eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › "Usługa zapewnienia administratorów systemu bibliotecznego MAK+ w podziale na cztery części"Ogłoszenie z dnia 2022-11-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Usługa zapewnienia administratorów systemu bibliotecznego MAK+ w podziale na cztery części”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Instytut Książki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 356775805

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zygmunta Wróblewskiego, 6

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-148

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@instytutksiazki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://instytutksiazki.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Usługa zapewnienia administratorów systemu bibliotecznego MAK+ w podziale na cztery części”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8e57ec8e-671e-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00448133

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00070897/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Świadczenie usług administracyjnych systemu bibliotecznego MAK+

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://instytutksiazki.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://instytutksiazki.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1)W postępowaniu komunikacja międzyZamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej Marketplanet znajdującej się pod adresem: https://instytutksiazki.ezamawiajacy.pl. Szczegółowa Instrukcja korzystania z Platformy, w tym wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy jej użyciu dostępna jest w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego” pod adresem https://instytutksiazki.ezamawiajacy.pl.
2)Ogólne zasady korzystania z Platformy, w tym rejestracji Wykonawców, określa pkt IX.5 SWZ.
3)Zamawiający, określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej zgodnie z pkt IX.6 SWZ;
4)Zamawiający zgodnie z §3 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452), określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 100 MB, w szczególności: pdf, xls, xlsx, doc, docx, txt, rtf, xps, odt, ods, odp, ppt, pptx, csv, jpg, jpeg png, zip, 7z, html, xhtml, xml, XMLsig, XAdES, PAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
5)Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych zgodnie z pkt IX.8 SWZ.
6)Dokumenty elektroniczne (inne niż oferta oraz załączniki do oferty) oraz cyfrowe odwzorowania dokumentów składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki.
7)Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji musi być zgody z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu, o którym mowa powyżej.
8)Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
9)Szczegółowe informacje dotyczące wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących korespondencji elektronicznej oraz formy składanych dokumentów zostały opisane w SWZ.
10)W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa Instytutu Książki tel. +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotyczące RODO zostały wskazane w rozdziale XX SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje dotyczące RODO zostały wskazane w rozdziale XX SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 261-32/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na jedną część

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Tak

4.1.12.) Maksymalna liczba części, jaka może zostać udzielona jednemu wykonawcy: 1

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 1 – administrator poziom 2 linii wsparcia dla województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego, mazowieckiego i łódzkiego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla wszystkich części zawarty jest w Opisie przedmiotu zamówienia (dla cz. 1) - załącznik nr 4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72253200-5 - Usługi w zakresie wsparcia systemu

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72260000-5 - Usługi w zakresie oprogramowania

