eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Budowa o鈍ietlenia drogowego ul. S這wackiego oraz ul. Mi這sza w OlsztynieOg這szenie z dnia 2022-09-27


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Roboty budowlane
Budowa o鈍ietlenia drogowego ul. S這wackiego oraz ul. Mi這sza w Olsztynie

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Miasto i Gmina Olsztyn

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398132

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Plac Marsza趾a J霩efa Pi連udskiego 10

1.5.2.) Miejscowo嗆: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-256

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: 郵御kie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Cz瘰tochowski

1.5.7.) Numer telefonu: 343285076

1.5.8.) Numer faksu: 343285057

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.olsztyn-jurajski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Budowa o鈍ietlenia drogowego ul. S這wackiego oraz ul. Mi這sza w Olsztynie

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-32b49132-3d6c-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00365787

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2022-09-27

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2022/BZP 00000511/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.1.16 Budowa o鈍ietlenia drogowego ul. S這wackiego oraz ul. Mi這sza w Olsztynie

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-32b49132-3d6c-11ed-8832-4e4740e186ac

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia odbywa si przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej przy u篡ciu platformy e-Zam闚ienia, kt鏎a dost瘼na jest pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Komunikacja w post瘼owaniu z wy陰czeniem sk豉dania ofert/wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu odbywa si drog elektroniczn za po鈔ednictwem formularzy do komunikacji dost瘼nych w zak豉dce "Formularze" (formularze do komunikacji). Za po鈔ednictwem formularzy do komunikacji odbywa si przede wszystkim przekazywanie wezwa i zawiadomie, zadawanie pyta i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umo磧iwiaj r闚nie do陰czenie za陰cznika do przes豉nej wiadomo軼i (przycisk dodaj za陰cznik).
Zamawiaj帷y dopuszcza mo磧iwo嗆 sk豉dania dokument闚 elektronicznych, o鈍iadcze lub elektronicznych kopii dokument闚 lub o鈍iadcze za pomoc poczty elektronicznej na adres e-mail: przetargi@olsztyn-jurajski.pl (z wy陰czeniem sk豉dania ofert).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzaj帷y wzi望 udzia w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego musi posiada konto podmiotu Wykonawca na Platformie e-Zam闚ienia. Szczeg馧owe informacje dotycz帷e zak豉dania kont podmiot闚 oraz zasady i warunki korzystania z platformy e-Zam闚ienia okre郵a Regulamin Platformy e-Zam闚ienia dost瘼ny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz w zak豉dce "Centrum Pomocy".
2. Wszelka korespondencja kierowana do Zamawiaj帷ego powinna/musi by sygnowana wskazanym numerem referencyjnym post瘼owania.
3. Dokumenty elektroniczne, o kt鏎ych mowa w par.2 ust. 1 rozporz康zenie Prezesa Rady Ministr闚 w sprawie wymaga dla dokument闚 elektronicznych, sporz康za si w postaci elektronicznej, w formatach danych okre郵onych w przepisach rozporz康zenia Rady Ministr闚
w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjno軼i z uwzgl璠nieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje si jako za陰czniki.
4.Mo磧iwo嗆 korzystania w post瘼owaniu z "Formularzy do komunikacji" w pe軟ym zakresie wymaga posiadania konta "Wykonawcy" na Platformie e-Zam闚ienia oraz zalogowania si na platformie e-Zam闚ienia. Do korzystania z "Formularzy do komunikacji" s逝膨cych do zadawania pyta dotycz帷ych tre軼i dokument闚 zam闚ienia wystarczaj帷e jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zam闚ienia.
5. Wszystkie wys豉ne i odebrane w post瘼owaniu przez Wykonawc wiadomo軼i widoczne s po zalogowaniu w podgl康zie post瘼owania w zak豉dce "Komunikacja".
6. Maksymalny rozmiar plik闚 przesy豉nych za po鈔ednictwem "Formularzy do komunikacji" wynosi 150 MB (wielko嗆 ta dotyczy plik闚 przesy豉nych jako za陰czniki do jednego formularza).
7. Minimalne wymagania techniczne dotycz帷e sprz皻u u篡wanego w celu korzystania z us逝g platformy e-Zam闚ienia oraz informacje dotycz帷e specyfikacji po陰czenia okre郵a Regulamin Platformy e-Zam闚ienia.
8. W przypadku problem闚 technicznych i awarii zwi您anych z funkcjonowaniem Platformy e-Zam闚ienia u篡tkownicy mog skorzysta ze wsparcia technicznego dost瘼nego pod numerem telefonu (32) 7788999 lub drog elektroniczn poprzez formularz udost瘼niony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zak豉dce "Zg這 problem".

