eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zamość › Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3242L Hajowniki-Łaziska-Dębowiec w m. Iłowiec, Gmina Skierbieszów wraz z dojazdamiOgłoszenie z dnia 2022-11-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3242L Hajowniki-Łaziska-Dębowiec w m. Iłowiec, Gmina Skierbieszów wraz z dojazdami

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950371749

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szczebrzeska 69

1.5.2.) Miejscowość: Zamość

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-400

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 84 639 63 32

1.5.8.) Numer faksu: 84 639 63 32

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@zdp.zamosc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zdp.zamosc.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.bip.zdp.zamosc.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


ZDP jako jednostka organizacyjna powiatu wykonuje zadania zarządcy dróg powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Zamojskiego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3242L Hajowniki-Łaziska-Dębowiec w m. Iłowiec, Gmina Skierbieszów wraz z dojazdami

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6f60a9e8-3a4a-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00448645

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00001022/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 3242L Hajowniki - Łaziska - Dębowiec m. Iłowiec Gmina Skierbieszów wraz z dojazdami

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00359436/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: TT.III.3430/28/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3242L Hajowniki-Łaziska-Dębowiec w m. Iłowiec, Gmina Skierbieszów wraz z dojazdami.
Podstawowy zakres robót:
Zakres robót: Przebudowa dojazdów do mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3242L Hajowniki-Łaziska-Dębowiec w m. Iłowiec, Gmina Skierbieszów od km 3+280 do km 4+280- droga ; polegać będzie na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni, uformowaniu ulepszonych poboczy, budowie i przebudowie zjazdów , przebudowie przepustów.
Dojazdy do mostu po przebudowie:
- długość dojazdów - około 1km
- klasa drogi „Z ”- zbiorcza
- kategoria ruchu KR – 3
- szerokość nawierzchni na dojazdach – 6,00m,.
- szerokość obustronnych poboczy utwardzonych kruszywem kamiennym
szerokości po 1,00m wykonanie zjazdów, oznakowanie pionowe.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1819229,08 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1819229,08 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1819229,08 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Sadex” Janusz Sadlik

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 922-000-30-57

7.3.3) Ulica: Kolonia Sitno 84

7.3.4) Miejscowość: Kolonia Sitno

7.3.5) Kod pocztowy: 22-424

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1819229,08 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.