72263000-6 - Usługi wdrażania oprogramowania

72261000-2 - Usługi pomocnicze w zakresie oprogramowania

72224100-2 - Usługi w zakresie planowania wdrażania systemu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o następujące kryteria :
1)Cena-60%: Cena za realizację przedmiotu zamówienia
Pc=(Cmin/Cbad)x60% przy czym 1%=1pkt, gdzie:
Cmin–najniższa cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu;Cbad-zaoferowana cena brutto;Pc-ilość punktów przyznanych ofercie badanej w kryterium ceny.
Maksymalną ilość punktów–60–otrzyma oferta z najniższą oferowaną ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.Punktacja będzie obliczana z dokładnością co najmniej do dwóch miejsc po przecinku.
2) Doświadczenie zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia-10%: Zamawiający przyzna punkty w niniejszym kryterium w przypadku, gdy osoba wyznaczona przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w obowiązków administratora 2 linii wsparcia (części nr 1-3) i administratora bezpieczeństwa (część nr 4) będzie posiadała doświadczenie zawodowe w następującym zakresie:
a) dla części nr 1-3:
- w przypadku posiadania przez osobę zaproponowaną na stanowisko administratora 2 linii wsparcia co najmniej 12-miesięcznego stażu przy wykonywaniu usługi w zakresie sprzedaży i wdrożenia systemów bibliotecznych Wykonawca otrzyma 5 punktów,
- w przypadku posiadania przez osobę zaproponowaną na stanowisko administratora 2 linii wsparcia co najmniej 24-miesięcznego stażu przy wykonywaniu usługi w zakresie sprzedaży i wdrożenia systemów bibliotecznych Wykonawca otrzyma 10 punktów.
b) dla części nr 4:
- w przypadku posiadania przez osobę zaproponowaną na stanowisko administratora bezpieczeństwa co najmniej 12-miesięcznego stażu przy wykonywaniu usługi w zakresie administracji bezpieczeństwa dla systemów bibliotecznych Wykonawca otrzyma 5 punktów;
- w przypadku posiadania przez osobę zaproponowaną na stanowisko administratora bezpieczeństwa co najmniej 24-miesięcznego stażu przy wykonywaniu usługi w zakresie administracji bezpieczeństwa dla systemów bibliotecznych Wykonawca otrzyma 10 punktów.
Ocena zostanie dokonana na podstawie informacji wskazanych przez Wykonawców w Wykazie osób, który powinien zostać złożony wraz z ofertą (patrz pkt VII.1.1.7 SWZ). W przypadku braku złożenia wykazu osób przed upływem terminu składania ofert lub w przypadku, gdy informacje wskazane w wykazie złożonym przed upływem terminu składania ofert nie będą dawać jednoznacznych podstaw do przyznania oceny, oferta Wykonawcy nie uzyska oceny w przedmiotowym kryterium.
3) Prezentacja kwalifikacji zawodowych osób wyznaczonych do realizacji zamówienia - 30%:
Zamawiający przyzna punkty w niniejszym kryterium po przeprowadzeniu prezentacji kwalifikacji zawodowych osób wyznaczonych do realizacji zamówienia tj.: administratora 2 linii wsparcia (części nr 1-3) i administratora bezpieczeństwa (część nr 4).
Prezentacja będzie przeprowadzona w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Foksal 17 (II piętro). Będzie ona polegała na przeprowadzeniu testu umiejętności praktycznych ww. osób z zakresu odnoszącego się do opisu przedmiotu zamówienia w danej części. Maksymalnie oferta Wykonawcy będzie mogła w tym kryterium uzyskać 30 punktów.
W przypadku, gdy w dniu wyznaczonym na prezentację nie stawi się w siedzibie Zamawiającego osoba wyznaczona przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w charakterze administratora, w zakresie części na którą Wykonawca złożył ofertę, Zamawiający nie przyzna Wykonawcy punktów.
Szczegółowe zasady przeprowadzania i oceny prezentacji określa załącznik nr 5 do SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Prezentacja kwalifikacji zawodowych osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 2 – administrator poziom 2 linii wsparcia dla województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego i dolnośląskiego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla wszystkich części zawarty jest w Opisie przedmiotu zamówienia (dla cz. 2) - załącznik nr 4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72253200-5 - Usługi w zakresie wsparcia systemu

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72260000-5 - Usługi w zakresie oprogramowania

