eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białogard › CUW.26.2.2023 "Zakup i sukcesywna dostawa artykułów spożywczych w roku 2023 dla Przedszkola Miejskiego nr 2 "SŁONECZNE" w Białogardzie"Ogłoszenie z dnia 2023-10-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
CUW.26.2.2023 "Zakup i sukcesywna dostawa artykułów spożywczych w roku 2023 dla Przedszkola Miejskiego nr 2 "SŁONECZNE" w Białogardzie"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi zamawiający centralny

1.2.) Nazwa zamawiającego: CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W BIAŁOGARDZIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 387416976

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 1 Maja 18

1.5.2.) Miejscowość: Białogard

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-200

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.7.) Numer telefonu: 94-357-93-50

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: cuw@bialogard.info

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.cuw.bialogard.info

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-59e5cb0b-52c9-11ee-9aa3-96d3b4440790

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Działalność rachunkowo-księgowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

CUW.26.2.2023 "Zakup i sukcesywna dostawa artykułów spożywczych w roku 2023 dla Przedszkola Miejskiego nr 2 "SŁONECZNE" w Białogardzie"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-59e5cb0b-52c9-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00450819

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00395504/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup i sukcesywna dostawa artykułów spożywczych w 2023 roku dla Przedszkola Miejskiego nr 2 "Słoneczne" w Białogardzie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00396108

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: CUW.26.2.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 33625,97 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa artykułów spożywczych w roku 2023 do Odbiorcy: Przedszkole Miejskie nr 2 „SŁONECZNE”, ul. Chopina 4 a, 78- 200 Białogard.
2. Poszczególne artykuły spożywcze określa Załącznik nr 1 (Formularze asortymentowo-cenowe) do Formularza oferty. W przypadku, gdy w SWZ zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty, Zamawiający dopuszcza dostawę produktów równoważnych pod warunkiem, że zaoferowane artykuły spożywcze będą posiadały parametry nie gorsze od wskazanych przez Zamawiającego w niniejszym paragrafie oraz Formularzach asortymentowo-cenowych. Na Wykonawcy, który zaoferuje rozwiązania równoważne ciąży ustawowy obowiązek udowodnienia, że oferowane artykuły spełniają wymagania Zamawiającego poprzez złożenie wraz z ofertą dokumentów potwierdzających ich równoważność (karty produktu albo inne dokumenty zawierające informacje indywidualizujące zaoferowane artykuły równoważne) - zgodnie z art. 99 ust. 6 ustawy Pzp.
W wyjątkowych sytuacjach Zamawiający będzie żądał ich uzupełnienia w trakcie badania i oceny ofert.
3. Dostawy będą dokonywane partiami, w związku z bieżącymi potrzebami Odbiorcy. Przedmiot zamówienia realizowany będzie sukcesywnie – według zapotrzebowania Odbiorcy w dni robocze od poniedziałku do piątku, w terminie od 1 dnia złożenia zamówienia. Przez dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Produkty spożywcze muszą być dostarczane samochodem własnym dostawcy w opakowaniach jednostkowych opisanych w formularzu asortymentowo-cenowym.
4. Artykuły żywnościowe objęte dostawą powinny spełniać wymogi sanitarno-epidemiologiczne i zasady systemu HACCP w zakładach żywienia zbiorowego.
5. Ponadto wszystkie artykuły muszą jednocześnie spełniać warunki zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1154, ze zm.).
6. Przedmiot zamówienia obejmuje transport asortymentu do miejsca przeznaczenia oraz wyładunek.
7. Warzywa i owoce – świeże produkty kierowane na rynek bezpośrednio po zbiorze, jak i po odpowiednim czasie przechowywania w warunkach zapewniających minimalne zmiany w wyglądzie i podstawowych parametrach opisujących ich własności. Odpowiednio zapakowane, transport do Odbiorcy musi zapewniać pełnowartościowość produktów.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

4.5.5.) Wartość części: 16426,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa artykułów spożywczych w roku 2023 do Odbiorcy: Przedszkole Miejskie nr 2 „SŁONECZNE”, ul. Chopina 4 a, 78- 200 Białogard.
2. Poszczególne artykuły spożywcze określa Załącznik nr 2 (Formularze asortymentowo-cenowe) do Formularza oferty. W przypadku, gdy w SWZ zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty, Zamawiający dopuszcza dostawę produktów równoważnych pod warunkiem, że zaoferowane artykuły spożywcze będą posiadały parametry nie gorsze od wskazanych przez Zamawiającego w niniejszym paragrafie oraz Formularzach asortymentowo-cenowych. Na Wykonawcy, który zaoferuje rozwiązania równoważne ciąży ustawowy obowiązek udowodnienia, że oferowane artykuły spełniają wymagania Zamawiającego poprzez złożenie wraz z ofertą dokumentów potwierdzających ich równoważność (karty produktu albo inne dokumenty zawierające informacje indywidualizujące zaoferowane artykuły równoważne) - zgodnie z art. 99 ust. 6 ustawy Pzp.
W wyjątkowych sytuacjach Zamawiający będzie żądał ich uzupełnienia w trakcie badania i oceny ofert.
3. Dostawy będą dokonywane partiami, w związku z bieżącymi potrzebami Odbiorcy. Przedmiot zamówienia realizowany będzie sukcesywnie – według zapotrzebowania Odbiorcy w dni robocze od poniedziałku do piątku, w terminie od 1 dnia złożenia zamówienia. Przez dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Produkty spożywcze muszą być dostarczane samochodem własnym dostawcy w opakowaniach jednostkowych opisanych w formularzu asortymentowo-cenowym.
4. Artykuły żywnościowe objęte dostawą powinny spełniać wymogi sanitarno-epidemiologiczne i zasady systemu HACCP w zakładach żywienia zbiorowego.
5. Ponadto wszystkie artykuły muszą jednocześnie spełniać warunki zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1154, ze zm.).
6. Przedmiot zamówienia obejmuje transport asortymentu do miejsca przeznaczenia oraz wyładunek.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15400000-2 - Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne

15600000-4 - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych

15800000-6 - Różne produkty spożywcze

15870000-7 - Przyprawy i przyprawy korzenne

15860000-4 - Kawa, herbata i podobne produkty

15851000-8 - Produkty mączne

15320000-7 - Soki owocowe i warzywne

4.5.5.) Wartość części: 17199,97 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 14444,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 14444,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 14444,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Hurtownia warzyw i owoców PIOTREX

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8421659522

7.3.3) Ulica: M. Konopnickiej 11 a

7.3.4) Miejscowość: Miastko

7.3.5) Kod pocztowy: 77-200

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-09-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 14444,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-10-02 do 2023-12-31

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 18032,34 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 18032,34 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 18032,34 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe KAMA Sp. J. Z.Łuczkowski L.Kuziko

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6720050093

7.3.3) Ulica: Chocimska 5

7.3.4) Miejscowość: Białogard

7.3.5) Kod pocztowy: 78-200

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-09-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 18032,34 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-10-02 do 2023-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.