eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dąbrowa Górnicza › Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby MOPS w roku 2023Ogłoszenie z dnia 2022-11-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby MOPS w roku 2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 003481572

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Józefa Piłsudskiego 2

1.5.2.) Miejscowość: Dąbrowa Górnicza

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@mops.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby MOPS w roku 2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-610101bc-6996-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00451538

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00016862/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby MOPS w Dąbrowie Górniczej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://mops-dg.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniach usług drogą elektroniczną (Dz. U z 2020 r. poz. 344), tj przy użyciu Platformy przetargowej do elektronicznej obsługi zamówień (zwanej dalej: „Platformą”) dostępnej pod adresem: https://mops-dg.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html w wierszu oznaczonym tytułem i znakiem niniejszego postępowania.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy przetargowej – wskazane są na stronie internetowej Platformy przetargowej - pod adresem: https://mops-dg.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
2. Wsparcia technicznego w zakresie działania Platformy przetargowej udziela jej dostawca, tj. Logintrade SA ul. Legnicka 57D, lokal B/J, 54-203 Wrocław, nr tel. 71 787 35 34, e-mail: helpdesk@logintrade.net od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godz. 8.00 - 16.00.
3. Ofertę, oświadczenie, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
5. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt 2, przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
6. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
7. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, lub Podwykonawcy nie będącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej w „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.
8. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
9. Dalszy opis znajduje się w Rozdziale XII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej z siedzibą w Dąbrowie Górniczej Adres: Aleja Józefa Piłsudskiego 2,
41 – 300 Dąbrowa Górnicza, tel. (32) 262 40 40, fax: (32) 261 36 94, email: sekretariat@mops.com.pl reprezentowany przez Dyrektora.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej: iodo@mops.com.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej związanych z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
- ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju,Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy.
- wewnętrzne regulacje w sprawie: Zarządzenie Nr DKPiO.013.26.2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej z dnia 01.09.2021 r. w sprawie: Regulaminu udzielania zamówień zamówień klasycznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 zł.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp, osoby lub podmioty którym na podstawie odrębnych przepisów prawa przysługuje prawo kontroli oraz osoby lub podmioty którym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej dane zostaną udostępnione. Pani/Pana dane mogą być udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. A także w związku z korzystaniem przez Zamawiającego z platformy komercyjnej do elektronicznej obsługi postępowań o udzielenie zamówienia publicznego Pani/Pana dane będą udostępnione na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych podmiotom jn.:
1) Logintrade S.A., ul. Legnicka 57D lok. B/J,54-203 Wrocław,8942953589,
2) UPGO Jarosław Jarczewski ul. Prosta 6/13, 53-509 Wrocław, 8943004961,
3) Łukasz Margielewicz, ul. Arbuzowa 12 lok. 2, 54-054 Wrocław, 9282022826,
4) Usługi Programistyczne Szymon Okruta, ul. Narcyzów 7, 43-400 Cieszyn, 5482641644,Krzysztof Bartman, Lothara Herbsta 12/15, 51-168 Wrocław, 8982240654,
5) Skyrocket Justyna Wojciechowska, ul. Walerego Wróblewskiego 6/5, 58-105 Świdnica, 8842511053
5. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Dalszy ciąg obowiązku informacyjnego znajduje się w Rozdziale XXVII SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 896 z późn. zm.) w tym świadczenie powszechnych usług pocztowych oraz usługi odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego.
2. Usługi będące przedmiotem zamówienia będą świadczone zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy Prawo pocztowe i obowiązujących aktów wykonawczych.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Rozdziale III SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 64110000-0 - Usługi pocztowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