72263000-6 - Usługi wdrażania oprogramowania

72261000-2 - Usługi pomocnicze w zakresie oprogramowania

72224100-2 - Usługi w zakresie planowania wdrażania systemu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o następujące kryteria :
1)Cena-60%: Cena za realizację przedmiotu zamówienia
Pc=(Cmin/Cbad)x60% przy czym 1%=1pkt, gdzie:
Cmin–najniższa cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu;Cbad-zaoferowana cena brutto;Pc-ilość punktów przyznanych ofercie badanej w kryterium ceny.
Maksymalną ilość punktów–60–otrzyma oferta z najniższą oferowaną ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.Punktacja będzie obliczana z dokładnością co najmniej do dwóch miejsc po przecinku.
2) Doświadczenie zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia-10%: Zamawiający przyzna punkty w niniejszym kryterium w przypadku, gdy osoba wyznaczona przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w obowiązków administratora 2 linii wsparcia (części nr 1-3) i administratora bezpieczeństwa (część nr 4) będzie posiadała doświadczenie zawodowe w następującym zakresie:
a) dla części nr 1-3:
- w przypadku posiadania przez osobę zaproponowaną na stanowisko administratora 2 linii wsparcia co najmniej 12-miesięcznego stażu przy wykonywaniu usługi w zakresie sprzedaży i wdrożenia systemów bibliotecznych Wykonawca otrzyma 5 punktów,
- w przypadku posiadania przez osobę zaproponowaną na stanowisko administratora 2 linii wsparcia co najmniej 24-miesięcznego stażu przy wykonywaniu usługi w zakresie sprzedaży i wdrożenia systemów bibliotecznych Wykonawca otrzyma 10 punktów.
b) dla części nr 4:
- w przypadku posiadania przez osobę zaproponowaną na stanowisko administratora bezpieczeństwa co najmniej 12-miesięcznego stażu przy wykonywaniu usługi w zakresie administracji bezpieczeństwa dla systemów bibliotecznych Wykonawca otrzyma 5 punktów;
- w przypadku posiadania przez osobę zaproponowaną na stanowisko administratora bezpieczeństwa co najmniej 24-miesięcznego stażu przy wykonywaniu usługi w zakresie administracji bezpieczeństwa dla systemów bibliotecznych Wykonawca otrzyma 10 punktów.
Ocena zostanie dokonana na podstawie informacji wskazanych przez Wykonawców w Wykazie osób, który powinien zostać złożony wraz z ofertą (patrz pkt VII.1.1.7 SWZ). W przypadku braku złożenia wykazu osób przed upływem terminu składania ofert lub w przypadku, gdy informacje wskazane w wykazie złożonym przed upływem terminu składania ofert nie będą dawać jednoznacznych podstaw do przyznania oceny, oferta Wykonawcy nie uzyska oceny w przedmiotowym kryterium.
3) Prezentacja kwalifikacji zawodowych osób wyznaczonych do realizacji zamówienia - 30%:
Zamawiający przyzna punkty w niniejszym kryterium po przeprowadzeniu prezentacji kwalifikacji zawodowych osób wyznaczonych do realizacji zamówienia tj.: administratora 2 linii wsparcia (części nr 1-3) i administratora bezpieczeństwa (część nr 4).
Prezentacja będzie przeprowadzona w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Foksal 17 (II piętro). Będzie ona polegała na przeprowadzeniu testu umiejętności praktycznych ww. osób z zakresu odnoszącego się do opisu przedmiotu zamówienia w danej części. Maksymalnie oferta Wykonawcy będzie mogła w tym kryterium uzyskać 30 punktów.
W przypadku, gdy w dniu wyznaczonym na prezentację nie stawi się w siedzibie Zamawiającego osoba wyznaczona przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w charakterze administratora, w zakresie części na którą Wykonawca złożył ofertę, Zamawiający nie przyzna Wykonawcy punktów.
Szczegółowe zasady przeprowadzania i oceny prezentacji określa załącznik nr 5 do SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Prezentacja kwalifikacji zawodowych osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 3 – administrator poziom 2 linii wsparcia dla województw: świętokrzyskiego, małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego i opolskiego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla wszystkich części zawarty jest w Opisie przedmiotu zamówienia (dla cz. 3) - załącznik nr 4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72253200-5 - Usługi w zakresie wsparcia systemu

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72260000-5 - Usługi w zakresie oprogramowania

