eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krosno › Dostawę artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Krośnie w okresie od stycznia do czerwca 2023Ogłoszenie z dnia 2022-11-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawę artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Krośnie w okresie od stycznia do czerwca 2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej nr 1

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370180840

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żwirki i Wigury 4a

1.5.2.) Miejscowość: Krosno

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-400

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: poczta@dps-krosno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: dps-krosno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

działalność z zakresu pomocy społecznej

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawę artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Krośnie w okresie od stycznia do czerwca 2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cd4a3b97-6595-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00448371

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00014277/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Sukcesywna dostawa żywności do Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Krośnie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://www.dps-krosno.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniPortal.uzp.gov.pl/, ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza /DPS1KROSNO/SkrytkaESP) https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej e-mail: poczta@dps-krosno.pl
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie .

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę, podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy , składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, lub w formie dokumentowej, w zakresie i w sposób określony w przepisach rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie . Dokumenty sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy PZP, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. Szczegółowe informacje zawiera SWZ.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: http://www.dps-krosno.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 5/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej „RODO” informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Krośnie jest Dyrektor, Dom Pomocy Społecznej nr 1 w Krośnie, ul. Żwirki i Wigury 4a. 38-400 Krosno
2. W Dom Pomocy Społecznej Nr1 w Krośnie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem Dom Pomocy Społecznej Nr1 w Krośnie, ul. Żwirki i Wigury 4a, 38-400 Krosno, z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych lub adresem poczty elektronicznej na adres email: inspektorgdpr@gmail.com.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), dalej „ustawa PZP”;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawą PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, (a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy), a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 243528,60 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

sukcesywna dostawa nabiału i produktów mleczarskich. Nabiał i produkty mleczarskie powinny być:wysokiej jakości i świeże, opakowanie nie mogą być zniszczone, uszkodzone ani zgniecione, widoczne terminy przydatności do spożycia;mleko powinno być dowożone codziennie poza niedzielą i świętami do godz. 6.00, odpowiednio schłodzone i przetrzymywane w odpowiedniej temperaturze przed transportem i w czasie transportu;bez nalotów nieznanego pochodzenia;bez nieprzyjemnego zapachu sugerującego na zepsucie się produktu;bez dziwnego smaku sugerującego zepsucie się produktu;masło o zawartości nie mniej niż 82% tłuszczu mlecznego;produkty mleczne zawierające nie więcej niż 10 g cukrów w 100 ml produktu gotowego do spożycia; oraz zawierające nie więcej niż 10 g tłuszczu w 100g /ml produktu gotowego do spożycia;produkt powinien być zapakowany w oryginalnych opakowaniach lub zabezpieczony folią;w przypadku nie posiadania towaru w opakowaniu o sugerowanej wadze należy przeliczyć cenę dowolnego opakowania na wymienioną w kalkulacji gramaturę; Okres przydatności do spożycia dostarczanego towaru nie może być krótszy niż połowa określonego dla niego okresu przydatności licząc od dnia dostawy