64112000-4 - Usługi pocztowe dotyczące listów

64113000-1 - Usługi pocztowe dotyczące paczek

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji:
a) zakres podstawowy zamówienia obejmuje świadczenie usług pocztowych po cenach jednostkowych określonych w druku oferty (zał. nr 1 do SWZ) do wysokości środków finansowych zabezpieczonych w budżecie na ten cel.
b) część zamówienia, która będzie realizowana w ramach opcji obejmuje świadczenie usług pocztowych po cenach jednostkowych określonych w druku oferty (załącznik nr 1 do SWZ) do maksymalnej wartości umowy powiększonej o dodatkowe środki finansowe. Wartość dodatkowych środków finansowych nie przekroczy 30% wartości środków zakresu podstawowego.
2. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w przypadku zaangażowania całości środków finansowych zabezpieczonych w budżecie na realizację zamówienia podstawowego określonych w umowie oraz gdy faktyczne potrzeby Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy będą większe niż zakładane, a Zamawiający będzie miał możliwość zwiększenia środków finansowych na ten cel w ciągu roku budżetowego.
3. Realizacja opcjonalnej części zamówienia będzie następować po złożeniu przez Zamawiającego oświadczenia woli drogą elektroniczną (e-mail), w którym określi wartość dodatkowych środków na świadczenie usług pocztowych.
4. Realizacja opcjonalnej części zamówienia będzie odbywać się w oparciu o ceny jednostkowe zadeklarowane przez Wykonawcę w druku oferty (zał. nr 1 do SWZ).
5. Zasady dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia stanowiącego opcję są jednakowe, jak dla zamówienia podstawowego.
6. Część przedmiotu zamówienia stanowiąca opcję będzie realizowana w ilościach zgodnych z potrzebami Zamawiającego.
7. Zamawiający informuje, że realizacja części zamówienia objętego opcją jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium 100 pkt.
2. Każde kryterium oceniane będzie wg punktacji w skali od 0 do 100 pkt pomnożone przez wagę.
3. Najniższa oferowana cena brutto otrzyma maksymalną ilość punktów. Każda kolejna wyższa cena otrzyma ilość punktów wyliczoną wg proporcji matematycznej w stosunku do najniższej ceny ofertowej brutto.
4. Punktacja za „Cena ofertowa brutto za realizację zamówienia” będzie liczona matematycznie wg wzoru, gdzie:

CN najniższa cena ofertowa brutto za realizację zamówienia
Xc = ------------------------------------------------------- x 100 pkt x 60%
CBo cena ofertowa brutto badanej oferty za realizację zamówienia
Gdzie:
Xc – ilość punktów za kryterium cena
CN – najniższa cena ofertowa brutto za realizację zamówienia
CBo – cena ofertowa brutto badanej oferty za realizację zamówienia.

Uwaga: Cena oferty uwzględnia założone przez Wykonawcę realne wskaźniki wzrostu cen i nie podlega zmianie
w okresie jej obowiązywania z zastrzeżeniem zmian, o których mowa w art. 455 ustawy Pzp i w projekcie umowy.

5. W przypadku kryterium „Ilość obszarów na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza, w których klienci MOPS będą mogli odbierać przesyłki awizowane” (Xp) ocena oferty będzie dokonywana na podstawie deklaracji zawartej w pkt. 4 druku oferty (zał. nr 1 do SWZ):
- jeżeli Wykonawca zapewni odbiór przesyłek awizowanych dla klientów MOPS w 3 różnych obszarach Dąbrowy Górniczej – oferta otrzyma 0 pkt,
- jeżeli Wykonawca zapewni odbiór przesyłek awizowanych dla klientów MOPS w 4 różnych obszarach Dąbrowy Górniczej – oferta otrzyma 20 pkt,
- jeżeli Wykonawca zapewni odbiór przesyłek awizowanych dla klientów MOPS w 5 różnych obszarach Dąbrowy Górniczej – oferta otrzyma 40 pkt,
- jeżeli Wykonawca zapewni odbiór przesyłek awizowanych dla klientów MOPS w 6 różnych obszarach Dąbrowy Górniczej – oferta otrzyma 60 pkt,
- jeżeli Wykonawca zapewni odbiór przesyłek awizowanych dla klientów MOPS w 7 różnych obszarach Dąbrowy Górniczej – oferta otrzyma 80 pkt,
- jeżeli Wykonawca zapewni odbiór przesyłek awizowanych dla klientów MOPS w 8 różnych obszarach Dąbrowy Górniczej – oferta otrzyma 100 pkt.