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, 瞠:
a. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Miasta i Gminy Olsztyn z siedzib 42-256 Olsztyn, Plac Marsza趾a J霩efa Pi連udskiego 10, tel. 34 328 50 76, strona internetowa: www.olsztyn-jurajski.pl, adres poczty elektronicznej: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl;
b. Administrator Burmistrz Miasta i Gminy Olsztyn, wyznaczy inspektora ochrony danych osobowych, z kt鏎ym mo瞠 si Pani/Pan skontaktowa poprzez e-mail: iod@olsztyn-jurajski.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych mo積a si kontaktowa we wszystkich sprawach dotycz帷ych przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw zwi您anych z przetwarzaniem danych.
c. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z przedmiotowym post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji.
d. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy p.z.p
e. Pani/Pana dane osobowe b璠 przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy p.z.p. przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, a je瞠li czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca造 czas trwania umowy;
f. obowi您ek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpo鈔ednio Pani/Pana dotycz帷ych jest wymogiem ustawowym okre郵onym w przepisanych ustawy p.z.p.., zwi您anym z udzia貫m w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego.
g. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b璠 podejmowane w spos鏏 zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
h. posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dost瘼u do danych osobowych Pani/Pana;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 na podstawie art. 18 RODO prawo 膨dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze瞠niem okresu trwania post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursu oraz przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 鈔odk闚 ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wa積e wzgl璠y interesu publicznego Unii Europejskiej lub pa雟twa cz這nkowskiego);
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 瞠 przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych narusza przepisy RODO;
i. nie przys逝guje Pani/Panu:
 w zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni璚ia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
j. przys逝guje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem w豉軼iwym dla przedmiotowej skargi jest Urz康 Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZP.271.22.2022