72263000-6 - Usługi wdrażania oprogramowania

72261000-2 - Usługi pomocnicze w zakresie oprogramowania

72224100-2 - Usługi w zakresie planowania wdrażania systemu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o następujące kryteria :
1)Cena-60%: Cena za realizację przedmiotu zamówienia
Pc=(Cmin/Cbad)x60% przy czym 1%=1pkt, gdzie:
Cmin–najniższa cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu;Cbad-zaoferowana cena brutto;Pc-ilość punktów przyznanych ofercie badanej w kryterium ceny.
Maksymalną ilość punktów–60–otrzyma oferta z najniższą oferowaną ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.Punktacja będzie obliczana z dokładnością co najmniej do dwóch miejsc po przecinku.
2) Doświadczenie zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia-10%: Zamawiający przyzna punkty w niniejszym kryterium w przypadku, gdy osoba wyznaczona przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w obowiązków administratora 2 linii wsparcia (części nr 1-3) i administratora bezpieczeństwa (część nr 4) będzie posiadała doświadczenie zawodowe w następującym zakresie:
a) dla części nr 1-3:
- w przypadku posiadania przez osobę zaproponowaną na stanowisko administratora 2 linii wsparcia co najmniej 12-miesięcznego stażu przy wykonywaniu usługi w zakresie sprzedaży i wdrożenia systemów bibliotecznych Wykonawca otrzyma 5 punktów,
- w przypadku posiadania przez osobę zaproponowaną na stanowisko administratora 2 linii wsparcia co najmniej 24-miesięcznego stażu przy wykonywaniu usługi w zakresie sprzedaży i wdrożenia systemów bibliotecznych Wykonawca otrzyma 10 punktów.
b) dla części nr 4:
- w przypadku posiadania przez osobę zaproponowaną na stanowisko administratora bezpieczeństwa co najmniej 12-miesięcznego stażu przy wykonywaniu usługi w zakresie administracji bezpieczeństwa dla systemów bibliotecznych Wykonawca otrzyma 5 punktów;
- w przypadku posiadania przez osobę zaproponowaną na stanowisko administratora bezpieczeństwa co najmniej 24-miesięcznego stażu przy wykonywaniu usługi w zakresie administracji bezpieczeństwa dla systemów bibliotecznych Wykonawca otrzyma 10 punktów.
Ocena zostanie dokonana na podstawie informacji wskazanych przez Wykonawców w Wykazie osób, który powinien zostać złożony wraz z ofertą (patrz pkt VII.1.1.7 SWZ). W przypadku braku złożenia wykazu osób przed upływem terminu składania ofert lub w przypadku, gdy informacje wskazane w wykazie złożonym przed upływem terminu składania ofert nie będą dawać jednoznacznych podstaw do przyznania oceny, oferta Wykonawcy nie uzyska oceny w przedmiotowym kryterium.
3) Prezentacja kwalifikacji zawodowych osób wyznaczonych do realizacji zamówienia - 30%:
Zamawiający przyzna punkty w niniejszym kryterium po przeprowadzeniu prezentacji kwalifikacji zawodowych osób wyznaczonych do realizacji zamówienia tj.: administratora 2 linii wsparcia (części nr 1-3) i administratora bezpieczeństwa (część nr 4).
Prezentacja będzie przeprowadzona w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Foksal 17 (II piętro). Będzie ona polegała na przeprowadzeniu testu umiejętności praktycznych ww. osób z zakresu odnoszącego się do opisu przedmiotu zamówienia w danej części. Maksymalnie oferta Wykonawcy będzie mogła w tym kryterium uzyskać 30 punktów.
W przypadku, gdy w dniu wyznaczonym na prezentację nie stawi się w siedzibie Zamawiającego osoba wyznaczona przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w charakterze administratora, w zakresie części na którą Wykonawca złożył ofertę, Zamawiający nie przyzna Wykonawcy punktów.
Szczegółowe zasady przeprowadzania i oceny prezentacji określa załącznik nr 5 do SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Prezentacja kwalifikacji zawodowych osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 4 – administrator bezpieczeństwa.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla wszystkich części zawarty jest w Opisie przedmiotu zamówienia (dla cz. 4) - załącznik nr 4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72253200-5 - Usługi w zakresie wsparcia systemu

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72260000-5 - Usługi w zakresie oprogramowania