5.1. Obszary Dąbrowy Górniczej, których dotyczy punktacja to:
1) Dąbrowa Górnicza Centrum
2) Osiedle Gołonóg Kasprzaka
3) Osiedle Gołonóg „Manhatan”
4) Osiedle Mydlice,
5) Dzielnica Strzemieszyce,
6) Dzielnica Ząbkowice,
7) Dzielnica Łosień,
8) Dzielnica Łęknice

Uwaga: Jeżeli Wykonawca zadeklaruje odbiór przesyłek awizowanych dla klientów MOPS w mniej niż 3 różnych obszarach na terenie Gminy Dąbrowy Górniczej, o których mowa powyżej oferta zostanie odrzucona.

6. Uzyskana liczba punktów w poszczególnych kryteriach zostanie przemnożona przez wagę %. Całkowita ilość punktów „P” stanowi sumę iloczynów punktów jakie oferta uzyskała w danym kryterium i wagi procentowej danego kryterium: P = (Xc x 60%) + (Xp x 40%)
7. W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania jw.
8. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego wygrywa oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą przedstawiać cen wyższych niż zaoferowane pierwotnie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ilość obszarów na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza, w których klienci MOPS będą mogli odbierać przesyłki awizowane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu,
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w niniejszym Rozdziale.
2. Na podstawie art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie wykazanie przez Wykonawcę, że posiada dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania działalności pocztowej na podstawie wpisu do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896 z późn. zm.).
2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
2.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) w celu wykazania spełnienia warunku w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania działalności pocztowej na podstawie wpisu do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896 z późn. zm.).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą
1. Ofertę należy sporządzić na druku oferty lub według takiego samego schematu, stanowiącego załączniki nr 1 do SWZ.
2. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć:
1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w Rozdziale IX. Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. Złożone oświadczenie jest dowodem potwierdzającym brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert. Niniejsze oświadczenie składają odrębnie:
a) Wykonawca/każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
b) podmiot udostępniający zasoby, na którego potencjał powołuje się Wykonawca celem potwierdzenia spełnienie warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu o zamówienie w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby Wykonawcy.
2) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa powyżej, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w druku oferty lub innym dokumencie składanym wraz z ofertą.
3) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentu, o którym mowa w ppkt 2).
4) Pełnomocnictwo w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności:
a) którego postępowania o zamówienie publiczne dotyczy,
b) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
c) ustanowionego pełnomocnictwa oraz zakresu pełnomocnika.
3. Zapisy określone w pkt 2 ppkt 3) (dot. pełnomocnictwa lub innego dokumentu) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
2. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (o ile został sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane (art. 117 ust. 2 ustawy Pzp).
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (o ile zostały określone) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonują usługi do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadku, o którym mowa w pkt. 2 i pkt. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które z usług wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej (pkt. 1) może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia, to znaczy, że:
a) Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
b) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie; dopuszcza się oświadczenie złożone łącznie, tj. podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie składające ofertę lub przez pełnomocnika występującego w imieniu wszystkich podmiotów.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie:
1.1. zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia siły wyższej rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie udało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub w części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej;
1.2. zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co powoduje konieczność dostosowania przedmiotu umowy do zmian przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia;
1.3. zmiany stawki podatku VAT:
- w przypadku zwiększenia stawki podatku VAT: ceny jednostkowe brutto z druku oferty (załącznik nr 1 do umowy) zostaną odpowiednio powiększone w odniesieniu do cen zadeklarowanych w druku oferty. Maksymalna nominalna wartość umowy nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania umowy,
- w przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT: ceny jednostkowe brutto z druku oferty zostaną odpowiednio pomniejszone w odniesieniu do cen zadeklarowanych w druku oferty (załącznik nr 1 do umowy). Maksymalna nominalna wartość umowy może ulec zmniejszeniu
1.4. zmiany cen jednostkowych brutto w poszczególnych pozycjach wpisanych przez Wykonawcę w druku oferty (zał. nr 1 do umowy) w przypadku zmiany cennika Wykonawcy w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa; jeżeli w trakcie obowiązywania umowy nastąpi zmiana w zakresie cen jednostkowych poszczególnych usług, Zamawiający, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu ze strony Wykonawcy o zaistnieniu tego zdarzenia, zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za świadczenie usługi w wysokości obowiązującej na dzień wystawienia faktury VAT.
1.5. zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia z uwzględnieniem następujących reguł:
1) minimalny poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 10% w stosunku do cen lub kosztów z miesiąca, w którym złożono ofertę Wykonawcy;
2) podstawą do ustalenia poziomu zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia jest wskaźnik cen towarów i usług komsumpcyjnych ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego obowiązujący w miesiącu w którym upłynął termin składania ofert;
3) sposób określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia nastąpi na podstawie wniosku strony wnioskującej o zmianę i dokumentów/oświadczeń dołączonych do tego wniosku potwierdzających m.in. rzeczywiste zastosowanie poszczególnych materiałów/poniesienie poszczególnych kosztów w ramach niniejszego zamówienia, a także na podstawie komunikatów Prezesa GUS, o których mowa w pkt. 2) powyżej;
4) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający, to łącznie 30 % w stosunku do wartości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w §4 pkt. 1 niniejszej umowy;
Dalszy ciąg znajduje się w Sekcji IX ogłoszenia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-30 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://mops-dg.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-30 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-29