Ilości zostały określone na podstawie potrzeb i rzeczywistej wartości udzielonych zamówień w ciągu poprzednich 12 miesięcy Zamawiający, pomimo dochowania należytej staranności, z uwagi na charakter prowadzonej działalności, zastrzega sobie prawo do realizacji zmiennej ilości poszczególnych artykułów, ze wskazaniem ilości minimalnej zamawianych produktów. Faktyczne ilości zamawianych artykułów będą zależały od zgłaszanych w okresie trwania umowy potrzeb oraz będą rozliczne wg cen jednostkowych podanych w ofercie przez Wykonawcę. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilości poszczególnych produktów wymienionych w kalkulacji cenowej ramach kwoty zaoferowanej przez Wykonawcę. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Zamawiającego. Przy realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczać produkty po cenach jednostkowych niższych niż zaoferowane jeżeli obniżka ceny jednostkowej wynika z obowiązującej u Wykonawcy promocji lub dostępności produktu przez pewien okres czasu po cenie korzystniejszej niż wynikająca ze złożonej oferty.Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania następujących warunków realizacji dostaw:
1) Przedmiot umowy będzie dostarczany zgodnie z wymaganiami sanitarnymi GHP i HACCP, tj. w sposób zapewniający świeżość (wraz z utrzymaniem ciągu chłodniczego od Producenta do Zamawiającego), zapobiegający utracie walorów smakowych i odżywczych w zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach, które posiadają nadrukowaną informację w języku polskim w sposób czytelny o nazwie środka spożywczego, wykaz składników, informacje o wartości odżywczej, nazwie i adresie producenta, dacie przydatności do spożycia oraz gramaturze. Objęte przedmiotem zamówienia artykuły spożywcze, a także sposób ich pakowania i transportu muszą spełniać wymagania obowiązujących krajowych i unijnych przepisów prawa żywnościowego. Przedmiot zamówienia musi być sukcesywnie dostarczany oraz rozładowany we wskazanym przez Zamawiającego miejscu (bez dodatkowych opłat).
Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostawy towaru na palecie oraz nie umożliwia rozładunku na rampie. Wykonawca zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia przewidzianego niniejszą umową zapewnić rozładunek dostarczonych produktów oraz wnieść zamówione towary do magazynu żywnościowego Zamawiającego.
Wszelkie koszty realizacji przedmiotu umowy, w szczególności koszty opakowania, przesłania, załadunku i ubezpieczenia ponosi Wykonawca. Produkt ma być dostarczony do Zamawiającego odpowiednim środkiem transportu spełniającym wymagania sanitarne, w opakowaniach gwarantujących bezpieczny transport i magazynowanie. Dostawa powinna odbywać się w opakowaniach lub pojemnikach, które posiadają odpowiednie atesty PZH odnośnie dopuszczenia do kontaktu z żywnością, pojemnikach metkowanych, czystych i nieuszkodzonych. Pojemniki transportowe mają być bezwonne i zapewniające zachowanie właściwej jakości towaru w czasie transportu.
Produkty mają być dostarczane w sposób zapewniający utrzymanie ciągu chłodniczego i z monitorowaniem temperatury transportowanego towaru od Wykonawcy do Zamawiającego, środkiem transportu posiadającym aktualną książkę kontroli sanitarnej.
Wykonawca musi dysponować (dysponuje lub będzie dysponował) co najmniej 1 środkiem transportowym dopuszczonym do transportu żywności, spełniającym wymogi obowiązujących przepisów sanitarnych. Każdy samochód, w którym będzie dostarczana żywność musi posiadać decyzję odpowiednio Państwowego Inspektora Sanitarnego lub/i właściwego organu Inspektoratu Weterynarii stwierdzającą spełnienie warunków do higienicznego przewozu określonych produktów. Warunki transportu produktów powinny odpowiadać zasadom Dobrej Praktyki Produkcyjnej ( GMP)i Dobrej Praktyki Higienicznej ( GHP).
Produkty zamawiane to: mleko, masło, jogurt zwykły, jogurt owocowy, jogurt bez laktozy, ser biały, ser żółty, ser topiony, serek śniadaniowy, maślanka, kefir, śmietana, margaryna śniadaniowa.

