eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Braniewo › "Termomodernizacja obiektów oświatowych i użyteczności publicznej Miasta Braniewa wraz z zagospodarowaniem terenu"Ogłoszenie z dnia 2022-11-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
"Termomodernizacja obiektów oświatowych i użyteczności publicznej Miasta Braniewa wraz z zagospodarowaniem terenu"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasta Braniewa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170747968

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kościuszki 111

1.5.2.) Miejscowość: Braniewo

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-500

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@braniewo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.braniewo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Termomodernizacja obiektów oświatowych i użyteczności publicznej Miasta Braniewa wraz z zagospodarowaniem terenu"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bb3c93b8-6a5f-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00452335

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026102/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Termomodernizacja budynków oświatowych i użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Fundusz Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014- 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn.: "Termomodernizacja obiektów oświatowych i użyteczności publicznej w ramach rewitalizacji Miasta Braniewa"

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://braniewo.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://braniewo.ezamawiajacy.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej, która dostępny jest pod adresem: https://www.ezamawiajacy.pl/ , Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na https://www.ezamawiajacy.pl/ Wykonawca posiadający konto prowadzi komunikację z Zamawiającym wyłącznie za pośrednictwem https://braniewo.ezamawiajacy.pl/. Wykonawca ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
1) Pani Julita Diemieńczuk, Kierownik Wydziału Inwestycji – tel. 55 644 01 09
2) Pani Katarzyna Gapski, Inspektor ds. zamówień publicznych – tel. 55 644 01 42
3. Wymagania techniczne, organizacyjne, wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji dla Wykonawcy dostępnej pod adresem : https://braniewo.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=publicFilesList&folder=000w&clientName=braniewo&
4. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków i innych dokumentów uznaje się kliknięcie przycisku Wyślij wiadomość, po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
5. Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
6. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Gmina Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111, 14-500 Braniewo;
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Miasta Braniewa, adres e-mail: iodum@braniewo.pl;
3. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nr OR.271.2.11.2022.KG.
4. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą:
1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
2) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
5. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres wykonywania umowy – do momentu jej rozwiązania lub wygaśnięcia, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych albo do momentu wniesienia sprzeciwu, wypełnienia ciążących obowiązków prawnych - do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa;
6. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7. W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Wykonawca posiada prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie – jeśli przewidują to przepisy RODO i po spełnieniu przesłanek określonych w RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OR.271.2.11.2022.KG

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Nazwa nadana dla części I: „Termomodernizacja obiektów oświatowych i użyteczności publicznej w ramach rewitalizacji miasta Braniewa – Termomodernizacja SP5”.
przedmiot zamówienia obejmuje izolację przeciwwilgociową pionową i poziomą budynków, remont elewacji, docieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz, docieplenie ścian przy gruncie, docieplenie stropów poddaszy oraz wymiana pokryć dachowych. Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie elewacji wraz z pracami towarzyszącymi, takimi jak wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i rur spustowych, wymianę parapetów, remont naświetli oraz krat okiennych. W zakresie instalacji elektrycznych i sanitarnych przedmiot zamówienia obejmuje:
a) demontaż istniejącej instalacji,
b) modernizację wyłączenia pożarowego,
c) montaż tablic rozdzielczych,
d) instalacje: zasilania i okablowania, gniazd wtykowych oraz gniazd DATA, oświetlenia podstawowego i awaryjnego wraz z montażem nowych opraw, okablowania strukturalnego,
e) ochronę przeciwpożarową i przepięciową,
f) wymianę instalacji odgromowej i uziemienia,
g) instalacji centralnego ogrzewania wraz z pionami i poziomami,
h) montaż nowych grzejników i armatury,
i) regulację instalacji c.o.,
j) zabezpieczenie antykorozyjne instalacji c.o. i izolacja cieplna.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Nazwa nadana dla części II: „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Braniewie”.
przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie szkolnego boiska sportowego wraz z dodatkowymi urządzeniami, rozbudowę placu zabaw oraz renowację nawierzchni drogowej i ogrodzenia terenu. W zakresie robót budowlanych przedmiot zamówienia obejmuje:
a) budowę boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni typu „sztuczna trawa” z wypełnieniem granulatem gumowym, pole gry 36 x 68 m, ogrodzone ogrodzeniem panelowym i piłkochwytami,
b) budowę bieżni sportowej okólnej 4 torowej z odcinkiem prostym do biegów na 100 m, o nawierzchni poliuretanowej typu NATRYSK, na podbudowie elastycznej ET i podłożu z kruszywa,
c) budowę skoczni w dal w podwójnym rozbiegiem o nawierzchni poliuretanowej,
d) budowę rzutni kulą o betonowej nawierzchni koła do rzutu,
e) wykonanie odwodnienia terenu, oświetlenie i monitoring,
f) wykonanie placu zabaw o nawierzchni poliuretanowej,
g) wykonanie bramy wjazdowej i ogrodzenie terenu

