eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kamienna Góra › "Świadczenie usług zdrowotnych realizowanych w projekcie "Nie daj się cukrzycy - żyj zdrowo!" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020Ogłoszenie z dnia 2022-11-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Świadczenie usług zdrowotnych realizowanych w projekcie „Nie daj się cukrzycy – żyj zdrowo!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Spółka z ograniczona odpowiedzialnoscią

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 231180960

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bohaterów Getta 10

1.5.2.) Miejscowość: Kamienna Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-400

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pcz@pcz.org.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcz.org.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Świadczenie usług zdrowotnych realizowanych w projekcie „Nie daj się cukrzycy – żyj zdrowo!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-337d71d8-68e2-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00450160

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt „Nie daj się cukrzycy – żyj zdrowo!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej 8 Rynek pracy, działanie 8.7 Aktywne i zdrowe starzenie się.”

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/692588

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/692588

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej opisane zostały w pkt 6 Tomu I SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o., ul. Bohaterów Getta 10, 58-400 Kamienna Góra, tel.(075) 744-9036, fax. (075) 744-3103, e-mail: pcz@pcz.org.pl;
• inspektorem ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. jest Pani Beata Przyszlak, kontakt: ido@pcz.org.pl, telefon/ (075) 744-9030;
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług zdrowotnych realizowanych w projekcie„Nie daj się cukrzycy – żyj zdrowo!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej 8 Rynek pracy, działanie 8.7 Aktywne i zdrowe starzenie się.”
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2011 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. 1710 z późn. zm), dalej „ustawa Pzp”;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art.78 ust.1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TP 15/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 9

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług zdrowotnych w powiecie Kamiennogórskim dla szacunkowo 595 osób/uczestników.
1. Uczestnikami zadań będzie szacunkowo 595 os. (299 kobiet (K), 296 mężczyzn (M)) zamieszkałe w woj. dolnośląskim, subregionie jeleniogórskim, powiecie kamiennogórskim:
1) osoby w wieku 35-64 lat,
2) osoby aktywne zawodowe 100% - 595 os. (299K, 296M),
3) osoby 50+ 48% - 286 os. (144K, 142M).
4) osoby, które zostaną objęte wsparciem nie mogą posiadać w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej cukrzycy typu 2; dodatkowe kryterium wobec kobiet – niebędące w ciąży.
W ramach realizacji zadania Wykonawca przeprowadzi 3 konsultacje lekarskie i 1 konsultacje diabetologicznych polegające na:
1. Pierwsze konsultacje lekarskie
1) wywiad z pacjentem,
2) dwukrotny pomiar ciśnienia tętniczego,
3) określenie wskaźnika BMI,
4) pomiar obwodu pasa,
5) ocena ryzyka cukrzycy typu 2 lub stanu przedcukrzycowego na podstawie wypełnionej Karty badania profilaktycznego zawierającej m.in. kalkulator FINDRISC.
Osobą/osobami uprawnionymi do wykonania pierwszej konsultacji będą lekarze POZ zgodnie z definicją zawartą w art.6 ust.1 ustawy z dnia 27.10.2017 r o podstawowej opiece zdrowotnej albo lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii.
Ilość uczestników: szacunkowo 595 os.
2. Drugie konsultacje lekarskie:
1) analiza wyników badań,
2) ocena stanu gospodarki węglowodanowej,
3) zalecenia co do dalszej ścieżki udziału w projekcie.
Osobą/osobami uprawnionymi do wykonania usługi to lekarz/ lekarze POZ zgodnie z definicją zawartą w art.6 ust.1 ustawy z dnia 27.10.2017 r o podstawowej opiece zdrowotnej albo lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii.
Ilość uczestników: szacunkowo 180 os.
3. Trzecie konsultacje lekarskie:
1) Podsumowanie udziału uczestnika w programie i edukacji na temat cukrzycy,
2) Zalecenia na przyszłość.
Osobą/osobami uprawnionymi do wykonania usługi to lekarz/ lekarze POZ zgodnie z definicją zawartą w art.6 ust.1 ustawy z dnia 27.10.2017 r o podstawowej opiece zdrowotnej albo lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii.
Ilość uczestników: szacunkowo 325 os.
4. Przeprowadzenie konsultacji diabetologicznych obejmuje:
1) Przeprowadzenie wywiadu z uczestnikiem i ustalenie celów terapeutycznych, sposobu leczenia,
2) Wstępna edukacja na temat choroby i jej powikłań, technik samodzielnej obserwacji,
3) Informacje o sposobie modyfikacji dotychczasowego stylu życia według zaleceń lekarskich.
Osobą/osobami uprawnionymi do wykonania usługi to lekarz/ lekarze posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii lub będący w trakcie specjalizacji, który ukończył min. drugi rok specjalizacji, lub ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych lub specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych z co najmniej 5-letni doświadczeniem w pracy w oddziale lub w poradni o profilu diabetologicznym.
Ilość uczestników: szacunkowo 37 os.
Ilości spotkań - 2 spotkania/uczestnik.
Miejscem realizacji zamówienia jest województwo dolnośląskie, subregion jeleniogórski (powiat kamiennogórski).

4.2.6.) Główny kod CPV: 85120000-6 - Usługi medyczne i podobne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85140000-2 - Różne usługi w dziedzinie zdrowia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kadry przeznaczonej do realizacji zadania

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Elastyczność wykonywania usługi