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1. Przedmiotem zam闚ienia jest: Budowa o鈍ietlenia drogowego
ul. S這wackiego oraz ul. Mi這sza w Olsztynie.
2. Zakres przedmiotu zam闚ienia obejmuje wykonanie o鈍ietlenia ulicznego z這穎nego z:
2.1 S逝p闚 o鈍ietlenia ulicznego o wysoko軼i 7 m, przystosowanych
do posadowienia bezpo鈔ednio w gruncie w ilo軼i 14 szt.
2.2 S逝p闚 o鈍ietlenia ulicznego o wysoko軼i 7 m z dok豉danym wysi璕nikiem na wysoko軼i 5,5 m przystosowanych do posadowienia bezpo鈔ednio
w gruncie w ilo軼i 24 szt.
2.3 S逝p闚 o鈍ietlenia ulicznego o wysoko軼i 5 m przystosowanych do posadowienia bezpo鈔ednio na gruncie w ilo軼i 12 szt.
2.4 Wysi璕nik闚 jednoramiennych o d逝go軼i 1,5 m i wys. 1,18 m w ilo軼i 38 szt.
2.5 Wysi璕nik闚 jednoramiennych o d逝go軼i 1,0 m i wys. 0,68 m w ilo軼i 12 szt.
2.6 Opraw o鈍ietleniowych ze 廝鏚貫m 鈍iat豉 LED w ilo軼i 74 szt.
UWAGA: Dla o鈍ietlenia przej嗆 dla pieszych nale篡 wykorzysta oprawy LED o asymetrycznych rozsy豉ch strumienia 鈍ietlnego. Oprawy nale篡 instalowa przed przej軼iem dla pieszych, oddzielnie dla ka盥ego kierunku ruchu pojazd闚. Zakres zadania obejmuje wykonanie przej軼ia dla pieszych na drodze jedno jezdniowej dwukierunkowej, co wymaga umieszczenia s逝p闚 po prawej stronie oddzielnie dla ka盥ego z kierunk闚 jazdy oraz zastosowanie w nich optyki prawej.
2.7 Budowa o鈍ietleniowych linii kablowych uk豉danych wraz z bednark uziemiaj帷 w jednym wykopie. Zasilanie obwod闚 o鈍ietlenia ulicznego nale篡 wyprowadzi z istniej帷ych latarni o鈍ietleniowych. Lokalizacja projektowanych latarni zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Pod jezdniami kable nale篡 u這篡 metod przewiertu w rurach os這nowych przepustowych.
2 Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia okre郵a
dokumentacja techniczna, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob鏒, przedmiar rob鏒 stanowi帷e za陰cznik nr 1 do SWZ oraz projektowane postanowienia umowne - za陰cznik nr 11 do SWZ
3 Uwaga: zaleca si dokonanie wizji lokalnej w terenie celem zdobycia wszelkich danych i informacji niezb璠nych do nale篡tego wykonania zam闚ienia i prawid這wego obliczenia ceny oferty.
4 R闚nowa積o嗆. Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy p. z. p. w sytuacji, gdyby
w dokumentacji a wi璚 w dokumentach opisuj帷ych przedmiot zam闚ienia, zawarto odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i system闚 referencji technicznych, o kt鏎ych mowa w art. 101 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy p. z. p., a takim okre郵eniom nie towarzyszy wyra瞠nie „lub r闚nowa積e”, to Zamawiaj帷y dopuszcza rozwi您ania r闚nowa積e opisywanym w ka盥ej normie, ocenie technicznej, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych. W zwi您ku z powy窺zym nale篡 przyj望, 瞠 ka盥ej normie, ocenie technicznej, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych wyst瘼uj帷ych w opisie przedmiotu zam闚ienia towarzysz wyrazy „lub r闚nowa積y”.
5 Zgodnie z art. 101 ust. 5 p. z. p. Wykonawca, kt鏎y powo逝je si na rozwi您ania r闚nowa積e opisywane w tych dokumentach, jest obowi您any udowodni, poprzez do陰czenie do oferty stosownych przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych, o kt鏎ych mowa w art. 104-107 ustawy p. z. p., 瞠 proponowane rozwi您ania w r闚nowa積ym stopniu spe軟iaj wymagania okre郵one w opisie przedmiotu zam闚ienia.
6 Gwarancja: Wykonawca udzieli na wykonane roboty budowlane
i zamontowane urz康zenia co najmniej 36 miesi璚y gwarancji i r瘯ojmi, natomiast na materia造 – zgodnie z gwarancj ich producenta, liczonej w obydwu przypadkach pocz患szy od daty podpisania protoko逝 odbioru ko鎍owego bez usterek i wad. Maksymalny termin gwarancji i r瘯ojmi – 60 miesi璚y.
7 Wszystkie roboty budowlane zwi您ane z realizacj zam闚ienia Wykonawca jest zobowi您any prowadzi zgodnie z Polskimi Normami, Europejskimi Normami, przepisami Bezpiecze雟twa i Higieny Pracy oraz ze sztuk budowlan.
8 Wsp鏊ny S這wnik Zam闚ie CPV:
- 45100000-8: Przygotowanie terenu pod budow
- 45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow i roboty ziemne
- 45316100-6: Instalacja urz康ze o鈍ietlenia zewn皻rznego
- 34928500-3: O鈍ietleniowy sprz皻 uliczny
- 34928510-6: Uliczne s逝py o鈍ietleniowe
- 34928530-2: Latarnie uliczne
- 45316110-9: Instalowanie urz康ze o鈍ietlenia drogowego
9. Program ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Zam闚ienie nie jest finansowane ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 45316110-9 - Instalowanie urz康ze o鈍ietlenia drogowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budow