4.2.6.) Główny kod CPV: 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-01-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej –

CZĘŚĆ I:
Wykonawca zobowiązany jest wykazać posiadanie dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 1 500 000,00 zł.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży w/w dokument.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganego przez Zamawiającego dokumentu dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej, zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innego dokumentu, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

CZĘŚĆ II:
Wykonawca zobowiązany jest wykazać posiadanie dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 1 500 000,00 zł.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży w/w dokument.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganego przez Zamawiającego dokumentu dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej, zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innego dokumentu, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

2) zdolności technicznej lub zawodowej:
CZĘŚĆ I:
a) spełnienie warunku należy potwierdzić wykazaniem doświadczenia przy budowie lub przebudowie budynku o wartości jednostkowej każdego z zamówień równej lub wyższej niż 4 000 000 zł brutto, w tym co najmniej jedno zamówienie dotyczyło budynku objętego jedną z form ochrony zabytków (rejestr zabytków lub gminna ewidencja), wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże w w/w wykazie min. dwa zamówienia, z których każde obejmowało swoim zakresem roboty budowlane w ramach budynku lub przy jego budowie lub przebudowie, o wartości jednostkowej każdego z zamówień równej lub wyższej niż 4 000 000 zł brutto, w tym co najmniej jedno zamówienie dotyczyło budynku objętego jedną z form ochrony zabytków (rejestr zabytków lub gminna ewidencja).

b) wykonawca musi dysponować jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej według obecnych przepisów Prawa Budowlanego lub odpowiadające im uprawnienia uzyskane według wcześniej obowiązujących przepisów Prawa Budowlanego - wykaz osób + kopia uprawnień i dokumenty zaświadczające spełnianie warunków jw.
c) wykonawca musi dysponować jedna osobą, z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych według obecnych przepisów Prawa Budowlanego lub odpowiadające im uprawnienia otrzymane według wcześniej obowiązujących przepisów Prawa Budowlanego - wykaz osób + uprawnienia.
d) wykonawca musi dysponować jedną osobą z uprawnieniami do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacji według obecnych przepisów Prawa Budowlanego lub odpowiadające im uprawnienia otrzymane według wcześniej obowiązujących przepisów Prawa Budowlanego - wykaz osób + uprawnienia

Dopuszcza się łączenie w/w funkcji przez jedną osobę. Wykonawca wyznaczy osobę do pełnienia funkcji kierownika budowy

CZĘŚĆ II:
a) spełnienie warunku należy potwierdzić wykazaniem doświadczenia przy budowie lub przebudowie infrastruktury sportowej o bieżni okrężnej 4- torowej z prostą, o nawierzchni poliuretanowej, o wartości nie mniejszej niż 2 500 000,00 zł brutto, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże w w/w wykazie min. dwa zamówienia, z których każde obejmowało swoim zakresem budowę lub przebudowę infrastruktury sportowej o bieżni okrężnej 4- torowej z prostą, o nawierzchni poliuretanowej, o wartości równej lub wyższej niż 2 5000 000 zł brutto każda.

