z normą ANSI/AAMI DF80:2003, nawet po długotrwałej współpracy z rozrusznikiem zewnętrznym. Opak. 2 szt.=1 para elektrod., 5 kpl.
25. Żel do defibrylacji a' 250g, 6 szt.
26. Żel do USG 0,5 kg, 280 szt.
27. Zamknięty system do nawilżania o pojemności 450 ml napełniony wodą do terapii inhalacyjnej umożliwiający prowadzenie terapii przez 35 dni od otwarcia (poświadczone zapisem na opakowaniu). W zestawie głowica łącząca reduktor z pojemnikiem (pakowana osobno). Cały zestaw sterylizowany radiacyjnie. Zatyczka na uwięzi umożliwiająca zabezpieczenie otworu wylotowego po usunięciu wąsów tlenowych. Obrazkowainstrukcjaużycia, na pojedynczympojemniku, 200 szt.
28. Aparat do mierzeniaciśnieniazegarowy z mankietemumożliwiającymdezynfekcję, 10 szt.
29. Zgłębnik do płukaniażołądka 40Ch dł 180 cm ze strzykawką, posiadającypięciostopniowy adapter idodatkowozaciskślizgowy, 10 szt.
30. Sterylnabutelka o pojemności 80 ml , pakowana pojedynczo do przechowywania, przenoszenia, pasteryzowaniaorazpodawaniamlekamatki, 1000 szt.
31. Sterylnysmoczekkompatybilny z butelką z pozycjiąpowyżej , pakowanypojedynczo, 3000 szt.
32. Elektrodaneutralnajednorazowa, hydrożelowa, dzielona, dla dorosłychidzieciroxzmiar 176 mmx122 mm, powierzchnia 110 cm2, 50 szt., 10 op.
33. Szczotkadruciana do czyszczenianożykoagulującychielektycznych, 12 szt.
34. Transparentnyopatrunekfoliowyna rolce do zabezpieczania opatrunków pierwotnych, oraz jakoprofilaktykaprzeciwodleżynowa, niesterylny.Paroprzepuszczalny, umożliwiawymianęgazową, wodoodporny i antybakteryjny, zapobiega powstawaniu otarć. Rozmiar 15,0 cm x 10,0 m., 2 szt.
35. Zagłówek pod głowę - pozycjonerżelowy z możliwościądezynfekcji, 2 szt.
36. Elastycznyczyścik do elektrod rozmiar ok.. 5x5 cm, 50 szt.
37. Jednorazowyaplikator do lidocainy w aerozolu, 100 szt.
38. Kocgrzewczypacjentadla dorosłych na górnączęśćciałakompatybilny z urządzeniem Mistral-Air, 20 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
Cena - C – 60%
Termin dostawy – D – 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Maska do tlenoterapiibiernejdladorosłych z drenem, 200 szt.
2. Maska aerozolowa z nebulizatoremdla dorosłych z drenem o długości co najmniej 200 cm, elastyczna, dobrze przylegająca do twarzy, j.u. wykonana z medycznego PCV, z zaciskiemnanosoraz z gumkąnaokołogłowy,
20 szt.
3. Maska tlenowa do wysokichstężeń z rezerwuarem, dla dorosłych z drenem o długości co najmniej 200 cm, elastyczna, dobrze przylegająca do twarzy, j.u. wykonana z medycznego PCV, z zaciskiem na nosoraz z gumkąnaokołogłowy, 200 szt.
4. Zestawtypu Venturi z maską dla dorosłych i kompletem sześciu dysz do koncentracji tlenu na poziomie: 24%, 28%, 31%, 35%, 40%, 50%, drenem tlenowym ok.. 2,1m, łącznikiem do nawilżania, 10 szt.
5. Cewnik (wąsy)do podawaniatlenu przez nos dla dorosłych dł. 200-210 cm, wypustkidonosoweproste, wykonane z miękkiegomateriału, 100 szt.
6. Cewnik (wąsy)do podawaniatlenu przez nos dla dorosłych dł. 150-210 cm, wypustkidonosoweproste, wykonane z miękkiegomateriału, 1500 szt.
7. Cewnik (wąsy)do podawaniatlenu przez nos dla dorosłych dł. 400 cm, wypustkidonosoweproste, wykonane z miękkiegomateriału, 100 szt.
8. Linia do gazometrii o dł. 3m, 50 szt.
9. Sterylnyfiltrmechanicznymały do zabezpieczenia respiratora i aparatu, zakres objętości oddech. 150-1200ml.Przestrzeńmartwa 42 ml.filtrmechaniczny z membranąfiltrującąharmonijkową,opakowanie folia- papier skuteczności filtracji względem bakterii i wirusów min. 99,9999%, skuteczność filtracji wg NaCl ≥ 99,512%, wydajność nawilżania min. 16 mg/l przy VT - 500 ml utrata wilgoci max 17 mg H2O/litrprzy Vt 500 ml, 700 szt.
10. Filtrelektrostatycznydladorosłych, sterylny, z portemkapno, Opakowanie folia-papier skuteczność filtracji względem bakterii i wirusów min. 99,999%, wydajność nawilżania min.9 mg/l przy VT - 500 ml, utrata wilgoci max 18 mg H2O/litr przy Vt 500 ml, przestrzeńmartwa w zakresie 50-55 ml, 100 szt.
11. Filtr do rurkitrachostomijnej, wymiennik ciepła i wilgoci "sztuczny nos", typ T , z portemtlenowym, 80 szt.
12. Maska anestetycznajednorazowegoużytku z pompowanymzmkniętymmankietem , dostępna w rozmiarach: 4, 5, 6, 300 szt.
13. Jałowypokrowiecnakamerę do artroskopii w rozmiarze 16 x 200 cm wykonany z folii PE wyposażonynabrzegach w taśmy do mocowania, 150 szt.
14. Jednorazowy układ oddechowy anestetyczny z PP , dla dorosłych , z rur rozciągalnych – z pamięcią kształtu , średnica 22 mm , zakres kompresji do 200 cm , z workiemoddechowym , neopranowym o poj.3 l; dodatkowo gałąź o długości do 150 cm, łącznik kątowy; łącznik prosty 22MM-22MM , system niszowo-zatrzaskowy, mikrobiologicznieczysty, 200 szt.
15. Rurkaustno-gardłowaGuedel z kolorowymznacznikiem,nr 1,2,3,4,5 sterylna, wykonana z medycznego PCV, pakowana pojedynczo, opakowanie z widoczną datąważności, nazwąproducentaorazpodanyrozmiar, 100 szt.
16. Drentlenowyj.u. z dwoma końcówkamidługość co najmniej 350 cm, 200 szt.
17. Drentlenowyj.u. z dwoma końcówkami pozwalającymi łączyć aparat AMBU z dozownikiem tlenu, dł. co najmniej 180 cm, 40 szt.
18. Rurkaintubacyjna bez mankietu z medycznego PCV z min 3 oznaczeniami rozmiaru na korpusie z otworemMurphiego min, 3 oznaczenia głębokości w dystalnejczęścirurkirozm od 2 do 7,0 co 0,5, sterylna, 300 szt.
19. Rurkaintubacyjna z mankietemniskociśnieniowym z otworemMurphiego, atraumatycznezakończeniekońca rurki, z wyraźnym nieścieralnym znacznikiem głębokości w postaci jednego grubego ringu o szerokości min. 2 cm. Rozmiar rurki umieszczony na rurce, łączniku 15mm i baloniku kontrolnym. Wykonana z medycznego PVC bez lateksu. Wbudowana linia RTG na całej długości rurki aż do końcówki wyraźnie wskazującej głębokość intubacji. Rozmiary 5,0-9,0, 250 szt.
20. Rurkaintubacyjna z mankietem niskociśnieniowym z medycznego PCV z otworem Murphy'ego z minimum 3 oznaczeniami rozmiaru rurki na korpusie oraz dodatkowe oznaczenie rozmiaru rurki na częściowo przeźroczystym łączniku 15 mm, z balonikiem kontrolnym w kształcie stożka w kolorze różnym od transparentnego przewodu łączącego z rurkąrozm od 5,0 do 10 co 0,5, opakowanieutrzymującerurkę w wyprofilowanymkształcie, sterylna, 110 szt.
21. Rurkatracheostomijna z mankietemrozm. 6,0-9,0, j.u., sterylna, nietoksyczna, ruchomaprzesuwana (bezstopniowa) ramka, 20 szt.
22. Prowadnica do rurekintubacyjnych dla dorosłych śr. 2,2mm, 3,0mm, 4,0 mm, 5,0mm jałowa, pokryta tworzywemmedycznym z miękkimkońcem, j.u., 5 szt.
23. Maska krtaniowaj.u. ze zintegrowanym kanałem dostępu do przełyku umożliwiającym odsysania treściżołądkowej w rozmiarach 3, 4, 5, 60 szt.
24. Maska krtaniowadladorosłych o profilu anatomicznym gardła-wygięta około 90st., wykonana z medycznego PCW, jednorazowego użytku w rozmiarach: 3, 4, 5, 6, tj. 30-50 kg; 50-70 kg; 70-100 kg; >100kg; posiadająca specjalnie wzmocniony koniuszek zapobiegający zagięciom mankietu podczas zakładania. Rurka odlana w całości z mankietem, powierzchnia rurki o mikroporowatej fakturze, balonik kontrolny umożliwiający rozpoznanie rozmiaru maski oraz precyzyjne dotykowe określenie stopnia wypełnienia mankietu. Rurka o odpowiednim przekroju umożliwiającym pewnychwyt w trakcieaplikacjimaski, 100 szt.
25. Maska krtaniowadladzieci o profilu anatomicznym gardła-wygięta około 90st., wykonana z medycznego PCW, jednorazowego użytku w rozmiarach 1; 1,5; 2; 2,5 tj. <5 kg; 5-10 kg; 10-20 kg; 20-30 kg; posiadająca specjalnie wzmocniony koniuszek zapobiegający zagięciom mankietu podczas zakładania. Rurka odlana w całości z mankietem, powierzchnia rurki o mikroporowatej fakturze, balonik kontrolny umożliwiający rozpoznanie rozmiaru maski oraz precyzyjne dotykowe określenie stopnia wypełnienia mankietu. Rurka o odpowiednim przekroju umożliwiającym pewnychwyt w trakcieaplikacjimaski, 30 szt.
26. Trzystopniowyopatrunek do mocowania cewników i sond donosowych w kolorze cielistym w dyspenserze a' 100 sztuk, rozmiarmałyiduży, 5 szt.
27. Elastycznajednorazowaprowadnica do trudnych intubacji typu Bougie z wygiętym końcem. Wykonana z poliestrowej plecionki pokrytej żywicą, zapewnia odpowiednią sztywność przy wprowadzaniu jak i termoplastyczność w temperaturze ciała. Posiadająca -wygięty koniec, - znaczniki głębokości, - wymiary 15CH/60 cm, 15CH/70cm, 15CH/80cm, 15CH/100cm nie zawierającalateksuiftalanow, dostarczana w sztywnymfuterale, 50 szt.
28. Jednorazowałyżka do laryngoskopu z całkowicie zabudowanym światłowodem w całości metalowa (podstawa łyżki również), matowa, o niskim profilu wygięcia – typ Macintosh. Pakowana z dodatkowym ochronnym pokrowcem. Rozmiary typ Mcintosh 1-5 oraz Miller 0-4, Wykonana w zielonym standardzie ISO-7376. Każdy rozmiar kodowany kolorystycznie na pojedynczym opakowaniu. Czystamikrobiologicznielubsterylna, 50 szt.
29. Wielorazowyuchwyt do laryngoskopukompatibilny z jednorazowąłyżką sterylną ze światłowodem z pozycji 27 formularza, dostępne rozmiary: standardowy oraz krótki. Wykonanie bateryjne, światłotypu LED, zielony standard ISO, 2 szt.
30. Zestaw do szybkiej, bezpiecznejkonikotomii z igłąVeresa, z rurką 6,0mm z mankietem. W zestawie dodatkowo skalpel, strzykawka 10 ml, miękka opaska, wymiennik ciepła iwilgocityputhermovent T orazszewchirurgiczny z igłą, 10 szt.
31. Łącznikkątowy z PVC o gładkim świetle typu martwa przestrzeń, spiralne wzmocnienie ścian zapobiegające zamknięcie światła przy wyginaniu lub skręcaniu, podwójnie obrotowy z zatyczką do odsysania i bronchoskopii o długości 10 cm, złącze 15M – złączepacjenta 22M/15F, sterylny, opakowanie folia-papier, 20 szt.
32. Łyżki do wideolaryngoskopu MACGRATH rozm.3 i 4, 30 szt.
33. Termometrbezdotykowy, 5 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
Cena - C – 60%
Termin dostawy – D – 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Butelkapłaska do długotrwałego odsysania ran typu Redon o pojemności 250 ml (sterylna) z możliwością połączenia z drenami w zakresie rozmiarów od 6F do 32F. Butelkawykonana z polietylenu z częściowąharmonijką, 1000 szt.
2. Dren do drenażu ran pooperacyjnych typu Redon, sterylny, pakowany folia-papier. Nitka radiacyjna na całej długości drenu, rozmiary od CH 10 do CH 18, dł. 50 cm. , 800 szt.
3. Dren z trokaremtępym do nakłuciaopłucnej w rozmiarach 24, 28, 32CH, 5 szt.
4. Dreny z łącznikiemtypu Y do jednoczesnegopodłączenia 2 drenówopłucnowych, 30 szt.
5. Ostrzachirurgiczne, stalwęglowa, różnerozmiary, wygrawerowanynumerostrza
i nazwa producenta, rysunek ostrza umieszczony w skali 1:1 na opak. jednostkowym; opak. 100 szt., 30 op.
6. Skalpelejednorazowe "11" pakowanepo 10 szt, 10 op.
7. Śródoperacyjny, jałowylicznikigieł i skalpeli wyposażony w magnesorazgąbkęna 20 igieł/skalpeli, 500 szt.
8. Cewnik do odsysaniagórnychdrógoddechowychsterylny, otwórcentralnyi 2 otwory boczne naprzemianległe zapobiegające zassaniu śluzówki, końcówka ścięta, atraumatyczna, zewnętrzna powierzchnia zmrożona, wyposażony w barwny konektor (kodowanie kolorystyczne), długość 50cm, opak. folia/papier, rozm.Ch 12-18, 2000 szt.
9. Cewnik do odsysaniagórnychdrógoddechowychsterylny, otwórcentralnyi 2 otwory boczne naprzemianległe zapobiegające zassaniu śluzówki, końcówka ścięta, atraumatyczna, zewnętrzna powierzchnia zmrożona, wyposażony w barwny konektor (kodowanie kolorystyczne), długość 50cm, opak. folia/papier, rozm Ch 20,
500 szt.
10. Cewnik do odsysaniagórnychdrógoddechowychsterylny, otwórcentralnyi 2 otwory boczne naprzemianległe zapobiegające zassaniu śluzówki, końcówka ścięta, atraumatyczna, zewnętrzna powierzchnia zmrożona, wyposażony w barwny konektor (kodowanie kolorystyczne), długość 50cm, opak. folia/papier, rozm Ch 06-10, 500 szt.
11. CewnikFoley'adwudrożny, obustronnie pokryty elastomerem silikonu (do zastosowania na 7 dni), rozmiary CH 14 - CH 24, sterylny, opakowanie folia-folia, 1500 szt.
12. Cewnikfoleya 100% silikonowy pakowany razem ze strzykawką wypełnioną roztworem 2% gliceryny, rozm. 14-28CH, 20 szt.
13. CewnikNelatonwykonany z medycznego PCV, posiadający dwa naprzemianległe otwory boczne, atraumatyczny, zamknięty koniec, rozmiary od CH 10 do CH 16, sterylny, 1200 szt.
14. CewnikNelatonwykonany z medycznego PCV, posiadający dwa naprzemianległe otwory boczne, atraumatyczny, zamknięty koniec, rozmiary od CH 18 do CH 22, sterylny, 300 szt.
15. CewnikTiemannawykonany z medycznego PCV, rozmiary od CH 14 do CH 16, sterylny, 20 szt.
16. CewnikTiemannawykonany z medycznego PCV, rozmiar CH18, sterylny, 20 szt.
17. CewnikurologicznyPezzer CH 22 do Ch 32 wykonany z lateksusilikonowanego, min. 3 otworyboczne, 20 szt.
18. DrenKehra z czystego silikonu, liniawidoczna w rtg, znaczniki co 5 cm, długość ramion głównego około 50 cm, poprzecznego około 20 cm, sterylne, podwójnie pakowane, z łącznikiem schodkowym, rozmiary: 9Ch, 12Ch, 15Ch, 18Ch, 21Ch, 24Ch, 20 szt.
19. Zestaw do punkcjijamy opłucnej z kaniula punkcyjną 1,8 mm i dł. 80 mm, drenem z końcówką lock, strzykawką 60 ml trzyczęściową oraz workiem 2 l, wyposażony w zastawkęantyrefluksową, 20 szt.
20. Zestaw do punkcjiotrzewnejskładjącysię z: troakarpunkcyjny 10Ch, z regulowaną głębokością wkłucia, składa się z metalowego mandrynu oraz kaniuli z tworzywa, cewnik 9 Ch x 50 cm, wykonany z poliuretanu, zamknięty koniec, boczne otwory, koloroweoznakowaniedługościskalpel do nacięciaskóry, 20 szt.
21. ZatyczkacewnikówFoley'a, sterylna, schodkowa, 100 szt.
22. Wieszak do workównamoczdwuramienny, plastikowy, 600 szt.
23. Zestaw do lewatywy, niesterylny z workiem o pojemności 1750 ml, 500 szt.
24. Rurkirektoskopowej.u. 25cm dł, 10 szt.
25. SondaSengstakena-Blakemorarozm. CH16, 18, 21, 2 szt.
26. Szczotkachirurgicznaplastikowa z obustronnym włosiem wielorazowegoużytku do myciarąkinarzędzi, 70 szt.
27. Szczotkachirurgicznasucha, jednorazowegoużytku, 800 szt.
28. Zestaw do godzinowejzbiórki moczu z komorą pomiarową o pojem. 400-500 ml.zdokładnością1- 40 ml, z workiemzbiorczym o pojem. 2000 mlz drenemdwuświatłowym (z odpowietrzaniem)z dwomazastawkamiantyrefluksyjnymi, z czego1 zastawka w łączniku z cewnikiem, oraz z bezigłowymportem do pobieraniapróbek, sterylny, 20 szt.
29. Zestaw do przezskórnejendoskopowejgastrostomiitypuFlocar, zgłębnikzakładanymetodą „pull” pod kontroląendoskopii, skład zestawu: skalpel, igła punkcyjna z trokarem, nićtrakcyjna do przeciągnięciązgłębnika, silikonowapłytkawewnętrza, trópłatowa, Ch 10, 14, 18, 40 cm, 5 szt.
30. Sonda do karmienia w rozmizrze 6 i 7 Fr, dł 40 cm wykonana z PCV, znacznik głębokości co 1 cm, linia RTG nacałejdługościcewnika, 50 szt.
31. Cewnikzewnętrzny o rozmiarach : 25cm, 29cm, 32cm, 36cm, 41cm, 100 szt.
32. Osłonki Brauna lubrównoważnenatroacar op po 20 sztkolorczerwony, z centralnymotworem o średnicy 5,5mmm, 2 szt.
33. Zestaw do odsysaniatypu YANKAUER z drenem Ch24 o długości 210 cm oraz zagiętą kanką Ch20 z czteromaotworamiodbarczającymi. Dren z możliwościądocinania do żądanejśrednicy, 200 szt.
34. Zestaw do odsysaniatypu YANKAUER z drenem Ch25 o długości 300 cm oraz zagiętąkanką bez kontroliodsysania, sterylny, 320 szt.
35. Drenłączącysterylny o długości 210cm o średnicy CH24 (5,6 x 8,0mm) izakończeniachlejek-łącznikfingertip do podłączeniacewnika do górnych dróg oddechowych z możliwościąodsysaniaciągłegolubprzerywanego, 100 szt.
36. Kompaktowyzestaw do grawitacyjnego i czynnego drenażu klatki piersiowej u osób dorosłych, wyskalowanakomorakolekcyjna o pojemności 1000 ml. Wyposażony w zastawkę wodną, gruszkę mechaniczną ewakuacyjną płyny, płynna regulacja siły ssania na pokrętle w zakresie 0-45 cm h20 oraz automatyczne zawory bezpieczeństwa ciśnienia dodatniego i ujemnego, wskaźnik i skalę przecieku doopłucnowego, bezigłowy port do pobierania próbek. Zestaw z możliwością wielokrotnego opróżniania do dodatkowegoworka o pojemności 1000 ml, 2 szt.
37. Zestaw FRECA FCJ FR 9 do pozabiegowegożywieniadojelitowegoprzezjejunostomięcienkoigłową / z zastosowaniemcewnika, 5 szt.
38. Drenażtypu ROBISONA REDAX 600 ml CH 12,15,18,20, 100 szt.
39. Sterylny, hydrofilowy, jednorazowycewnik do samocewnikowania w rozmiarach 10.12,14, 60 szt.
40. Wkładworkowyjednorazowegoużytku ,wykonany z wysokozagęszczonegopolietylenu (bez zawartości PCV), posiadający funkcję samo zasysania - uszczelniany automatycznie w dowolnej pozycji w kanistrze po uruchomieniu ssania bez konieczności wciskania go w kanister i podłączania dodatkowych urządzeń lub przełączników; Wyposażony w filtr antybakteryjny i hydrofobowy zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem - automatyczne odcięcie ssania po napełnieniu się wkładu; Posiadający zintegrowaną pokrywę wyposażoną w tylko dwa króćce (porty): pacjent o średnicy 8,5mm lub 12,5mm orazpróżnia;Wyposażony w dwauchwyty w postaci pętli do demontażu wkładu po jego zapełnieniu; ; Każdy wkład wyposażony w zatyczki na port pacjenta i port próżni; Pojemność 2000ml;1000ml- rozmiar do wyboruprzyskładaniuzamówieniaprzezZamawiającego, 100 szt.
41. Kanister o poj. 2l wielorazowy, kompatybilny z wkładami o pojemności 2000ml i 1000ml z pozycji 39, 4 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
Cena - C – 60%
Termin dostawy – D – 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Spike do przygotowywaniaipobieranialeków kompatybilny ze wszystkimi workami i butelkami dostępnymi na rynku, z zaworemsamozamykającymtypuClearlink z gładkąpowierzchnią do wielokrotnej dezynfekcji do zastosowania do 96 godzin. Długość linii głównej 6 cm. Objętość napełniania linii głównej (w przybliżeniu) 0,38 ml. Produkt może być używany maksymalnie 100 razy lub przez okres 96 godzin. Nie zawiera lateksu naturalnego. Bez odpowietrznika. Zastawka ze złączemLuertypuClearlink jest chemicznie i mechanicznie kompatybilna z 70% alkoholem izopropylowym, 10% jodynąpowidonowąi 0,2 roztworemchlorheksydyny, 2000 szt.
2. Przyrząd do długotrwałegoaspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych (ogólnego zastosowania) - ostry kolec (osłonięty nasadką z tworzywa sztucznego zabezpieczającą kolec przed skażeniem podczas otwierania opakowania); filtr o dużej powierzchni przeciwbakteryjny 0,45 µm; port posiadającykońcówkęluer-lock; samozamykającysiękorek portu (zielony); posiadający zastawkę zabezpieczającą lek przedwyciekaniem po rozłączeniustrzykawki, 200 szt.
3. Aparat do szybkiegoprzygotowania kroplówki i bezpiecznej infuzji; przeźroczysty mocny kolec (zgodny z normą ISO) ze zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym, samozamykającym się; elastyczna dolna część komory kroplowej w celu łatwego ustawieniapłynu; 15 um filtrzabezpieczającyprzed większymi cząsteczkami; precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na kolec komory kroplowej po użyciu oraz miejsce do podwieszania drenu; filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania; filtr hydrofilny w komorze kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem siępowietrza do drenu po opróżnieniubutelki, 50 szt.
4. Precyzyjny regulator przepływudla infuzji grawitacyjnej - kompletny zestaw z aparatem infuzyjnymposiadający 15 um filtrpłynu; stały przepływ kroplowy; regulacja niezależna od drenu; zakres regulacji od 0-250ml; zacisk przesuwny dla krótkich przerw w infuzji; skala w kształcie koła obsługiwana jedną ręką; końcówka lock; z zastawką bezigłową na drenie do dodatkowychwstrzyknięć; długośćdrenu 150-210 cm, 100 szt.
5. Regulator przepływu z przyrządem do infuzji, z dodatkowym łącznikiem bezigłowym na drenie, j. uż., 200 szt.
6. Kaniuledladziecii noworodków ze zdejmowalnym uchwytem ułatwiającym wprowadzenie kaniuli do naczynia o rozm.26G / 19 mm irozm. 24G / 19 mm iprzepływie 13ml/min, 500 szt.
7. Kaniuladożylna z cewnikiemwykonanym z poliuretanu w rozm.:24G dł. 19mm - przepływ 22ml/min;22G dł. 25mm. - przepływ 36ml/min;20G dł. 25mm. - przepływ 65ml/min;20G dł. 33mm. - przepływ 61ml/min;18G dł. 33mm. - przepływ 103ml/min;18G dł. 45mm. - przepływ 96ml/min;17G dł. 45mm. - przepływ 128ml/min;16G dł. 50mm. - przepływ 196ml/min;14G dł. 50mm. - przepływ 343ml/min;z portembocznym (kominkiem) posiadającymmechanizm ograniczający przed przypadkowym otwarciem koreczka po obrocie o 180°, port umiejscowiony bezpośrednio w polu skrzydełek (na skrzyżowaniu osi skrzydełek i osi światła cewnika) wyposażonych w nacięcie ułatwiające dostosowanie do powierzchni skóry, z kolorystyczną identyfikacją rozmiaru kaniuli (kolorowe skrzydełka oraz korek), kaniula zabezpieczona filtrem hydrofobowym zapobiegając wypływowi krwi w momencie wkłucia z zamontowanymfabryczniekoreczkiemLuer-Lock z trzpieniemponiżej jego krawędzi. Mandryn (igła) z automatycznym metalowym (zatrzaskiem) zabezpieczeniem przed ekspozycją zawodową. Kaniula musi posiadać w pełni wtopione 4 paski radio cieniujące, na opakowaniu fabrycznie nadrukowana informacja rozmiaru (w formie śr. x dł.) oraz wartość przepływu i data ważności, bezpośrednio na kaniuli i mandrynie nazwa producenta celem identyfikacji, opakowanie typu blister - pack z mankietem do łatwego otwierania/rozwarstwiania opakowania na krótszym z boków o szerokości min 5mm. Sterylna. Opakowanie max 50szt., 10000 szt.
8. Kaniuladożylnabezpiecznawykonana z poliuretanu, bez portu (kominka) w rozmiarach:24G-19mm. X 0,7mm. - przepływ 22ml/min.; 22G-25mm. X 0,9mm. - przepływ 35ml/min.; 20G-25mm. X 1,1mm. - przepływ 65ml/min.; 20G-32mm. X 1,1mm. - przepływ 60ml/min.; 18G-32mm. X 1,3mm. - przepływ 105ml/min.; 18G-45mm. X 1,3mm. - przepływ 100ml/min.; Dużeskrzydełka z otworem w kolorze identyfikującym rozmiar. Dwustopniowa identyfikacja wkłucia z filtrem hydrofobowym zapewniającym wizualizację prawidłowego wkłucia. Zastawka uniemożliwiając wypływ krwi po wyjęciu mandrynu (igły - brak konieczności stosowania STAZY uciskowej). Przegrodamultidistepu. Metalowy zatrzask w technologiipasywnejzabezpieczającyprzedzakłuciem (ekspozycjązawodową), 500 szt.
9. Korekluer-lock z wewnętrzną gąbką nasączoną 70% IPA (izopropyl). Koreczek w opakowaniu gwarantującym sterylność. Umożliwiający dezynfekcję zaworów bezigłowych przy portach oraz wkłuciach centralnych. Możliwe długotrwałezabezpieczeniedostępubezigłowego do 7 dni, 1500 szt.
10. Bezigłowazastawkadostępużylnegozbudowana z polikarbonatuisilikonuprzeznaczona do 200 aktywacji. Membrana dla lepszej aktywacji oznaczona kolorem. Zastawka kompatybilna z połączeniamitypuLuer-Lock iLuer-Slip, o przestrzeni martwej wynoszącej maksymalnie 0,09 ml, wymaganyminimalnyprzepływ 360ml/min, 50 szt.
11. Kaniuledotętnicze w rozm. 20G x 45mm z zaworemodcinającymtypuFloswitch, 10 szt.
12. Koreczek do kaniulobwodowych, sterylny op. po 100 szt, 112 op.
13. Koreczekjałowytypu COMBI, sterylnyopakowaniepo 100 szt, 10 op.
14. Kraniktrójdrożny z wyczuwalnymluboptycznym w każdejpozycjiindykatorempołożenia, 600 szt.
15. Kraniktrójdrozny, wykonany z poliwęglanu, posiadajacymożliwośćtoczenialipidów i chemioterapeutyków z trójramiennym pokrętłem, z wyczuwalnym i optycznym indykatorempołożenia z przedłużeniem 10 cm, 10 szt.
16. Kranik 3-drożny typubezpiecznego z systemem safety-lock zabezpieczającymprzedprzypadkowym rozłączeniem, wyposażony w wyczuwalny indykator pozycji "otwarty-zamknięty", kolorowy przełącznik trójramienny - obrotowy o 360°, dodatkowe niebieskie i czerwone znacznikiokreślającerodzajliniiżyłylubtętnicy, 10 szt.
17. Kraniktrójdrozny, wykonany z poliwęglanu, posiadajacymożliwośćtoczenialipidówichemiterapeutyków z trójramiennympokrętłem, z wyczuwalnym w każdej pozycji indykatorem położenia z dodatkowymportem z przedłużeniem 25 cm, 10 szt.
18. Strzykawkatrzyczęściowa do pomp infuzyjnych o pojemności 50ml, z zakończeniemluer-lock, wykonana w całości z polipropylenu, z poprzecznym zabezpieczeniem w tłoku, umożliwiającym stabilne ufiksowane w pompie infuzyjnej - kompatybilne z pompami posiadanymi przez szpital /wpisane w instrukcję pomp/ lub strzykawki trzyczęściowe do pomp infuzyjnychtypuPerfuzor z poprzecznymzabezpieczeniem na tłoku, np. firmaBBraun, 500 szt.
19. Przyrząd do pomp infuzyjnych Alaris GW 800, z filtrem 15μm, pozbawiony lateksui DEHP, długość 220 cm, 50 szt.
20. Przyrząd do przetaczaniapłynów infuzyjnych do pomp objętościowychInfusomatfirmyBbraun - wymaganyoryginalny, 100 szt.
21. Strzykawkajednorazowa z końcówkątypuLuer, poj. 10 ml/ z przezroczystymcylindrem, konrastującymtłokiem, czytelnąskalą nominalną , podwójne zabezpieczenie przedprzypadkowymwysunięciemtłoka, jałowa op.100 szt., 300 op.
22. Strzykawkajednorazowa z końcówkątypuLuer, poj. 2 ml/skala 0,1ml z przezroczystymcylindrem, konrastującymtłokiem, czytelnąskalą nominalną , podwójne zabezpieczenie przedprzypadkowymwysunięciemtłoka, jałowa op.100 szt., 300 op.
23. Strzykawkajednorazowa z końcówkątypuLuer, poj. 20 ml/skala 1,0ml z przezroczystymcylindrem, konrastującymtłokiem, czytelnąskalą nominalną , podwójne zabezpieczenie przedprzypadkowymwysunięciemtłoka, jałowa op.80 szt., 240 op.
24. Strzykawkajednorazowa z końcówkątypuLuer, poj. 5 ml/z przezroczystymcylindrem, konrastującymtłokiem, czytelnąskalą nominalną , podwójne zabezpieczenie przedprzypadkowymwysunięciemtłoka, jałowa op.100 szt., 240 op.
25. Strzykawkatrzyczęściowa 20ml do jednorazowegouzytku do pomp infuzyjnychstrzykawkowych. Wykonana z Polipropylenu (korpus i tłok). Doskonale przezroczysta komora. Wysoki kontrast podziałki. Trwałe oznaczenie w kolorze czarnym. Idealna czytelność. Stopniowanie co 1ml. CentrycznezakończenieLuerLock (wkręcane) do mocowania igły lub połączenia z drenami do infuzji. Owalny ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu w ręce. Bezpieczna blokada tłoka zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory. Minimalna objętość resztkowa. Tłok posiada podwójne gumowe uszczelnienie wykonane z syntetycznego materiału pozbawionego lateksu. Uszczelka tłoka wykonana z Poliizoprenu. Strzykawki muszą być kompatybilne z pompamiInfusomat Space. Na życzenie Zamawiającego wymaga dostarczenia przez oferenta strzykawki z zakończeniemacentrycznym (bocznym) Luer (wtykowe) tegosamegoproducenta, 100 szt.
26. Strzykawkalubaplikator z lidokainą o pojemności 5-6 ml jałowa, opakowaniepo 25 sztuk, 10 op.
27. Medima Line NP10F12 Zestaw do żywieniapozajelitowego z filtrem 1,2μm dł. 285cm, 20 szt.
28. Medima Line NP12F12 Zestaw do żywieniapozajelitowego z filtrem 1,2μm orazportembezigłowym (zapompą) dł. 285cm, 20 op.
29. Medima Line ST10 Standardowyzestaw doprzetoczeńdł. 285cm, 20 op.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33141310-6 - Strzykawki