72263000-6 - Usługi wdrażania oprogramowania

72261000-2 - Usługi pomocnicze w zakresie oprogramowania

72224100-2 - Usługi w zakresie planowania wdrażania systemu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o następujące kryteria :
1)Cena-60%: Cena za realizację przedmiotu zamówienia
Pc=(Cmin/Cbad)x60% przy czym 1%=1pkt, gdzie:
Cmin–najniższa cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu;Cbad-zaoferowana cena brutto;Pc-ilość punktów przyznanych ofercie badanej w kryterium ceny.
Maksymalną ilość punktów–60–otrzyma oferta z najniższą oferowaną ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.Punktacja będzie obliczana z dokładnością co najmniej do dwóch miejsc po przecinku.
2) Doświadczenie zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia-10%: Zamawiający przyzna punkty w niniejszym kryterium w przypadku, gdy osoba wyznaczona przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w obowiązków administratora 2 linii wsparcia (części nr 1-3) i administratora bezpieczeństwa (część nr 4) będzie posiadała doświadczenie zawodowe w następującym zakresie:
a) dla części nr 1-3:
- w przypadku posiadania przez osobę zaproponowaną na stanowisko administratora 2 linii wsparcia co najmniej 12-miesięcznego stażu przy wykonywaniu usługi w zakresie sprzedaży i wdrożenia systemów bibliotecznych Wykonawca otrzyma 5 punktów,
- w przypadku posiadania przez osobę zaproponowaną na stanowisko administratora 2 linii wsparcia co najmniej 24-miesięcznego stażu przy wykonywaniu usługi w zakresie sprzedaży i wdrożenia systemów bibliotecznych Wykonawca otrzyma 10 punktów.
b) dla części nr 4:
- w przypadku posiadania przez osobę zaproponowaną na stanowisko administratora bezpieczeństwa co najmniej 12-miesięcznego stażu przy wykonywaniu usługi w zakresie administracji bezpieczeństwa dla systemów bibliotecznych Wykonawca otrzyma 5 punktów;
- w przypadku posiadania przez osobę zaproponowaną na stanowisko administratora bezpieczeństwa co najmniej 24-miesięcznego stażu przy wykonywaniu usługi w zakresie administracji bezpieczeństwa dla systemów bibliotecznych Wykonawca otrzyma 10 punktów.
Ocena zostanie dokonana na podstawie informacji wskazanych przez Wykonawców w Wykazie osób, który powinien zostać złożony wraz z ofertą (patrz pkt VII.1.1.7 SWZ). W przypadku braku złożenia wykazu osób przed upływem terminu składania ofert lub w przypadku, gdy informacje wskazane w wykazie złożonym przed upływem terminu składania ofert nie będą dawać jednoznacznych podstaw do przyznania oceny, oferta Wykonawcy nie uzyska oceny w przedmiotowym kryterium.
3) Prezentacja kwalifikacji zawodowych osób wyznaczonych do realizacji zamówienia - 30%:
Zamawiający przyzna punkty w niniejszym kryterium po przeprowadzeniu prezentacji kwalifikacji zawodowych osób wyznaczonych do realizacji zamówienia tj.: administratora 2 linii wsparcia (części nr 1-3) i administratora bezpieczeństwa (część nr 4).
Prezentacja będzie przeprowadzona w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Foksal 17 (II piętro). Będzie ona polegała na przeprowadzeniu testu umiejętności praktycznych ww. osób z zakresu odnoszącego się do opisu przedmiotu zamówienia w danej części. Maksymalnie oferta Wykonawcy będzie mogła w tym kryterium uzyskać 30 punktów.
W przypadku, gdy w dniu wyznaczonym na prezentację nie stawi się w siedzibie Zamawiającego osoba wyznaczona przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w charakterze administratora, w zakresie części na którą Wykonawca złożył ofertę, Zamawiający nie przyzna Wykonawcy punktów.