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług zdrowotnych w powiecie Bolesławieckim dla szacunkowo 890 osób/uczestników.
1. Uczestnikami zadań będzie szacunkowo 890 os. (446 kobiet (K), 444 mężczyzn (M)) zamieszkałe w woj. Dolnośląskim, subregionie jeleniogórskim, powiecie bolesławieckim:
1) osoby w wieku 35-64 lat,
2) osoby aktywne zawodowe 100% - 890 os. (446K, 444M),
3) osoby 50+ 48% - 427 os. (221K, 206M).
4) osoby, które zostaną objęte wsparciem nie mogą posiadać w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej cukrzycy typu 2; dodatkowe kryterium wobec kobiet – niebędące w ciąży.
2. W ramach realizacji zadania Wykonawca wykona:
1) Działania diagnostyczne
a. przeprowadzenie pierwszych konsultacji lekarskich
b. pierwsze oznaczenie glikemii na czczo – oznaczenie wyniku.
c. świadczenie usług pielęgniarskich – pierwsze oznaczenie glikemii na czczo
d. przeprowadzenie pierwszego testu OGTT
e. świadczenie usług pielęgniarskich
f. przeprowadzenie drugich konsultacji lekarskich
g. drugie oznaczenie glikemii na czczo – oznaczenie wyniku.
h. świadczenie usług pielęgniarskich – drugie oznaczenie glikemii na czczo
i. przeprowadzenie drugiego testu OGTT
j. świadczenie usług pielęgniarskich – przeprowadzenie dodatkowego testu OGTT
2) Spotkania konsultacyjne:
a. Przeprowadzenie konsultacji dietetycznych.
b. Przeprowadzenie konsultacji diabetologicznych
c. Trzecie oznaczenie glikemii na czczo – oznaczenie wyniku.
d. Świadczenie usług pielęgniarskich – oznaczenie glikemii na czczo
e. Przeprowadzenie trzeciej konsultacji lekarskiej
Ad 1 Działania diagnostyczne obejmują:
1) Przeprowadzenie pierwszych konsultacji lekarskich:
a. wywiad z pacjentem,
b. dwukrotny pomiar ciśnienia tętniczego,
c. określenie wskaźnika BMI,
d. pomiar obwodu pasa,
e. ocena ryzyka cukrzycy typu 2 lub stanu przedcukrzycowego na podstawie wypełnionej Karty badania profilaktycznego zawierającej m.in. kalkulator FINDRISC.
Osobą/osobami uprawnionymi do wykonania usługi to lekarz/ lekarze POZ zgodnie z definicją zawartą w art.6 ust.1 ustawy z dnia 27.10.2017 r o podstawowej opiece zdrowotnej albo lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii.
ilość uczestników: szacunkowo 890 os.
f. pierwsze oznaczenie glikemii na czczo – oznaczenie wyniku.
Ilość uczestników: szacunkowo 890 os.
świadczenie usług pielęgniarskich – pierwsze oznaczenie glikemii na czczo
wykonanie uczestnikowi badania: pierwsze oznaczenie glikemii na czczo, tj. pobranie materiału i przekazanie do zbadania.
Osoba uprawniona do wykonania usługi: pielęgniarka
Ilość uczestników: szacunkowo 890 os.
g. Przeprowadzenie badania OGTT – pobranie materiału i przekazanie do zbadania.
Ilość uczestników: szacunkowo 56 os.
h. Świadczenie usług pielęgniarskich – przeprowadzenie testu OGTT.
Osoba uprawniona do wykonania usługi: pielęgniarka.
ilość uczestników: szacunkowo 56 os.
i. przeprowadzenie drugich konsultacji lekarskich polegających na:
• analizie wyników badań,
• ocenie stanu gospodarki węglowodanowej,
• zalecenia co do dalszej ścieżki udziału w projekcie,
Osoba uprawniona do wykonania usługi: lekarze POZ zgodnie z definicją zawartą w art.6 ust.1 ustawy z dnia 27.10.2017 r o podstawowej opiece zdrowotnej albo lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii.
Ilość uczestników: szacunkowo 27 os.
j. Drugie oznaczenie glikemii na czczo – oznaczenie wyniku
Ilość uczestników: szacunkowo 27 os.
Świadczenie usług pielęgniarskich – drugie oznaczenie glikemii na czczo.
Wykonanie uczestnikowi badania: drugie oznaczenie glikemii, tj. pobranie materiału i przekazanie do zbadania.
Osoba uprawniona do wykonania usługi: pielęgniarka.
Ilość uczestników: szacunkowo 27 os.
k. Przeprowadzenie drugiego badania OGTT – pobranie materiału i przekazanie do zbadania.
Ilość uczestników: szacunkowo 27 os.
Świadczenie usług pielęgniarskich – przeprowadzenie dodatkowego testu OGTT
Osoba uprawniona do wykonania usługi: pielęgniarka.
Ilość uczestników: szacunkowo 27 os.
Ad 2) Spotkania konsultacyjne obejmują:
a. Przeprowadzenie konsultacji dietetycznych:
• szczegółowy wywiad zdrowotny i żywieniowy,
• analiza ogólnego stanu zdrowia,
• omówienie trybu życia, udziału wysiłku fizycznego i ocena nawyków żywieniowych,
• pomiar składu masy ciała
Osoba uprawniona do wykonania usługi: dietetyk (osoba posiadająca tytuł licencjata lub magistra na kierunku dietetyka lub magistra/magistra inżyniera technologii żywności i żywienia człowieka o specjalności Żywienie człowieka lub posiadająca tytuł zawodowy technika technologii żywienia w specjalności dietetyka) z udokumentowanym min. rocznym doświadczeniem w prowadzeniu chorych na cukrzycę.
Ilość spotkań - 2 spotkania/uczestnik.
Ilość uczestników: szacunkowo 482 os.
b. Przeprowadzenie konsultacji diabetologicznych
• przeprowadzenie wywiadu z uczestnikiem i ustalenie celów terapeutycznych, sposobu leczenia,
• wstępna edukacja na temat choroby i jej powikłań, technik samodzielnej obserwacji,
• informacje o sposobie modyfikacji dotychczasowego stylu życia według zaleceń lekarskich.
Osoba uprawniona do wykonania usługi: lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii lub będący w trakcie specjalizacji, który ukończył min. drugi rok specjalizacji, lub ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych lub specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych z co najmniej 5-letni doświadczeniem w pracy w oddziale lub w poradni o profilu diabetologicznym.
Ilości spotkań - 2 spotkania/uczestnik.
Ilość uczestników: szacunkowo 56 os.
c. Trzecie oznaczenie glikemii na czczo – oznaczenie wyniku.
Ilość osób: szacunkowo 482 os.
d. Świadczenie usług pielęgniarskich – trzecie oznaczenie glikemii na czczo w ramach spotkań konsultacyjnych:
Wykonanie uczestnikowi badania: oznaczenie glikemii na czczo, tj. pobranie materiału i przekazanie do zbadania.
Osoba uprawniona do wykonania usługi: pielęgniarka.
Ilość uczestników: szacunkowo 482 os.
e. Przeprowadzenie trzeciej konsultacji lekarskiej.
Podsumowanie udziału uczestnika w programie i edukacji na temat cukrzycy,
Zalecenia na przyszłość.
Osoba uprawniona do wykonania usługi: lekarze POZ zgodnie z definicją zawartą w art.6 ust.1 ustawy z dnia 27.10.2017 r o podstawowej opiece zdrowotnej albo lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii.
Ilość uczestników: szacunkowo 482 os.
3. Miejscem realizacji zamówienia jest województwo dolnośląskie, subregion jeleniogórski, powiat bolesławicki.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85120000-6 - Usługi medyczne i podobne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85140000-2 - Różne usługi w dziedzinie zdrowia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kadry przeznaczonej do realizacji zadania

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Elastyczność wykonywania usługi

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług zdrowotnych w powiecie Jaworskim dla szacunkowo 595 osób/uczestników.
1. Uczestnikami zadań będzie szacunkowo 595 os. (299 kobiet (K), 296 mężczyzn (M)) zamieszkałe w woj. Dolnośląskim, subregionie jeleniogórskim, powiecie jaworskim:
a. osoby w wieku 35-64 lat,
b. osoby aktywne zawodowe 100% - 595 os. (299K, 296M),
c. osoby 50+ 48% - 286 os. (144K, 142M).
d. osoby, które zostaną objęte wsparciem nie mogą posiadać w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej cukrzycy typu 2; dodatkowe kryterium wobec kobiet – niebędące w ciąży.
2. W ramach realizacji zadania Wykonawca wykona:
1) Działania diagnostyczne
a. przeprowadzenie pierwszych konsultacji lekarskich
b. pierwsze oznaczenie glikemii na czczo – oznaczenie wyniku.
c. świadczenie usług pielęgniarskich – pierwsze oznaczenie glikemii na czczo
d. przeprowadzenie pierwszego testu OGTT
e. świadczenie usług pielęgniarskich
f. przeprowadzenie drugich konsultacji lekarskich
g. drugie oznaczenie glikemii na czczo – oznaczenie wyniku.
h. świadczenie usług pielęgniarskich – drugie oznaczenie glikemii na czczo
i. przeprowadzenie drugiego testu OGTT
j. świadczenie usług pielęgniarskich – przeprowadzenie dodatkowego testu OGTT
2) Spotkania konsultacyjne:
a. Przeprowadzenie konsultacji dietetycznych.
b. Przeprowadzenie konsultacji diabetologicznych
c. Trzecie oznaczenie glikemii na czczo – oznaczenie wyniku.
d. Świadczenie usług pielęgniarskich – oznaczenie glikemii na czczo
e. Przeprowadzenie trzeciej konsultacji lekarskiej
Ad 1 Działania diagnostyczne obejmują:
1) Przeprowadzenie pierwszych konsultacji lekarskich:
a. wywiad z pacjentem,
b. dwukrotny pomiar ciśnienia tętniczego,
c. określenie wskaźnika BMI,
d. pomiar obwodu pasa,
e. ocena ryzyka cukrzycy typu 2 lub stanu przedcukrzycowego na podstawie wypełnionej Karty badania profilaktycznego zawierającej m.in. kalkulator FINDRISC.
Osobą/osobami uprawnionymi do wykonania usługi to lekarz/ lekarze POZ zgodnie z definicją zawartą w art.6 ust.1 ustawy z dnia 27.10.2017 r o podstawowej opiece zdrowotnej albo lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii.
Ilość uczestników: szacunkowo 595 os.
f. pierwsze oznaczenie glikemii na czczo – oznaczenie wyniku.
Ilość uczestników: szacunkowo 595 os.
świadczenie usług pielęgniarskich – pierwsze oznaczenie glikemii na czczo
wykonanie uczestnikowi badania: pierwsze oznaczenie glikemii na czczo, tj. pobranie materiału i przekazanie do zbadania.
Osoba uprawniona do wykonania usługi: pielęgniarka
Ilość uczestników: szacunkowo 595 os.
j. Przeprowadzenie badania OGTT – pobranie materiału i przekazanie do zbadania.
Ilość uczestników: szacunkowo 37os.
k. Świadczenie usług pielęgniarskich – przeprowadzenie testu OGTT.
Osoba uprawniona do wykonania usługi: pielęgniarka.
ilość uczestników: szacunkowo 37 os.
l. przeprowadzenie drugich konsultacji lekarskich polegających na:
• analizie wyników badań,
• ocenie stanu gospodarki węglowodanowej,
• zalecenia co do dalszej ścieżki udziału w projekcie,
Osoba uprawniona do wykonania usługi: lekarze POZ zgodnie z definicją zawartą w art.6 ust.1 ustawy z dnia 27.10.2017 r o podstawowej opiece zdrowotnej albo lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii.
Ilość uczestników: szacunkowo 18 os.
g. drugie oznaczenie glikemii na czczo – oznaczenie wyniku.
Ilość uczestników: szacunkowo 18 os.
h. świadczenie usług pielęgniarskich – drugie oznaczenie glikemii na czczo.
Wykonanie uczestnikowi badania: drugie oznaczenie glikemii, tj. pobranie materiału i przekazanie do zbadania.
Osoba uprawniona do wykonania usługi: pielęgniarka.
Ilość uczestników: szacunkowo 18 os.
i. przeprowadzenie drugiego badania OGTT – pobranie materiału i przekazanie do zbadania.
Ilość uczestników: szacunkowo 18 os.
j. świadczenie usług pielęgniarskich – przeprowadzenie dodatkowego testu OGTT
Osoba uprawniona do wykonania usługi: pielęgniarka.
Ilość uczestników: szacunkowo 18 os.
Ad. 2) Spotkania konsultacyjne:
a. Przeprowadzenie konsultacji dietetycznych:
• szczegółowy wywiad zdrowotny i żywieniowy,
• analiza ogólnego stanu zdrowia,
• omówienie trybu życia, udziału wysiłku fizycznego i ocena nawyków żywieniowych,
• pomiar składu masy ciała
Osoba uprawniona do wykonania usługi: dietetyk (osoba posiadająca tytuł licencjata lub magistra na kierunku dietetyka lub magistra/magistra inżyniera technologii żywności i żywienia człowieka o specjalności Żywienie człowieka lub posiadająca tytuł zawodowy technika technologii żywienia w specjalności dietetyka) z udokumentowanym min. rocznym doświadczeniem w prowadzeniu chorych na cukrzycę.
Ilość spotkań - 2 spotkania/uczestnik.
Ilość uczestników: szacunkowo 322 os.
b. Przeprowadzenie konsultacji diabetologicznych
a. przeprowadzenie wywiadu z uczestnikiem i ustalenie celów terapeutycznych, sposobu leczenia,
b. wstępna edukacja na temat choroby i jej powikłań, technik samodzielnej obserwacji,
c. informacje o sposobie modyfikacji dotychczasowego stylu życia według zaleceń lekarskich.
Osoba uprawniona do wykonania usługi: lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii lub będący w trakcie specjalizacji, który ukończył min. drugi rok specjalizacji, lub ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych lub specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych z co najmniej 5-letni doświadczeniem w pracy w oddziale lub w poradni o profilu diabetologicznym..
Ilości spotkań - 2 spotkania/uczestnik.
Ilość uczestników: szacunkowo 37 os.
c. Trzecie oznaczenie glikemii na czczo – oznaczenie wyniku.
Ilość osób: szacunkowo 322 os.
d. Świadczenie usług pielęgniarskich – trzecie oznaczenie glikemii na czczo w ramach spotkań konsultacyjnych:
Wykonanie uczestnikowi badania: oznaczenie glikemii na czczo, tj. pobranie materiału i przekazanie do zbadania.
Osoba uprawniona do wykonania usługi: pielęgniarka.
Ilość uczestników: szacunkowo 322 os.
e. Przeprowadzenie trzeciej konsultacji lekarskiej.
Podsumowanie udziału uczestnika w programie i edukacji na temat cukrzycy,
Zalecenia na przyszłość.
Osoba uprawniona do wykonania usługi: lekarze POZ zgodnie z definicją zawartą w art.6 ust.1 ustawy z dnia 27.10.2017 r o podstawowej opiece zdrowotnej albo lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii.
Ilość uczestników: szacunkowo 322 os.
3. Miejsce realizacji
Miejscem realizacji zamówienia jest województwo dolnośląskie, subregion jeleniogórski, powiat jaworski.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85120000-6 - Usługi medyczne i podobne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85140000-2 - Różne usługi w dziedzinie zdrowia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kadry przeznaczonej do realizacji zadania

