eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowa Sól › 35."STRZELNICA W POWIECIE 2022" Zakup i dostawa wyposażenia kompletnej strzelnicy wirtualnej w siedzibie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Elektryk" w Nowej SoliOgłoszenie z dnia 2022-11-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
35.„STRZELNICA W POWIECIE 2022”
Zakup i dostawa wyposażenia kompletnej strzelnicy wirtualnej w siedzibie Centrum Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT NOWOSOLSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770103

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: MONIUSZKI 3

1.5.2.) Miejscowość: Nowa Sól

1.5.3.) Kod pocztowy: 67-100

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@powiat-nowosolski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-nowosolski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

35.„STRZELNICA W POWIECIE 2022”
Zakup i dostawa wyposażenia kompletnej strzelnicy wirtualnej w siedzibie Centrum Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7d74875c-698c-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00448975

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/sp_nowasol

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/sp_nowasol

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320; dalej:
“Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na
platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas(hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
2) Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod
linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.
3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z
platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania
ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za
ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony
w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
4) Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania
wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu
platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
5) Osobą uprawnioną do komunikowania się w zakresie zagadnień związanych z prowadzoną procedurą jest Elżbieta Wasik lub
osoba ją zastępująca

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): : Administratorem Państwa danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Nowej Soli .
Kontakt z administratorem:
1. Osobiście, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowej Soli
2. telefonicznie: 68 458 68 00
3. pisemnie: Starostwo Powiatowe w Nowej Soli, ul. Moniuszki 3, 67 100 Nowa Sól lub na adres poczty elektronicznej:
poczta@powiat-nowosolski.pl
Inspektor Ochrony Danych
W Starostwie Powiatowym w Nowej Soli został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za
pomocą poczty elektronicznej: iod@powiat-nowosolski.pl
Cele przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych, podanie danych
Dane będąprzetwarzaneprzezStarostwo Powiatowe w Nowej Soli w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO n apodstawie:
• Ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych
Dane będą przechowywane przez okres 4 lat od zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
Odbiorcy danych
Dane mogą zostać udostępnione osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 18 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych.
Prawa osoby, której
Przysługujące prawa:
Nr postępowania : IF.272.8.2022 dane dotyczą
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Prawa nie mające zastosowania:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania \
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IF.272.35.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie dotyczy projektu dofinansowanego ze środków budżetu państwa, w ramach konkursu ofert
prowadzonego przez Ministra Obrony Narodowej pn.: „Strzelnica w powiecie 2022” nr 1/2022/CWCR,
prowadzonego na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie
dofinansowania z budżetu państwa zadań związanych z budową, remontami i utrzymaniem strzelnic oraz
rozwijaniem sportu strzeleckiego (Dz. U. poz. 1335) Link do informacji dot. konkursu:
https://www.gov.pl/web/obronanarodowa/konkursu-ofert-strzelnica-w-powiecie-2022-nr-1/2022/CWCR
2. Zamówienie ma na celu utworzenie wirtualnej strzelnicy wraz z wyposażeniem strzeleckim, umożliwiającym
prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego. Poza dostawą i montażem kompletnej strzelnicy
Wykonawca ma obowiązek przeszkolenia 2-5 pracowników Zamawiającego w zakresie kompleksowej obsługi
strzelnicy.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera OPZ (opis przedmiotu zamówienia) oraz projektowane
postanowienia umowy , stanowiące załączniki do SWZ i dostępne na stronie internetowej prowadzonego
postępowania. Zamawiający wskazuje, że zamówienie może być udzielone wyłącznie wykonawcy, który spełni
wszystkie wymogi, o których mowa w Ogłoszeniu o Konkursie Ofert – Załącznik nr 5 do SWZ. Jest to warunkiem
otrzymania dofinansowania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie
realizacji oraz warunki płatności określają :
1) Opis przedmiotu zamówienia (dalej : OPZ ) - załącznik nr 1 do SWZ ;
2) Projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 4 do SWZ.
Szczegółowe wymagania dotyczące warunków realizacji przedmiotu zamówienia zawierają projektowane
postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy
stanowiące załącznik nr4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 35210000-9 - Cele strzelnicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości na przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Przedmiotowe środki dowodowe tj.:
1) Dokument - Deklarację zgodności CE dla wyrobu wprowadzonego lub udostępnionego na rynku Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, potwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami zawartymi w przepisach dyrektywy
Nowego Podejścia w zakresach dyrektyw odpowiadających konstrukcji wyrobu, np. Deklaracja zgodności WE;
2) Aktualny i ważny dokument potwierdzający zgodność przedmiotowego wyrobu z wymaganiami oferty
określonymi w pkt 3) ppkt od a) do m) Ogłoszenia Konkursu Ofert – załącznik do SWZ, wystawiony przez
jednostkę certyfikującą akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji, np. Certyfikat zgodności wystawiony
przez Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia Ośrodek Certyfikacji, ul. Prym. St. Wyszyńskiego 7, 05-220
Zielonka; Wyniki badań oraz ich przebieg, powinny być zebrane w raporcie z badań. Metodyka badań i raport
badań zgodności wyrobu z ww. wymaganiami należy dołączyć do oferty.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Przedmiotowe środki dowodowe tj.:
1) Dokument - Deklarację zgodności CE dla wyrobu wprowadzonego lub udostępnionego na rynku Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, potwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami zawartymi w przepisach dyrektywy
Nowego Podejścia w zakresach dyrektyw odpowiadających konstrukcji wyrobu, np. Deklaracja zgodności WE;
2) Aktualny i ważny dokument potwierdzający zgodność przedmiotowego wyrobu z wymaganiami oferty
określonymi w pkt 3) ppkt od a) do m) Ogłoszenia Konkursu Ofert – załącznik do SWZ, wystawiony przez
jednostkę certyfikującą akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji, np. Certyfikat zgodności wystawiony
przez Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia Ośrodek Certyfikacji, ul. Prym. St. Wyszyńskiego 7, 05-220
Zielonka; Wyniki badań oraz ich przebieg, powinny być zebrane w raporcie z badań. Metodyka badań i raport
badań zgodności wyrobu z ww. wymaganiami należy dołączyć do oferty.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz ofertowy (Załącznik nr 2 do SWZ) oraz Formularz oferowanego przedmiotu zamówienia (Załącznik nr2a do SWZ) składany jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (podpis kwalifikowany) lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Wykonawca dołącza do oferty Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym w rozdziale 7 ust.1 SWZ. 3.Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa
ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący
swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do
ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umoo reprezentowania w postępowacowanie dniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty.
Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
− postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
− wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z
określeniem adresu siedziby,
− ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
Wymagana forma:
Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej (podpis kwalifikowany) lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.
Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.
Zgodnie z art. 97 § 2 ustawy z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, elektroniczne poświadczenie zgodności
odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
4. Wykaz rozwiązań równoważnych (jeżeli dotyczy)
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego
rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku wykonawca załącza do oferty
wykaz rozwiązań równoważnych z jego opisem lub normami wraz z dowodami - w celu udowodnienia w swojej
ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone przez
zamawiającego w OPZ).
Wymagana forma:
Wykaz musi być złożony w formie elektronicznej (podpis kwalifikowany) lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z
formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym
dokumencie.
5. Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy)
W sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały tajemnicę
przedsiębiorstwa, wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one
udostępniane, oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których
mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym
tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki:
a) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna
b) informacja mająca wartość gospodarczą,
c) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
d) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie
uregulowanym w art. 454-455 PZP oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-29 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem : https://platformazakupowa.pl/sp_nowasol w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-29 09:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-28

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 20 grudnia 2022r. .
Określenie terminu datą dzienną jest uzasadnione obiektywną przyczyną. Wynika to z przedmiotu zamówienia,
które musi być zrealizowane w konkretnym czasie zgodnie z budżetem projektu dofinansowanego ze środków
budżetu państwa , w ramach konkursu ofert prowadzonego przez Ministerstwo Obrony Narodowej pn. ”Strzelnica
w powiecie 2022” nr 1/2022/CWCR. Informacja ta pozwoli wykonawcom precyzyjnie określić już na etapie
składania oferty, jakim czasem będą dysponowali na wykonanie zamówienia, co niewątpliwie poprawia ich sytuację
i zwiększa bezpieczeństwo prawne w związku z realizacją umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.