eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ustrzyki Dolne › SUKCESYWNE DOSTAWY ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓWOgłoszenie z dnia 2022-11-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
SUKCESYWNE DOSTAWY ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W USTRZYKACH DOLNYCH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370444598

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 29 Listopada 57

1.5.2.) Miejscowość: Ustrzyki Dolne

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-700

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@spzoz-ustrzyki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz-ustrzyki.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

SUKCESYWNE DOSTAWY ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9c6e5e37-671b-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00445703

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00036016/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 Sukcesywne dostawy odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://spzoz-ustrzyki.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie
ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem
wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tylko za pośrednictwem platformy
zakupowej Marketplanet OnePlace. Wejście na platformę poprzez link:
https://spzoz-ustrzyki.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Zgłoszenie do postępowania
wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Zamawiającego:
https://spzoz-ustrzyki.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
lub https://oneplace.marketplanet.pl
2) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl,
gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując
kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje
regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
3) Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom
uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestracje w procesie złożenia oferty wraz z załącznikami w formie lub postaci elektronicznej.
Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury
założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.
4) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia oferty wraz załącznikami w postępowaniu.
5) Korzystanie z platformy Marketplanet OnePlace jest bezpłatne.
6) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu, opisane zostały w Instrukcji korzystania dla Wykonawców. Instrukcja
jest udostępniona na platformie Marketplanet OnePlace.
7) Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca
winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Marketplanet OnePlace, tel.: (22) 257 2223 (infolinia dostępna
w dni robocze w godz. 9:00 do 17:00), e-mail: oneplace@marketplanet.pl
8) Szczegółowe wymagania zawiera SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje Państwa, że:
􀀀 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych, z
siedzibą przy ulicy 29 Listopada 57, 38-700 Ustrzyki Dolne oraz spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie (02-
672) przy ul. Domaniewskiej 49, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której SP ZOZ w Ustrzykach
Dolnych prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem:
https://spzoz-ustrzyki.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
􀀀 w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych,
kontakt: iod@spzoz-ustrzyki.pl , telefon 13-476-91-28
􀀀 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.C RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy: ZP.261.1.7.1.2022;
􀀀 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o ustawę z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
􀀀 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
􀀀 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
􀀀 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 􀀀 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
Ogłoszenie nr z dnia
Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
􀀀 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.261.1.7.1.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. Przedmiot zamówienia obejmuje 1 Pakiet:
− Pakiet nr 1 – Odczynniki do badań hematologicznych wraz z dzierżawą analizatora na okres 36 miesięcy; Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników do badań hematologicznych na wykonanie ok. 32.000 badań (z czego 12000 w trybie CBC + 5DIFF oraz 20000 w trybie CBC) i kontroli do wykonywania codziennie na dwóch poziomach - w ciągu 36 miesięcy, oraz dzierżawa analizatora do badań hematologicznych. Wykonawca zapewni: bezpłatny serwis dzierżawionego analizatora (czas reakcji do 48h lub w trybie CITO do 24h), przeglądy techniczne, usuwanie ewentualnych awarii, części zamienne i wszelkie akcesoria. Za przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi analizatora, jego podłączenie oraz transport, Wykonawca nie będzie pobierał dodatkowych opłat. Oferowany przez Wykonawcę analizator musi spełniać parametry graniczne wymienione w Załączniku nr 1A do SWZ (niespełnienie któregokolwiek z parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33696200-7 - Odczynniki do badania krwi

38434570-2 - Analizatory hematologiczne

38434580-5 - Analizatory testów immunologicznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium kosztu oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres ważności

4.3.6.) Waga: 18

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 18

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 4

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie o braku
podstaw do wykluczenia z postępowania – wypełnione i podpisane odpowiednio przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione)
do reprezentowania Wykonawcy. Stosowne oświadczenie zawarte jest we wzorze Oferty, stanowiącej Załącznik nr 2 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a)
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wypełnione i podpisane odpowiednio przez osobę (osoby)
upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy. Stosowne oświadczenie zawarte jest we wzorze, Oferty, stanowiącej
Załącznik nr 2 do SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający
wymaga złożenia nw. przedmiotowych środków dowodowych:
- dokładnego opisu oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzającego spełnianie parametrów przedmiotu zamówienia
w formie np. prospektów, katalogów, zdjęć, instrukcji obsługi itp. w języku polskim. W przekazywanych/przedłożonych
materiałach należy zaznaczyć, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganych parametrów oraz numerów katalogowych
zaoferowanych w ofercie
- Instrukcje użytkowania każdego testu w języku polskim

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

- dokładnego opisu oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzającego spełnianie parametrów przedmiotu zamówienia
w formie np. prospektów, katalogów, zdjęć, instrukcji obsługi itp. w języku polskim. W przekazywanych/przedłożonych
materiałach należy zaznaczyć, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganych parametrów oraz numerów katalogowych
zaoferowanych w ofercie
- Instrukcje użytkowania każdego testu w języku polskim

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz oferty – Załącznik nr 1 do SWZ;
2) Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 1A do SWZ;
3) Oświadczenia Wykonawcy– Załącznik nr 2 do SWZ;
4) przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Dziale XII pkt. 7
5) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy – w przypadku, gdy w
imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych
(KRS/ CEIDG/ inny rejestr) (wymagane jest złożenie upoważnienia w oryginale lub kopii uwierzytelnionej przez notariusza);
6) oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy – dotyczy wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia w przypadku, o którym mowa w art. 117

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zakazuje się zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z
wyjątkiem zmian, których konieczność wprowadzenia wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a ponadto gdy:
a) Nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.);
b) Obniżenie cen przedmiotu umowy przez Wykonawcę może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga zgody
Zamawiającego ani aneksu do umowy;
c) W przypadku zmiany stawki podatku VAT, zmiana następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego
stawkę;
d) W przypadku zmiany nazwy, numeru katalogowego przedmiotu zamówienia;
e) W przypadku zmiany konfekcjonowania (wielkości opakowań) – nastąpi przeliczenie ilości na odpowiednią ilość
opakowań bądź ilości sztuk w opakowaniu;
f) W przypadku zakończenia, wstrzymania lub wycofania produkcji przedmiotu zamówienia zastępuje się go produktem
zamiennym o parametrach nie gorszych – cena nie wyższa niż w ofercie. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany
będzie poinformować Zamawiającego i przedstawić mu nowy towar do testowania i akceptacji. W razie zakończenia,
wstrzymania lub wycofania produkcji przedmiotu zamówienia, którego nie można zastąpić produktem zamiennym, o czym
mowa w zdaniu poprzednim, strony zgodnie ustalają, że Zamawiający zleci wykonanie badań w laboratorium na zewnątrz w
ilości wynikającej z brakującego towaru, a Wykonawca zobowiązuje się pokryć różnicę w cenie pomiędzy kosztami
związanymi z przeprowadzeniem badań na zewnątrz a ceną odczynników wynikają z niniejszej umowy. W tej sytuacji
Zamawiający nie będzie naliczał Wykonawcy kary umownej za nienależyte wykonanie umowy.
g) W przypadku konieczności poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych, numeracji
jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i istoty umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://spzoz-ustrzyki.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-28 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-27

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.