45111200-0 - Roboty wzakresie przygotowania terenu pod budow iroboty ziemne

45316100-6 - Instalowanie urz康ze o鈍ietlenia zewn皻rznego

34928500-3 - O鈍ietleniowy sprz皻 uliczny

34928530-2 - Latarnie uliczne

34928510-6 - Uliczne s逝py o鈍ietleniowe

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 3 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Zamawiaj帷y dokona oceny ofert, kt鏎e nie zosta造 odrzucone na podstawie kryteri闚 i sposobu oceny ofert opisanych w SWZ.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i do鈍iadczenie os鏏 wyznaczonych do realizacji zam闚ienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Do鈍iadczenie osoby posiadaj帷ej uprawnienia budowlane bez ogranicze do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalno軼i instalacyjnej w zakresie sieci i urz康ze elektrycznych i elektroenergetycznych bez ogranicze

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji i r瘯ojmi na roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

1. O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy:
a) nie podlegaj wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art.109 ust. 1 pkt 4 ustawy p.z.p oraz art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego ;
b) spe軟iaj warunki dotycz帷e udzia逝 w post瘼owaniu wynikaj帷e z art. 112 ust. 2 p.z.p dot.:
1.1. zdolno軼i do wyst瘼owania w obrocie gospodarczym
Zamawiaj帷y nie stawia warunku w powy窺zym zakresie.
1.2. uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚
Zamawiaj帷y nie stawia warunku w powy窺zym zakresie.
1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiaj帷y nie stawia warunku w powy窺zym zakresie.
1.4. zdolno軼i technicznej lub zawodowej:
Zamawiaj帷y uzna warunek za spe軟iony w sytuacji gdy Wykonawcy:
a) wyka膨, 瞠 nie wcze郾iej ni, w okresie ostatnich pi璚iu lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy w tym okresie, wykonali w spos鏏 nale篡ty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid這wo uko鎍zyli: jedn robot budowlan polegaj帷 na wykonaniu o鈍ietlenia drogowego / ulicznego / zewn皻rznego o warto軼i co najmniej 100 000,00 z brutto.
Uwagi:
 Wykonawca mo瞠 si pos逝giwa do鈍iadczeniem uzyskanym w ramach realizacji zam闚ienia przez konsorcjum, kt鏎ego by cz這nkiem, wy陰cznie w zakresie faktycznie przez niego wykonanym.
 Do鈍iadczenie Wykonawcy, powinno by zwi您ane z faktycznym jego udzia貫m w ramach zrealizowanego zam闚ienia. Wykonawca posiadaj帷y do鈍iadczenie w konsorcjum powinien w wykazie us逝g potwierdzi, jaki zakres prac oraz jaki rodzaj prac faktycznie zrealizowa w ramach danego konsorcjum.
 Warunek ten ma by spe軟iony:
 samodzielnie przez wykonawc , lub
 przez minimum jeden inny podmiot udost瘼niaj帷y wykonawcy swoj wiedz i do鈍iadczenie, i kt鏎y zrealizuje te us逝gi, lub
 w przypadku wykonawc闚 wsp鏊nych – samodzielnie przez minimum jednego z wykonawc闚 wyst瘼uj帷ych wsp鏊nie.

b) skieruj do realizacji zam闚ienia minimum:
 jedn osob, posiadaj帷 uprawnienia budowlane bez ogranicze
do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie,
w specjalno軼i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz康ze elektrycznych i elektroenergetycznych bez ogranicze lub odpowiadaj帷e im wa積e uprawnienia budowlane, kt鏎e zosta造 wydane na podstawie wcze郾iej obowi您uj帷ych przepis闚.
Wykonawcy, kt鏎zy ubiegaj si wsp鏊nie o udzielenie zam闚ienia w/w warunek mog spe軟ia 陰cznie.
Uwaga:
Wykonawca musi wykaza, 瞠 dysponuje osob, kt鏎a b璠zie uczestniczy
w wykonywaniu zam闚ienia, legitymuj帷 si uprawnieniami budowlanymi wydanymi na podstawie ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p騧n. zm.). Zamawiaj帷y okre郵aj帷 wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnie budowlanych, dopuszcza odpowiadaj帷e im uprawnienia budowlane, kt鏎e zosta造 wydane na podstawie wcze郾iej obowi您uj帷ych przepis闚 oraz odpowiadaj帷e im uprawnienia wydane obywatelom pa雟tw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrze瞠niem art. 12a oraz innych przepis闚 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p騧n. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa雟twach cz這nkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646.).