Szczegółowe zasady przeprowadzania i oceny prezentacji określa załącznik nr 5 do SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Prezentacja kwalifikacji zawodowych osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy dotyczące:
1.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
1.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
1.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
1.4 zdolności technicznej lub zawodowej:
1.4.1 zdolność techniczna lub zawodowa wykonawcy:
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej jednej usługi, której przedmiotem było
a) dla części nr 1-3: zadanie obejmujące sprzedaż i wdrożenie w zakresie oprogramowania użytkowego, o wartości usługi nie mniejszej niż 50.000,00 złotych brutto,
b) dla części nr 4: zadanie obejmujące administrację bezpieczeństwa w zakresie oprogramowania użytkowego, o wartości usługi nie mniejszej niż 50.000,00 złotych brutto.
1.4.2 wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia:
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, które mają pełnić następujące funkcje w jego realizacji:
a) dla części nr 1-3: min. jednym administratorem poziomu 2 linii wsparcia, posiadającym co najmniej następujące kwalifikacje:
- praktyczna znajomość zasad katalogowania z użyciem formatu MARC21 dla różnych typów dokumentów (książki, wydawnictwa ciągłe, artykuły, dokumenty elektroniczne, audiobooki, ikonografia, eksponaty, kartografia, starodruki, nuty, dźwięki) oraz dla haseł wzorcowych,
- praktyczna znajomość zasad pracy biblioteki – ewidencja zbiorów, wymagania dotyczące dokumentacji, przeprowadzanie skontrum i ubytkowania, statystyki, ewidencja wypożyczeń, ewidencja czytelników,
- praktyczna wiedza z zakresu przetwarzania danych osobowych z uwzględnieniem RODO,
- praktyczna znajomość systemu operacyjnego Linux (Debian, Ubuntu),
- praktyczna znajomość języka SQL,
- praktyczna znajomość obsługi maszyny wirtualnej JAVY,
- prawo jazdy kat. B,
- praktyczna umiejętność zdalnej pracy z wykorzystaniem protokołów SSH.
b) dla części nr 4: min. jednym administratorem bezpieczeństwa, posiadającym co najmniej następujące kwalifikacje zawodowe:
- praktyczna znajomość obsługi Fire Wall: Junos, Suricate, Fedora Firewall, OpenBSD Firewall - umiejętność instalacji, aktualizacji, konfigurowania systemów operacyjnych, oprogramowania zgodne z założeniami wynikających z polityki firmy oraz zgodnych RODO,
- praktyczna znajomość obsługi switchów programowalnych: HP, Linksys, ICX7750, ICX7450, IBM - Aktualizacja i konfiguracja oprogramowania przez CLI,
- praktyczna znajomość obsługi serwerów: Lenovo, IBM, HP – montaż, konfiguracja serwerów. Monitorowanie poprawnego działania,
- praktyczna znajomość obsługi systemów operacyjnych: Linux Fedora Ubuntu Unix OpenBSD - Instalacja, aktualizacja, konfiguracja, wdrażanie,
- praktyczna znajomość obsługi baz danych: MySQL, IBM DB2, PostgreSQL, SQLite - instalacja, aktualizacja, konfiguracja, wdrażanie,
- praktyczna znajomość obsługi: Postfix, Cyrus-Imap, DHCP, Apache, IPTABLES OpenVPN BIND, Squid, PHP, MySQL, Amavis, Eset Security - Instalacja, aktualizacja, konfiguracja, wdrażanie na serwerach (Linux/Unix), stacjach roboczych (Windows, MaxOS X, Android, iOS),
- praktyczna znajomość obsługi: IDS – Instalacja, aktualizacja, konfiguracja, wdrażanie,
- praktyczna znajomość obsługi: Log analyzer – Instalacja, aktualizacja, konfiguracja, wdrażanie. Pisanie własnych analyzerów w BASH, C++.
Zamawiający nie wyraża zgody na zgłoszenie jednej osoby jako administratora dla więcej niż jednej części przedmiotu zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1)Oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,którego wzór zał. nr 2a do SWZ;
- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (np. konsorcjum,wspólnicy spółki cywilnej)oświadczenie o którym mowa w pkt. VII.1.1.2. SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu,w zakresie w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,oraz brak podstaw wykluczenia(art. 125 ust. 4 Pzp)–zał. nr 2a do SWZ.
- Wykonawca,który powołuje się na zasoby innych podmiotów,w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia-w zakresie,w jakim powołuje się na ich zasoby–warunków udziału w postępowaniu przedkłada także oświadczenie,o którym mowa w pkt VII.1.1.2. SWZzłożone przez podmioty udostępniające zasoby(art. 125 ust. 5 Pzp) zgodnie z zał. nr 2b doSWZ.
2)Oświadczenia Wykonawcy,w zakresie art.108 ust. 1 pkt 5Pzp,o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,z innym Wykonawcą,który złożył odrębną ofertę,albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej–wzór zał. nr 7 do SWZ–nie dotyczy,gdy wpłynie tylko jedna oferta. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie,o którym mowa w pkt2),składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenie może być złożone odrębnie przez każdego Wykonawcę lub w imieniu wszystkich Wykonawców przez ustanowionego Pełnomocnika.
3)Odpisu lub informacji z KRS lub z CEiIDG,w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp,sporządzonych nie wcześniej niż 3 mies.przed jej złożeniem,jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
4)Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami RP,zamiast:
a)zamiast odpisu albo informacji z KRS lub z CEiIDG,o których mowa w pkt 3) powyżej–składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające,że nie otwarto jego likwidacji,nie ogłoszono upadłości,jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd,nie zawarł układu z wierzycielami,jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach
miejsca wszczęcia tej procedury.Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 mies. przed ich złożeniem.
b)Jeżeli w kraju,w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów,o których mowa powyżej w lit.a),zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy,ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby,której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą,lub,jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą,złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem,organem samorządu zawodowego lub gospodarczego,właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 mies. przed ich złożeniem.
5)Zamawiający żąda od Wykonawcy,który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 3) powyżej - jeżeli dotyczy.
6)Zamawiający żąda od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przedstawienia w odniesieniu do każdego z Wykonawców dokumentów wymienionych w pkt 2) i 3) powyżej.
C.D. Sekcja V pkt 5.11) poniżej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane – na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w pkt V.1.1.4.1 SWZ. Wraz z wykazem usług Wykonawca złoży dowody określające czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. Wzór wykazu (dla cz. 1, cz. 2, cz. 3, cz. 4) stanowi załącznik nr 8 do SWZ;
2) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – w celu otrzymania punktów w kryterium określonym w pkt XV.1.2 SWZ oraz na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w pkt V.1.1.4.2 SWZ. Wzór wykazu (dla cz. 1, cz. 2, cz. 3, cz. 4) stanowi załącznik nr 9 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

