eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stara Bircza › "Zakup paliwa do pojazdów nadleśnictwa w latach 2023-2024."Ogłoszenie z dnia 2022-11-22

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Zakup paliwa do pojazdów nadleśnictwa w latach 2023-2024.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NADLEŚNICTWO BIRCZA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650502296

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 99

1.5.2.) Miejscowość: Stara Bircza

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-740

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bircza@krosno.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bircza.krosno.lasy.gov.pl/web/bircza

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zakup paliwa do pojazdów nadleśnictwa w latach 2023-2024.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d6ea4474-664f-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00451549

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00260715/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Zakup paliwa do pojazdów nadleśnictwa w latach 2023-2024.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_bircza

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_bircza
Szczegóły zawiera rozdział 22 SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_bircza Szczegóły zawiera rozdział 22 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)(Dz. Urz. UE L 119, str. 1 ze zm. – dalej „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Bircza, e-mail: bircza@krosno.lasy.gov.pl, tel. 16 655 22 280. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się na adres e-mail: iod@comp-net.pl.
Szczegóły zawiera rozdział 27 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.1.17.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych bezpośrednio do zbiorników samochodowych oraz pojemników przystosowanych do przechowywania paliw płynnych na stacjach paliwowych wykonawcy (punktach sprzedaży) realizowana sukcesywnie w trakcie obowiązywania umowy następujących paliw:
• oleju napędowego w ilości 52 000 litrów bezpośrednio do zbiorników pojazdów lub do przystosowanego pojemnika
• benzyny bezołowiowej minimum 95 oktanowej w ilości 2 300 litrów bezpośrednio do zbiorników samochodowych lub do przystosowanego pojemnika
• oleju napędowego Premium w ilości 10 000 litrów bezpośrednio do zbiorników samochodowych lub do przystosowanego pojemnika
2. Podana ilość paliwa stanowi prognozowane zapotrzebowanie przewidziane do zakupu przez Zamawiającego w okresie realizacji umowy i nie jest wartością obligatoryjną. Zamawiający zastrzega, że z uwagi na czynniki niemożliwe do przewidzenia ilość zakupionego paliwa może być niższa od prognozowanego. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będą na podstawie faktycznie zakupionego paliwa tj. oleju napędowego, benzyny bezołowiowej. W przypadku, gdy faktycznie zakupiona ilość paliwa będzie niższa niż prognozowane, Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
3. Rozmiar przedmiotu zamówienia określony jest szacunkowo i mimo określenia go przez Zamawiającego z należytą starannością w maksymalnej możliwej do przewidzenia wielkości, w toku wykonywania umowy może wystąpić konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych elementów realizowanej dostawy. Faktycznie potrzebna ilość paliwa może odbiegać od planowanej z uwagi na czynniki niemożliwe do przewidzenia na etapie planowania zamówienia, np.: zakup nowych pojazdów, zwiększenie zapotrzebowania w wyniku zwiększenia prac.
4. Zamawiający zastrzega, że wyszczególnione w pkt. 1 paliwa płynne powinny spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015, poz. 1680 z późn. zm.) a także spełniać normy:
- PN-EN 228+A1:2017-06 – dla benzyny bezołowiowej, lub równoważne
- PN-EN 590:2022-08 – dla oleju napędowego, lub równoważne
5. Warunki wykonywania i finansowania zamówienia:
Zakup paliw odbywać się będzie na stacjach paliwowych Wykonawcy w formie transakcji bezgotówkowej za pomocą mikroprocesorowych kart paliwowych tzw. „Kart paliwowych” wystawionych na wskazane pojazdy Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do wydania tzw. Kart paliwowych (6 pojazdów), lista pojazdów i ich numery rejestracyjne zostanie przekazana Wykonawcy w dniu podpisania Umowy.
Ogólne warunki dokonywania transakcji bezgotówkowych zostaną przedstawione przez Wykonawcę z zastrzeżeniem, iż Zamawiający nie będzie wnosił zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Rozliczenie za dostawy następować będzie sukcesywnie w trakcie ich realizacji (na podstawie faktur częściowych), wystawianych w okresach od 1 do 15 dnia miesiąca i od 16 do ostatniego dnia miesiąca. Warunkiem zapłaty faktury jest dołączenie do niej specyfikacji zrealizowanych w okresie rozliczeniowym transakcji, zawierającej co najmniej: datę przeprowadzenia, numer rejestracyjny pojazdu, numer karty paliwowej na podstawie której pobrano paliwo, ilość, cenę i wartość pobranego paliwa. Termin płatności faktury do 21 dni od daty wystawienia faktury. Rozliczenia za dokonane dostawy będą następowały na podstawie ceny detalicznej obowiązującej w dniu zakupu na stacji paliwowej wykonawcy przy uwzględnieniu przewidzianego umową rabatu na zakup paliw (benzyny i oleju napędowego). Wykonawca jest zobowiązany do wydania tzw. Kart paliwowych po przekazaniu przez Zamawiającego listy pojazdów.
6. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący dostawy analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia dostaw objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości netto przedmiotu zamówienia określonej zgodnie ze wzorem umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.
7. Wspólny słownik zamówień publicznych:
09132100-4 - Benzyna bezołowiowa
09134100-8 - Olej napędowy
30163100-0 – Karty na zakup paliwa