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udzia逝
w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego zamawiaj帷y wezwie wykonawc, kt鏎ego oferta zosta豉 najwy瞠j oceniona do z這瞠nia
w wyznaczonym terminie, nie kr鏒szym ni 5 dni od dnia wezwania, nast瘼uj帷ych podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych aktualnych na dzie z這瞠nia:
2.1. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru S康owego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy p. z. p., sporz康zonych nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jej z這瞠niem, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji; W przypadku oferty sk豉danej przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, dokument ten sk豉da ka盥y z wykonawc闚 oddzielnie.
Je瞠li wykonawca polega na zdolno軼iach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby
na zasadach okre郵onych w art. 118 ustawy p. z. p. zamawiaj帷y 膨da
od wykonawcy przedstawienia wy瞠j wymienionych podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych dotycz帷ych tych podmiot闚 potwierdzaj帷ych, 瞠 nie zachodz wobec tych podmiot闚 podstawy wykluczenia z post瘼owania.

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: 1. Zamawiaj帷y w celu potwierdzenia spe軟ienia warunk闚 udzia逝 post瘼owaniu wezwie wykonawc, kt鏎ego oferta zosta豉 najwy瞠j oceniona do z這瞠nia w wyznaczonym terminie nie kr鏒szym ni 5 dni od dnia wezwania, nast瘼uj帷ych podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych, aktualnych na dzie z這瞠nia
1.1. wykazu rob鏒 budowlanych wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty i miejsca wykonania oraz podmiot闚, na rzecz kt鏎ych roboty te zosta造 wykonane, oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych, czy te roboty budowlane zosta造 wykonane nale篡cie, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego roboty budowlane zosta造 wykonane, a je瞠li wykonawca z przyczyn niezale積ych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 - inne odpowiednie dokumenty – za陰cznik nr 9 do SWZ.
Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia musz wykaza, 瞠 陰cznie spe軟iaj ten warunek. W przypadku wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia dokument ten/ dokumenty te sk豉da przynajmniej jeden z wykonawc闚.
1.2. wykazu os鏏, skierowanych przez Wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego, w szczeg鏊no軼i odpowiedzialnych za 鈍iadczenie us逝g, kontrol jako軼i lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie niezb璠nych do wykonania zam闚ienia publicznego, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami - za陰cznik nr 10 do SWZ. Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia musz wykaza, 瞠 陰cznie spe軟iaj ten warunek. W przypadku wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia dokument ten/ dokumenty te sk豉da przynajmniej jeden z wykonawc闚.

