eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Budowa o鈍ietlenia drogowego ul. S這wackiego oraz ul. Mi這sza w OlsztynieOg這szenie z dnia 2022-11-22


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o wyniku post瘼owania
Roboty budowlane
Budowa o鈍ietlenia drogowego ul. S這wackiego oraz ul. Mi這sza w Olsztynie

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Miasto i Gmina Olsztyn

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398132

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Plac Marsza趾a J霩efa Pi連udskiego 10

1.5.2.) Miejscowo嗆: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-256

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: 郵御kie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Cz瘰tochowski

1.5.7.) Numer telefonu: 343285076

1.5.8.) Numer faksu: 343285057

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.olsztyn-jurajski.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-32b49132-3d6c-11ed-8832-4e4740e186ac

1.7.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.8.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Budowa o鈍ietlenia drogowego ul. S這wackiego oraz ul. Mi這sza w Olsztynie

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-32b49132-3d6c-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00451413

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2022-11-22

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2022/BZP 00000511/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.1.16 Budowa o鈍ietlenia drogowego ul. S這wackiego oraz ul. Mi這sza w Olsztynie

2.11.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zam闚ienie/umowa ramowa by這 poprzedzone og這szeniem o zam闚ieniu/og這szeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00365787/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAM紟IENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Numer referencyjny: IZP.271.22.2022

4.2.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.4.) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1. Przedmiotem zam闚ienia jest: Budowa o鈍ietlenia drogowego
ul. S這wackiego oraz ul. Mi這sza w Olsztynie.
2. Zakres przedmiotu zam闚ienia obejmuje wykonanie o鈍ietlenia ulicznego z這穎nego z:
2.1 S逝p闚 o鈍ietlenia ulicznego o wysoko軼i 7 m, przystosowanych
do posadowienia bezpo鈔ednio w gruncie w ilo軼i 14 szt.
2.2 S逝p闚 o鈍ietlenia ulicznego o wysoko軼i 7 m z dok豉danym wysi璕nikiem na wysoko軼i 5,5 m przystosowanych do posadowienia bezpo鈔ednio
w gruncie w ilo軼i 24 szt.
2.3 S逝p闚 o鈍ietlenia ulicznego o wysoko軼i 5 m przystosowanych do posadowienia bezpo鈔ednio na gruncie w ilo軼i 12 szt.
2.4 Wysi璕nik闚 jednoramiennych o d逝go軼i 1,5 m i wys. 1,18 m w ilo軼i 38 szt.
2.5 Wysi璕nik闚 jednoramiennych o d逝go軼i 1,0 m i wys. 0,68 m w ilo軼i 12 szt.
2.6 Opraw o鈍ietleniowych ze 廝鏚貫m 鈍iat豉 LED w ilo軼i 74 szt.
UWAGA: Dla o鈍ietlenia przej嗆 dla pieszych nale篡 wykorzysta oprawy LED o asymetrycznych rozsy豉ch strumienia 鈍ietlnego. Oprawy nale篡 instalowa przed przej軼iem dla pieszych, oddzielnie dla ka盥ego kierunku ruchu pojazd闚. Zakres zadania obejmuje wykonanie przej軼ia dla pieszych na drodze jedno jezdniowej dwukierunkowej, co wymaga umieszczenia s逝p闚 po prawej stronie oddzielnie dla ka盥ego z kierunk闚 jazdy oraz zastosowanie w nich optyki prawej.
2.7 Budowa o鈍ietleniowych linii kablowych uk豉danych wraz z bednark uziemiaj帷 w jednym wykopie. Zasilanie obwod闚 o鈍ietlenia ulicznego nale篡 wyprowadzi z istniej帷ych latarni o鈍ietleniowych. Lokalizacja projektowanych latarni zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Pod jezdniami kable nale篡 u這篡 metod przewiertu w rurach os這nowych przepustowych.
2 Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia okre郵a
dokumentacja techniczna, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob鏒, przedmiar rob鏒 stanowi帷e za陰cznik nr 1 do SWZ oraz projektowane postanowienia umowne - za陰cznik nr 11 do SWZ
3 Uwaga: zaleca si dokonanie wizji lokalnej w terenie celem zdobycia wszelkich danych i informacji niezb璠nych do nale篡tego wykonania zam闚ienia i prawid這wego obliczenia ceny oferty.
4 R闚nowa積o嗆. Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy p. z. p. w sytuacji, gdyby
w dokumentacji a wi璚 w dokumentach opisuj帷ych przedmiot zam闚ienia, zawarto odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i system闚 referencji technicznych, o kt鏎ych mowa w art. 101 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy p. z. p., a takim okre郵eniom nie towarzyszy wyra瞠nie „lub r闚nowa積e”, to Zamawiaj帷y dopuszcza rozwi您ania r闚nowa積e opisywanym w ka盥ej normie, ocenie technicznej, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych. W zwi您ku z powy窺zym nale篡 przyj望, 瞠 ka盥ej normie, ocenie technicznej, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych wyst瘼uj帷ych w opisie przedmiotu zam闚ienia towarzysz wyrazy „lub r闚nowa積y”.
5 Zgodnie z art. 101 ust. 5 p. z. p. Wykonawca, kt鏎y powo逝je si na rozwi您ania r闚nowa積e opisywane w tych dokumentach, jest obowi您any udowodni, poprzez do陰czenie do oferty stosownych przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych, o kt鏎ych mowa w art. 104-107 ustawy p. z. p., 瞠 proponowane rozwi您ania w r闚nowa積ym stopniu spe軟iaj wymagania okre郵one w opisie przedmiotu zam闚ienia.
6 Gwarancja: Wykonawca udzieli na wykonane roboty budowlane
i zamontowane urz康zenia co najmniej 36 miesi璚y gwarancji i r瘯ojmi, natomiast na materia造 – zgodnie z gwarancj ich producenta, liczonej w obydwu przypadkach pocz患szy od daty podpisania protoko逝 odbioru ko鎍owego bez usterek i wad. Maksymalny termin gwarancji i r瘯ojmi – 60 miesi璚y.
7 Wszystkie roboty budowlane zwi您ane z realizacj zam闚ienia Wykonawca jest zobowi您any prowadzi zgodnie z Polskimi Normami, Europejskimi Normami, przepisami Bezpiecze雟twa i Higieny Pracy oraz ze sztuk budowlan.
8 Wsp鏊ny S這wnik Zam闚ie CPV:
- 45100000-8: Przygotowanie terenu pod budow
- 45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow i roboty ziemne
- 45316100-6: Instalacja urz康ze o鈍ietlenia zewn皻rznego
- 34928500-3: O鈍ietleniowy sprz皻 uliczny
- 34928510-6: Uliczne s逝py o鈍ietleniowe
- 34928530-2: Latarnie uliczne
- 45316110-9: Instalowanie urz康ze o鈍ietlenia drogowego
9. Program ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Zam闚ienie nie jest finansowane ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej