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Elastyczność wykonywania usługi

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług zdrowotnych w mieście Jelenia Góra dla szacunkowo 595 osób/uczestników.
1. Uczestnikami zadań będzie szacunkowo 595 os. (299K, 296M) zamieszkałe w woj. Dolnośląskim, subregionie jeleniogórskim, m. Jelenia Góra:
a. osoby w wieku 35-64 lat,
b. osoby aktywne zawodowe 100% - 595 os. (299K, 296M),
c. osoby 50+ 48% - 286 os. (144K, 142M).
d. osoby, które zostaną objęte wsparciem nie mogą posiadać w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej cukrzycy typu 2; dodatkowe kryterium wobec kobiet – niebędące w ciąży.
2 W ramach realizacji zadania Wykonawca wykona:
1) Działania diagnostyczne
a. przeprowadzenie pierwszych konsultacji lekarskich
b. pierwsze oznaczenie glikemii na czczo – oznaczenie wyniku.
c. świadczenie usług pielęgniarskich – pierwsze oznaczenie glikemii na czczo
d. przeprowadzenie pierwszego testu OGTT
e. świadczenie usług pielęgniarskich
f. przeprowadzenie drugich konsultacji lekarskich
g. drugie oznaczenie glikemii na czczo – oznaczenie wyniku.
h. świadczenie usług pielęgniarskich – drugie oznaczenie glikemii na czczo
i. przeprowadzenie drugiego testu OGTT
j. świadczenie usług pielęgniarskich – przeprowadzenie dodatkowego testu OGTT
2) Spotkania konsultacyjne:
a. Przeprowadzenie konsultacji dietetycznych.
b. Przeprowadzenie konsultacji diabetologicznych
c. Trzecie oznaczenie glikemii na czczo – oznaczenie wyniku.
d. Świadczenie usług pielęgniarskich – oznaczenie glikemii na czczo
e. Przeprowadzenie trzeciej konsultacji lekarskiej
Ad 1 Działania diagnostyczne obejmują:
1) Przeprowadzenie pierwszych konsultacji lekarskich:
a. wywiad z pacjentem,
b. dwukrotny pomiar ciśnienia tętniczego,
c. określenie wskaźnika BMI,
d. pomiar obwodu pasa,
e. ocena ryzyka cukrzycy typu 2 lub stanu przedcukrzycowego na podstawie wypełnionej Karty badania profilaktycznego zawierającej m.in. kalkulator FINDRISC.
Osobą/osobami uprawnionymi do wykonania usługi to lekarz/ lekarze POZ zgodnie z definicją zawartą w art.6 ust.1 ustawy z dnia 27.10.2017 r o podstawowej opiece zdrowotnej albo lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii.
Ilość uczestników: szacunkowo 595 os.
f. pierwsze oznaczenie glikemii na czczo – oznaczenie wyniku.
Ilość uczestników: szacunkowo 595 os.
świadczenie usług pielęgniarskich – pierwsze oznaczenie glikemii na czczo
wykonanie uczestnikowi badania: pierwsze oznaczenie glikemii na czczo, tj. pobranie materiału i przekazanie do zbadania.
Osoba uprawniona do wykonania usługi: pielęgniarka
Ilość uczestników: szacunkowo 595 os.
g. przeprowadzenie badania OGTT – pobranie materiału i przekazanie do zbadania.
Ilość uczestników: szacunkowo 37 os.
h. świadczenie usług pielęgniarskich – przeprowadzenie testu OGTT.
Osoba uprawniona do wykonania usługi: pielęgniarka.
ilość uczestników: szacunkowo 37 os.
i. przeprowadzenie drugich konsultacji lekarskich polegających na:
• analizie wyników badań,
• ocenie stanu gospodarki węglowodanowej,
• zalecenia co do dalszej ścieżki udziału w projekcie,
Osoba uprawniona do wykonania usługi: lekarze POZ zgodnie z definicją zawartą w art.6 ust.1 ustawy z dnia 27.10.2017 r o podstawowej opiece zdrowotnej albo lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii.
Ilość uczestników: szacunkowo 18 os.
j. Drugie oznaczenie glikemii na czczo – oznaczenie wyniku
Ilość uczestników: szacunkowo 18 os.
Świadczenie usług pielęgniarskich – drugie oznaczenie glikemii na czczo.
Wykonanie uczestnikowi badania: drugie oznaczenie glikemii, tj. pobranie materiału i przekazanie do zbadania.
Osoba uprawniona do wykonania usługi: pielęgniarka.
Ilość uczestników: szacunkowo 18 os.
k. Przeprowadzenie drugiego badania OGTT – pobranie materiału i przekazanie do zbadania.
Ilość uczestników: szacunkowo 18 os.
Świadczenie usług pielęgniarskich – przeprowadzenie dodatkowego testu OGTT
Osoba uprawniona do wykonania usługi: pielęgniarka.
Ilość uczestników: szacunkowo 18 os.
Ad. 2) Spotkania konsultacyjne obejmują:
a. Przeprowadzenie konsultacji dietetycznych:
• szczegółowy wywiad zdrowotny i żywieniowy,
• analiza ogólnego stanu zdrowia,
• omówienie trybu życia, udziału wysiłku fizycznego i ocena nawyków żywieniowych,
• pomiar składu masy ciała
Osoba uprawniona do wykonania usługi: dietetyk (osoba posiadająca tytuł licencjata lub magistra na kierunku dietetyka lub magistra/magistra inżyniera technologii żywności i żywienia człowieka o specjalności Żywienie człowieka lub posiadająca tytuł zawodowy technika technologii żywienia w specjalności dietetyka) z udokumentowanym min. rocznym doświadczeniem w prowadzeniu chorych na cukrzycę.
Ilość spotkań - 2 spotkania/uczestnik.
Ilość uczestników: szacunkowo 322 os.
b. Przeprowadzenie konsultacji diabetologicznych
• przeprowadzenie wywiadu z uczestnikiem i ustalenie celów terapeutycznych, sposobu leczenia,
• wstępna edukacja na temat choroby i jej powikłań, technik samodzielnej obserwacji,
• informacje o sposobie modyfikacji dotychczasowego stylu życia według zaleceń lekarskich.
Osoba uprawniona do wykonania usługi: lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii lub będący w trakcie specjalizacji, który ukończył min. drugi rok specjalizacji, lub ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych lub specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych z co najmniej 5-letni doświadczeniem w pracy w oddziale lub w poradni o profilu diabetologiczny Ilości spotkań - 2 spotkania/uczestnik.
Ilość uczestników: szacunkowo 37 os.
c. Trzecie oznaczenie glikemii na czczo – oznaczenie wyniku.
Ilość osób: szacunkowo 322 os.
d. Świadczenie usług pielęgniarskich – trzecie oznaczenie glikemii na czczo w ramach spotkań konsultacyjnych:
Wykonanie uczestnikowi badania: oznaczenie glikemii na czczo, tj. pobranie materiału i przekazanie do zbadania.
Osoba uprawniona do wykonania usługi: pielęgniarka.
Ilość uczestników: szacunkowo 322 os.
e. Przeprowadzenie trzeciej konsultacji lekarskiej.
Podsumowanie udziału uczestnika w programie i edukacji na temat cukrzycy,
Zalecenia na przyszłość.
Osoba uprawniona do wykonania usługi: lekarze POZ zgodnie z definicją zawartą w art.6 ust.1 ustawy z dnia 27.10.2017 r o podstawowej opiece zdrowotnej albo lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii.
Ilość uczestników: szacunkowo 322 os.
3) Miejsce realizacji
Miejscem realizacji zamówienia jest województwo dolnośląskie, subregion jeleniogórski, m. Jelenia Góra.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85120000-6 - Usługi medyczne i podobne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85140000-2 - Różne usługi w dziedzinie zdrowia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kadry przeznaczonej do realizacji zadania