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

Wykonawca sk豉da wraz z ofert:
2.1. Wype軟iony i podpisany „Formularz ofertowy” - stanowi帷y za陰cznik nr 2 do SWZ
2.2. O鈍iadczenia wst瘼ne (art. 125 ust. 1 ustawy p. z. p.)
a. o鈍iadczenie o spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu – kt鏎ego wz鏎 stanowi za陰cznik nr 3 do SWZ
b. o鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu. – kt鏎ego wz鏎 stanowi za陰cznik nr 4 do SWZ
c. o鈍iadczenie o spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, podmiotu na kt鏎ego zasoby powo逝je si wykonawca – kt鏎ego wz鏎 stanowi za陰cznik nr 5 do SWZ (sk豉dane tylko w sytuacji gdy wykonawca powo逝je si na zasoby innego podmiotu)
d. o鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, podmiotu na kt鏎ego zasoby powo逝je si wykonawca – kt鏎ego wz鏎 stanowi za陰cznik nr 6 do SWZ (sk豉dane tylko w sytuacji gdy wykonawca powo逝je si na zasoby innego podmiotu)
2.3. Zobowi您anie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby
a. Wykonawca, kt鏎y polega na zdolno軼iach lub sytuacji podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby, sk豉da, wraz z ofert, zobowi您anie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezb璠nych zasob闚 na potrzeby realizacji danego zam闚ienia lub inny podmiotowy 鈔odek dowodowy potwierdzaj帷y, 瞠 wykonawca realizuj帷 zam闚ienie, b璠zie dysponowa niezb璠nymi zasobami tych podmiot闚 - wz鏎 za陰cznik nr 7 do SWZ. Dokument ma by z這穎ny z ofert tylko
w sytuacji gdy wykonawca powo逝je si na zasoby innego podmiotu .
b. Zobowi您anie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby potwierdza, 瞠 stosunek 陰cz帷y wykonawc z podmiotami udost瘼niaj帷ymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dost瘼 do tych zasob闚 oraz okre郵a w szczeg鏊no軼i:
 zakres dost瘼nych wykonawcy zasob闚 podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby;
 spos鏏 i okres udost瘼nienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasob闚 podmiotu udost瘼niaj帷ego te zasoby przy wykonywaniu zam闚ienia;
 czy i w jakim zakresie podmiot udost瘼niaj帷y zasoby, na zdolno軼iach kt鏎ego wykonawca polega w odniesieniu do warunk闚 udzia逝
w post瘼owaniu dotycz帷ych wykszta販enia, kwalifikacji zawodowych lub do鈍iadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub us逝gi, kt鏎ych wskazane zdolno軼i dotycz.
2.4. Pe軟omocnictwa (je郵i dotyczy)
a. Upowa積ienie os鏏 podpisuj帷ych ofert musi bezpo鈔ednio wynika z dokument闚 do陰czonych do oferty. Oznacza to, 瞠 je瞠li upowa積ienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzaj帷ego status prawny wykonawcy, to do oferty nale篡 do陰czy stosowne pe軟omocnictwo w formie orygina逝 lub kopii notarialnie potwierdzonej za zgodno嗆 z orygina貫m, uzasadnione do reprezentowania wykonawcy/闚 ubiegaj帷ego/ych si o udzielenie zam闚ienia publicznego.
b. W przypadku sk豉dania oferty wsp鏊nej przez kilku przedsi瑿iorc闚 (tzw. konsorcjum) wsp鏊nicy musz ustanowi pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo do reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy. Do oferty nale篡 do陰czy stosowne pe軟omocnictwo, podpisane przez osoby upowa積ione do sk豉dania o鈍iadcze woli ka盥ego ze wsp鏊nik闚. Pe軟omocnictwo ma by z這穎ne w formie orygina逝 lub kopii po鈍iadczonej notarialnie
2.5. Dow鏚 wniesienia wadium

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotycz帷e wadium:

1. Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia wadium w wysoko軼i: 6 000,00 z (s這wnie: sze嗆 tysi璚y z這tych 00/100);
2. Wadium wnosi si przed up造wem terminu sk豉dania ofert.
3. Wadium mo瞠 by wnoszone w jednej lub kilku nast瘼uj帷ych formach:
3.1. pieni康zu;
3.2. gwarancjach bankowych;
3.3. gwarancjach ubezpieczeniowych;
3.4. por璚zeniach udzielanych przez podmioty, o kt鏎ych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieni康za nale篡 wnie嗆 przelewem na konto PKO BP II Oddzia
w Cz瘰tochowie nr 05 1020 1664 0000 3902 0028 4620.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieni篹nej zostanie przyj皻y termin uznania rachunku Zamawiaj帷ego.
5. Wadium wnoszone w formie por璚ze lub gwarancji Wykonawca przekazuje zamawiaj帷emu wraz z ofert przetargow orygina gwarancji lub por璚zenia w postaci elektronicznej. Wadium musi zabezpiecza ofert przez ca造 okres zwi您ania ofert.
6. W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia (art. 58 p. z. p.), Zamawiaj帷y wymaga aby por璚zenie lub gwarancja obejmowa豉 sw tre軼i (tj. zobowi您anych z tytu逝 por璚zenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia lub aby z jej tre軼i wynika這, 瞠 zabezpiecza ofert Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia (konsorcjum);
7. Oferta wykonawcy, kt鏎y nie wniesie wadium, wniesie wadium w spos鏏 nieprawid這wy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do up造wu terminu zwi您ania ofert lub z這篡 wniosek o zwrot wadium w przypadku, o kt鏎ym mowa w art. 98 ust. 2 pkt. 3 p. z. p. zostanie odrzucona.
8. Zasady zwrotu oraz okoliczno軼i zatrzymania wadium okre郵a art. 98 p. z. p.