33141320-9 - Igły medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
Cena - C – 60%
Termin dostawy – D – 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przyrząd do bezigłowegopobierania i/lub rozpuszczania leków z pojemników wielodawkowych; korpuswykonanywykonany z ABS-u, z radełkowana powierzchnią, kolec biorczy o długości 20mm, wyżłobienie kolca biorczego na 10mm w celu całkowitego opróżnienia pojemnika. Wyposażony w filtr powietrza - 0,1 um orazfiltrpłynu 5 um, 1000 szt.
2. Przedłużacz do pomp infuzyjnych, sterylny, wykonany z przeźroczystego PVC, długość drenu 1,5 m, drenzakończonyłącznikiemLuer-Lock.Niezawierającylateksu.Niepirogenny, nietoksyczny. Niezawierającyftalanów. Sterylizowanytlenkiemetylenu, 800 szt.
3. Przedłużacz do pomp infuzyjnych, sterylny,bursztynowy - do płynów/lekówświatłoczułychDrenwykonany z PVC. Długość drenu 150 cm. ZakończeniatypuLuer-Lock – męskii żeński, zabezpieczone koreczkami. Niepirogenny, nietoksyczny. Nie zawierającylateksuiftalanów. Sterylizowanytlenkiemetylenu, 1000 szt.
4. Przyrząd do przetaczaniapłynów/lekówświatłoczułych o bursztynowymzabarwieniu drenu i komory kroplowej. Odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany klapką. Kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml. Filtrzabezpieczającyprzedwiększymicząsteczkami o wielkościoczek 15μm. Miękki i elastyczny dren o długości min. 150cm z dodatkowym portem do podawania leków. Precyzyjny zacisk rolkowy wyposażony w pochewkę na igłę biorczą oraz zaczep na dren do podwieszenia. Uniwersalnezakończenieluer-lock. Bez zawartościlateksuorazftalanów.Pakowanypojedynczo - papier/folia, 2000 szt.
5. Przyrząd do przetaczaniakrwi i transfuzji, elastyczna komora kroplowa o długości 90mm w części przezroczystej, całość bez zawartościftalanów, filtr do krwi o dużej powierzchni wielkościoczek 200 um zaciskrolkowywyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny, dł. drenu min 150, 3000 szt.
6. Przyrząd do przetaczaniapłynówinfuzyjnychbezlateksowy, odpowietrznik z filtremprzeciwbakteryjnym, zamykanyklapką, filtr cząsteczkowy 15 µm , dren o długości min. 150 cm z zakończeniemLuer-Lock, zaciskrolkowy z filtrem hydrofilnym w komorze kroplowej zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu, opakowanie typu papier-folia, z niebieskim kodem.
7. Przyrząd do upustukrwi, 20 szt.
8. Igłainiekcyjna j.u.0,45x12; 0,45x16; 0,5x16; 0,5x25; 0,5x40; 0,6x25; 0,6x30; 0,7x30; 0,8x40; 0,9x25; 0,9x40; sterylna,, wykonana ze stali nierdzewnej, dobrze dopasowane do strzykawki, zaznaczone miejsce otwarcia blistra. Opakowanie max 100szt., 850 op.
9. Igła do po bierania leków bez filtra z tępym, ścięciem pod kątem 40° pozwalającym ograniczyć ryzyko wycięcia fragmentu korka w przypadku fiolek wielodawkowych. sterylna, nie zawierająca lateksu i PCV. Zaznaczone miejsce otwarcia blistra. Opakowanie max. 100 szt., 50 op.
10. Igła do pobieranialeków o specjalnej konstrukcji i szlifie ołówkowym z otworem bocznym, przeznaczona do pobierania leków z fiolek z gumowym korkiem. Boczny otwór o specjalnym szlifie, umieszczony naszczycieigłyumożliwijacyswobodnerozpuszczanieleków. Sterylizowana tlenkiem etylenu. Opakowanie max. 100 szt, 200 op.
11. Igłainiekcyjnaj.u. 1,2x40mm sterylna, cienkościenne o zwiększonym świetle , wykonane ze stali nierdzewnej, dobrze dopasowane do strzykawki, zaznaczone miejsce otwarcia blistra. Opakowanie max 100szt., 100 op.
12. Igłamotylek ze skrzydełkami w rozmiarach: 18G - 26G. pakowane pojedynczo, sterylna, rozmiar oznaczony za pomocą koloru, skrzydełka elastyczne umożliwiające łatwe mocowanie, opakowanie typu folia/papier. Transparentny dren o długości 30 cm odporny na załamanie, umożliwiający wygodne i bezpieczne podawanie leków. ZakończeniedrenukoreczniemLuer-Lock, 100 szt.
13. Strzykawkatrzyczęściowa 20 ml (sterylna) , z końcówkąLuer lock , dobrzeczytelnainiezmywalnaskala,szczelna. Zielony kontrastujący tłok. Skalowana co 0,5 ml. Opakowanie a’50, 20 op.
14. Strzykawka z końcówka do cewników 50 ml(60 ) Posiada przeźroczysty cylinder umożliwiający pełną kontrolę wizualną zawartości. Zielonykontrastującytłok, Zakończeniestożkowetypuluer.Uszczelnienie w postacipodwójnego pierścienia na korku położonym na szczycie tłoka, płynnyprzesuwtłokadziękigumowemuuszczelnieniu. Kryzaograniczająca, zabezpieczającaprzedprzypadkowymwysunięciemtłoka, specjalna konstrukcja tłoczka strzykawki o pojemności 1 ml redukuje pojemność resztkową leku/płynu. Nazwa strzykawki oraz logo producenta umieszczona na korpusie strzykawki. Opakowanie 25szt., 25 op.
15. StrzykawkaJaneta 100 ml. j.u. jałowa, trzyczęściowa, ze stożkiem do cewnika usytuowanym centralnie. Z dołączonymidwomałącznikamiluer. Wykonana z polipropylenu. Przeźroczysty cylinder umożliwiapełnąkontrolęwizualnązawartości.Uszczelnienie w postacipodwójnegopierścienianakorkupołożonymnaszczycietłoka. Płynny przesuw tłoka dzięki gumowemu uszczelnieniu. Kryza ograniczająca, zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka. Ścięciestożka pod kątem 45°. Bez lateksuiftalanów.Sterylizowanatlenkiemetylenu, 130 szt.
16. Sterylnastrzykawka do tuberkuliny wykonana z przezroczystego polipropylenu, posiadająca kontrastujący tłok. Osobno dołączonaigłainiekcyjnarozm. 0,45 x 13 mm. Igła ze stali nierdzewnej. Na korpusiestrzykawkiumieszczonanazwastrzykawkii logo producenta. Opakowanie max 100szt., 50 op.
17. StrzykawkatrzyczęściowatypuLuer do tuberkuliny poj. 1 ml jałowa, zbudowana z przeźroczystego cylindra i tłoku dobrze dopasowanego do cylindra i uszczelniacza tłoka, wyposażona w kryzę ograniczającą wysuwanie się tłoka, zaopatrzona w dokładną dobrzewidocznąskalę,, opakowanie a 100 szt, 30 op.
18. Strzykawkabursztynowatrzyczęściowa o poj. 50 -60 ml do pompyinfuzyjnejLuer-Lock, z mocnoprzylegającym podwójnym pierścieniem uszczelniającym. Środek natłuszczający - olej silikonowy. sterylne opakowanie jednostkowe, produktjednorazowegoużytku, niezawieralateksu,niezawiera PCV.20 szt.
19. Strzykawkatrzyczęściowa o poj. 50 -60 ml do pompyinfuzyjnejLuer-Lock, z mocnoprzylegającym podwójnym pierścieniem uszczelniającym. Środek natłuszczający - olej silikonowy. sterylne opakowanie jednostkowe, produkt jednorazowego użytku, nie zawiera lateksu, nie zawiera PCV. 600 szt.
20. Worek do ochronyświatłoczułychpłynówinfuzyjnych, 1000 szt.
21. Bezpiecznynakłuwaczautomatyczny Lancet 21G/2,4mm ' a 100 szt., 5 op.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
Cena - C – 60%
Termin dostawy – D – 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Igła do znieczuleniapodpjęczynówkowegoostrzeQuincke,rozmiar 18-22G dł. 90 mm. Przezroczystyrowkowanyuchwytumożliwiającywizualizacjępłynumózgowo-rdzeniowego, 40 szt.
2. Igła do znieczuleniapodpjęczynówkowego pencil – point,rozmiar 25G-26G, dł. 90 mm z igłą prowadzącą 20G. Przezroczystyrowkowanyuchwytumożliwiającywizualizacjępłynumózgowo-rdzeniowego, 400 szt.
3. Igła do znieczuleniapodpjęczynówkowego pencil – point,rozmiar 27G, dł. 90 mm z głąprowadzącą 22G. Przezroczystyrowkowanyuchwytumożliwiającywizualizacjępłynumózgowo-rdzeniowego, 400 szt.
4. Zestaw do znieczuleniazewątrzoponowego w rozmiarze 18G, zawierający w swoimskładzie: igłę Tuohy, kateterepiduralny o dł. 100 cm, filtrprzeciwbakteryjnypłaski 0,2µm, strzykawkęniskooporową 10 cm, strzykawkę 10 cm, grot do nacinaniaskóry, igłę do podanialeków 0,9x40mm, igłę do znieczulenia 0,5x25mm, 30 szt.
5. Zestaw do kaniulacjidużychnaczyńzakładanymetodąSeldingera, jednokanałowy o średnicy 7FR i dł. 15 cm, rozmiarkanału 13 G, 10 szt.
6. Zestaw z cewnikiem do ciągłych znieczuleń zewnątrzoponowych o rozmiarze: 18G, z dołączonym systemem mocowania filtra zewnątrzoponowego 0,2µm do ciała pacjenta. Cewnik o rozmiarze 20G 0,45 x 0,85 z zamkniętym końcem i trzema otworamibocznymi, strzykawkaluer o pojemności 10 ml., 70szt.
7. Dwustopniowyzestawmocującycewnikepiduralnywraz z opatrunkiem w składzie: płaskipierścieńmocującycewnikorazfoliowyopatrunek z częściąśrodkowąpozbawionąkleju, 80szt.
8. Igła do neurostymulatora STIMULPLEX HNS 12, rozmiar 22G, dł. 50 mm oraz 21G, dł. 100 mm, 10szt.
9. Zestaw do kaniulacjidużychnaczyńzakładanymetodąSeldingera, dwuświatłowy o śr. 7FR i dł. 20 cm. Elementy zestawu: igła 18G, prowadnik stalowytyp "J", dilatator, skalpel, strzykawka 10 ml,20szt.
10. Zestaw do kaniulacjidużychnaczyńzakładanymetodąSeldingera, trójświatłowy o śr. 7FR i dł. 20 cm oraz 7FR dł 15 cm. Elementy zestawu: igła 18G, prowadnik stalowytyp "J", dilatator, skalpel, strzykawka 10 ml, 25szt.
11. Zestaw do kaniulacjidużychnaczyńzakładanymetodąSeldingera, dwuświatłowy o śr. 7FR i dł. 15 cm. Elementy zestawu: igła 18G, prowadnik stalowytyp "J", dilatator, skalpel, strzykawka 10 ml, 25szt.
12. Zestaw do kaniulacjidużychnaczyńzakładanymetodąSeldingera, dwuświatłowyantybakteryjny o śr. 7FR i dł. 20 cm oraz 7FR i dł. 15 cm. Elementy zestawu: igła 18G, prowadnik stalowytyp "J", dilatator, skalpel, strzykawka 10 ml, 5szt.
13. Zestaw do znieczuleniałączonego podpajęczynówkowego i zewnątrzoponowego zawierającyigłę do zniecz. podpajęczynówkowegotypu pencil point 27G, igłę Touhy z nieruchomymiskrzydełkami 18G iotworemnaigłępodpajęczynówkową, system blokowaniaigłypodpajęczynówkowej, samoprzylepny element mocowania filtra cewnikazewn.oponowego do skórypacjenta, 3szt.
14. Igła do znieczuleńzewnątrzoponowychostrze Tuohy 18G, 30szt.
15. Cewnikepiduralny 20G, 20szt.
16. Strzykawkaniskooporowa 10 ml do igły Tuohy, 30szt.
17. Płaskifiltrinfuzyjny o gęstości 0,2 µm, do zestawu ZO, 30szt.
18. Igła do pena w rozmiarze: 29G, 30G, 31G idługościach 5,6, 8, mm (odpowiedniodlakażdegorozmiaru),
10000szt.
19. Igła (zestaw) do znieczuleńsplotównerwowych pod kontrolą USG, rozmiarigły 22Gx35mm, 50szt.
20. Igła (zestaw) do znieczuleńsplotównerwowych pod kontrolą USG, rozmiarigły 22Gx50mm, 50szt.
21. Bezpieczneigły do wstrzykiwaczy insulinowych 30G 0,30 mm x 5 mm, sterylna, po użyciu igła bezpiecznie zamknięta w plastikowej osłonce chroniącej przed zakłuciem (z obustron:odstronypacjentai od stronywstrzykiwacza),kompatybilne z wstrzykiwaczamiwszystkich producentów, op. 100 szt., sterylizowaneradiacyjnie, 2 szt.
22. Ściągacz do igiełinsulinowychkompatybilny z pozycjąpowyżej 10szt.
23. Igła do nakłućlędźwiowych yale 18G 1,2x152 mm, 10szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33141320-9 - Igły medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
Cena - C – 60%
Termin dostawy – D – 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 7 – 33140000-3 – Materiały medyczne