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Elastyczność wykonywania usługi

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług zdrowotnych w powiecie Karkonoskim dla szacunkowo 595 osób/uczestników.
1.Uczestnikami zadań będzie szacunkowo 595 os. (299 kobiet (K) 296 mężczyzn (M)) zamieszkałe w woj. Dolnośląskim, subregionie jeleniogórskim, powiecie karkonoskim.
a. osoby w wieku 35-64 lat,
b. osoby aktywne zawodowe 100% - 595 os. (299K, 296M),
c. osoby 50+ 48% - 286 os. (144K, 142M).
d. osoby, które zostaną objęte wsparciem nie mogą posiadać w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej cukrzycy typu 2; dodatkowe kryterium wobec kobiet – niebędące w ciąży.
2. W ramach realizacji zadania Wykonawca wykona:
1) Działania diagnostyczne
a. przeprowadzenie pierwszych konsultacji lekarskich
b. pierwsze oznaczenie glikemii na czczo – oznaczenie wyniku.
c. świadczenie usług pielęgniarskich – pierwsze oznaczenie glikemii na czczo
d. przeprowadzenie pierwszego testu OGTT
e. świadczenie usług pielęgniarskich
f. przeprowadzenie drugich konsultacji lekarskich
g. drugie oznaczenie glikemii na czczo – oznaczenie wyniku.
h. świadczenie usług pielęgniarskich – drugie oznaczenie glikemii na czczo
i. przeprowadzenie drugiego testu OGTT
j. świadczenie usług pielęgniarskich – przeprowadzenie dodatkowego testu OGTT

2) Spotkania konsultacyjne:
a. Przeprowadzenie konsultacji dietetycznych.
b. Przeprowadzenie konsultacji diabetologicznych
c. Trzecie oznaczenie glikemii na czczo – oznaczenie wyniku.
d. Świadczenie usług pielęgniarskich – oznaczenie glikemii na czczo
k. Przeprowadzenie trzeciej konsultacji lekarskiej.
Ad 1 Działania diagnostyczne obejmują:
1) Przeprowadzenie pierwszych konsultacji lekarskich:
a. wywiad z pacjentem,
b. dwukrotny pomiar ciśnienia tętniczego,
c. określenie wskaźnika BMI,
d. pomiar obwodu pasa,
e. ocena ryzyka cukrzycy typu 2 lub stanu przedcukrzycowego na podstawie wypełnionej Karty badania profilaktycznego zawierającej m.in. kalkulator FINDRISC
Osobą/osobami uprawnionymi do wykonania usługi to lekarz/ lekarze POZ zgodnie z definicją zawartą w art.6 ust.1 ustawy z dnia 27.10.2017 r o podstawowej opiece zdrowotnej albo lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii.
Ilość uczestników: szacunkowo 595 os.
f. pierwsze oznaczenie glikemii na czczo – oznaczenie wyniku.
Ilość uczestników: szacunkowo 595 os.
świadczenie usług pielęgniarskich – pierwsze oznaczenie glikemii na czczo
wykonanie uczestnikowi badania: pierwsze oznaczenie glikemii na czczo, tj. pobranie materiału i przekazanie do zbadania.
Osoba uprawniona do wykonania usługi: pielęgniarka
Ilość uczestników: szacunkowo 595 os.
g. przeprowadzenie badania OGTT – pobranie materiału i przekazanie do zbadania.
Ilość uczestników: szacunkowo 37 os.
h. świadczenie usług pielęgniarskich – przeprowadzenie testu OGTT.
Osoba uprawniona do wykonania usługi: pielęgniarka.
Ilość uczestników: szacunkowo 37 os.
i. przeprowadzenie drugich konsultacji lekarskich polegających na:
• analizie wyników badań,
• ocenie stanu gospodarki węglowodanowej,
• zalecenia co do dalszej ścieżki udziału w projekcie,
Osoba uprawniona do wykonania usługi: lekarze POZ zgodnie z definicją zawartą w art.6 ust.1 ustawy z dnia 27.10.2017 r o podstawowej opiece zdrowotnej albo lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii
ilość uczestników: szacunkowo 18 os.
j. drugie oznaczenie glikemii na czczo – oznaczenie wyniku.
Ilość uczestników: szacunkowo 18 os.
Świadczenie usług pielęgniarskich – drugie oznaczenie glikemii na czczo.
Wykonanie uczestnikowi badania: drugie oznaczenie glikemii, tj. pobranie materiału i przekazanie do zbadania.
Osoba uprawniona do wykonania usługi: pielęgniarka.
Ilość uczestników: szacunkowo 18 os.
k. przeprowadzenie drugiego badania OGTT – pobranie materiału i przekazanie do zbadania.
Ilość uczestników: szacunkowo 18 os.
Świadczenie usług pielęgniarskich – przeprowadzenie dodatkowego testu OGTT
Osoba uprawniona do wykonania usługi: pielęgniarka.
Ilość uczestników: szacunkowo 18 os.
Ad 2) Spotkania konsultacyjne obejmują:
a. Przeprowadzenie konsultacji dietetycznych:
• szczegółowy wywiad zdrowotny i żywieniowy,
• analiza ogólnego stanu zdrowia,
• omówienie trybu życia, udziału wysiłku fizycznego i ocena nawyków żywieniowych,
• pomiar składu masy ciała
Osoba uprawniona do wykonania usługi: dietetyk (osoba posiadająca tytuł licencjata lub magistra na kierunku dietetyka lub magistra/magistra inżyniera technologii żywności i żywienia człowieka o specjalności Żywienie człowieka lub posiadająca tytuł zawodowy technika technologii żywienia w specjalności dietetyka) z udokumentowanym min. rocznym doświadczeniem w prowadzeniu chorych na cukrzycę.
Ilość spotkań - 2 spotkania/uczestnik.
Ilość uczestników: szacunkowo 322 os.
b. Przeprowadzenie konsultacji diabetologicznych
• przeprowadzenie wywiadu z uczestnikiem i ustalenie celów terapeutycznych, sposobu leczenia,
• wstępna edukacja na temat choroby i jej powikłań, technik samodzielnej obserwacji,
• informacje o sposobie modyfikacji dotychczasowego stylu życia według zaleceń lekarskich.
Osoba uprawniona do wykonania usługi: lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii lub będący w trakcie specjalizacji, który ukończył min. drugi rok specjalizacji, lub ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych lub specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych z co najmniej 5-letni doświadczeniem w pracy w oddziale lub w poradni o profilu diabetologicznym.
Ilości spotkań - 2 spotkania/uczestnik.
Ilość uczestników: szacunkowo 37 os.
c. Trzecie oznaczenie glikemii na czczo – oznaczenie wyniku.
Ilość osób: szacunkowo 322 os.
d. Świadczenie usług pielęgniarskich – trzecie oznaczenie glikemii na czczo w ramach spotkań konsultacyjnych:
Wykonanie uczestnikowi badania: oznaczenie glikemii na czczo, tj. pobranie materiału i przekazanie do zbadania.
Osoba uprawniona do wykonania usługi: pielęgniarka.
Ilość uczestników: szacunkowo 322 os.
e. Przeprowadzenie trzeciej konsultacji lekarskiej.
Podsumowanie udziału uczestnika w programie i edukacji na temat cukrzycy,
Zalecenia na przyszłość.
Osoba uprawniona do wykonania usługi: lekarze POZ zgodnie z definicją zawartą w art.6 ust.1 ustawy z dnia 27.10.2017 r o podstawowej opiece zdrowotnej albo lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii.
Ilość uczestników: szacunkowo 322 os.
3. Miejsce realizacji
Miejscem realizacji zamówienia jest województwo dolnośląskie, subregion jeleniogórski, powiat karkonoski.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85120000-6 - Usługi medyczne i podobne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kadry przeznaczonej do realizacji zadania