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

1. Zasady sk豉dania oferty przez podmioty wyst瘼uj帷e wsp鏊nie:
a. Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia (np.
w formie sp馧ki cywilnej, konsorcjum, porozumienia zawartego mi璠zy podmiotami, itp.)
b. Zamawiaj帷y nie zastrzega obowi您ku osobistego wykonania kluczowych zada przez poszczeg鏊nych Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia.
c. Wykonawcy wyst瘼uj帷y wsp鏊nie ustanawiaj pe軟omocnika
do reprezentowania ich w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego – nie dotyczy sp馧ki cywilnej, o ile upowa積ienie /pe軟omocnictwo do wyst瘼owania w imieniu tej sp馧ki wynika
z do陰czonej do oferty umowy sp馧ki b康 wszyscy wsp鏊nicy podpisz ofert.
d. Pe軟omocnictwo nale篡 do陰czy do oferty. Tre嗆 pe軟omocnictwa powinna dok豉dnie okre郵a zakres umocowania. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane b璠 wy陰cznie
z pe軟omocnikiem (liderem)
e. Je郵i oferta wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie zostanie wybrana Zamawiaj帷y b璠zie 膨da przed zawarciem umowy
w sprawie zam闚ienia publicznego, umowy reguluj帷ej wsp馧prac tych Wykonawc闚
f. Wymagane o鈍iadczenia wskazane w pkt. 2.2 lit. a i b SWZ powinny by z這穎ne przez ka盥ego wykonawc wsp鏊nie ubiegaj帷ego si
o zam闚ienie. O鈍iadczenia te maj potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spe軟ienie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu
w zakresie, w jakim ka盥y z Wykonawc闚 wykazuje spe軟ienie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.
g. W odniesieniu do warunk闚 dotycz帷ych wykszta販enia, kwalifikacji zawodowych lub do鈍iadczenia wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si
o udzielenie zam闚ienia mog polega na zdolno軼iach tych
z wykonawc闚, kt鏎zy wykonaj roboty budowlane lub us逝gi,
do realizacji kt鏎ych te zdolno軼i s wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o zam闚ienie do陰czaj do oferty o鈍iadczenie z kt鏎ego wynika, kt鏎e roboty budowlane, us逝gi, dostawy wykonuj poszczeg鏊ni wykonawcy – wz鏎 o鈍iadczenia za陰cznik nr 8 SWZ. O鈍iadczenie ma by podpisane przez ka盥ego
z wykonawc闚 wyst瘼uj帷ych wsp鏊nie.
2. W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia (art. 58 p. z. p.), Zamawiaj帷y wymaga aby por璚zenie lub gwarancja obejmowa豉 sw tre軼i (tj. zobowi您anych z tytu逝 por璚zenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia lub aby z jej tre軼i wynika這, 瞠 zabezpiecza ofert Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia (konsorcjum);

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 zmiany zawartej umowy w stosunku do tre軼i wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p. z. p. oraz na warunkach opisanych we Wzorze Umowy, stanowi帷ym za陰cznik nr 11 do SWZ

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Tak

7.6.) Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e wymagania zwi您ane z realizacj zam闚ienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okoliczno軼iach, o kt鏎ych mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2022-10-12 10:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: Ofert nale篡 z這篡 za po鈔ednictwem Platformy e-zam闚ienia dost瘼nej pod adresem https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-12 11:00

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2022-11-10

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.