4.2.5.) Wartość części: 65518,15 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15511000-3 - Mleko

15530000-2 - Masło

15544000-3 - Ser twardy

15542200-1 - Ser miękki

15551500-0 - Maślanka

15512000-0 - Śmietana

15551310-1 - Jogurt bez dodatków substancji smakowych

15551320-4 - Jogurt z dodatkiem substancji smakowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający najpierw oceni ofertę pod kątem przesłanek wykluczenia z postępowania a później spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia. Kryterium oceny ofert ze wskazaniem procentowym znaczenie tych kryteriów jest:
cena brutto – 100 pkt
W kryterium „cena brutto” zostanie zastosowany wzór:
C = (CN / CR) X 100 PKT
C – liczba punktów przyznana ofercie
CN – najniższa cena brutto oferty spośród ważnych ofert
CR – cena brutto oferty rozpatrywanej
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 100 punktów.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
3. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada określonym w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych i specyfikacji warunków zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą tj. otrzymała najwyższą ilość punktów.
4. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt 2, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywna dostawa miesa i wyrobów wędliniarskich. Dostarczane mięso, podroby oraz wędliny i inne przetwory mięsne powinny być: wysokiej jakości; świeże, nie mrożone; o barwie i zapachu charakterystycznym dla danego rodzaju; mięso jędrne, elastyczne, pochodzące z produkcji krajowej; odpowiednio schłodzone i przetrzymywane w odpowiedniej temperaturze przed transportem i w czasie transportu; bez wad jakościowych (kolor mięsa jasno-różowy właściwy jak dla mięsa świeżego); bez nalotów nieznanego pochodzenia; bez nieprzyjemnego zapachu sugerującego na zepsucie się produktu; bez dziwnego smaku (w przypadku mięsa i podrobów po ugotowaniu) sugerującego zepsucie się produktu;
przetwory mięsne zawierające co najmniej 70% mięsa ( dokładne wymagania w opisie produktu) nie więcej niż 10g tłuszczu w 100g produktu gotowego do spożycia.W przypadku kiełbas i wędlin wymagane są etykiety ze składem surowcowym i wartością odżywczą w 100 g produktu.
Ilości zostały określone na podstawie potrzeb i rzeczywistej wartości udzielonych zamówień w ciągu poprzednich 12 miesięcy.Faktyczne ilości zamawianych artykułów będą zależały od zgłaszanych w okresie trwania umowy potrzeb oraz będą rozliczne wg cen jednostkowych podanych w ofercie przez Wykonawcę. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilości poszczególnych produktów wymienionych w kalkulacji cenowej w ramach kwoty zaoferowanej przez Wykonawcę. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Zamawiającego. Przy realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczać produkty po cenach jednostkowych niższych niż zaoferowane jeżeli obniżka ceny jednostkowej wynika z obowiązującej u Wykonawcy promocji lub dostępności produktu przez pewien okres czasu po cenie korzystniejszej niż wynikająca ze złożonej oferty.
Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania następujących warunków realizacji dostaw:
Przedmiot umowy będzie dostarczany zgodnie z wymaganiami sanitarnymi GHP i HACCP, tj. w sposób zapewniający świeżość (wraz z utrzymaniem ciągu chłodniczego od Producenta do Zamawiającego), zapobiegający utracie walorów smakowych i odżywczych w zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach, które posiadają nadrukowaną informację w języku polskim w sposób czytelny o nazwie środka spożywczego, wykaz składników, informacje o wartości odżywczej, nazwie i adresie producenta, dacie przydatności do spożycia oraz gramaturze.
Okres przydatności do spożycia dostarczanego towaru nie może być krótszy niż połowa określonego dla niego okresu przydatności licząc od dnia dostawy
Objęte przedmiotem zamówienia artykuły spożywcze, a także sposób ich pakowania i transportu muszą spełniać wymagania obowiązujących krajowych i unijnych przepisów prawa żywnościowego.
Produkty muszą być oznakowane w sposób zrozumiały, napisy w języku polskim. Oznaczenia muszą być wyraźne, czytelne i nieusuwalne, umieszczone w widocznym miejscu, w żaden sposób nie ukryte, zasłonięte czy przysłonięte innymi nadrukami czy obrazkami. Nie dopuszcza się stosowania opakowań zastępczych. Produkty winny zawierać informacje takie jak: kto wyprodukował lub przetworzył, datę ważności danego produktu, skład, warunki przechowywania, atesty jeśli dany produkt obowiązują.
Przedmiot zamówienia musi być sukcesywnie dostarczany oraz rozładowany we wskazanym przez Zamawiającego miejscu (bez dodatkowych opłat).
Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostawy towaru na palecie oraz nie umożliwia rozładunku na rampie. Wykonawca zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia przewidzianego niniejszą umową zapewnić rozładunek dostarczonych produktów oraz wnieść zamówione towary do magazynu żywnościowego Zamawiającego.
Wszelkie koszty realizacji przedmiotu umowy, w szczególności koszty opakowania, przesłania, załadunku i ubezpieczenia ponosi Wykonawca.
Produkt ma być dostarczony do Zamawiającego odpowiednim środkiem transportu spełniającym wymagania sanitarne, w opakowaniach gwarantujących bezpieczny transport i magazynowanie. Dostawa powinna odbywać się w opakowaniach lub pojemnikach, które posiadają odpowiednie atesty PZH odnośnie dopuszczenia do kontaktu z żywnością, pojemnikach metkowanych, czystych i nieuszkodzonych. Pojemniki transportowe mają być bezwonne i zapewniające zachowanie właściwej jakości towaru w czasie transportu.
Produkty mają być dostarczane w sposób zapewniający utrzymanie ciągu chłodniczego i z monitorowaniem temperatury transportowanego towaru od Wykonawcy do Zamawiającego, środkiem transportu posiadającym aktualną książkę kontroli sanitarnej.
Wykonawca musi dysponować (dysponuje lub będzie dysponował) co najmniej 1 środkiem transportowym dopuszczonym do transportu żywności, spełniającym wymogi obowiązujących przepisów sanitarnych. Każdy samochód, w którym będzie dostarczana żywność musi posiadać decyzję odpowiednio Państwowego Inspektora Sanitarnego lub/i właściwego organu Inspektoratu Weterynarii stwierdzającą spełnienie warunków do higienicznego przewozu określonych produktów. Warunki transportu produktów powinny odpowiadać zasadom Dobrej Praktyki Produkcyjnej ( GMP).
Zamawiane produkty to:
filety drobiowe, róze rodzaje kiełbas, szynek, pasztet, schab, karkówka, udka drobiowe, łopatka, żeberka i inne rodzaje mięs wieprzowych, wołowych, drobiowych.