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Elastyczność wykonywania usługi

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług zdrowotnych w powiecie Lubańskim dla szacunkowo 595 osób/uczestników.
1. Uczestnikami zadań będzie szacunkowo 595 os. (299 kobiety (K), 296 mężczyźni (M)) zamieszkałe w woj. Dolnośląskim, subregionie jeleniogórskim, powiecie lubańskim:
a. osoby w wieku 35-64 lat,
b. osoby aktywne zawodowe 100% - 595 os. (299K, 296M),
c. osoby 50+ 48% - 286 os. (144K, 142M).
d. osoby, które zostaną objęte wsparciem nie mogą posiadać w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej cukrzycy typu 2; dodatkowe kryterium wobec kobiet – niebędące w ciąży.
2. W ramach realizacji zadania Wykonawca wykona:
1) Działania diagnostyczne
k. przeprowadzenie pierwszych konsultacji lekarskich
l. pierwsze oznaczenie glikemii na czczo – oznaczenie wyniku.
m. świadczenie usług pielęgniarskich – pierwsze oznaczenie glikemii na czczo
n. przeprowadzenie pierwszego testu OGTT
o. świadczenie usług pielęgniarskich
p. przeprowadzenie drugich konsultacji lekarskich
q. drugie oznaczenie glikemii na czczo – oznaczenie wyniku.
r. świadczenie usług pielęgniarskich – drugie oznaczenie glikemii na czczo
s. przeprowadzenie drugiego testu OGTT
t. świadczenie usług pielęgniarskich – przeprowadzenie dodatkowego testu OGTT

2) Spotkania konsultacyjne:
l. Przeprowadzenie konsultacji dietetycznych.
m. Przeprowadzenie konsultacji diabetologicznych
n. Trzecie oznaczenie glikemii na czczo – oznaczenie wyniku.
o. Świadczenie usług pielęgniarskich – oznaczenie glikemii na czczo
p. Przeprowadzenie trzeciej konsultacji lekarskiej
Ad 1 Działania diagnostyczne obejmują:
1) Przeprowadzenie pierwszych konsultacji lekarskich:
m. wywiad z pacjentem,
n. dwukrotny pomiar ciśnienia tętniczego,
o. określenie wskaźnika BMI,
p. pomiar obwodu pasa,
q. ocena ryzyka cukrzycy typu 2 lub stanu przedcukrzycowego na podstawie wypełnionej Karty badania profilaktycznego zawierającej m.in. kalkulator FINDRISC.
Osobą/osobami uprawnionymi do wykonania usługi to lekarz/ lekarze POZ zgodnie z definicją zawartą w art.6 ust.1 ustawy z dnia 27.10.2017 r o podstawowej opiece zdrowotnej albo lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii.
:
a. Przeprowadzenie pierwszych konsultacji lekarskich:
- Wywiad z pacjentem,
- Dwukrotny pomiar ciśnienia tętniczego,
- Określenie wskaźnika BMI,
- Pomiar obwodu pasa,
- Ocena ryzyka cukrzycy typu 2 lub stanu przedcukrzycowego na podstawie wypełnionej Karty badania profilaktycznego zawierającej m.in. kalkulator FINDRISC.
Osoba uprawniona do wykonania usługi: lekarze POZ zgodnie z definicją zawartą w art.6 ust.1 ustawy z dnia 27.10.2017 r o podstawowej opiece zdrowotnej albo lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii.
Ilość uczestników: szacunkowo 595 os.
b. Pierwsze oznaczenie glikemii na czczo – oznaczenie wyniku.
Ilość uczestników: szacunkowo 595 os.
c. Świadczenie usług pielęgniarskich – pierwsze oznaczenie glikemii na czczo
Wykonanie uczestnikowi badania: pierwsze oznaczenie glikemii na czczo, tj. pobranie materiału i przekazanie do zbadania.
Osoba uprawniona do wykonania usługi: pielęgniarka
Ilość uczestników: szacunkowo 595 os.
d. Przeprowadzenie badania OGTT – pobranie materiału i przekazanie do zbadania.
Ilość uczestników: szacunkowo 37 os.
e. Świadczenie usług pielęgniarskich – przeprowadzenie testu OGTT.
Osoba uprawniona do wykonania usługi: pielęgniarka.
Ilość uczestników: szacunkowo 37 os.
f. Przeprowadzenie drugich konsultacji lekarskich
• Analiza wyników badań,
• Ocena stanu gospodarki węglowodanowej,
• Zalecenia co do dalszej ścieżki udziału w projekcie,
Osoba uprawniona do wykonania usługi: lekarze POZ zgodnie z definicją zawartą w art.6 ust.1 ustawy z dnia 27.10.2017 r o podstawowej opiece zdrowotnej albo lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii.
Ilość uczestników: szacunkowo 18 os.
g. Drugie oznaczenie glikemii na czczo – oznaczenie wyniku.
Ilość uczestników: szacunkowo 18 os.
h. Świadczenie usług pielęgniarskich – drugie oznaczenie glikemii na czczo.
Wykonanie uczestnikowi badania: drugie oznaczenie glikemii, tj. pobranie materiału i przekazanie do zbadania.
Osoba uprawniona do wykonania usługi: pielęgniarka.
Ilość uczestników: szacunkowo 18 os.
i. Przeprowadzenie drugiego badania OGTT – pobranie materiału i przekazanie do zbadania.
Ilość uczestników: szacunkowo 18 os.
j. Świadczenie usług pielęgniarskich – przeprowadzenie dodatkowego testu OGTT
Osoba uprawniona do wykonania usługi: pielęgniarka.
Ilość uczestników: szacunkowo 18 os.
Ad. 2) Spotkania konsultacyjne:
a. Przeprowadzenie konsultacji dietetycznych:
• Szczegółowy wywiad zdrowotny i żywieniowy,
• Analiza ogólnego stanu zdrowia,
• Omówienie trybu życia, udziału wysiłku fizycznego i ocena nawyków żywieniowych,
• Pomiar składu masy ciała
Osoba uprawniona do wykonania usługi: dietetyk (osoba posiadająca tytuł licencjata lub magistra na kierunku dietetyka lub magistra/magistra inżyniera technologii żywności i żywienia człowieka o specjalności Żywienie człowieka lub posiadająca tytuł zawodowy technika technologii żywienia w specjalności dietetyka) z udokumentowanym min. rocznym doświadczeniem w prowadzeniu chorych na cukrzycę.
Ilość spotkań - 2 spotkania/uczestnik.
Ilość uczestników: szacunkowo 322 os.
b. Przeprowadzenie konsultacji diabetologicznych
• przeprowadzenie wywiadu z uczestnikiem i ustalenie celów terapeutycznych, sposobu leczenia, wstępna edukacja na temat choroby i jej powikłań, technik samodzielnej obserwacji,
• informacje o sposobie modyfikacji dotychczasowego stylu życia według zaleceń lekarskich.
Osoba uprawniona do wykonania usługi: lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii lub będący w trakcie specjalizacji, który ukończył min. drugi rok specjalizacji, lub ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych lub specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych z co najmniej 5-letni doświadczeniem w pracy w oddziale lub w poradni o profilu diabetologicznym Ilości spotkań - 2 spotkania/uczestnik.
Ilość uczestników: szacunkowo 37 os.
c. Trzecie oznaczenie glikemii na czczo – oznaczenie wyniku.
Ilość osób: szacunkowo 322 os.
d. Świadczenie usług pielęgniarskich – trzecie oznaczenie glikemii na czczo w ramach spotkań konsultacyjnych:
Wykonanie uczestnikowi badania: oznaczenie glikemii na czczo, tj. pobranie materiału i przekazanie do zbadania.
Osoba uprawniona do wykonania usługi: pielęgniarka.
Ilość uczestników: szacunkowo 322 os.
e. Przeprowadzenie trzeciej konsultacji lekarskiej.
Podsumowanie udziału uczestnika w programie i edukacji na temat cukrzycy,
Zalecenia na przyszłość.
Osoba uprawniona do wykonania usługi: lekarze POZ zgodnie z definicją zawartą w art.6 ust.1 ustawy z dnia 27.10.2017 r o podstawowej opiece zdrowotnej albo lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii.
Ilość uczestników: szacunkowo 322 os.
3. Miejsce realizacji
Miejscem realizacji zamówienia jest województwo dolnośląskie, subregion jeleniogórski, powiat lubański.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85120000-6 - Usługi medyczne i podobne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kadry przeznaczonej do realizacji zadania

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Elastyczność wykonywania usługi

