eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jerzmanowice › ZAKUP W RAMACH UMOWY KOMPLEKSOWEJ PALIWA GAZOWEGO I JEGO DYSTRYBUCJI NA POTRZEBY OBIEKTÓW W GMINIE JERZMANOWICE - PRZEGINIAOgłoszenie z dnia 2022-11-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
ZAKUP W RAMACH UMOWY KOMPLEKSOWEJ PALIWA GAZOWEGO I JEGO DYSTRYBUCJI NA POTRZEBY OBIEKTÓW W GMINIE JERZMANOWICE – PRZEGINIA

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Jerzmanowice-Przeginia

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 6772019451

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rajska 22

1.5.2.) Miejscowość: Jerzmanowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-048

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.7.) Numer telefonu: 123895247

1.5.8.) Numer faksu: 123895521

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@jerzmanowice-przeginia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.jerzmanowice-przeginia.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://jerzmanowice-przeginia.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ZAKUP W RAMACH UMOWY KOMPLEKSOWEJ PALIWA GAZOWEGO I JEGO DYSTRYBUCJI NA POTRZEBY OBIEKTÓW W GMINIE JERZMANOWICE – PRZEGINIA

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-31a0090c-40a0-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00445321

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00032627/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucji na potrzeby obiektów w gminie Jerzmanowice-Przeginia

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00372105/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IR.271.1.9.2022.AK

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa paliwa gazowego i świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego w ramach umowy kompleksowej do punktów poboru wskazanych w Załączniku nr 1a do SWZ – wykaz punktów poboru gazu.
2. Zakup będzie się odbywać na postawie umowy kompleksowej z Wykonawcą.
3. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w niżej wymienionych regulacjach prawnych: ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2022 r. poz. 1385) zwana dalej „ustawą Prawo energetyczne" oraz Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz.U. 2018 poz. 1158) i Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 22 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi (Dz. U. 2019 poz. 1904) oraz Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 722, 1747, 2320, 2419, z 2021 r. poz. 72, 255, 694, 802) oraz ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022, poz. 202).
4. W ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej od 1 stycznia do 31 marca 2022 r. została obniżona stawka podatku VAT na gaz ziemny* z 23% na 8%., od 1 lutego do 31 października 2022 r. została obniżona stawka podatku VAT na gaz ziemny** z 8% na 0%,
5. Podstawa prawna:
*§ 10e. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1696 ze zm.).
**Art. 1 ustawy z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r., poz. 196).
6. Zakup będzie odbywał się na podstawie umowy kompleksowej zawartej między Wykonawcą a Zamawiającym.