4.5.3.) G堯wny kod CPV: 45316110-9 - Instalowanie urz康ze o鈍ietlenia drogowego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budow

45111200-0 - Roboty wzakresie przygotowania terenu pod budow iroboty ziemne

45316100-6 - Instalowanie urz康ze o鈍ietlenia zewn皻rznego

34928500-3 - O鈍ietleniowy sprz皻 uliczny

34928530-2 - Latarnie uliczne

34928510-6 - Uliczne s逝py o鈍ietleniowe

SEKCJA V ZAKO哸ZENIE POST襾OWANIA

5.1.) Post瘼owanie zako鎍zy這 si zawarciem umowy albo uniewa積ieniem post瘼owania: Post瘼owanie/cze嗆 post瘼owania zako鎍zy豉 si zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosk闚: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od M同: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twach EOG innych ni pa雟two zamawiaj帷ego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najni窺z cen lub kosztem: 416847,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwy窺z cen lub kosztem: 477082,56 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: 416847,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcj elektroniczn: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofert wariantow: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA

7.1.) Czy zam闚ienie zosta這 udzielone wykonawcom wsp鏊nie ubiegaj帷ym si o udzielenie zam闚ienia: Nie

7.2.) Wielko嗆 przedsi瑿iorstwa wykonawcy: Mikro przedsi瑿iorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: Przedsi瑿iorstwo Produkcyjno-Handlowo-Us逝gowe "MAXEN" Sp.z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 240907286

7.3.3) Ulica: ul. Pi瘯na 32

7.3.4) Miejscowo嗆: Blachownia

7.3.5) Kod pocztowy: 42-290

7.3.6.) Wojew鏚ztwo: 郵御kie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz窷ci zam闚ienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-17

8.2.) Warto嗆 umowy/umowy ramowej: 416847,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 3 miesi帷e

8.4.) Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e wymagania zwi您ane z realizacj zam闚ienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okoliczno軼iach, o kt鏎ych mowa w art. 95 ustawy

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.