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług zdrowotnych w powiecie Lwóweckim dla szacunkowo 595 osób/uczestników.
1. Uczestnikami zadań będzie szacunkowo 595 os. (299K, 296M) zamieszkałe w woj. Dolnośląskim, subregionie jeleniogórskim, powiecie lwóweckim:
a. osoby w wieku 35-64 lat,
b. osoby aktywne zawodowe 100% - 595 os. (299K, 296M),
c. Osoby 50+ 48% - 286 os. (144K, 142M).
d. osoby, które zostaną objęte wsparciem nie mogą posiadać w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej cukrzycy typu 2; dodatkowe kryterium wobec kobiet – niebędące w ciąży.
2. W ramach realizacji zadania Wykonawca wykona:
1) Działania diagnostyczne:
a. Przeprowadzenie pierwszych konsultacji lekarskich
b. Pierwsze oznaczenie glikemii na czczo – oznaczenie wyniku.
c. Świadczenie usług pielęgniarskich – pierwsze oznaczenie glikemii na czczo
d. Przeprowadzenie pierwszego testu OGTT
e. Świadczenie usług pielęgniarskich
f. Przeprowadzenie drugich konsultacji lekarskich
g. Drugie oznaczenie glikemii na czczo – oznaczenie wyniku.
h. Świadczenie usług pielęgniarskich – drugie oznaczenie glikemii na czczo
i. Przeprowadzenie drugiego testu OGTT
j. Świadczenie usług pielęgniarskich – przeprowadzenie dodatkowego testu OGTT
2) Spotkania konsultacyjne:
a. Przeprowadzenie konsultacji dietetycznych.
b. Przeprowadzenie konsultacji diabetologicznych
c. Trzecie oznaczenie glikemii na czczo – oznaczenie wyniku.
d. Świadczenie usług pielęgniarskich – oznaczenie glikemii na czczo
e. Przeprowadzenie trzeciej konsultacji lekarskiej
Ad 1 Działania diagnostyczne obejmują:
1) Przeprowadzenie pierwszych konsultacji lekarskich:
f. wywiad z pacjentem,
g. dwukrotny pomiar ciśnienia tętniczego,
h. określenie wskaźnika BMI,
i. pomiar obwodu pasa,
j. ocena ryzyka cukrzycy typu 2 lub stanu przedcukrzycowego na podstawie wypełnionej Karty badania profilaktycznego zawierającej m.in. kalkulator FINDRISC.
Osobą/osobami uprawnionymi do wykonania usługi to lekarz/ lekarze POZ zgodnie z definicją zawartą w art.6 ust.1 ustawy z dnia 27.10.2017 r o podstawowej opiece zdrowotnej albo lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii.
Ilość uczestników: szacunkowo 595 os.
f. pierwsze oznaczenie glikemii na czczo – oznaczenie wyniku.
Ilość uczestników: szacunkowo 595 os.
świadczenie usług pielęgniarskich – pierwsze oznaczenie glikemii na czczo
wykonanie uczestnikowi badania: pierwsze oznaczenie glikemii na czczo, tj. pobranie materiału i przekazanie do zbadania.
Osoba uprawniona do wykonania usługi: pielęgniarka
Ilość uczestników: szacunkowo 595 os.
g. przeprowadzenie badania OGTT – pobranie materiału i przekazanie do zbadania.
Ilość uczestników: szacunkowo 37 os.
h. świadczenie usług pielęgniarskich – przeprowadzenie testu OGTT.
Osoba uprawniona do wykonania usługi: pielęgniarka.
ilość uczestników: szacunkowo 37 os.
i. przeprowadzenie drugich konsultacji lekarskich polegających na:
• analizie wyników badań,
• ocenie stanu gospodarki węglowodanowej,
• zalecenia co do dalszej ścieżki udziału w projekcie,
Osoba uprawniona do wykonania usługi: lekarze POZ zgodnie z definicją zawartą w art.6 ust.1 ustawy z dnia 27.10.2017 r o podstawowej opiece zdrowotnej albo lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii.
Ilość uczestników: szacunkowo 18 os.
Drugie oznaczenie glikemii na czczo – oznaczenie wyniku
Ilość uczestników: szacunkowo 18 os.
Świadczenie usług pielęgniarskich – drugie oznaczenie glikemii na czczo.
Wykonanie uczestnikowi badania: drugie oznaczenie glikemii, tj. pobranie materiału i przekazanie do zbadania.
Osoba uprawniona do wykonania usługi: pielęgniarka.
Ilość uczestników: szacunkowo 18 os.
k. Przeprowadzenie drugiego badania OGTT – pobranie materiału i przekazanie do zbadania.
Ilość uczestników: szacunkowo 18 os.
Świadczenie usług pielęgniarskich – przeprowadzenie dodatkowego testu OGTT
Osoba uprawniona do wykonania usługi: pielęgniarka.
Ilość uczestników: szacunkowo 18 os.
Ad. 2) Spotkania konsultacyjne:
a. Przeprowadzenie konsultacji dietetycznych:
• szczegółowy wywiad zdrowotny i żywieniowy,
• analiza ogólnego stanu zdrowia,
• omówienie trybu życia, udziału wysiłku fizycznego i ocena nawyków żywieniowych,
• pomiar składu masy ciała
Osoba uprawniona do wykonania usługi: dietetyk (osoba posiadająca tytuł licencjata lub magistra na kierunku dietetyka lub magistra/magistra inżyniera technologii żywności i żywienia człowieka o specjalności Żywienie człowieka lub posiadająca tytuł zawodowy technika technologii żywienia w specjalności dietetyka) z udokumentowanym min. rocznym doświadczeniem w prowadzeniu chorych na cukrzycę.
Ilość spotkań - 2 spotkania/uczestnik.
Ilość uczestników: szacunkowo 322 os.
b. Przeprowadzenie konsultacji diabetologicznych
• przeprowadzenie wywiadu z uczestnikiem i ustalenie celów terapeutycznych, sposobu leczenia, wstępna edukacja na temat choroby i jej powikłań, technik samodzielnej obserwacji,
• informacje o sposobie modyfikacji dotychczasowego stylu życia według zaleceń lekarskich.
Osoba uprawniona do wykonania usługi: lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii lub będący w trakcie specjalizacji, który ukończył min. drugi rok specjalizacji, lub ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych lub specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych z co najmniej 5-letni doświadczeniem w pracy w oddziale lub w poradni o profilu diabetologicznym.
Ilości spotkań - 2 spotkania/uczestnik.
Ilość uczestników: szacunkowo 37 os.
c. Trzecie oznaczenie glikemii na czczo – oznaczenie wyniku.
Ilość osób: szacunkowo 322 os.
d. Świadczenie usług pielęgniarskich – trzecie oznaczenie glikemii na czczo w ramach spotkań konsultacyjnych:
Wykonanie uczestnikowi badania: oznaczenie glikemii na czczo, tj. pobranie materiału i przekazanie do zbadania.
Osoba uprawniona do wykonania usługi: pielęgniarka.
Ilość uczestników: szacunkowo 322 os.
e. Przeprowadzenie trzeciej konsultacji lekarskiej.
Podsumowanie udziału uczestnika w programie i edukacji na temat cukrzycy,
Zalecenia na przyszłość.
Osoba uprawniona do wykonania usługi: lekarze POZ zgodnie z definicją zawartą w art.6 ust.1 ustawy z dnia 27.10.2017 r o podstawowej opiece zdrowotnej albo lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii.
Ilość uczestników: szacunkowo 322 os.
3. Miejsce realizacji
Miejscem realizacji zamówienia jest województwo dolnośląskie, subregion jeleniogórski, powiat lwówecki.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85120000-6 - Usługi medyczne i podobne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85140000-2 - Różne usługi w dziedzinie zdrowia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kadry przeznaczonej do realizacji zadania

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Elastyczność wykonywania usługi