4.2.5.) Wartość części: 56079,18 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15110000-2 - Mięso

15131130-5 - Wędliny

15112000-6 - Drób

15114000-0 - Podroby

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający najpierw oceni ofertę pod kątem przesłanek wykluczenia z postępowania a później spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia. Kryterium oceny ofert ze wskazaniem procentowym znaczenie tych kryteriów jest:
cena brutto – 100 pkt
W kryterium „cena brutto” zostanie zastosowany wzór:
C = (CN / CR) X 100 PKT
C – liczba punktów przyznana ofercie
CN – najniższa cena brutto oferty spośród ważnych ofert
CR – cena brutto oferty rozpatrywanej
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 100 punktów.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
3. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada określonym w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych i specyfikacji warunków zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą tj. otrzymała najwyższą ilość punktów.
4. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt 2, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywna dostawa owoców, warzyw i jaj. Warzywa i owoce powinny być: wysokiej jakości; świeże, nie mrożone; o jędrnej skórce; bez przebarwień świadczących o braku świeżości; o barwie i zapachu charakterystycznym dla danego rodzaju; przetrzymywane w odpowiedniej temperaturze przed transportem i w czasie transportu; bez nalotów nieznanego pochodzenia; bez nieprzyjemnego zapachu sugerującego na zepsucie się produktu;
bez dziwnego smaku sugerującego zepsucie się/ zgnicie produktu.
Jaja powinny być: wysokiej jakości, świeże na początku terminu spożycia, o barwie i zapachu charakterystycznym dla danego rodzaju, przetrzymywane w odpowiedniej temperaturze przed transportem i w czasie transportu; oznakowane zgodnie z systemem HACCAP, nieuszkodzone. Ilości, podane w opisie przedmiotu zamówienia, zostały określone na podstawie potrzeb i rzeczywistej wartości udzielonych zamówień w ciągu poprzednich 12 miesięcy. Faktyczne ilości zamawianych artykułów będą zależały od zgłaszanych w okresie trwania umowy potrzeb oraz będą rozliczne wg cen jednostkowych podanych w ofercie przez Wykonawcę. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilości poszczególnych produktów wymienionych w kalkulacji cenowej w ramach kwoty zaoferowanej przez Wykonawcę. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Zamawiającego. Przy realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczać produkty po cenach jednostkowych niższych niż zaoferowane jeżeli obniżka ceny jednostkowej wynika z obowiązującej u Wykonawcy promocji lub dostępności produktu przez pewien okres czasu po cenie korzystniejszej niż wynikająca ze złożonej oferty.
Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania następujących warunków realizacji dostaw:
Przedmiot umowy będzie dostarczany zgodnie z wymaganiami sanitarnymi GHP i HACCP, tj. w sposób zapewniający świeżość (wraz z utrzymaniem ciągu chłodniczego od Producenta do Zamawiającego), zapobiegający utracie walorów smakowych i odżywczych w zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach, które posiadają nadrukowaną informację w języku polskim w sposób czytelny o nazwie środka spożywczego, wykaz składników, informacje o wartości odżywczej, nazwie i adresie producenta, dacie przydatności do spożycia oraz gramaturze. Okres przydatności do spożycia dostarczanego towaru nie może być krótszy niż połowa określonego dla niego okresu przydatności licząc od dnia dostawy.
Objęte przedmiotem zamówienia artykuły spożywcze, a także sposób ich pakowania i transportu muszą spełniać wymagania obowiązujących krajowych i unijnych przepisów prawa żywnościowego.
Produkty muszą być oznakowane w sposób zrozumiały, napisy w języku polskim. Oznaczenia muszą być wyraźne, czytelne i nieusuwalne, umieszczone w widocznym miejscu, w żaden sposób nie ukryte, zasłonięte czy przysłonięte innymi nadrukami czy obrazkami. Nie dopuszcza się stosowania opakowań zastępczych. Produkty winny zawierać informacje takie jak: kto wyprodukował lub przetworzył, datę ważności danego produktu, skład, warunki przechowywania, atesty jeśli dany produkt obowiązują.
Przedmiot zamówienia musi być sukcesywnie dostarczany oraz rozładowany we wskazanym przez Zamawiającego miejscu (bez dodatkowych opłat).
Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostawy towaru na palecie oraz nie umożliwia rozładunku na rampie. Wykonawca zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia przewidzianego niniejszą umową zapewnić rozładunek dostarczonych produktów oraz wnieść zamówione towary do magazynu żywnościowego Zamawiającego.
Wszelkie koszty realizacji przedmiotu umowy, w szczególności koszty opakowania, przesłania, załadunku i ubezpieczenia ponosi Wykonawca.
Produkt ma być dostarczony do Zamawiającego odpowiednim środkiem transportu spełniającym wymagania sanitarne, w opakowaniach gwarantujących bezpieczny transport i magazynowanie. Dostawa powinna odbywać się w opakowaniach lub pojemnikach, które posiadają odpowiednie atesty PZH odnośnie dopuszczenia do kontaktu z żywnością, pojemnikach metkowanych, czystych i nieuszkodzonych. Pojemniki transportowe mają być bezwonne i zapewniające zachowanie właściwej jakości towaru w czasie transportu.
Produkty mają być dostarczane w sposób zapewniający utrzymanie ciągu chłodniczego i z monitorowaniem temperatury transportowanego towaru od Wykonawcy do Zamawiającego, środkiem transportu posiadającym aktualną książkę kontroli sanitarnej.
Wykonawca musi dysponować (dysponuje lub będzie dysponował) co najmniej 1 środkiem transportowym dopuszczonym do transportu żywności, spełniającym wymogi obowiązujących przepisów sanitarnych. Każdy samochód, w którym będzie dostarczana żywność musi posiadać decyzję odpowiednio Państwowego Inspektora Sanitarnego lub/i właściwego organu Inspektoratu Weterynarii stwierdzającą spełnienie warunków do higienicznego przewozu określonych produktów. Warunki transportu produktów powinny odpowiadać zasadom Dobrej Praktyki Produkcyjnej ( GMP)i Dobrej Praktyki Higienicznej ( GHP).
Zamawiane produkty to: miedzy innymi groch, kapusta, sałata, ziemniaki, marchew, pietruszka, por, cebula, czosnek, pomidor, ogórek, seler, mandarynki, winogrono, banan, jabłko, pomarańcze, kiwi, arbuz, truskawki, gruszki, rzodkiewka, śliwa, orzech, jajka.

4.2.5.) Wartość części: 36387,20 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 03142500-3 - Jaja