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
Cena - C – 60%
Termin dostawy – D – 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Golarka medyczna j.u. 1 x ostrze, 1000 szt.
2. Kieliszek do leków j.u. plastikowy, 15000 szt.
3. Basen sanitarny plastikowy, 100 szt.
4. Kaczka na mocz plastikowa, 100 szt.
5. Miska nerkowata plastikowa, 700ml , 20 szt.
6. Miska nerkowata plastikowa, 300ml , 50 szt.
7. Nożki (lancety) do nakłuć sterylne op. a' 200 szt., 150 op.
8. Pojemnik na kał z łopatką sterylny, 20 szt.
9. Pojemnik na kał z łopatką niesterylny, 450 szt.
10. Szpatułki drewniane laryngologiczne, op' a' 100 szt., 15 op.
11. Termometr elektroniczny z możliwością dezynfekcji, 25 szt.
12. Kanka doodbytnicza rozm. 8 x 250mm, 25 szt.
13. Szyna Kramera 1500 x 100 mm, 30 szt.
14. Szyna Kramera 1500 x 70 mm, 30 szt.
15. Szyna Zimmera aluminiowa palcowa z podkładem piankowym 45cmx2cm, 100 szt.
16. Szkielka podstawowe, opakowanie a' 50 sztuk, 50 op.
17. Fartuch foliowy, zapaska o wymiarach 71x180 cm +/- 2 cm, 3000 szt.
18. Fartuch foliowy, zapaska o wymiarach 71x117cm +/- 2 cm, 1000 szt.
19. Fartuch higieniczny z fizeliny roz. M-XL, 10000 szt.
20. Dren REDONA z trokarem "16" i "18", 100 szt.
21. Pojemnik na mocz zakręcany pojemność około 100-130ml niesterylny, 10000 szt.
22. Pojemnik na mocz zakręcany o pojemności 60 ml niesterylny, 1400 szt.
23. Pojemnik na mocz zakręcany pojemność około 100/120ml sterylny, 50 szt.
24. Koszula zabiegowa dla pacjenta z fizeliny o gramaturze min. 30g/m2, rozm. L, XL, 1300 szt.
25. Spodenki do kolonoskopii w rozmiarze uniwersalnym, 350 szt.
26. Bezlateksowa staza j.u. do pobierania krwi w kartonowym dyspenserze a ' 25 sztuk, 10 op.
27. Kaczka na mocz jednorazowa, 500 szt.
28. Okulary ochronne dobrze przylegające do twarzy, 20 szt.
29. Woreczek do pobierania próbek moczu dla niemowląt, osobno dla chłopców i dla dziewczynek, 500 szt.
30. Podkład podfoliowany w rolce, trójwarstwowy, 80 podkładów w rozmiarze 50x50 cm, 90 szt.
31. Worek 2l do dobowej zbiórki moczu, sterylny z zaworem typu poprzecznego, z zastawką bezzwrotną, niezałamujący dren , 6000 szt.
32. Sterylny zgłębnik do płukania żołądka. Dren dystalnie zamknięty, z 4 dużymi otworami. Długość drenu: 150 cm, Średnica drenu: CH 36,42. Materiał drenu: PVC, 10szt.
33. Zgłębnik żołądkowy w rozmiarach CH30-CH32, 200 szt.
34. Zgłębnik żołądkowy w rozmiarach CH24-CH28, 200 szt.
35. Zgłębnik żołądkowy w rozmiarach CH12 - CH22, 200 szt.
36. Patyczek drewniany do wymazów bez waty o długości około 16cm, opakowanie a' 100 sztuk, 200 op.
37. Opaski identyfikacyjne na zwłoki z możliwością naniesienia danych: imię, nazwisko, PESEL, data i godzina zgonu, 200 szt.
38. Basen sanitarny j.u. z pulpy celulozowej, 1000 szt.
39. Słój do dobowej zbiórki moczu min. 2000ml, 5szt.
40. Osłonki na głowice USG pojedyńczo pakowane szt. 500
41. Prześcieradło z fizeliny 210 x 130-160 cm o gramaturze min 25 g/m 2, 1000 szt.
42. Okulary do fototerapii dla noworodków w rozmiarze M i L, z możliwością kilkukrotnego zapinania, 700 szt.
43. Chirurgiczny marker skórny, 5 szt.
44. Kołnierz ortopedyczny, 20 szt.
45. Opaska identyfikacyjna dla noworodków, 2800 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
Cena - C – 60%
Termin dostawy – D – 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Pojemnik na zużyte igły i odpady medyczne, twardościenny, w kolorze czerowonym z możliwością trwałego hermetycznego zamknięcia po zakończonym użytkowaniu o poj. 0,2 l, 100 szt.
2. Pojemnik na zużyte igły i odpady medyczne, twardościenny, w kolorze czerowonym z możliwością trwałego hermetycznego zamknięcia po zakończonym użytkowaniu o poj. 0,7 l, 500 szt.
3. Pojemnik na zużyte igły i odpady medyczne, twardościenny, w kolorze czerowonym z możliwością trwałego hermetycznego zamknięcia po zakończonym użytkowaniu o poj. 1 l, 1000 szt.
4. Pojemnik na zużyte igły i odpady medyczne, twardościenny, w kolorze czerowonym z możliwością trwałego hermetycznego zamknięcia po zakończonym użytkowaniu o poj. 2 l, 800 szt.
5. Pojemnik na zużyte igły i odpady medyczne, twardościenny, w kolorze czerowonym z możliwością trwałego hermetycznego zamknięcia po zakończonym użytkowaniu o poj. 5 l, 200 szt.
6. Pojemnik na zużyty sprzęt medyczny twardościenny, w kolorze czerowonym z możliwością trwałego hermetycznego zamknięcia po zakończonym użytkowaniu o poj. 60 l, 300 szt.
7. Pojemnik na wycinki histopatologiczne o pojemności 15 ml zakręcany, 800 szt.
8. Pojemnik na wycinki histopatologiczne o pojemności 20-30 ml zakręcany lub wciskany, 200 szt.
9. Pojemnik na wycinki histopatologiczne o pojemności 250-300 ml, 150 szt.
10. Pojemnik na wycinki histopatologiczne o pojemności 500-700 ml, 100 szt.
11. Pojemnik na wycinki histopatologiczne o pojemności 1000 ml, 50 szt.
12. Pojemnik na wycinki 5000ml , 10 szt.
13. Pojemnik na wycinki histopatologiczne o pojemności 2000- 2500 ml, 50 szt.
14. Worek na wymiociny, 1000 szt.
15. Prześcieradło z fizeliny 210-240 x 130-160 cm o gramatrze min 35 g /m2, 1000 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
Cena - C – 60%
Termin dostawy – D – 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 10