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług zdrowotnych w powiecie Zgorzeleckim dla szacunkowo 945 osób/uczestników.
1. Uczestnikami zadań będzie szacunkowo 945 os. (473 kobiet (K), 472 mężczyzn (M)) zamieszkałe w woj. Dolnośląskim, subregionie jeleniogórskim, powiecie zgorzeleckim:
a. osoby w wieku 35-64 lat,
b. osoby aktywne zawodowe 100% - 945 os. (473K, 472M),
c. osoby 50+ 48% - 454 os. (235K, 219M).
d. osoby, które zostaną objęte wsparciem nie mogą posiadać w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej cukrzycy typu 2; dodatkowe kryterium wobec kobiet – niebędące w ciąży.
2. W ramach realizacji zadania Wykonawca wykona:
1) Działania diagnostyczne:
a. Przeprowadzenie pierwszych konsultacji lekarskich
b. Pierwsze oznaczenie glikemii na czczo – oznaczenie wyniku.
c. Świadczenie usług pielęgniarskich – pierwsze oznaczenie glikemii na czczo
d. Przeprowadzenie pierwszego testu OGTT
e. Świadczenie usług pielęgniarskich
f. Przeprowadzenie drugich konsultacji lekarskich
g. Drugie oznaczenie glikemii na czczo – oznaczenie wyniku.
h. Świadczenie usług pielęgniarskich – drugie oznaczenie glikemii na czczo
i. Przeprowadzenie drugiego testu OGTT
j. Świadczenie usług pielęgniarskich – przeprowadzenie dodatkowego testu OGTT
2) Spotkania konsultacyjne:
a. Przeprowadzenie konsultacji dietetycznych.
b. Przeprowadzenie konsultacji diabetologicznych
c. Trzecie oznaczenie glikemii na czczo – oznaczenie wyniku.
d. Świadczenie usług pielęgniarskich – oznaczenie glikemii na czczo
e. Przeprowadzenie trzeciej konsultacji lekarskiej
Ad 1 Działania diagnostyczne obejmują:
1) Przeprowadzenie pierwszych konsultacji lekarskich:
a. wywiad z pacjentem,
b. dwukrotny pomiar ciśnienia tętniczego,
c. określenie wskaźnika BMI,
d. pomiar obwodu pasa,
e. ocena ryzyka cukrzycy typu 2 lub stanu przedcukrzycowego na podstawie wypełnionej Karty badania profilaktycznego zawierającej m.in. kalkulator FINDRISC.
Osobą/osobami uprawnionymi do wykonania usługi to lekarz/ lekarze POZ zgodnie z definicją zawartą w art.6 ust.1 ustawy z dnia 27.10.2017 r o podstawowej opiece zdrowotnej albo lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii.
Ilość uczestników: szacunkowo 945 os.
f. pierwsze oznaczenie glikemii na czczo – oznaczenie wyniku.
Ilość uczestników: szacunkowo 945 os.
świadczenie usług pielęgniarskich – pierwsze oznaczenie glikemii na czczo
wykonanie uczestnikowi badania: pierwsze oznaczenie glikemii na czczo, tj. pobranie materiału i przekazanie do zbadania.
Osoba uprawniona do wykonania usługi: pielęgniarka
Ilość uczestników: szacunkowo 945 os.
g. przeprowadzenie badania OGTT – pobranie materiału i przekazanie do zbadania.
Ilość uczestników: szacunkowo 59 os.
h. świadczenie usług pielęgniarskich – przeprowadzenie testu OGTT.
Osoba uprawniona do wykonania usługi: pielęgniarka.
ilość uczestników: szacunkowo 59 os.
i. przeprowadzenie drugich konsultacji lekarskich polegających na:
• analizie wyników badań,
• ocenie stanu gospodarki węglowodanowej,
• zalecenia co do dalszej ścieżki udziału w projekcie,
Osoba uprawniona do wykonania usługi: lekarze POZ zgodnie z definicją zawartą w art.6 ust.1 ustawy z dnia 27.10.2017 r o podstawowej opiece zdrowotnej albo lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii.
Ilość uczestników: szacunkowo 28 os.
j. Drugie oznaczenie glikemii na czczo – oznaczenie wyniku
Ilość uczestników: szacunkowo 28 os.
Świadczenie usług pielęgniarskich – drugie oznaczenie glikemii na czczo.
Wykonanie uczestnikowi badania: drugie oznaczenie glikemii, tj. pobranie materiału i przekazanie do zbadania.
Osoba uprawniona do wykonania usługi: pielęgniarka.
Ilość uczestników: szacunkowo 28 os.
k. Przeprowadzenie drugiego badania OGTT – pobranie materiału i przekazanie do zbadania.
Ilość uczestników: szacunkowo 28 os.
Świadczenie usług pielęgniarskich – przeprowadzenie dodatkowego testu OGTT
Osoba uprawniona do wykonania usługi: pielęgniarka.
Ilość uczestników: szacunkowo 28 os.
Ad. 2) Spotkania konsultacyjne:
a. Przeprowadzenie konsultacji dietetycznych:
• szczegółowy wywiad zdrowotny i żywieniowy,
• analiza ogólnego stanu zdrowia,
• omówienie trybu życia, udziału wysiłku fizycznego i ocena nawyków żywieniowych,
• pomiar składu masy ciała
Osoba uprawniona do wykonania usługi: dietetyk (osoba posiadająca tytuł licencjata lub magistra na kierunku dietetyka lub magistra/magistra inżyniera technologii żywności i żywienia człowieka o specjalności Żywienie człowieka lub posiadająca tytuł zawodowy technika technologii żywienia w specjalności dietetyka) z udokumentowanym min. rocznym doświadczeniem w prowadzeniu chorych na cukrzycę.
Ilość spotkań - 2 spotkania/uczestnik.
Ilość uczestników: szacunkowo 511 os.
b. Przeprowadzenie konsultacji diabetologicznych
• przeprowadzenie wywiadu z uczestnikiem i ustalenie celów terapeutycznych, sposobu leczenia, wstępna edukacja na temat choroby i jej powikłań, technik samodzielnej obserwacji,
• informacje o sposobie modyfikacji dotychczasowego stylu życia według zaleceń lekarskich.
Osoba uprawniona do wykonania usługi: lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii lub będący w trakcie specjalizacji, który ukończył min. drugi rok specjalizacji, lub ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych lub specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych z co najmniej 5-letni doświadczeniem w pracy w oddziale lub w poradni o profilu diabetologicznym.
Ilości spotkań - 2 spotkania/uczestnik.
Ilość uczestników: szacunkowo 59 os.
c. Trzecie oznaczenie glikemii na czczo – oznaczenie wyniku.
Ilość osób: szacunkowo 511 os.
d. Świadczenie usług pielęgniarskich – trzecie oznaczenie glikemii na czczo w ramach spotkań konsultacyjnych:
Wykonanie uczestnikowi badania: oznaczenie glikemii na czczo, tj. pobranie materiału i przekazanie do zbadania.
Osoba uprawniona do wykonania usługi: pielęgniarka.
Ilość uczestników: szacunkowo 511 os.
e. Przeprowadzenie trzeciej konsultacji lekarskiej.
Podsumowanie udziału uczestnika w programie i edukacji na temat cukrzycy,
Zalecenia na przyszłość.
Osoba uprawniona do wykonania usługi: lekarze POZ zgodnie z definicją zawartą w art.6 ust.1 ustawy z dnia 27.10.2017 r o podstawowej opiece zdrowotnej albo lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii.
Ilość uczestników: szacunkowo 511 os.
3. Miejsce realizacji
Miejscem realizacji zamówienia jest województwo dolnośląskie, subregion jeleniogórski, powiat zgorzelecki.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85120000-6 - Usługi medyczne i podobne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85140000-2 - Różne usługi w dziedzinie zdrowia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kadry przeznaczonej do realizacji zadania

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Elastyczność wykonywania usługi

