eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › REMONT POJAZDÓW ORAZ SPRZĘTU RDW W PUŁAWACHOgłoszenie z dnia 2022-11-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
REMONT POJAZDÓW ORAZ SPRZĘTU RDW W PUŁAWACH

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019170

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bohdana Dobrzańskiego 3

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-262

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 81 886 31 63

1.5.8.) Numer faksu: 81 886 41 03

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rdw.pulawy@zdw.lublin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.bip.lubelskie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

REMONT POJAZDÓW ORAZ SPRZĘTU RDW W PUŁAWACH

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ba56f6ea-671c-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00445774

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00054425/44/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.58 RDW w Puławach Remont pojazdów oraz sprzętu RDW w Puławach (zamówienie na rok 2023)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zdw-lublin.logintrade.net

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu art. 2 pkt 5) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. z 2020, poz. 344 ze zm.), tj.
a) elektronicznej Platformy Zamówień Publicznych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie pod adresem: https://zdw-lublin.logintrade.net (dalej zwana: „Platformą”), do której dostęp możliwy jest również poprzez stronę internetową Zamawiającego wskazaną w pkt I SWZ.
b) niniejsze postępowanie znajduje się w wykazie postępowań prowadzonych przez Zamawiającego zamieszczonym na Platformie https://zdw-lublin.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html ,

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy Przetargowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie:
a) Dopuszczalne przeglądarki internetowe: Internet Explorer 10 i nowsze, Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera
b) Pozostałe wymagania techniczne: dostęp do sieci Internet, obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest –ajax, włączona obsługa JavaScript, zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s, zainstalowany Acrobat Reader, zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java -Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy
c) W przypadku aukcji z podpisem elektronicznym dopuszczalne są przeglądarki internetowe: dla Windows Vista: Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, dla Windows 7: Internet Explorer 9, Internet Explorer 11, dla Windows 8: Internet Explorer 11, dla Windows 10: Internet Explorer 11
d) Instrukcje składania ofert środkiem komunikacji elektronicznej w postępowaniach dostępne są na stronie https://zdw-lublin.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html w zakładce INSTRUKCJE.
2. W razie problemów należy korzystać ze wsparcia technicznego dla Wykonawców: Helpdesk Logintrade +48 71 787 35 34, helpdesk@logintrade.net dostępnego w dniach poniedziałek – piątek, godz. 8:00-16:00.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor ZDW w Lublinie, ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin.
2. Z inspektorem danych osobowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie można skontaktować się za pomocą e-maila: iod@zdw.lublin.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: „Remont pojazdów oraz sprzętu RDW w Puławach” prowadzonym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy PZP.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), dalej „ustawa PZP”;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie:
informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie:
skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie:
prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: R6.ST.372.89.2022.ap

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Wykonanie obsługi technicznej oraz naprawy bieżących pojazdów znajdujących się na wyposażeniu RDW w Puławach, Obwodu Drogowego w Puławach i w Annopolu:
Ciągnik Farmtrac 685DT LPU 2E63 (2012 r.)
Ciągnik Ursus C-360 3P LPU 38YP (1988 r.)
Citroen Jumper LPU 56118 (2016 r.)
VW Transporter LPU 2678 (2001 r.)
Hyundai I 10LPU 32886 (2012 r.)
Peugeot Expert LPU 05840 (2008 r.)
Renault Master LPU 16069 (2009 r.)
Fiat Seicento LPU 21050 (2000 r.)
2. Usługi z zakresu napraw bieżących polegają na usunięciu usterek technicznych wynikłych z bieżącej eksploatacji pojazdów, w szczególności: silnika, mechanizmu przeniesienia napędu (skrzynia biegów, sprzęgło), przedniego zawieszenia, tylnego mostu, układu chłodzenia, paliwowego, kierowniczego, hamulcowego, elektrycznego oraz wyposażenia (np. ogrzewania kabiny), itp.
3. Usługi z zakresu wykonania obsług technicznych polegają na wykonaniu czynności obsługowo-smarowniczych po osiągnięciu odpowiednich przebiegów kilometrów dla danego typu samochodu (zgodnie z instrukcją obsługi danego pojazdu).
4. Podczas wykonywania napraw bieżących oraz obsług technicznych należy montować części zamienne – oryginalne lub wytworzone przez innego wytwórcę – posiadające deklarację zgodności z oryginałem, certyfikat bezpieczeństwa „B” i certyfikat jakości dostaw lub certyfikat jakości wyrobu.
5. Wykonawca przystąpi do realizacji usług najpóźniej następnego dnia po otrzymaniu pisemnej lub telefonicznej (potwierdzonej notatką służbową) dyspozycji Zamawiającego z określeniem zakresu (opisem awarii pojazdu) i terminu wykonania usługi.
6. Wykonawca będzie świadczył usługi zgodnie z obowiązującymi aktualnymi przepisami z zakresu ochrony środowiska i opisem przedmiotu zamówienia, w sposób gwarantujący należytą jakość.
7. Stacja napraw – warsztat powinien znajdować się w odległości nie większej niż 75 km od siedziby każdego z Obwodów Drogowych, tj. OD w Puławach, Annopolu i bazy w Kurowie.
8. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia zakresu zamówienia.
9. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie wykonane prace i użyte części i materiały.
10. Wykonawca w złożonej ofercie wskaże okres, na jaki udziela rękojmi dla wykonanych napraw i usług stanowiących przedmiot zamówienia.
11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Dla wybranego wariantu realizacji zamówienia jego podział na części nie jest uzasadniony. Przedmiotowe zamówienie nie jest dużym zamówieniem w rozumieniu motywu 78 powołanej dyrektywy UE 2014/24/UE. Rozdzielenie zamówienia groziłoby niedającymi się wyeliminować problemami organizacyjnymi związanymi z prawidłowym wykonywaniem usług i odpowiedzialnością za poszczególne elementy usług wykonywanych przez różnych wykonawców, ponadto, z uwagi na niedużą ilość pojazdów, groziłoby to niewykonaniem jednej z umów w całości i poniesieniem niepotrzebnych kosztów.
12. Do przedmiotowego zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021 poz. 110 z późn. zmian.)