7. Wymagania (obowiązki) stawiane Wykonawcy, opisane zostały w projektowanych postanowieniach umowy.
8. Zamawiający udzieli wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy pełnomocnictwa na które składa się obowiązek:
1) powiadomienia właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego o zawarciu umowy sprzedaży paliwa gazowego oraz o planowanym terminie rozpoczęcia sprzedaży paliwa gazowego,
2) złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży paliwa gazowego i świadczenia usług dystrybucji (umowy kompleksowej),
3) w przypadku zawarcia umowy sprzedaży paliwa gazowego - zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji ze wskazanym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, w tym upoważnienie wskazanego Operatora Systemu Dystrybucyjnego do zawarcia w imieniu Mocodawcy umowy rezerwowej sprzedaży paliwa gazowego na warunkach określonych we wzorze umowy o świadczenie usług dystrybucji zamieszczonym na stronie internetowej wskazanego Operatora Systemu Dystrybucyjnego na wypadek zaprzestania dostarczania tego paliwa przez sprzedawcę wybranego przez Mocodawcę (przy czym poprzez zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji rozumieć należy także złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji ze wskazanym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego) na warunkach wynikających z:
a) wzoru umowy o świadczenie usług dystrybucji zamieszczonego na stronie internetowej wskazanego Operatora Systemu Dystrybucyjnego,
b) obowiązującej taryfy wskazanego Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Operatora Systemu Dystrybucyjnego,
c) dotychczasowej umowy kompleksowej lub umowy o świadczenie usług dystrybucji, w zakresie warunków technicznych świadczenia usług dystrybucji, grupy taryfowej, okresu rozliczeniowego - o ile postanowienia dotychczasowej umowy kompleksowej lub umowy o świadczenie usług dystrybucji w tym zakresie nie są sprzeczne z postanowienia taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz wzorem umowy, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, z możliwością zmiany grupy taryfowej lub mocy umownej. Wskazany Operator Systemu Dystrybucyjnego będzie wówczas upoważniony do udzielania dalszego upoważnienia w tym zakresie swoim pracownikom i innym osobom, które łączy z nim stosunek prawny.
4) uzyskania, w razie potrzeby, od dotychczasowego sprzedawcy informacji o numerze, dacie zawarcia, terminie obowiązywania i okresie wypowiedzenia dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży paliwa gazowego i świadczenia usług dystrybucji.
9. Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia oraz przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie zamówienia.
10. Spełnienie innych wymagań określonych w istotnych postanowieniach umowy oraz wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
11. W toku realizacji Umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia łącznej ilości zakupionego paliwa gazowego w zakresie do ± 10%, względem zużycia paliwa gazowego podanej poniżej. Zaistnienie okoliczności, o której mowa powyżej, spowoduje odpowiednio zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu niniejszej Umowy. Zwiększenie lub zmniejszenie ilości paliwa gazowego nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zakres i zasady dokonania zmian:
1) zmniejszenie ilości paliwa gazowego wynikające ze zużycia paliwa gazowego wg bieżących odczytów z gazomierza, które będzie różne od ilości paliwa gazowego wskazanego poniżej odbywa się automatycznie, na podstawie bieżącego zużycia paliwa gazowego na wystawianych fakturach,
2) zwiększenie ilości paliwa gazowego wynikające ze zużycia paliwa gazowego wg bieżących odczytów z licznika, które będzie różne od ilości paliwa gazowego wskazanego poniżej odbywa się automatycznie, na podstawie bieżącego zużycia paliwa gazowego na wystawianych fakturach,
3) zwiększenie/zmniejszenie (dodanie/odjęcie) ilości PPG – wymaga złożenia przez Zamawiającego jednostronnego oświadczenia woli, przy czym zmian obejmie taką ilość PPG, w których zużycie paliwa gazowego nie przekroczy 10 % zużycia paliwa gazowego określonego SWZ. Zmiana ilości PPG wynikać może w szczególności z likwidacji PPG, powstania/nabycia nowego PPG, zmiany właściwości technicznych PPG, zmiany stanu prawnego lub technicznego PPG, zmiany w zakresie nabywcy, odbiorcy, płatnika w szczególności przeniesienia praw i obowiązków związanych z obiektem, przy którym znajduje się dane PPG, zaistnienia przeszkód prawnych i formalnych uniemożliwiających przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy lub włączenia bądź wyłączenia punktu poboru gazu przez Zamawiającego.
12. W niniejszym postępowaniu Zamawiający założył zużycie paliwa gazowego wg rzeczywistego zużycia w okresie rozliczeniowym dotyczącym roku 2021.
13. Zamawiający ma prawo, w okresie obowiązywania Umowy do zmiany grup taryfowych, mocy umownej dla poszczególnych PPG określonych w załączniku nr 1 do Umowy po uprzednim uzgodnieniu warunków technicznych dokonania tych zmian z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, zwanym dalej OSD. Zmiany w Umowie następować będą na pisemne zgłoszenie Zamawiającego do Wykonawcy począwszy od dokonania zmiany przez OSD. Powyższe zmiany będą przeprowadzone na zasadach określonych w taryfie operatora systemu dystrybucyjnego odpowiedniego dla Zamawiającego i będą dotyczyły, w szczególności zapewnienia danemu obiektowi poprawnego funkcjonowania (zgodne z jego przeznaczeniem) i/lub obniżenie kosztów na usłudze dystrybucji.
14. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi lub z udziałem podwykonawców.
15. Sprzedaż paliwa gazowego i świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego odbywać się będzie w ramach umowy kompleksowej na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi.
16. Sprzedaż i dystrybucja paliwa gazowego odbywać się będzie w zgodzie z parametrami jakościowymi paliwa gazowego oraz wskaźnikami jakości i niezawodności dostaw paliwa gazowego określonymi w zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
17. Rozliczenia za dostarczone paliwo gazowe dokonywać się będą na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę w terminach stosowanych przez OSD.
18. Rozliczenia za dystrybucję paliwa gazowego dokonywać się będą na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę w terminach stosowanych przez OSD wg cen zawartych w aktualnej Taryfie dystrybucyjnej Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o..
19. Wykonawca wystawi jedną fakturę na każdego z Odbiorców zawierającą rozliczenia za dystrybucję i dostawę paliwa gazowego.
20. Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania jednakowej ceny dla wszystkich punktów poboru paliwa gazowego w zakresie podmiotów nie podlegających ochronie, o której mowa w ustawie z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022, poz. 202).
21. Sprzedaż paliwa gazowego odbywać się będzie za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. (szczegóły zaznaczone są w zał. 1 do umowy na warunkach określonych przepisami ustawy Prawo energetyczne, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniami do ww. ustawy, przepisami kodeksu cywilnego, zasadami określonymi w koncesjach, postanowieniach SIWZ oraz zgodnie z obowiązującą Taryfą dystrybucji paliwa gazowego Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. zatwierdzoną przez Prezesa URE.
22. Rozliczenia za dostarczone (zużyte) paliwo gazowe dokonywać się będą na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę w terminach stosowanych przez OSD.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09123000-7 - Gaz ziemny

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

65210000-8 - Przesył gazu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 622127,67 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 622127,67 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 622127,67 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 147003421

7.3.3) Ulica: Jana Kazimierza 3

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 01-248

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 622127,67 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-01 do 2023-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.