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług zdrowotnych w powiecie Złotoryjskim dla szacunkowo 595 osób/ uczestników.
1. Uczestnikami zadań będzie szacunkowo 595 os. (299K, 296M) zamieszkałe w woj. Dolnośląskim, subregionie jeleniogórskim, powiecie złotoryjskim:
a. osoby w wieku 35-64 lat,
b. osoby aktywne zawodowe 100% - 595 os. (299K, 296M),
c. osoby 50+ 48% - 286 os. (144K, 142M).
d. osoby, które zostaną objęte wsparciem nie mogą posiadać w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej cukrzycy typu 2; dodatkowe kryterium wobec kobiet – niebędące w ciąży.
2. W ramach realizacji zadania Wykonawca wykona:
1) Działania diagnostyczne:
a. Przeprowadzenie pierwszych konsultacji lekarskich
b. Pierwsze oznaczenie glikemii na czczo – oznaczenie wyniku.
c. Świadczenie usług pielęgniarskich – pierwsze oznaczenie glikemii na czczo
d. Przeprowadzenie pierwszego testu OGTT
e. Świadczenie usług pielęgniarskich
f. Przeprowadzenie drugich konsultacji lekarskich
g. Drugie oznaczenie glikemii na czczo – oznaczenie wyniku.
h. Świadczenie usług pielęgniarskich – drugie oznaczenie glikemii na czczo
i. Przeprowadzenie drugiego testu OGTT
j. Świadczenie usług pielęgniarskich – przeprowadzenie dodatkowego testu OGTT
2) Spotkania konsultacyjne:
a. Przeprowadzenie konsultacji dietetycznych.
b. Przeprowadzenie konsultacji diabetologicznych
c. Trzecie oznaczenie glikemii na czczo – oznaczenie wyniku.
d. Świadczenie usług pielęgniarskich – oznaczenie glikemii na czczo
e. Przeprowadzenie trzeciej konsultacji lekarskiej
Ad 1 Działania diagnostyczne obejmują:
1) Przeprowadzenie pierwszych konsultacji lekarskich:
k. wywiad z pacjentem,
l. dwukrotny pomiar ciśnienia tętniczego,
m. określenie wskaźnika BMI,
n. pomiar obwodu pasa,
o. ocena ryzyka cukrzycy typu 2 lub stanu przedcukrzycowego na podstawie wypełnionej Karty badania profilaktycznego zawierającej m.in. kalkulator FINDRISC.
Osobą/osobami uprawnionymi do wykonania usługi to lekarz/ lekarze POZ zgodnie z definicją zawartą w art.6 ust.1 ustawy z dnia 27.10.2017 r o podstawowej opiece zdrowotnej albo lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii.
Ilość uczestników: szacunkowo 595 os.
f. pierwsze oznaczenie glikemii na czczo – oznaczenie wyniku.
Ilość uczestników: szacunkowo 595 os.
świadczenie usług pielęgniarskich – pierwsze oznaczenie glikemii na czczo
wykonanie uczestnikowi badania: pierwsze oznaczenie glikemii na czczo, tj. pobranie materiału i przekazanie do zbadania.
Osoba uprawniona do wykonania usługi: pielęgniarka
Ilość uczestników: szacunkowo 595 os.
g. przeprowadzenie badania OGTT – pobranie materiału i przekazanie do zbadania.
Ilość uczestników: szacunkowo 37 os.
h. świadczenie usług pielęgniarskich – przeprowadzenie testu OGTT.
Osoba uprawniona do wykonania usługi: pielęgniarka.
ilość uczestników: szacunkowo 37 os.
i. przeprowadzenie drugich konsultacji lekarskich polegających na:
• analizie wyników badań,
• ocenie stanu gospodarki węglowodanowej,
• zalecenia co do dalszej ścieżki udziału w projekcie,
Osoba uprawniona do wykonania usługi: lekarze POZ zgodnie z definicją zawartą w art.6 ust.1 ustawy z dnia 27.10.2017 r o podstawowej opiece zdrowotnej albo lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii.
Ilość uczestników: szacunkowo 18 os.
j. Drugie oznaczenie glikemii na czczo – oznaczenie wyniku
Ilość uczestników: szacunkowo 18 os.
Świadczenie usług pielęgniarskich – drugie oznaczenie glikemii na czczo.
Wykonanie uczestnikowi badania: drugie oznaczenie glikemii, tj. pobranie materiału i przekazanie do zbadania.
Osoba uprawniona do wykonania usługi: pielęgniarka.
Ilość uczestników: szacunkowo 18 os.
k. Przeprowadzenie drugiego badania OGTT – pobranie materiału i przekazanie do zbadania.
Ilość uczestników: szacunkowo 18 os.
Świadczenie usług pielęgniarskich – przeprowadzenie dodatkowego testu OGTT
Osoba uprawniona do wykonania usługi: pielęgniarka.
Ilość uczestników: szacunkowo 18 os.
2) Spotkania konsultacyjne:
a. Przeprowadzenie konsultacji dietetycznych:
• Szczegółowy wywiad zdrowotny i żywieniowy,
• Analiza ogólnego stanu zdrowia,
• Omówienie trybu życia, udziału wysiłku fizycznego i ocena nawyków żywieniowych,
• Pomiar składu masy ciała
Osoba uprawniona do wykonania usługi: dietetyk (osoba posiadająca tytuł licencjata lub magistra na kierunku dietetyka lub magistra/magistra inżyniera technologii żywności i żywienia człowieka o specjalności Żywienie człowieka lub posiadająca tytuł zawodowy technika technologii żywienia w specjalności dietetyka) z udokumentowanym min. rocznym doświadczeniem w prowadzeniu chorych na cukrzycę.
Ilość spotkań - 2 spotkania/uczestnik.
Ilość uczestników: szacunkowo 322 os.
b. Przeprowadzenie konsultacji diabetologicznych
Przeprowadzenie wywiadu z uczestnikiem i ustalenie celów terapeutycznych, sposobu leczenia,
• Wstępna edukacja na temat choroby i jej powikłań, technik samodzielnej obserwacji,
• Informacje o sposobie modyfikacji dotychczasowego stylu życia według zaleceń lekarskich.
Osoba uprawniona do wykonania usługi: lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii lub będący w trakcie specjalizacji, który ukończył min. drugi rok specjalizacji, lub ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych lub specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych z co najmniej 5-letni doświadczeniem w pracy w oddziale lub w poradni o profilu diabetologicznym.
Ilości spotkań - 2 spotkania/uczestnik.
Ilość uczestników: szacunkowo 37 os.
c. Trzecie oznaczenie glikemii na czczo – oznaczenie wyniku.
Ilość osób: szacunkowo 322 os.
d. Świadczenie usług pielęgniarskich – trzecie oznaczenie glikemii na czczo w ramach spotkań konsultacyjnych:
Wykonanie uczestnikowi badania: oznaczenie glikemii na czczo, tj. pobranie materiału i przekazanie do zbadania.
Osoba uprawniona do wykonania usługi: pielęgniarka.
Ilość uczestników: szacunkowo 322 os.
e. Przeprowadzenie trzeciej konsultacji lekarskiej.
Podsumowanie udziału uczestnika w programie i edukacji na temat cukrzycy,
Zalecenia na przyszłość.
Osoba uprawniona do wykonania usługi: lekarze POZ zgodnie z definicją zawartą w art.6 ust.1 ustawy z dnia 27.10.2017 r o podstawowej opiece zdrowotnej albo lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii.
Ilość uczestników: szacunkowo 322 os.
3. Miejsce realizacji
Miejscem realizacji zamówienia jest województwo dolnośląskie, subregion jeleniogórski, powiat złotoryjski.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85120000-6 - Usługi medyczne i podobne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kadry przeznaczonej do realizacji zadania

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Elastyczność wykonywania usługi

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
W przypadku zadania nr 1 Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że posiada aktualny wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej) – liczone przynajmniej od 5 lat od dnia 21.11.2022 r.
W przypadku zadania nr 2-9. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że posiada aktualny wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej) - świadczenia zdrowotne w ramach Zamówienia mogą być udzielane wyłącznie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą określoną w art. 4 ust. 1 oraz w art. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, posiadające przynajmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie diabetologii, a w przypadku gdy etap badań przesiewowych będzie realizowany w poradniach POZ, dodatkowo co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Dopuszczalne jest posiłkowanie się doświadczeniem partnera.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że dysponuje lub będzie dysponować osobą/osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.
Dla zadania nr 1
1) w zakresie konsultacji lekarskich: lekarz/lekarze POZ zgodnie z definicją zawartą w art.6 ust.1 ustawy z dnia 27.10.2017 r o podstawowej opiece zdrowotnej albo lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii
2) w zakresie konsultacji diabetologicznych: lekarz/lekarze posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii lub będący w trakcie specjalizacji, który ukończył min. drugi rok specjalizacji, lub ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych lub specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych z co najmniej 5-letni doświadczeniem w pracy w oddziale lub w poradni o profilu diabetologicznym.
Dla zadania nr 2-9
1) w zakresie konsultacji lekarskich: lekarz/lekarze POZ zgodnie z definicją zawartą w art.6 ust.1 ustawy z dnia 27.10.2017 r o podstawowej opiece zdrowotnej albo lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii
2) w zakresie usług pielęgniarskich: pielęgniarka/pielęgniarki.
3) w zakresie konsultacji dietetycznych: dietetyk/dietetycy (osoba posiadająca tytuł licencjata lub magistra na kierunku dietetyka lub magistra/magistra inżyniera technologii żywności i żywienia człowieka o specjalności Żywienie człowieka lub posiadająca tytuł zawodowy technika technologii żywienia w specjalności dietetyka) z udokumentowanym min. rocznym doświadczeniem w prowadzeniu chorych na cukrzycę.
4) w zakresie konsultacji diabetologicznych: lekarz/lekarze posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii lub będący w trakcie specjalizacji, który ukończył min. drugi rok specjalizacji, lub ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych lub specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych z co najmniej 5-letni doświadczeniem w pracy w oddziale lub w poradni o profilu diabetologicznym.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia przez Wykonawcę, że nie podlega wykluczeniu wraz z ofertą winien przedłożyć:
1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić dowód potwierdzający, że
2. Oświadczenie o braku powiązań z osobami prawnymi, podmiotami lub organami z siedzibą w Federacji Rosyjskiej oraz o niepodleganiu wykluczeniu z otrzymania wsparcia w wyniku nałożenia na niego sankcji – oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 i wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – załącznik nr 5.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia przez Wykonawcę, że nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu (określone przez Zamawiającego) wraz z ofertą winien przedłożyć:
Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE WYMAGANE OD WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA NAJWYŻEJ OCENIONA na zadanie nr 1-9
Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.
1. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, obejmują:
1) wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji z uwzględnieniem zapisów zawartych w Części III załącznika nr 2 do SWZ – jeżeli dotyczy.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Zestawienie kosztów zadania - załącznik nr 3 do SWZ,
2. Do oceny oferty w kryterium „Doświadczenie kadry przeznaczonej do realizacji zadnia”- załącznik nr 4 do SWZ
3. Odpowiedni dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, w tym do podpisania oferty (lub do podpisania pełnomocnictwa - jeżeli dotyczy), tj. odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, z uwzględnieniem zapisów Rozdz. III pkt 9.5.. – 9.5.4. + „Uwaga”.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, to wówczas ich oferta:
1) musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnione. Zgodnie z art. 445 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy w sprawie zamówienia publicznego,
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy załączyć pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika, z którego powinien wynikać zakres umocowania. Pełnomocnictwo powinno być dołączone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub kopi poświadczonej notarialnie opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3) wszelka korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia będzie dokonywana do ustanowionego pełnomocnika (zwanego także liderem) ze skutkiem dla mocodawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia określony został w Tomie II SWZ (Projekt umowy) .

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na https://platformazakupowa.pl/transakcja/692588

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-30 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-29

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.