eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dąbrowa Górnicza › Wykonanie dokumentacji projektowej dla wdrożenia wysokosprawnej kogeneracji gazowej o mocy 200kWe wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowęOgłoszenie z dnia 2022-11-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie dokumentacji projektowej dla wdrożenia wysokosprawnej kogeneracji gazowej o mocy 200kWe wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: „Nemo-Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o. o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276915607

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Róż 1

1.5.2.) Miejscowość: Dąbrowa Górnicza

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zarzad@nemo-swiatrozrywki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.nemo-wodnyswiat.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla wdrożenia wysokosprawnej kogeneracji gazowej o mocy 200kWe wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8856b236-6a34-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00452301

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://nemo-wodnyswiat.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://nemo-wodnyswiat.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wpostępowaniu o udzieleniu
zamówienia komunikacja między
ZamawiającymaWykonawcamiodbywasię przy użyciu Platformy do elektronicznej obsługi
zamówień.Ofertę,oświadczenie, o którychmowa wart. 125 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego należy złożyć pod
rygoremnieważności wformie elektronicznej lubw postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lubpodpisemosobistym. Szczegóły dotyczącekomunikacji zostały opisane w części XXVI SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: „Nemo – Wodny Świat
Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Róż 1, w Dąbrowie Górniczej - Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony
Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób:•
pod adresem poczty elektronicznej:iod@nemo-wodnyswiat.pl• pisemnie na adres siedziby Administratora;- Pani/Pana dane osobowe
przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przepis prawa w postaci ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych) w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,- odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.
18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”, oraz podmioty
świadczące dla Zamawiającego wsparcie techniczne lub organizacyjne w realizacji zamówienia, w szczególności właściciel platformy
informatycznej do obsługi zamówień publicznych; - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia
postępowania, oraz po jego zakończeniu do czasu wygaśnięcia wszystkich zobowiązań i roszczeń jednak nie krócej niż do 4 lat od
dnia zakończenia postępowania. Następnie dane osobowe zostaną zarchiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W
przypadku unieważnienia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego Pani/Pana dane będą przetwarzane do momentu
wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących archiwizacji,; -
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzpc.d. w kolejnej Sekcji

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;- posiada Pani/Pan:• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych
osobowych Pani/Pana dotyczących(1);• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych(2);• na
podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO(3); • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;- nie
przysługuje Pani/Panu:• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;• prawo do
przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.8.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego instalacji wysokosprawnej kogeneracji gazowej o mocy
sumarycznej 200kWe, której zadaniem będzie zapewnienie mocy cieplnej oraz elektrycznej dla "Nemo-Wodny Świat
Dąbrowa Górnicza" Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej oraz uzyskanie prawomocnej decyzji administracyjnej w przedmiocie
pozwolenia na budowę Instalacji. Projekt powinien zawierać projekty wszystkich branż wraz wymaganymi uzgodnieniami
oraz projekt podłączenia instalacji pod istniejący węzeł ciepłowniczy. Dokumentacja projektowa winna być sporządzona w 5
(słownie: pięciu) egzemplarzach w wersji papierowej oraz na nośniku CD ROM w formacie plików JPG oraz DWG.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 5 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- nie podlegają wykluczeniu,
- spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
2.1. zdolności technicznej lub zawodowej:
2.1.1.Wymaga się wykazania jednej usługi na wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej roboty budowlane
polegające na budowie instalacji wysokosprawnej kogeneracji o mocy co najmniej 200kWe wykonanej w ramach jednej
umowy.
Wymaga się wykazania, że Wykonawca wykonał usługi nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających, czy te usługi zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od
niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
2.1.2. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował):
a) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych SN/NN i elektroenergetycznych bez ograniczeń, uprawniające do projektowania właściwego dla
danej specjalności obiektu budowlanego, pełniącą funkcję Projektanta branży elektrycznej z co najmniej 5 letnim (60
miesięcznym)doświadczeniem zawodowym na w/w stanowisku,zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub im odpowiadające,
ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zrzeszonymi
we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach
zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa lub spełniającymi warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, tj. osobą, której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach
określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi, o których mowa w art. 20 a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o
samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa („świadczenie usług transgranicznych”),
b) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
uprawniające dooceny konstrukcji obiektu, pełniącą funkcję specjalisty w branży konstrukcyjno-budowlanej z co najmniej 5
letnim (60 miesięcznym) doświadczeniem zawodowym na w/w stanowisku, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub im
odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
oraz zrzeszonymi we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa lub spełniającymi warunki, o których mowa w art. 12a
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, tj. osobą, której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na
zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi, o których mowa w art. 20 a ustawy z dnia
15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa („świadczenie usług
transgranicznych”),
c) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie projektowania sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych wentylacyjnych, gazowych i wodociągowych, pełniącą role Projektanta branżowego, z co
najmniej 5 letnim (60 miesięcznym) doświadczeniem zawodowym na w/w stanowisku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz.
831) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa lub spełniającymi warunki, o których mowa w art. 12a
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, tj. osobą, której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na
zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi, o których mowa w art. 20 a ustawy z dnia
15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa („świadczenie usług
transgranicznych”).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Wykaz
podmiotowych środków dowodowych
1.1. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, na
podstawie art. 274 ust. 1 PZP zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na
dzień ich złożenia):
- w celu wykazania spełniania warunku z pkt. 2.1.1. w XX:
• wykazu usług wg załącznika nr 6 do SWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz
których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały
wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie
dokumenty.
Okres, o którym wyżej mowa liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
- w celu wykazania spełniania warunku z pkt. 2.1.2. w XX:
• wykaz osób, wg załącznika nr 8 do SWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W
takim przypadku Wykonawcy
występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja
będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi lub
roboty
budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. W przypadku, o którym mowa w pkt.2, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają
odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi lub roboty budowlane wykonają poszczególni
wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza zmiany umowy. ZmianyUmowy dopuszczalne będą w granicach wyznaczonych przepisami ustawy
Prawo zamówieńpublicznych, w tym art. 455 ust.1 oraz ust.2 tej ustawy oraz określonych w Umowie.Szczegółowe
informacje na temat zmian umowy zostały opisane w projektowanych postanowieniach umownych stanowiących załącznik
do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-08 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy składać na Platformie do elektronicznej obsługi zamówień publicznych dostępnej pod adresem https://nemo-wodnyswiat.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-08 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-06

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.