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Uszczegółowienie sekcji IV pkt. 4.2.10) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: Termin realizacji zadania - od dnia 02.01.2023 r. do 31.12.2023 r. lub do wyczerpania maksymalnej wartości umowy (odpowiednio § 4 pkt 1 lub pkt 2 projektu umowy, umowa rozwiązuje się z dniem wyczerpania środków).
2. Uszczegółowienie sekcji VII pkt. 7.4) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
5) zmiany, o których mowa w niniejszym punkcie mogą być wprowadzane wtedy, gdy mają one wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W przypadku ich wystąpienia Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty/oświadczenia potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca winien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. Wykonawca może złożyć pisemny wniosek o zmianę wynagrodzenia najwcześniej po upływie 6 miesięcy od daty podpisania umowy;
6) zmiany, o których mowa w niniejszym punkcie mogą być wprowadzane nie częściej niż raz w roku poprzez zestawienie kosztów świadczenia usług oraz wskaźnika, o którym mowa w ppkt. 2) powyżej. Strony będą uprawnione do wnioskowania o dokonanie kolejnej zmiany pod warunkiem, że wskaźnik, o którym mowa w ppkt. 2) powyżej ulegnie zmianie o minimum 10 % w stosunku do miesiąca, w którym dokonano poprzedniej zmiany;
7) poprzez zmianę cen materiałów lub kosztów, o których mowa w niniejszym punkcie należy rozumieć wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem cen lub kosztów przyjętego w celu ustalenia wynagrodzenia zawartego w ofercie, zatem uprawnienie do zmiany wynagrodzenia przysługuje zarówno Wykonawcy, jak i Zamawiającemu. W przypadku obniżenia cen lub kosztu w stosunku do cen lub kosztu przyjętego w celu ustalenia wynagrodzenia podanego
w ofercie zapisy w niniejszym punkcie stosuje się odpowiednio do Zamawiającego;
8) w przypadku akceptacji żądania przez drugą stronę, zmiana wynagrodzenia będzie obowiązywać od dnia podpisania aneksu;
9) brak zgody na zmianę po stronie Zamawiającego powoduje, że Wykonawca obowiązany jest wykonywać umowę na dotychczasowych zasadach;
10) W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia w oparciu o niniejszy punkt Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy.
1.6. W pozostałym zakresie do zmian umowy stosuje się art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany umowy z przyczyn, o których mowa w pkt. 1 Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany.
3. Z okoliczności stanowiących podstawę zmiany do umowy strony sporządza się aneks do umowy, w trybie art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych, przy czym w przypadku zmiany NIP - u, Regon – u oraz zmiany, o której mowa w pkt. 1.4 niniejszego paragrafu, wystarczającym jest poinformowanie, o tym drugiej strony w formie pisemnej.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.