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Stapler okrężny zagięty sterylny f 24-34 (min 4 rozmiary), 15 szt.
2. Stapler liniowy sterylny 60 mm, 30 szt.
3. Ładunek do staplera liniowego sterylny 60 mm (do tkanki grubej), 5 szt.
4. Ładunek do staplera liniowego sterylny 60 mm (do tkanki cienkiej) 5 szt.
5. Klipsownica do klipsów polimerowych rozmiar L i XL, 2 szt.
6. Klipsownica do klipsów tytanowych rozmiar ML, 2 szt
7. Klipsy polimerowe rozmiar L i XL ( 6 szt klipsów) w magazynku, 3 op.
8. Staplery skórne 35 zszywek w magazynku. Widoczny wskaźnik ilości zszywek, 25 szt.
9. Staplery skórne 25 zszywek w magazynku. Widoczny wskaźnik ilości zszywek, 25 szt.
10. Rozszywacz do zszywek skórnych, 15 szt.
11. Urządzenie do rozpinania klipsów polimerowych rozmiar L i XL, 1 szt.
12. Stapler liniowy z nożem rozmiar 100 - nóż w staplerze, 5 szt.
13. Klips tytatony typu Liga V - ML 0301-01ML, 20szt
14. Worek do ewakuacji preparatów pojemność 110 ml, 50 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
Cena - C – 60%
Termin dostawy – D – 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 11