4.2.6.) Główny kod CPV: 09134100-8 - Olej napędowy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09132100-4 - Benzyna bezołowiowa

30163100-0 - Karty na zakup paliwa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Cena zamówienia (wartość wynagrodzenia brutto za realizację przedmiotu zamówienia) powinna zostać wyliczona przez wykonawcę poprzez wypełnienie formularza ofertowego.
2. Wartość wynagrodzenia brutto to wynagrodzenie netto (suma iloczynów określonych ilości dostaw i stawki jednostkowej, pomniejszona o przyznany rabat) zwiększone o aktualnie obowiązujący podatek VAT (naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami).
3. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia uwzględniając, koszty sprzedaży i obsługi Zamawiającego wynikające z ogólnych warunków dokonywania transakcji bezgotówkowych jakie ustanowione są u Wykonawcy jak również inne niewymienione powyżej i w szczegółowym opisie zamówienia prace, bez których nie można wykonać zamówienia.
4. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w obliczeniu ceny oferty obciążają Wykonawcę, musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
5. Cena powinna być podana w złotych (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. Wykonawca, składając ofertę, obowiązany jest poinformować Zamawiającego (w Ofercie – załącznik nr 1), czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Brak wskazania w formularzu oferty (załącznik nr 1) informacji czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług będzie uznawane jako informacja, że wybór oferty wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
7. Jeżeli zaoferowana cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi przez zamawiającego, zamawiający zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mającej wpływ na oferowaną cenę.
8. Inne postanowienia - wynikają z załączonego do SWZ projektu umowy zał. Nr 5
Rabat określony w ofercie (ewentualnie marża) pozostaje niezmienna przez cały okres realizacji zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu z postępowania, na podstawie art. 57 Ustawy. Na podstawie:
1) art. 108 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, w stosunku do którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na
celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym
mowa w art. 258 Kodeksu karnego, b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
2) art. 109 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym
mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem
terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami
lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych
należności.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki określone w art. 57 Ustawy w zakresie:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada koncesję na prowadzenie obrotu paliwami płynnymi (wydaną w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 553 ze zm.). Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie informacji i danych zawartych w dokumentach o których mowa w pkt. 9. tj. w oparciu o Koncesję na obrót paliwami płynnymi.
b) sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności ekonomicznej i finansowej.
c) zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający informuje, że do spełnienia warunku zdolności technicznej Wykonawca powinien:
- dysponować przynajmniej jednym punktem sprzedaży paliw (stacją paliwową) umożliwiającą zakup paliw będących przedmiotem zamówienia i usytuowanej w odległości dojazdu nie większej niż 10 km (mierzonej po drogach publicznych) od siedziby Zamawiającego (adres siedziby: Stara Bircza 99, 37 740 Bircza – zlokalizowana na działce ewidencyjnej nr 30/3 obrębu ewidencyjnego Stara Bircza, Gmina Bircza).
3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy, wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
4. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w ust. 3.
5. Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków w postępowaniu lub jego części, może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, z zastrzeżeniem, że udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub jego części, polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
6. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 5, określa w szczególności:
1) zakres udostępnionych Wykonawcy zasobów,
2) sposób wykorzystania przez Wykonawcę udostępnionych zasobów przy wykonywaniu zamówienia,
3) zakres i okres udziału tego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
4) charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z tym pomiotem,
5) potwierdzenie, że podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym mowa w ust. 5, nie potwierdzą spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiające, w terminie określonym zażąda, aby Wykonawca:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.
8. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 9 pkt. 5.
9. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia, na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ (Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania) oraz Załącznik nr 3 do SWZ (Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków w postępowaniu) z zastrzeżeniem, że informacje zawarte w ww. oświadczeniach, stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, spełnia warunki udziału w postępowaniu.