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

03221113-1 - Cebula

03222332-9 - Brzoskwinie

03200000-3 - Zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy

03221410-3 - Kapusta

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający najpierw oceni ofertę pod kątem przesłanek wykluczenia z postępowania a później spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia. Kryterium oceny ofert ze wskazaniem procentowym znaczenie tych kryteriów jest:
cena brutto – 100 pkt
W kryterium „cena brutto” zostanie zastosowany wzór:
C = (CN / CR) X 100 PKT
C – liczba punktów przyznana ofercie
CN – najniższa cena brutto oferty spośród ważnych ofert
CR – cena brutto oferty rozpatrywanej
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 100 punktów.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
3. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada określonym w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych i specyfikacji warunków zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą tj. otrzymała najwyższą ilość punktów.
4. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt 2, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Różne artykuły spożywcze powinny być: wysokiej jakości i świeży z aktualną datą przydatności do spożycia;opakowania nie mogą być uszkodzone ani zgniecione, wszelkie uszkodzenia spowodują nieprzyjęcie towaru;przetrzymywane w odpowiedniej temperaturze przed transportem i w czasie transportu; przetrzymywane w higienicznych warunkach; barwie i zapachu charakterystycznym dla danego rodzaju produktu; bez nalotów nieznanego pochodzenia; bez nieprzyjemnego zapachu sugerującego na zepsucie się produktu; bez dziwnego smaku sugerującego zepsucie się produktu; terminy przydatności do spożycia widoczne; oznakowanie produktu zgodnie z przepisami, w tym wymagane są etykiety ze składem surowcowym i wartością odżywczą w 100 g produktu; w przypadku nie posiadania towaru w opakowaniu o sugerowanej wadze należy przeliczyć cenę dowolnego opakowania na wskazaną w kalkulacji gramaturę; artykuły spożywcze nie zawierały konserwantów np. benzoesanu sodu, glutaminianu sodu itp. oraz środków polepszających smak i zapach;
artykuły spożywcze posiadały zawartość soli, cukru w produktach zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia wydanym do ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia; soki owocowe były bez dodatku cukrów i substancji słodzących o niskiej zawartości sodu
Ilości, podane w opisie przedmiotu zamówienia, zostały określone na podstawie potrzeb i rzeczywistej wartości udzielonych zamówień w ciągu poprzednich 12 miesięcy i będą służyć jedynie do porównania i oceny ofert. Zamawiający, pomimo dochowania należytej staranności, z uwagi na charakter prowadzonej działalności, zastrzega sobie prawo do realizacji zmiennej ilości poszczególnych artykułów, ze wskazaniem ilości minimalnej zamawianych produktów. Faktyczne ilości zamawianych artykułów będą zależały od zgłaszanych w okresie trwania umowy potrzeb oraz będą rozliczne wg cen jednostkowych podanych w ofercie przez Wykonawcę. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilości poszczególnych produktów wymienionych w kalkulacji cenowej w ramach kwoty zaoferowanej przez Wykonawcę. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Zamawiającego. Przy realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczać produkty po cenach jednostkowych niższych niż zaoferowane jeżeli obniżka ceny jednostkowej wynika z obowiązującej u Wykonawcy promocji lub dostępności produktu przez pewien okres czasu po cenie korzystniejszej niż wynikająca ze złożonej oferty. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania następujących warunków realizacji dostaw:
Przedmiot umowy będzie dostarczany zgodnie z wymaganiami sanitarnymi GHP i HACCP, tj. w sposób zapewniający świeżość (wraz z utrzymaniem ciągu chłodniczego od Producenta do Zamawiającego), zapobiegający utracie walorów smakowych i odżywczych w zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach, które posiadają nadrukowaną informację w języku polskim w sposób czytelny o nazwie środka spożywczego, wykaz składników, informacje o wartości odżywczej, nazwie i adresie producenta, dacie przydatności do spożycia oraz gramaturze.
Okres przydatności do spożycia dostarczanego towaru nie może być krótszy niż połowa określonego dla niego okresu przydatności licząc od dnia dostawy. Objęte przedmiotem zamówienia artykuły spożywcze, a także sposób ich pakowania i transportu muszą spełniać wymagania obowiązujących krajowych i unijnych przepisów prawa żywnościowego.
Produkty muszą być oznakowane w sposób zrozumiały, napisy w języku polskim. Oznaczenia muszą być wyraźne, czytelne i nieusuwalne, umieszczone w widocznym miejscu, w żaden sposób nie ukryte, zasłonięte czy przysłonięte innymi nadrukami czy obrazkami. Nie dopuszcza się stosowania opakowań zastępczych. Produkty winny zawierać informacje takie jak: kto wyprodukował lub przetworzył, datę ważności danego produktu, skład, warunki przechowywania, atesty jeśli dany produkt obowiązują.
Przedmiot zamówienia musi być sukcesywnie dostarczany oraz rozładowany we wskazanym przez Zamawiającego miejscu (bez dodatkowych opłat).
Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostawy towaru na palecie oraz nie umożliwia rozładunku na rampie. Wykonawca zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia przewidzianego niniejszą umową zapewnić rozładunek dostarczonych produktów oraz wnieść zamówione towary do magazynu żywnościowego Zamawiającego.
Wszelkie koszty realizacji przedmiotu umowy, w szczególności koszty opakowania, przesłania, załadunku i ubezpieczenia ponosi Wykonawca.
Produkt ma być dostarczony do Zamawiającego odpowiednim środkiem transportu spełniającym wymagania sanitarne, w opakowaniach gwarantujących bezpieczny transport i magazynowanie. Dostawa powinna odbywać się w opakowaniach lub pojemnikach, które posiadają odpowiednie atesty PZH odnośnie dopuszczenia do kontaktu z żywnością, pojemnikach metkowanych, czystych i nieuszkodzonych. Pojemniki transportowe mają być bezwonne i zapewniające zachowanie właściwej jakości towaru w czasie transportu.
Produkty mają być dostarczane w sposób zapewniający utrzymanie ciągu chłodniczego i z monitorowaniem temperatury transportowanego towaru od Wykonawcy do Zamawiającego, środkiem transportu posiadającym aktualną książkę kontroli sanitarnej.
Wykonawca musi dysponować (dysponuje lub będzie dysponował) co najmniej 1 środkiem transportowym dopuszczonym do transportu żywności, spełniającym wymogi obowiązujących przepisów sanitarnych. Każdy samochód, w którym będzie dostarczana żywność musi posiadać decyzję odpowiednio Państwowego Inspektora Sanitarnego lub/i właściwego organu Inspektoratu Weterynarii stwierdzającą spełnienie warunków do higienicznego przewozu określonych produktów. Warunki transportu produktów powinny odpowiadać zasadom Dobrej Praktyki Produkcyjnej ( GMP)i Dobrej Praktyki Higienicznej ( GHP).