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Nabój z H2O2 do wykorzystania podczas jednego procesu, kompatybilny ze sterylizatorem Reno S-30 , nabój pojemność 4 ml/stężenie 50% ( opakowanie 20 sztuk), 280 op.
2. Testy biologiczne plazma. Ampułkowy test biologiczne do kontroli sterylizacji plazmowej. Ostateczny odczyt po 24 godz. Opakowanie 50 szt. Razem z testami Zamawiający wymaga dostarczenia kompatybilnego do testów inkubatora przy pierwszej dostawie, 50op .
3. Testy chemiczne do kontroli sterylizacji plazmą gazu: wskaźniki przeznaczone do kontroli sterylizacji narzędzi plazmą gazu. Wskaźniki monitorują penetrację czynnika sterylizującego. Nietoksyczny skład chemiczny, liniowe ułożenie wskaźnika. Zmiana koloru wskaźnika z rózowego na niebieski. Opakowanie a' 250 szt., 2000op.
4. Etykiety bezcelulozowe do sterylizacji metodą plazmy , kompatybilne z metkownicą GKE trzyrzędową alfanumeryczną - 500 sztuk etykiet na rolce, 4 op.
5. Rękaw papierowo-foliowy typu TYVEC do sterylizacji plazmowej. Gramatura papieru 64,4g\m2 , grubość folii 52 µm , długość rolki 70m. Informacja o rozmiarze rękawa i kierunku otwierania, numer LOT i oznaczenie normy ISO 11607-1 i 2 na linii zgrzewu fabrycznego. Wskaźnik H2O2 umieszczony pod folią na Tyveku. Informacje o kolorze wskaźników po procesie sterylizacji w języku polskim na linii zgrzewu. Wskaźnik sterylizacji nadrukowany, ekologiczny w kolorze różowym. Znak CE umieszczony na opakowaniu zbiorczym. Potwierdzenie przez producenta ISO 13485, ISO 14001, EN 868-5, ISO 11607-1 i 2. Rozmiar 75-80 mm, 10 szt.
6. Rękaw papierowo-foliowy typu TYVEC do sterylizacji plazmowej. Gramatura papieru 64,4g\m2 , grubość folii 52 µm , długość rolki 70m. Informacja o rozmiarze rękawa i kierunku otwierania, numer LOT i oznaczenie normy ISO 11607-1 i 2 na linii zgrzewu fabrycznego. Wskaźnik H2O2 umieszczony pod folią na Tyveku. Informacje o kolorze wskaźników po procesie sterylizacji w języku polskim na linii zgrzewu. Wskaźnik sterylizacji nadrukowany, ekologiczny w kolorze różowym. Znak CE umieszczony na opakowaniu zbiorczym. Potwierdzenie przez producenta ISO 13485, ISO 14001, EN 868-5, ISO 11607-1 i 2. Rozmiar 150-160 mm, 10 szt.
7. Rękaw papierowo-foliowy typu TYVEC do sterylizacji plazmowej. Gramatura papieru 64,4g\m2 , grubość folii 52 µm , długość rolki 70m. Informacja o rozmiarze rękawa i kierunku otwierania, numer LOT i oznaczenie normy ISO 11607-1 i 2 na linii zgrzewu fabrycznego. Wskaźnik H2O2 umieszczony pod folią na Tyveku. Informacje o kolorze wskaźników po procesie sterylizacji w języku polskim na linii zgrzewu. Wskaźnik sterylizacji nadrukowany, ekologiczny w kolorze różowym. Znak CE umieszczony na opakowaniu zbiorczym. Potwierdzenie przez producenta ISO 13485, ISO 14001, EN 868-5, ISO 11607-1 i 2. Rozmiar 285-300 mm, 10 szt.
8. Opakowanie polyolefinowo - foliowe w formie rękawów/ torebek, o parametrach: gramatura polyolefinu 93g/m², grubość folii 50 µm, folia 6-warstwowa, zgrzew fabryczny 3-kanałowy we wszystkich rozmiarach, wskaźnik nadrukowany co 10 cm, bezpyłowe otwarcie w obu kierunkach, oznaczenie normy ISO 11607- 1 oraz EN 868-5, temperatura zgrzewu - 130° C - 150°C, rozmiar 16x70 m, 2 szt. Zmawiający wymaga: certyfikatu jednostki notyfikowanej potwierdzający szczelność mikrobiologiczną przez min. 12 miesięcy wyrobów po sterylizacji oraz certyfikatu producenta potwierdzający kompatybilność ze sterylizacją metodą plazmową i parową - potwierdzenie bariery mikrobiologicznej przez niezależną jednostkę notyfikowaną.
9. Opakowanie polyolefinowo - foliowe w formie rękawów/ torebek, o parametrach: gramatura polyolefinu 93g/m², grubość folii 50 µm, folia 6-warstwowa, zgrzew fabryczny 3-kanałowy we wszystkich rozmiarach, wskaźnik nadrukowany co 10 cm, bezpyłowe otwarcie w obu kierunkach, oznaczenie normy ISO 11607- 1 oraz EN 868-5, temperatura zgrzewu - 130° C - 150°C, rozmiar 32 x 70 m, 5 szt. Zmawiający wymaga: certyfikatu jednostki notyfikowanej potwierdzający szczelność mikrobiologiczną przez min. 12 miesięcy wyrobów po sterylizacji oraz certyfikatu producenta potwierdzający kompatybilność ze sterylizacją metodą plazmową i parową - potwierdzenie bariery mikrobiologicznej przez niezależną jednostkę notyfikowaną.
10. Zgrzewarka rotacyjna do profesjonalnego zgrzewania opakowań sterylizacyjnych (możliwość zgrzewania opakowań papierowo foliowych oraz TYVEK). Wyświetlanie temperatury zgrzewania, automatyczna kontrola odchyłki temperatury, w przypadku jej przekroczenia następuje samoczynne zatrzymanie napędu. Automatyczny start/stop. Zgrzewarka w obudowie lakierowanej w kolorze białym o mocy nie większej niż 420 W. 1 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
Cena - C – 60%
Termin dostawy – D – 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 12