b) wykonawca musi dysponować jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej według obecnych przepisów Prawa Budowlanego lub odpowiadające im uprawnienia uzyskane według wcześniej obowiązujących przepisów Prawa Budowlanego - wykaz osób + kopia uprawnień i dokumenty zaświadczające spełnianie warunków jw.
c) wykonawca musi dysponować jedna osobą, z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych według obecnych przepisów Prawa Budowlanego lub odpowiadające im uprawnienia otrzymane według wcześniej obowiązujących przepisów Prawa Budowlanego - wykaz osób + uprawnienia.
d) wykonawca musi dysponować jedną osobą z uprawnieniami do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacji według obecnych przepisów Prawa Budowlanego lub odpowiadające im uprawnienia otrzymane według wcześniej obowiązujących przepisów Prawa Budowlanego - wykaz osób + uprawnienia

Dopuszcza się łączenie w/w funkcji przez jedną osobę. Wykonawca wyznaczy osobę do pełnienia funkcji kierownika budowy.
Dowodami, o których mowa powyżej zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 23.12.2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 8 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 1 500 000,00 zł.
2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty, wg wzoru załącznika nr 5 do SWZ
3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wg wzoru załącznika nr 6 do SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów- wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ (jeśli dotyczy);
2) Oświadczenie wykonawcy/ wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego”- wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 10 do SWZ;
3) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego”- wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 11 do SWZ (jeśli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie:
Część I – 180 000,00 zł
CZĘŚĆ II – 69 000,00 zł

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

13. Oferta wspólna: W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki:
1) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
2) Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika,
3) Upoważnienie do pełnienia funkcji pełnomocnika wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - należy załączyć je do oferty,
4) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego w SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Wykonawcy Wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają wraz z ofertą oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
5) Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projekt umowy stanowi załącznik nr 9a oraz załącznik 9b do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie:
1) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy wskazanych w § 2 ust. 2 umowy;
2) zmiany danych teleadresowych;
3) zamiany terminu wykonania umowy – na zasadach określonych w § 2 umowy;
4) zmiany postanowień niniejszej umowy w przypadkach przewidzianych w art. 455 PZP;
5) zmiany wysokości wynagrodzenia na zasadach określonych w ust. 3-21 poniżej”,
6) poprzez zmianę zakresu robót budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku:
a) konieczności wykonania robót zamiennych, których wykonanie ma na celu prawidłowe zrealizowanie przedmiotu zamówienia, a konieczność ich wykonania wynika z wad dokumentacji projektowej.
b) konieczności wykonania robót zamiennych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, które nie zostały przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego,
c) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiającego ze względu na stwierdzone wady, co spowoduje konieczność wykonania robót zamiennych,
d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie których prowadzone są roboty budowlane objęte Umową, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu robót przewidzianego w dokumentacji projektowej.
7) zmiany zakresu robót budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy wykonanie niektórych robót okazało się zbędne, zmieniły się okoliczności związane z wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczególnych robót nie leży w interesie publicznym lub Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że zakres robót nie może ulec zmianie o więcej niż 50 % zakresu rzeczowego lub finansowanego przedmiotu zamówienia.
3. Strony dokonają w formie pisemnego aneksu zmian wysokości Wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. 2020 r. poz. 1342);
 jeżeli ww. zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę i zostaną przezeń udokumentowane w sposób określony w ust. 4-9 poniżej.
Zamawiający dopuszcza waloryzację wynagrodzenia, na zasadach opisanych w swz i projektach umowych stanowiących załączniki nr 9a oraz 9b do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-07 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://braniewo.ezamawiajacy.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-07 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze środków:
1) Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie edycja Nr 2 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz uchwała nr 84/2021 Rady Ministrów z 1 lipca 2021r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych dostępne są na stronie internetowej https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-druga/
2) Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014- 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn: „Termomodernizacja obiektów oświatowych i użyteczności publicznej w ramach rewitalizacji Miasta Braniewa”.

2. Wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w postepowaniu w przypadku wystąpienia przesłanek wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.