Zamawiane produkty to miedzy innymi: kawa, herbata, soki warzywne i owocowe, wody mineralne, rożne rodzaje przepraw, dżemy, galaretki, budynie, majonez, olej, cukier, mąka, ryż, różne rodzaje kasz, rożne rodzaje płatków, kleiki ryżowe, różne rodzaje makaronów, kakao, powidła.

4.2.5.) Wartość części: 42513,87 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15871273-8 - Majonez

15612100-2 - Mąka pszenna

15613100-9 - Produkty przemiału owsa

15613380-5 - Płatki owsiane

15851100-9 - Makaron niegotowany

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający najpierw oceni ofertę pod kątem przesłanek wykluczenia z postępowania a później spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia. Kryterium oceny ofert ze wskazaniem procentowym znaczenie tych kryteriów jest:
cena brutto – 100 pkt
W kryterium „cena brutto” zostanie zastosowany wzór:
C = (CN / CR) X 100 PKT
C – liczba punktów przyznana ofercie
CN – najniższa cena brutto oferty spośród ważnych ofert
CR – cena brutto oferty rozpatrywanej
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 100 punktów.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
3. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada określonym w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych i specyfikacji warunków zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą tj. otrzymała najwyższą ilość punktów.
4. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt 2, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Mrożonki i ryby mrożone powinny być: wysokiej jakości; opakowanie nie mogą być zniszczone, uszkodzone ani zgniecione; towar zamówiony(mrożony) przywożony był w temp. minimum (-18°C); produkt powinien być zapakowany w oryginalnych opakowaniach lub zabezpieczony folią; widoczne terminy przydatności do spożycia; produkty głęboko zamrożone, opakowanie powinno być suche bez widocznych rozmrożeń; mrożonki sypkie i nie zbrylone; w przypadku nie posiadania towaru w opakowaniu o sugerowanej wadze należy przeliczyć cenę dowolnego opakowania na wymienioną w kalkulacji gramaturę;
Ilości, podane w opisie przedmiotu zamówienia, zostały określone na podstawie potrzeb i rzeczywistej wartości udzielonych zamówień w ciągu poprzednich 12 miesięcy i będą służyć jedynie do porównania i oceny ofert. Zamawiający, pomimo dochowania należytej staranności, z uwagi na charakter prowadzonej działalności, zastrzega sobie prawo do realizacji zmiennej ilości poszczególnych artykułów, ze wskazaniem ilości minimalnej zamawianych produktów. Faktyczne ilości zamawianych artykułów będą zależały od zgłaszanych w okresie trwania umowy potrzeb oraz będą rozliczne wg cen jednostkowych podanych w ofercie przez Wykonawcę. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilości poszczególnych produktów wymienionych w kalkulacji cenowej w ramach kwoty zaoferowanej przez Wykonawcę. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Zamawiającego. Przy realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczać produkty po cenach jednostkowych niższych niż zaoferowane jeżeli obniżka ceny jednostkowej wynika z obowiązującej u Wykonawcy promocji lub dostępności produktu przez pewien okres czasu po cenie korzystniejszej niż wynikająca ze złożonej oferty.
Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania następujących warunków realizacji dostaw:
Przedmiot umowy będzie dostarczany zgodnie z wymaganiami sanitarnymi GHP i HACCP, tj. w sposób zapewniający świeżość (wraz z utrzymaniem ciągu chłodniczego od Producenta do Zamawiającego), zapobiegający utracie walorów smakowych i odżywczych w zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach, które posiadają nadrukowaną informację w języku polskim w sposób czytelny o nazwie środka spożywczego, wykaz składników, informacje o wartości odżywczej, nazwie i adresie producenta, dacie przydatności do spożycia oraz gramaturze.
Okres przydatności do spożycia dostarczanego towaru nie może być krótszy niż połowa określonego dla niego okresu przydatności licząc od dnia dostawy.
Objęte przedmiotem zamówienia artykuły spożywcze, a także sposób ich pakowania i transportu muszą spełniać wymagania obowiązujących krajowych i unijnych przepisów prawa żywnościowego. Produkty muszą być oznakowane w sposób zrozumiały, napisy w języku polskim. Oznaczenia muszą być wyraźne, czytelne i nieusuwalne, umieszczone w widocznym miejscu, w żaden sposób nie ukryte, zasłonięte czy przysłonięte innymi nadrukami czy obrazkami. Nie dopuszcza się stosowania opakowań zastępczych. Produkty winny zawierać informacje takie jak: kto wyprodukował lub przetworzył, datę ważności danego produktu, skład, warunki przechowywania, atesty jeśli dany produkt obowiązują.
Przedmiot zamówienia musi być sukcesywnie dostarczany oraz rozładowany we wskazanym przez Zamawiającego miejscu (bez dodatkowych opłat).
Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostawy towaru na palecie oraz nie umożliwia rozładunku na rampie. Wykonawca zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia przewidzianego niniejszą umową zapewnić rozładunek dostarczonych produktów oraz wnieść zamówione towary do magazynu żywnościowego Zamawiającego.
Wszelkie koszty realizacji przedmiotu umowy, w szczególności koszty opakowania, przesłania, załadunku i ubezpieczenia ponosi Wykonawca.
Produkt ma być dostarczony do Zamawiającego odpowiednim środkiem transportu spełniającym wymagania sanitarne, w opakowaniach gwarantujących bezpieczny transport i magazynowanie. Dostawa powinna odbywać się w opakowaniach lub pojemnikach, które posiadają odpowiednie atesty PZH odnośnie dopuszczenia do kontaktu z żywnością, pojemnikach metkowanych, czystych i nieuszkodzonych. Pojemniki transportowe mają być bezwonne i zapewniające zachowanie właściwej jakości towaru w czasie transportu.
Produkty mają być dostarczane w sposób zapewniający utrzymanie ciągu chłodniczego i z monitorowaniem temperatury transportowanego towaru od Wykonawcy do Zamawiającego, środkiem transportu posiadającym aktualną książkę kontroli sanitarnej.
Zamawiane produkty to: mrożone mieszanki jarzynowe 3 i 5-cio składnikowe, mrożona marchewka z groszkiem, brokuły, kalafior, fasolka szparagowa, mrożone ryby typu mintaj, dorsz, miruna, ryby w puszkach.