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Siatka kompozytowa, wewnątrzotrzewnowa, wykonana z 100% polipropylenu prasowanego termicznie, o gramaturze 70 g/m2, pokryta silokonem z jednej strony, nieprzylegająca z możliwością bezpośredniego położenia na jelito - w rozmiarze15x17cm, wielkość owalnych porów 1 mm., 2 szt.
2. Wielorazowe narzędzia do drogi przezzasłonowej metodą out-in lub in-out (prawe + lewe), oba wykonane ze stali chirurgicznej, oba z atraumatyczną końcówką i uszkiem do mocowania taśmy. Długość igły 16cm, Długość uchwytu 11,5cm, Średnica igły ok. 3mm, 1 komplet.
3. Syntetyczny cyjanoakrylowy klej chirurgiczny o składzie NBCA-MS Co-monomer, w postaci bladożółtego, przezroczystego płynu gotowego do użycia. Start polimeryzacji po 1-2sekundach. Max odporność mechaniczna po 60-90sek. Temperatura polimeryzacji 45ºC. Objętość-0,5ml 10 szt. w opakowaniu, 10 op.
4. Urządzenie do aplikacji kleju tkankowego kompatybilne z pozycją 4, 10 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
Cena - C – 60%
Termin dostawy – D – 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 13

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Częściowo wchłanialna, monofilamentowa, makroporowata, ultralekka siatka o gramaturze 28 g/m², średnica porów 3-4 mm, kompozyt: 50% włókien wchłanialnego poliglekapronu-25 (ok. 84 dni) i 50% włókien polipropylenu. Cienkie filamenty – ponizej 1 mm. Rozmiar siatki 6cm x 11cm 6 x 11cm, 60 szt.
2. Uniwersalna siatka polipropylenowa do rekonstrukcji przepuklin pachwinowych i pooperacyjnych klasycznych i laparoskopowych. Wtopione w siatkę niebieskie znaczniki wzmacniajace i ułatwiające jej pozycjonowanie. Waga 60g/m2 ; rozmiar porów : 1,5mm, grubość : 0,53mm, rozmiar 7,5 x 15cm.7,5 x 15cm, 40 szt
3. Uniwersalna siatka polipropylenowa do rekonstrukcji przepuklin pachwinowych i pooperacyjnych klasycznych i laparoskopowych. Wtopione w siatkę niebieskie znaczniki wzmacniajace i ułatwiające jej pozycjonowanie. Waga 60g/m2 ; rozmiar porów : 1,5mm, grubość : 0,53mm, rozmiar 15 x 15cm.15 x 15cm, 15 szt.
4. Uniwersalna siatka polipropylenowa do rekonstrukcji przepuklin pachwinowych i pooperacyjnych klasycznych i laparoskopowych. Wtopione w siatkę niebieskie znaczniki wzmacniajace i ułatwiające jej pozycjonowanie. Waga 60g/m2 ; rozmiar porów : 1,5mm, grubość : 0,53mm, rozmiar 20 x 30cm.20 x 30cm, 2 szt.
5. Jednorazowy stapler zamykająco tnący z zakrzywioną główką (kształt półksiężyca), długość linii cięcia 40mm. Stapler umożliwia 5-krotne przeładowanie ładunku i 6 wystrzeleń podczas jednego zabiegu, zawiera ładunek w kolorze niebieskim do tkanki standardowej o wysokości zszywki otwartej 3,5 mm, po zamknięciu 1,5 mm oraz ładunek w kolorze zielonym do tkanki grubej o wysokości zszywki otwartej 4,7 mm, po zamknięciu 2 mm. Zszywki zamykają się w wielopłaszczyznowej technologii 3D. Zszywki wykonane ze stopu tytanu. Ładunek posiada chwytną powierzchnię, z wysuniętymi lożami zszywek ponad jego powierzchnię, nadające dodatkową kompresję na tkankę i przytrzymujące ją przed i podczas wystrzelenia zszywek, 5 szt.
6. Ładunek w kolorze niebieskim do staplera z zakrzywioną głowicą o długości linii cięcia 40mm, do tkanki standardowej oraz ładunek w kolorze zielonym do staplera z zakrzywioną głowicą o długości linii cięcia 40mm, do tkanki grubej. Wysokość otwartej zszywki 4,7 mm, po zamknięciu 2,0 mm. Wysokość otwartej zszywki 3,5 mm, po zamknięciu 1,5 mm. Zszywki zamykają się w wielopłaszczyznowej technologii 3D. Zszywki wykonane ze stopu tytanu. Ładunek posiada chwytną powierzchnię, z wysuniętymi lożami zszywek ponad jego powierzchnię, nadające dodatkową kompresję na tkankę i przytrzymujące ją przed i podczas wystrzelenia zszywek. 5 szt.
7. Stapler okrężny zakrzywiony z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1-2,5 mm. Rozmiary staplera 21 ;25; 29 i 33mm , stapler o długości trzonu 200 mm do zabiegów na otwarto z obrotowym ostrzem. Wbudowana automatyczna blokada zabezpieczająca przed przypadkowym oddaniem strzału. W zależności od zapotrzebowania Zamawiający może użyć każdy z rozmiarów staplera do zamknięcia tkanki grubej i tkanki cienkiej – ze względu na płynną regulację zamknięcia zszywki (od 1mm do 2,5mm) Zamawiający określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienie, 15 szt.
8. Jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 102mm, linii ciecia 98mm, do tkanki standardowej, wysokość zszywki otwartej 3,85mm oraz zamkniętej 1,5mm i grubej, wysokość zszywki otwartej 4,5mm oraz zamkniętej 2,0mm Nóż zintegrowany ze staplerem. (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku w staplerze przy składaniu zamówienia).5 szt.
9. Ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem (102mm, linii ciecia 98mm, do tkanki standardowej, wysokość zszywki otwartej 3,85mm oraz zamkniętej 1,5mm i grubej, wysokość zszywki otwartej 4,5mm oraz zamkniętej 2,0mm (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia).10 szt.
10. Jednorazowa rączka staplera liniowego z nożem wbudowanym w ładunek, umożliwiająca sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Stapler kompatybilny z ładunkiem posiadającym sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości linii szwu 81 mm. (Rączka staplera bez ładunku), 5 szt.
11. Uniwersalny ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem posiadającego sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Ładunek posiadający sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości lini szwu 81 mm (nóż zintegrowany z ładunkiem), 5 szt.
12. Staplery do zamykania skóry z 35 klamerkami- z przezroczystym wskaźnikiem z boku z podziałką 15,25,35 zszywek, jednorazowe , sterylne.Zszywka pokryta teflonem: grubość 0,58 mm, szerokość 6,9 mm wysokość 4,2 mm, 25 szt.
13. Przyrząd do zdejmowania zszywek jednorazowego użytku. Po zamknięciu, w otwór/ ucho/ ekstraktora wchodzi dziubek urządzenia usuwający zszywkę.Uchwyt urządzenia tak jak w imadle chirurgicznym, 15 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
Cena - C – 60%
Termin dostawy – D – 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 14

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Włóknina mikro krepowana, wykonana z kombinacji włókien celulozy i włókien syntetycznych o zwiększonej odporności mechanicznej, niebieska lub zielona . Przeznaczona do sterylizacji parowej, tlenkiem etylenu. Gramatura min.57g/m², wytrzymałośc na przedarcie w kierunku walcowania nie mniej niż 1100mN, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1500mN, wytrzymałość na przepuklenie na sucho nie mniej niż 190 kPa, na mokro nie mniej niż 150 kPa, wytrzymałośc na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,5 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,0 kN/m; wytrzymałośc na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 1,4 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,7 kN/m. Wysoka bariera bakteriologiczna i mozliwość długiego składowania materiałów w stanie sterylnym - wymagane oświadczenie producenta o okresie przechowywania wyrobów w stanie sterylnym minimum 180 dni. Wymagana charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta w celu potwierdzenia spełnienia wymagań parametrów wytrzymałosciowych i zgodności z normą EN 868-2 oraz EN ISO 11607-1. Rozmiar: 100 x 100, 500 szt.
2. Włóknina mikro krepowana, wykonana z kombinacji włókien celulozy i włókien syntetycznych o zwiększonej odporności mechanicznej, niebieska lub zielona . Przeznaczona do sterylizacji parowej, tlenkiem etylenu. Gramatura min.57g/m², wytrzymałośc na przedarcie w kierunku walcowania nie mniej niż 1100mN, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1500mN, wytrzymałość na przepuklenie na sucho nie mniej niż 190 kPa, na mokro nie mniej niż 150 kPa, wytrzymałośc na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,5 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,0 kN/m; wytrzymałośc na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 1,4 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,7 kN/m. Wysoka bariera bakteriologiczna i mozliwość długiego składowania materiałów w stanie sterylnym - wymagane oświadczenie producenta o okresie przechowywania wyrobów w stanie sterylnym minimum 180 dni. Wymagana charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta w celu potwierdzenia spełnienia wymagań parametrów wytrzymałosciowych i zgodności z normą EN 868-2 oraz EN ISO 11607-1. Rozmiar: 90 x 90 , 500 szt.
3. Papier do sterylizacji biały - włókno celulozowe, miękki, gramatura nominalna co najmniej 60g/m². Wykonany zgodnie z normami zharmonizowanymi z dyrektywą o wyrobach medycznych EN ISO 11607-1, 2; PN EN 868- 1,2. Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,4 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,33kN/m, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 0,8 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,45 kN/m, gramatura nominalna 58g/m²,wydłużenie podczas pęknięcia MD 13 %, wydłużenie podczas pęknięcia CD 5 %. Wymagana charakterystyka wytrzymałości wydana przez producenta, a nie dystrybutora w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałości i zgodności z normą PN EN 868-2 oraz ISO 11607-1. Termin ważności minimum 1 rok licząc od daty dostarczenia materiału. Rozmiar: 90 x 90, 500 szt.
4. Papier do sterylizacji biały - włókno celulozowe, miękki, gramatura nominalna co najmniej 60g/m². Wykonany zgodnie z normami zharmonizowanymi z dyrektywą o wyrobach medycznych EN ISO 11607-1, 2; PN EN 868- 1,2. Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,4 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,33kN/m, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 0,8 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,45 kN/m, gramatura nominalna 58g/m²,wydłużenie podczas pęknięcia MD 13 %, wydłużenie podczas pęknięcia CD 5 %. Wymagana charakterystyka wytrzymałości wydana przez producenta, a nie dystrybutora w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałości i zgodności z normą PN EN 868-2 oraz ISO 11607-1. Termin ważności minimum 1 rok licząc od daty dostarczenia materiału. Rozmiar: 100 x 100, 500 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
Cena - C – 60%
Termin dostawy – D – 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 15