10. Ostateczne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zostanie dokonane w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, na podstawie oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w ust. 1, aktualnych na dzień ich złożenia, do złożenia których Zamawiający wezwie Wykonawcę w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, z zastrzeżeniem ust. 11.
11. Jeżeli okaże się to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający na każdym etapie postępowania może wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu lub spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
12. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdziale 9, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, wskazanych w oświadczeniu (z podaniem numeru i nazwy postępowania Zamawiającego, w którym powyższe dokumenty zostały złożone), stanowiącym Załącznik nr 2 oraz Załącznik nr 3 do SWZ.
13. Jeżeli Wykonawca nie złoży wraz z ofertą oświadczeń sporządzonych wg wzoru stanowiących Załącznik nr 2 oraz Załącznik nr 3 do SWZ lub dokumenty zawierają błędy, lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień, chyba że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
14. Jeżeli Wykonawca nie złoży na wezwanie Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, lub jeżeli oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich uzupełnienia, poprawienia lub udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
15. Jeżeli Wykonawca wraz z ofertą nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
16. Na podstawie art. 57 Ustawy Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe, chyba, że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w Rozdziale 1.1. oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale 1.2. Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty (w terminach wskazanych w niniejszej SWZ):
a) Oświadczenie sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ (Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania)
b) Oświadczenie sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ (Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków w postępowaniu)
c) Pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty, a także pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum), jeśli dotyczy.
d) Wypełniony formularz ofertowy zgodny w treści z wzorem - załącznikiem nr 1 do SWZ
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt 1a i 1b (Załącznik nr 2 i Załącznik nr 3 do SWZ), składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia z postępowania w zakresie, w którym Wykonawca zobowiązany jest wykazać brak podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, o których mowa w Rozdziale VIII ust 5 SWZ, Wykonawca w celu wykazania braku istnienia wobec tych podmiotów podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnienie przez te podmioty warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na te zasoby tych podmiotów, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 1a i 1b (Załącznik nr 2 i Załącznik nr 3 do SWZ).
4. w przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca w celu wykazania braku istnienia wobec tych podmiotów podstaw wykluczenia z postępowania, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a) odpis właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 Ustawy.
W zakresie pozostałych podstaw wykluczenia ( z zastrzeżeniem art. 108 ustawy Pzp) zamawiający oprze się na treści oświadczenia, o którym mowa w pkt 1a.
2. w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę:
a) koncesję na prowadzenie obrotu paliwami płynnymi (wydaną w trybie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. Prawo Energetyczne (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 553 ze zm.)
b) wykaz stacji paliw – tj. wykaz stacji paliw na których zmawiający dokonywał będzie tankowania pojazdów i sprzętu wraz z informacją o podstawie dysponowania.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Stosownie do treści art. 455 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy w następujących przypadkach:
a) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług,
b) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie Dz.U.2020 poz. 2207 o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 lit. b) niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, że nie będzie akceptował kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej.
3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 lit. c) niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 lit. c) niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 lit. c) niniejszego paragrafu.
4. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 lit a), b), c) obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.
5. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu na zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-01 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_bircza

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-01 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.