4.2.5.) Wartość części: 17157,72 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15896000-5 - Produkty głęboko mrożone

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15220000-6 - Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb

15240000-2 - Ryby puszkowane i pozostałe ryby konserwowane lub przetworzone

15331170-9 - Warzywa mrożone

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający najpierw oceni ofertę pod kątem przesłanek wykluczenia z postępowania a później spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia. Kryterium oceny ofert ze wskazaniem procentowym znaczenie tych kryteriów jest:
cena brutto – 100 pkt
W kryterium „cena brutto” zostanie zastosowany wzór:
C = (CN / CR) X 100 PKT
C – liczba punktów przyznana ofercie
CN – najniższa cena brutto oferty spośród ważnych ofert
CR – cena brutto oferty rozpatrywanej
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 100 punktów.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
3. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada określonym w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych i specyfikacji warunków zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą tj. otrzymała najwyższą ilość punktów.
4. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt 2, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pieczywo powinno być: wysokiej jakości; świeże, dobrze wyrośnięte, nie spieczone; bez konserwantów i środków spulchniających; opakowanie nie może być zniszczone, uszkodzone ani zgniecione; widoczne terminy przydatności do spożycia; bez nalotów nieznanego pochodzenia; bez nieprzyjemnego zapachu sugerującego na zepsucie się produktu; bez dziwnego smaku sugerującego zepsucie się produktu; produkt powinien być zapakowany w oryginalnych opakowaniach lub zabezpieczony folią; zawartość soli, cukru w pieczywie ma być zgodne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia wydanym do ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. wymagane są etykiety ze składem surowcowym i wartością odżywczą w 100 g produktów.
dowożone codziennie, z wyjątkiem niedziel i świąt do godz. 6.00;
w przypadku nie posiadania towaru w opakowaniu o sugerowanej wadze należy przeliczyć cenę dowolnego opakowania na wymienioną w kalkulacji gramaturę;
Ilości, podane w opisie przedmiotu zamówienia, zostały określone na podstawie potrzeb i rzeczywistej wartości udzielonych zamówień w ciągu poprzednich 12 miesięcy i będą służyć jedynie do porównania i oceny ofert. Zamawiający, pomimo dochowania należytej staranności, z uwagi na charakter prowadzonej działalności, zastrzega sobie prawo do realizacji zmiennej ilości poszczególnych artykułów, ze wskazaniem ilości minimalnej zamawianych produktów. Faktyczne ilości zamawianych artykułów będą zależały od zgłaszanych w okresie trwania umowy potrzeb oraz będą rozliczne wg cen jednostkowych podanych w ofercie przez Wykonawcę. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilości poszczególnych produktów wymienionych w kalkulacji cenowej w ramach kwoty zaoferowanej przez Wykonawcę. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Zamawiającego. Przy realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczać produkty po cenach jednostkowych niższych niż zaoferowane jeżeli obniżka ceny jednostkowej wynika z obowiązującej u Wykonawcy promocji lub dostępności produktu przez pewien okres czasu po cenie korzystniejszej niż wynikająca ze złożonej oferty.
Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania następujących warunków realizacji dostaw:
Przedmiot umowy będzie dostarczany zgodnie z wymaganiami sanitarnymi GHP i HACCP, tj. w sposób zapewniający świeżość (wraz z utrzymaniem ciągu chłodniczego od Producenta do Zamawiającego), zapobiegający utracie walorów smakowych i odżywczych w zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach, które posiadają nadrukowaną informację w języku polskim w sposób czytelny o nazwie środka spożywczego, wykaz składników, informacje o wartości odżywczej, nazwie i adresie producenta, dacie przydatności do spożycia oraz gramaturze. Okres przydatności do spożycia dostarczanego towaru nie może być krótszy niż połowa określonego dla niego okresu przydatności licząc od dnia dostawy.
Objęte przedmiotem zamówienia artykuły spożywcze, a także sposób ich pakowania i transportu muszą spełniać wymagania obowiązujących krajowych i unijnych przepisów prawa żywnościowego. Produkty muszą być oznakowane w sposób zrozumiały, napisy w języku polskim. Oznaczenia muszą być wyraźne, czytelne i nieusuwalne, umieszczone w widocznym miejscu, w żaden sposób nie ukryte, zasłonięte czy przysłonięte innymi nadrukami czy obrazkami. Nie dopuszcza się stosowania opakowań zastępczych. Produkty winny zawierać informacje takie jak: kto wyprodukował lub przetworzył, datę ważności danego produktu, skład, warunki przechowywania, atesty jeśli dany produkt obowiązują.
Przedmiot zamówienia musi być sukcesywnie dostarczany oraz rozładowany we wskazanym przez Zamawiającego miejscu (bez dodatkowych opłat).
Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostawy towaru na palecie oraz nie umożliwia rozładunku na rampie. Wykonawca zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia przewidzianego niniejszą umową zapewnić rozładunek dostarczonych produktów oraz wnieść zamówione towary do magazynu żywnościowego Zamawiającego.
Wszelkie koszty realizacji przedmiotu umowy, w szczególności koszty opakowania, przesłania, załadunku i ubezpieczenia ponosi Wykonawca.
Produkt ma być dostarczony do Zamawiającego odpowiednim środkiem transportu spełniającym wymagania sanitarne, w opakowaniach gwarantujących bezpieczny transport i magazynowanie. Dostawa powinna odbywać się w opakowaniach lub pojemnikach, które posiadają odpowiednie atesty PZH odnośnie dopuszczenia do kontaktu z żywnością, pojemnikach metkowanych, czystych i nieuszkodzonych. Pojemniki transportowe mają być bezwonne i zapewniające zachowanie właściwej jakości towaru w czasie transportu.
Produkty mają być dostarczane w sposób zapewniający utrzymanie ciągu chłodniczego i z monitorowaniem temperatury transportowanego towaru od Wykonawcy do Zamawiającego, środkiem transportu posiadającym aktualną książkę kontroli sanitarnej.
Zamawiany asortyment to: chleb rożne rodzaje, bułki rożne rodzaje, pączki, drożdżówki, bułka tarta, ciasto cukiernicze, ciasteczka drobne.