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Szkiełka nakrywkowe 20x20mm, 6000 szt.
2. Probówki serologiczne plastikowe PS lub PP okołodenne, bez kołnierza i podziałki 12x75mm, 24000 szt.
3. Koreczki do probówek serologicznych z pozycji powyżej, 2000 szt.
4. Kapilary do gazometrii z heparyną litową, dł 75 mm f 2,3mm, 2500 szt.
5. Probówki stożkowe PS, 16x 100mm bez kołnierza i podziałki,4200 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
Cena - C – 60%
Termin dostawy – D – 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 16

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Worek stomijny jednoczęściowy, przeźroczysty, otwarty z zapięciem na rzepy, z płytką dwuwarstwową o wymiarach od 10-76 mm, z filtrem węglowym, pakowane po 30 szt, 210 szt.
2. Worek pooperacyjny z okienkiem niesterylny , przylepiec dwuwarstwowy w formie spirali, rozmiar 10-100mm, 20 szt.
3. Krem przeciwodparzeniowy do pielęgnacji skóry wokół stomii. Tubka 60ml., 10szt.
4. Gaziki do zmywania skóry wokół stomia, 200szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
Cena - C – 60%
Termin dostawy – D – 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 17

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Probówko-strzykawka do uzyskiwania surowicy z granulatem 7-7,5mI, średnica 15mm, 4000 szt.
2. Probówko-strzykawka do uzyskiwania surowicy z granulatem 4-5ml, średnica 13 mm, 12000 szt.
3. Probówko-strzykawka do uzyskiwania surowicy 2-3 ml, średnica 13 mm wysokość 75 mm, 6000 szt.
4. Probówko-strzykawka do hematologii K3EDTA 2-3 ml, średnica 11 mm, 2500 szt.
5. Probówko-strzykawka do hematologii K3EDTA 1-2 ml, średnica 11 mm, 13000 szt.
6. Probówko-strzykawka do OB. 3-4 ml, wersja logarytmiczna, 3500 szt .
7. Statyw do OB. do wersji logarytmicznej, 1 szt.
8. Probówko-strzykawka do badań koagulologicznych 3-3,5ml, średnica 11 mm, 7500 szt.
9. Probówko-strzykawka do badań koagulologicznych 1-2 ml, średnica 13 mm, 500 szt.
10. Probówko-strzykawka do glukozy poj.2-3 ml, średnica l3 mm, 700 szt.
11. Probówko-strzykawka z HL 7,0-7,5 ml, 100 szt.
12. Probówko-strzykawka z HL 4,5-5,5 ml, średnica l l mm-15mm, 200 szt.
13. Probówko-strzykawka do pseudotrombocytopenii z jonami magnezu 2-3 ml. 100 szt.
14. Igła systemowa 0,8 i 0,9 długość38mm, 19000 szt.
15. Igła systemowa 0,7 i 0,8 i 0,9 długość 25mm, 3000 szt.
16. Igła systemowa bezpieczna 0,8 i 0,9 długość38mm, 1000 szt.
17. Igła motylkowa do pobierania krwi na posiew w systemie zamkniętym 0,8 długość drenu 200-240mm, sterylna,jednoczęściowa bez konieczności montażu, 3000 szt.
18. Igła motylkowa do pobrania krwi w systemie zamkniętym 0,8-0,9 długość drenu do 80mm, 3600 szt.
19. Łącznik do końcówek Luer (Multiadapter), 5000 szt.
20. Łącznik membranowy (adapter membranowy), 4000 szt.
21. Adapter do wykonywania pełnego rozmazu krwi, z łopatką, 500 szt.
22. Strzykawka do gazometrii z heparyną zbalansowaną wapniem, z filtrem odpowietrzającym 2ml, 10000 szt.
23. Mikro probówka do surowicy 500 ul, 3000 szt.
24. Mikro probówka z kapilara do hematologii z K3EDTA 100ul, 2000 szt.
25. Mikro probówka z kapilara do glukozy 200ul, 4000 szt.
26. Mikro probówka z kapilara do OB. 200 ul, 100 szt.
27. Statyw do OB. do mikro probówek, 1 szt.
28. Bezpieczny nakłuwacz nożykowy (neonatologiczny) głębokość nakłucia 1,2 mm szerokość nakłucia 1,5 mm, 1000 szt.
29. Bezpieczny nakłuwacz nożykowy (neonatologiczny) głębokość nakłucia 1,6 mm szerokość nakłucia 1,5 mm, 2000 szt.
30. Bezpieczny nakłuwacz igłowy głębokość nakłucia 1,8mm szerokość 21G, 1000 szt.
31. Próbówka do liczenia retikulocytów, 50 szt.
32. Probówka do liczenia trombocytów (Trombo Plus), 100 szt.
33. Końcówki do pipet żółte 1-200, 30000 szt.
34. Końcówki do pipet niebieskie 100-1000, 10000 szt.
35. Probówka typu Eppendorph pojemość 0,5 z korkiem, bez podziałki, przeźroczyste, 3000 szt.
36. Staza automatyczna, 20 szt.
37. Staza jednorazowa papierowa, 600 szt.
38. Statyw 50-miejscowy, o średnicy otworów 17 mm, (różne kolory), 5 szt.
39. Statyw 50-miejscowy, o średnicy otworów 13 mm, (różne kolory), 5 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
Cena - C – 60%
Termin dostawy – D – 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 18

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Wkłady workowe 2000ml na wydzielinę, z trwale połączoną pokrywą do pojemników typu SERRES, z wkładem żelującym, uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu w kanister, z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, posiadające w pokrywie jeden obrotowy króciec przyłączeniowy typu schodkowego o średnicy wewnętrznej minimum f12 mm, oraz szerokim portem na pokrywie do pobierania próbek. Nie zawierające polichlorku winylu. Sprasowane, ułatwiające magazynowanie, 1200 szt.
2. Wkłady workowe 1000ml na wydzielinę, z trwale połączoną pokrywą o spłaszczonym kształcie do pojemników typu SERRES, z wkładem żelującym, uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu w kanister, z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, posiadające w pokrywie jeden obrotowy króciec przyłączeniowy typu schodkowego o średnicy wewnętrznej minimum f7 mm, z opcją ortopedyczną o średnicy wewnętrznej minimum f12 mm oraz szerokim portem na pokrywie do pobierania próbek. Nie zawierające polichlorku winylu. Sprasowane, ułatwiające magazynowanie, 100 szt.
3. Tytanowy ładunek do klipsownicy automatycznej, sterylny, ilość klipsów w ładunku 19 szt ML f 10mm, 30 op.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
Cena - C – 60%
Termin dostawy – D – 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 19

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zestaw drenów do EIP 2 do endoskopów giętkich ze złączem typu Luer, sterylny, dł. 2,5 m, 50 szt.
2. Elektroda neutralna, na podłożu z włókniną przep. Dla powietrza jednor, dzielona pow. 85cm2 z dodatkową pow. eliminującą nadmierną gęstość prądu 500, szt.
3. Jednorazowa sonda argonowa czołowa dł. 2200 mm,średnica 2,3 mm, 5 szt.
4. Jednorazowa sonda argonowa stożkowa dł. 2200 mm,średnica 2,3 mm, 5 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
Cena - C – 60%
Termin dostawy – D – 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 20

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Tamponada balonowa - stosowana do leczenia krwotoków poporodowych, 2 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
Cena - C – 60%
Termin dostawy – D – 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 21

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Jednorazowe kleszczyki biopsyjne, dł. 1600 mm i 2300mm, pokryte teflonem, śr. 2,3 mm (standard, rozwarcie łyżeczek 6,9 mm) i 3,0 mm (jumbo, rozwarcie łyżeczek 8,4 mm) - do wyboru przy zamówienie, 1000 szt.
2. Jednorazowa pętla do polipektomii, drut pleciony, owalna, śr. 10, 15, 25, 35 mm, śr. 2,3 mm, dł. 2300 -2400 mm, funkcja płynnej rotacji, rączka z podziałką (rozmiar do wyboru przy zamówienie, 100 szt.
3. Jednorazowa igła do ostrzykiwania uniwersalna, dł. 230 cm, śr. 0,7 mm (22G), dł. 5 mm, 30 szt.
4. Jednorazowy ustnik z gumką, wstępnie złożony (gumka założona z jednej strony), każdy ustnik pakowany pojedynczo,800 szt.
5. Jednorazowa uniwersalna, dwustronna szczoteczka do czyszczenia kanału endoskopu – szczoteczki o średnicy 6 mm zakończone kulkami zabezpieczającymi przed uszkodzeniem kanału, średnica pręcika prowadzącego 1,7- 1,9 mm, długość całkowita 230 - 250 cm, 1200 szt.
6. Sterylna, jednorazowa klipsownica do endoskopii, dł. 2300 mm, rozwarcie ramion: 11 mm, 13 mm, 16 mm, kąt zagięcia końcówek ramion 135 stopni, śr. 2,5 mm, możliwość wykonania rezonansu, 30 szt.
7. Sterylna, jednorazowa siatka do polipów śr. osłonki 2,3 mm, dł. 2300 mm, siatka 30x60 mm, 60 szt.
8. Sterylna, jednorazowa pułapka do polipektomii jednokomorowa, 50 szt.
9. Sterylna, jednorazowa pułapka do polipektomii czterokomorowa, 70 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
Cena - C – 60%
Termin dostawy – D – 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 22

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Wiadro PP okrągłe, białe z pokrywą, pojemność 1000 ml, 1500 szt.
2. Wiadro PP okrągłe, białe z pokrywą, pojemność 5000 ml, 10 szt.
3. Wiadro PP okrągłe, białe z pokrywą, pojemność 3000 ml, 50 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
Cena - C – 60%
Termin dostawy – D – 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 23

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Półmaski filtrujące FFP3 - pakowane pojedynczo, bez zaworu, Norma EN 149:2001+A1:2009, 200 szt.
2. Półmaski filtrujące FFP3 - pakowane pojedynczo, z zaworem wydechowym, Norma EN 149:2001+A1:2009,
200 szt.
3. Półmaski filtrujące FFP2- pakowane pojedynczo, bez zaworu, Norma EN 149:2001+A1:2009, 200 szt.
4. Półmaski filtrujące FFP2- pakowane pojedynczo, z zaworem wydechowym, Norma EN 149:2001+A1:2009,
200 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
Cena - C – 60%
Termin dostawy – D – 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 24