C.D. z Sekcji V pkt 5.6):
7)Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych w sytuacjach, o których mowa w pkt VII.2.2.7. oraz VII.2.2.8. SWZ.
8)Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1.1.Formularz Ofertowy–sporządzony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji według wzoru stanowiącegoZał. nr1 do SWZ;
1.2.Oświadczenie o którym mowa w art.125ust.1 Pzp o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,wzór stanowi zał. nr 2a do SWZ;
- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (np.konsorcjum,wspólnicy spółki cywilnej)oświadczenie,o którym mowa w pkt.1.2.składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się ozamówienie.Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia (art.125 ust.4Pzp)–zgodnie z zał.nr2a do SWZ-jeżeli dotyczy.
- Wyk.,który powołuje się na zasoby innych podmiotów,w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia-w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby–warunków udziału w postępowaniu przedkłada także oświadczenie,o którym mowa w pkt1.2.złożone przez podmioty udostępniające zasoby(art.125 ust.5Pzp)–zgodnie z
zał.nr2b do SWZ-jeżeli dotyczy.
1.3.Oświadczenie,o którym mowa w art.117ust.4 Pzp,w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (np. konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej),z którego wynika, które usługi wykonują poszczególni wykonawcy-wzór stanowi zał.nr 6 do SWZ-jeżeli dotyczy;
1.4.Pełnomocnictwo lub inne dokumenty, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,z których wynika prawo do podpisania oraz do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą,chyba że Zam. może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia17.02.2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne–jeżeli dotyczy;
1.5.Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wyk. wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,ewentualnie umowa o współdziałaniu,z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo,podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wyk. w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy–jeżeli dotyczy;
1.6.Dokument potwierdzający udostępnienie wykonawcy zasobów przez inny podmiot na zasadach określonych w art.118Pzp,w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający,że wyk. realizując zamówienie,będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów-jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów,podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym–jeżeli dotyczy.Na potwierdzenie czy Wyk. będzie dysponował zasobami innych podmiotów,w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wyk. z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów Zam. wymaga złożenia dokumentów opisanych w Rozdziale VII pkt1.1.6 SWZ.
1.7.Wykaz osób,skierowanych przez Wyk.do realizacji zamówienia publicznego,w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług,wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,uprawnień,doświadczenia,wykształcenia niezbędnych do wyk. zamówienia,a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami–w celu otrzymania punktów w kryterium określonym w pktXV.1.2SWZ oraz na potwierdzenie spełniania warunku,o którym mowa w pktV.1.1.4.2SWZ.Wzór wykazu-załącznik nr9doSWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej), w takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Oferta Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia powinna zawierać Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (np. konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp o o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia (art. 125 ust. 4 Pzp)–zgodnie z załącznikiem nr 2a do SWZ.
4. Zamawiający żąda od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przedstawienia w odniesieniu do każdego z Wykonawców dokumentów wymienionych w pkt VII.2.2.6 SWZ.
5. W przypadku, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki udziału w postępowaniu wskazane w Sekcji V pkt 5.4. niniejszego ogłoszenia, musi spełnić co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy wykonawcy łącznie.
6. Wykonawca zobowiązany jest złożyć Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców z którego wynika, które usługi wykonują poszczególni wykonawcy - wzór stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
7.W przypadku gdy wybrana zostanie oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przed podpisaniem umowy Wykonawcy przedstawią Zamawiającemu kopię umowy regulującą współpracę wykonawców, w tym stwierdzającą solidarną odpowiedzialność wszystkich Wykonawców za wykonanie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 3 do SWZ (dla cz. 1, cz. 2, cz. 3, cz. 4). Zamawiający dopuszcza zmiany umowy na warunkach wskazanych w załączniku nr 3 do SWZ (dla cz. 1, cz. 2, cz. 3, cz. 4).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego pod adresem https://instytutksiazki.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-29 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-28

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1.Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie (dla cz. 1, cz. 2, cz. 3, cz. 4) w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2023r. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia nie wcześniej niż od dnia 01.01.2023 r.
2.Stosownie do wymagań art. 95 ust. 1 Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących poniżej wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) tj.: wykonanie obowiązków administratora 2 linii wsparcia (części 1-3) i administratora bezpieczeństwa (część nr 4). Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy sytuacji, w której to sam Wykonawca będzie wykonywał obowiązki administratora. Zasady związane z dokumentowaniem i weryfikowaniem spełniania tego wymogu zostały określone w PPU (dla cz. 1, cz. 2, cz. 3, cz. 4) - załączniku nr 3 do SWZ.
3.Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (w Formularzu Oferty) zakresu zamówienia, którego wykonanie powierzy podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.
4.Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy w zakresie podstaw określonych w art. 108 ust. 1 pkt. 1-6, art. 109 ust.1 pkt. 4 Pzp oraz oraz art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13.04.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835).
5.Pouczenie o środkach ochrony prawnej określone w Rozdziale XIX SWZ.
6.Szczegółowe informacje dotyczące postępowania zostały określone w SWZ udostępnionej na stronie prowadzonego postępowania.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.