4.2.5.) Wartość części: 25872,50 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15811000-6 - Pieczywo

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15811400-0 - Bułeczki

15811100-7 - Chleb

15821150-5 - Sucharki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający najpierw oceni ofertę pod kątem przesłanek wykluczenia z postępowania a później spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia. Kryterium oceny ofert ze wskazaniem procentowym znaczenie tych kryteriów jest:
cena brutto – 100 pkt
W kryterium „cena brutto” zostanie zastosowany wzór:
C = (CN / CR) X 100 PKT
C – liczba punktów przyznana ofercie
CN – najniższa cena brutto oferty spośród ważnych ofert
CR – cena brutto oferty rozpatrywanej
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 100 punktów.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
3. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada określonym w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych i specyfikacji warunków zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą tj. otrzymała najwyższą ilość punktów.
4. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt 2, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełnienia wymagania konieczne do zapewnienia higieny w obrocie artykułami żywnościowymi, tj. Wykonawca musi dysponować środkiem transportowym dopuszczonym do transportu żywności, spełniającym wymogi obowiązujących przepisów sanitarnych – decyzja właściwego inspektora sanitarnego lub zaświadczenie / decyzję / protokół właściwego inspektora weterynarii.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: -oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej
- oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym
-odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej stwierdzającego, że w stosunku do Wykonawcy nie otwarto likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarto układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona albo nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy:
informacja, że Wykonawca spełnienia wymagania konieczne do zapewnienia higieny w obrocie artykułami żywnościowymi, tj. Wykonawca musi dysponować środkiem transportowym dopuszczonym do transportu żywności, spełniającym wymogi obowiązujących przepisów sanitarnych– decyzja właściwego inspektora sanitarnego lub zaświadczenie / decyzję / protokół właściwego inspektora weterynarii.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy PZP
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w jej przedmiocie lub terminie wykonania w następujących przypadkach
a) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach (powódź, pożar, i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamanie warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie, skażenia, itp.);,
b) na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych i obiektywnych, m.in. stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (epidemia, pandemia) albo w przypadku
niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, które może stanowić
zagrożenie dla zdrowia publicznego a inny sposób wykonania umowy przyczyni się do
minimalizacji zagrożenia dla zdrowia publicznego;
c) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa miejscowego Zamawiającego, mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, Zamawiający dopuszcza zmiany sposobu realizacji umowy lub zmiany zakresu świadczeń wykonawcy wymuszonych takimi zmianami prawa;
d) z powodu zmiany uwarunkowań prawnych, zaś w zakresie ceny zmiana jest dopuszczalna w związku ze zmianą stawki podatku VAT,
e) w razie konieczności dodatkowych dostaw w asortymencie będącym przedmiotem zamówienia ponad ilości określone w podstawowej umowie w cenach określonych w § 2 ust. 1 umowy i formularzu ofertowym, o którym mowa w § 1 ust. 2, jednakże wartość zmiany nie może przekroczyć 50% wartości zamówienia, zgodnie z art. 455 ustawy PZP.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiajacego za pośrednictwem e- PUAP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-29 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-28

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.