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Strzykawki wielokrotnego użytku 12h (x2) do tomografii komputerowej do Guerbet OptiVantage® - 350 PSI,
240 szt.
2. 12h Zestaw wielokrotnego użytku do napełniania i wstrzykiwania do podawania dożylnego środków kontrastowych do tomografii komputerowej - 350 PSI, 240 szt.
3. Linia pacjenta o długości 23 cm z dwupoziomowym zaworem bezpieczeństwa do tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego - 350 PSI, 1500 szt.
4. Podwójna strzykawka do tomografii komputerowej, rurka zwijana z rozdzielaczem z podwójnym zaworem zwrotnym i końcówkami do napełniania zwijany przewód Y 60” (150 cm) - 350 PSI, 40 szt.
5. Zwijany niskociśnieniowy przewód połączeniowy 152 cm - 400 PSI, 50 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
Cena - C – 60%
Termin dostawy – D – 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 25

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Fartuch zabiegowy , niesterylny, podfoliowane elementy: przód fartycha na całej długości oraz rękawy, zapinany z tyłu. Rozmiary M,L,XL, 1 000 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
Cena - C – 60%
Termin dostawy – D – 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 26

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Test ureazowy na helicobacter pylori w błonie śluzowej żołądka, 700 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
Cena - C – 60%
Termin dostawy – D – 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 27

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Taśma samoprzylepna bez wskaźnika, 19mm x 50mm, 50 rolek.
2. Taśma samoprzylepna ze wskaźnikiem do pary wodnej, 19x55, 50 rolek.
3. Wskaźnik chemiczny wieloparametrowy do pary wodnej, kl. 4, liniowe ułożenie wskaźnika, oznaczenie normy i klasy na każdym pasku, op. 250 szt., 20 op.
4. Olej do konserwacji narzędzi chirurgicznych o pojemności 300ml, 5 szt.
5. Test kontroli skuteczności zgrzewu. Arkusz testowy z folią, zaopatrzony w miejsce do dokumentowania przeprowadzonej kontroli, zawierający dane dotyczące: nazwy i numeru urządzenia, nazwy komórki w której umiejscowiona jest zgrzewarka, datę wykonania testu, podpis osoby kontrolującej test wykonanego zgrzewu. Opakowanie 250 szt. Testów, 1 op.
6. Wskaźnik typu 6 do pary wodnej, przeznaczony do kontroli sterylizacji 121°C/ 20min i 134°C/7minut, wskaźnik wolny od toksycznych metali, jednoznaczna zmiana substancji wskaźnikowej po procesie sterylzacji. Zgodny z normą EN-ISO 11140-1:2014. op.250 szt. 20 op.
7. Wskaźnik chemiczny do kontroli procesu dezynfekcji termicznej w myjni -dezynfektorze, o parametrach co najmniej 90°C/ 5 min. Wyraźna, jednoznaczna zmiana koloru pola wskaźnikowego po osiągnięciu krytycznych parametrów dezynfekcji termicznej. Wskaźnik umieszczony w komorze myjni podczas cyklu. Potwierdzenie producenta o braku zawartości substancji toksycznych i niebezpiecznych. Opakowanie 100 szt. ,20op.
8. Test kontroli skuteczności mycia, samoprzylepny w postaci arkusza z naniesionym syntetcznym zabrudzeniem testowym, do stosowania z przyrządem PCD. Opakowanie - arkusz 320 sztuk testów, 10 op.
9. Przyrząd do w/w testu, 1 szt.
10. Wskaźnik chemiczny do monitorowania pozostałości zanieczyszczeń białkowych w endoskopach giętkich, dł. 2,5m. Nie wymagajacy inkubacji, dokładność 1 ug w czasie krótszym niż 10 sekund, jednoznaczna, wyraźna zmina substancji wskaźnikowej. Opakowanie 10szt.,5 op.
11. Przyrząd do w/w testu, 1 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
Cena - C – 60%
Termin dostawy – D – 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 28

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Strzykawka trzyczęściowa bezpieczna z końcówką luer-lock, posiadająca mechanizm umożliwiający schowanie igły w cylindrze lub dodatkowej osłonie po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem strzykawki, czytelna i trwała skala pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka, pojemność 5 ml, 1000 szt.
2. Strzykawka trzyczęściowa bezpieczna z końcówką luer-lock, posiadająca mechanizm umożliwiający schowanie igły w cylindrze lub dodatkowej osłonie po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem strzykawki, czytelna i trwała skala pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka, pojemność 3ml, 1000 szt.
3. Strzykawka trzyczęściowa bezpieczna z końcówką luer-lock, posiadająca mechanizm umożliwiający schowanie igły w cylindrze lub dodatkowej osłonie po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem strzykawki, czytelna i trwała skala pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka, pojemność 5ml, 1000 szt.
4. Igła bezpieczna, z ostrzem zorientowanym w kierunku osłony zabezpieczającej, która umożliwia iniekcje pod małym kątem. Igła i osłona igły integralnie ze sobą połączone (bez możliwości odłączenia igły od osłony zabezpieczającej). Słyszalne kliknięcie potwierdzające bezpieczne zamontowanie igły i słyszalne potwierdzenie aktywacji mechanizmu zabezpieczającego jednym palcem, bez potrzeby użycia twardej powierzchni. Kompatybilne ze strzykawkami LuerLock i Luer. Wykonane w technologii umożliwiającej pewne i bezpieczne mocowanie na końcówce luer ( zatrzask wewnątrz nasadki igły (opakowanie 100sztuk).
Rozmiar 05x25mm 5 op.
5. Igła bezpieczna, z ostrzem zorientowanym w kierunku osłony zabezpieczającej, która umożliwia iniekcje pod małym kątem. Igła i osłona igły integralnie ze sobą połączone (bez możliwości odłączenia igły od osłony zabezpieczającej). Słyszalne kliknięcie potwierdzające bezpieczne zamontowanie igły i słyszalne potwierdzenie aktywacji mechanizmu zabezpieczającego jednym palcem, bez potrzeby użycia twardej powierzchni. Kompatybilne ze strzykawkami LuerLock i Luer. Wykonane w technologii umożliwiającej pewne i bezpieczne mocowanie na końcówce luer ( zatrzask wewnątrz nasadki igły (opakowanie 100sztuk).
Rozmiar 08x40mm 5 op.
6. Strzykawka trzyczęściowa bezpieczna z końcówką luer-lock, posiadająca mechanizm umożliwiający schowanie igły w cylindrze lub dodatkowej osłonie po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem strzykawki, czytelna i trwała skala pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka, pojemność 3ml, 1000 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141310-6 - Strzykawki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
Cena - C – 60%
Termin dostawy – D – 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 29

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Taśma do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet wykonana z polipropylenu monofilamentowego o grubości nici 0,12 mm, jednorodna, całkowicie niewchłanialna, o wymiarach: długość 500 mm, szerokość 12 mm (+/-1mm), o gramaturze 63g/m2 brzegi taśmy zakończone pętelkami: Taśma w plastikowej osłonce lub bez. 40 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
Cena - C – 60%
Termin dostawy – D – 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 30

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zestaw do żywienia ppzajelitowego kompatybilny z pompą MEDIMA line z filtrem 1,2μm dł. 285cm,
50 szt.
2. Standardowy zestaw do przetoczeń dł. 285cm, 100 szt.
3. Zestaw do żywienia pozajelitowego kompatybilny z pompą MEDIMA line z filtrem 1,2μm oraz portem bezigłowym (za pompą) dł 285 cm, 50 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
Cena - C – 60%
Termin dostawy – D – 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 31

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Laktator elektryczny, uciskowy, dwufazowy, sterowany mikroprocesorem. Odciąganie pokarmu z jednej lub obu piersi. Faza odciągania średnia 11 mmHg. Siła ssania:37-255 mmHg. Szybkość ssania: 30-60 cpm. W trwałej obudowie zapewniającej utrzymanie urządzenia w czystości. Długość kabla zasilającego nie mniej niż 1,8m. Waga max. 3kg, 2 szt.
2. Zestaw do odciągania pokarmu w postaci lejków, wielokrotnego użytku do sterylizacji autoklawowej 121 stopni, kompatybilny z poz. 1, 12 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
Cena - C – 60%
Termin dostawy – D – 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym (wpis do rejestru zawodowego lub handlowego)
Określenie warunku – Zamawiający wymaga przedłożenia:
a) odpisu lub informacji z KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Jeżeli możliwe jestpozyskanie takich dokumentów bezpośrednio przez Zamawiającego za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, Wykonawca nie musi ich składać o ile wskaże dane (adres strony internetowej) umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
b) kopii ważnego zezwolenia Głownego inspektora Farmaceutycznego w zakresie prowadzenia hurtowni farmaceutycznej.
3. Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunku w zakresie doświadczenia Wykonawcy.
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
• Dołączą wykaz dostaw i usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz
z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy i usługi te zostały wykonane - załącznik nr 4 do SWZ, wraz z załączeniem dowodów określających, czy te dostawy i usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy i usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca
z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: • w zakresie braku podstaw wykluczenia - oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp (oraz art. 125 ust. 5 ustawy pzp – w sytuacji, gdy Wykonawca polega na zdolnościach podmiotu trzeciego) – o treści ZAŁĄCZNIKA NR 7do SWZ. Na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy pzp, oświadczenie, aktualne na dzień jego złożenia, składa Wykonawca (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie), którego (których) oferta została najwyżej oceniona, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie krótszym niż 5 dni.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: • w zakresie potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu - wykazdostaw ZAŁĄCZNIKA NR 4 do SWZ dla potwierdzenia spełnienia warunku określonego w rozdz. 8 ust. 3 lit a), z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda przedłożenia następujących dokumentów:karty produktowe materiałów lub inny dokument potwierdzający zgodność ze specyfikacją.W przypadku nie złożenia przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą, lub gdy złożone takie dowody są niekompletne, Zamawiający, zgodnie z art. 107 ust. 2 ust. Pzp, będzie wzywał do ich uzupełnienia. UWAGA: Powyższe wezwanie nie dotyczy sytuacji, gdy przedmiotowe środki dowodowe służyć ma potwierdzeniu zgodności z kryteriami ustalonymi w opisie kryteriów oceny ofert przez Zamawiającego w postępowaniu, lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda przedłożenia następujących dokumentów:karty produktowe materiałów lub inny dokument potwierdzający zgodność ze specyfikacją.W przypadku nie złożenia przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą, lub gdy złożone takie dowody są niekompletne, Zamawiający, zgodnie z art. 107 ust. 2 ust. Pzp, będzie wzywał do ich uzupełnienia. UWAGA: Powyższe wezwanie nie dotyczy sytuacji, gdy przedmiotowe środki dowodowe służyć ma potwierdzeniu zgodności z kryteriami ustalonymi w opisie kryteriów oceny ofert przez Zamawiającego w postępowaniu, lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

• Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
W takim przypadku Wykonawca składa wypełniony dokument – ZAŁĄCZNIK NR 5 do SWZ. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby winno potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności:
− zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
− sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
− czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega
w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia przewidziane względem Wykonawcy oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu:
a) przedstawia oświadczenie podmiotu trzeciego, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby – ZAŁĄCZNIK NR 5 do SWZ,
b) przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w ust. 2 pkt 2), na wezwanie Zamawiającego.
6. Zamawiający nie będzie wzywał Wykonawcy do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa ust. 1 pkt 1), dane umożliwiające dostęp do tych środków.
7.Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość
i aktualność.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej zobowiązani będą do złożenia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wzór umowy zawiera Załącznik nr 3 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-05 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty (wraz z wymaganymi załącznikami) należy złożyć za pośrednictwem miniPortalu. Inny sposób złożenia oferty jest niedopuszczalny.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-05 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835). Do Wykonawcy podlegającego wykluczeniu w tym zakresie, stosuje się art. 7 ust. 3 wspomnianej ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.