4.2.6.) Główny kod CPV: 50112000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji samochodów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi poniżej w terminie związania ofertą:
Kryteria oceny ofert:
1) Cena za 1 roboczo – godzinę: znaczenie kryterium 60%
Oferta z najniższą ceną otrzyma PC= 10 pkt.
Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów obliczoną według następującego wzoru:
PC= (Cena oferty najtańszej / Cena oferty ocenianej) x 10
2) Udzielony okres rękojmi: znaczenie kryterium 30 %
Oferty z okresem rękojmi równym 12 m-cy otrzymają liczbę punktów PR = 0 pkt.
Oferty z okresem rękojmi równym 18 m-cy otrzymają liczbę punktów PR = 5 pkt.
Oferty z okresem rękojmi równym 24 m-ce otrzymają liczbę punktów PR = 10 pkt.
W przypadku niewskazania okresu oferowanej rękojmi Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca oferuje najkrótszy okres rękojmi tj. 12 m-cy.
3) Ilość stanowisk roboczych: znaczenie kryterium 10 %
Oferty z ilością stanowisk równą 1 otrzymają liczbę punktów PS = 0 pkt.
Oferty z ilością stanowisk równą 2 otrzymają liczbę punktów PS = 5 pkt.
Oferty z ilością stanowisk równą 3 lub więcej otrzymają liczbę punktów PS = 10 pkt.
W przypadku niewskazania ilości stanowisk Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca dysponuje 1 stanowiskiem roboczym.
2. Wykonawca będzie wybierany zgodnie z zasadą wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. Za najkorzystniejszą uznana będzie oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów obliczoną według wzoru:
P= PC x 60 % + PR x 30 % + PS x 10 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 6

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Udzielony okres rękojmi

4.3.6.) Waga: 3

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ilość stanowisk roboczych

4.3.6.) Waga: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli:
3. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przez okres minimum 6 miesięcy usług polegających na obsłudze technicznej pojazdów.
4. Spełnienie tego warunku Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia, którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP (załącznik B).
5. Zamawiający może, oceniając zdolność techniczną lub zawodową, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia na każdym etapie postępowania (art. 116 ust. 2 ustawy PZP).
6. W odniesieniu do warunków udziału, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazując warunek udziału w postępowaniu mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenia stanowiące potwierdzenie, że Wykonawca na dzień składania ofert:
a) nie podlega wykluczeniu (załącznik C, E, E1)
b) spełnia warunki udziału (załącznik B)
2. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń, o których mowa w pkt. X.1 lub są one niekompletne lub zwierają błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
3. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych oświadczeń, o których mowa w pkt. X.1. SWZ.
4. Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenia, o których mowa w pkt. X.1. SWZ budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę takich informacji lub dokumentów.
5. W przypadku o którym mowa w pkt. VIII. 5. SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika D.
6. Zamawiający przewiduje obowiązek złożenia podmiotowych środków dowodowych na podstawie oświadczenia z art. 125. ust. 1 (wzór załącznik B), stanowiącym oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:
1) Formularz ofertowy – do wykorzystania wzór (druk), stanowiący Załącznik A do SWZ (przy czym Wykonawca może sporządzić ofertę wg innego wzorca, powinna ona wówczas obejmować dane wymagane dla oferty w SWZ i załącznikach)
2) Oświadczenia, o których mowa w pkt X. 1. SWZ stanowiące załączniki B, C, E, E1do SWZ
3) Oświadczenie, o którym mowa w pkt X. 5. SWZ. stanowiące załącznik D do SWZ (jeżeli dotyczy).
4) Zobowiązanie lub inne dokumenty o których mowa w pkt. XI. 4. SWZ (jeżeli dotyczy)
5) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby:
a) Wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, może złożyć wraz z ofertą odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
b) Wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w lit a), jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
c) jeżeli w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit a), Zamawiający żąda od Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
6) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).
a) Pełnomocnictwo o którym mowa w pkt XVI. 7. ppkt. 6) lit c) i ppkt. 7) SWZ składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub w formie elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność notarialnie – w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania Ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia, o których mowa w pkt. X.1. SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
2. Zamawiający zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy określonych we wzorze umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-29 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma zamówień: https://zdw-lublin.logintrade.net

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-29 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-29

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
2. Stosownie do art. 253 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty informuje równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. Zamawiający udostępni niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt 3 a), na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
4. Umowa może zostać podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem tego terminu, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym zostanie złożona tylko jedna oferta ( art. 308 ust. 3 pkt. 1a) ustawy PZP)
5. W przypadku, gdy, wybrana oferta została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zgodnie z art. 59 ustawy Prawo zamówień publicznych żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy PZP.
8. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą w walutach obcych.
9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
10. Zamawiający nie wymaga obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy PZP.
11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
12. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
13. Zamawiający nie stawia wymogu lub możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy PZP.
14. Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy PZP określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności opisane w pkt. XXIV SWZ.
15. Zamawiający nie przewiduje wymagań wskazanych w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy PZP.
16. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.