eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bytom › Przebudowa ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Chrobrego do ul. PiekarskiejOgłoszenie z dnia 2023-10-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Chrobrego do ul. Piekarskiej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu

1.3.) Oddział zamawiającego: MZDIM Bytom

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 240136989

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Smolenia 35

1.5.2.) Miejscowość: Bytom

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-902

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mzdim.bytom.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://mzdim-bytom.logintrade.net/rejestracja/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://mzdim-bytom.logintrade.net/zapytania_email,141213,73101db9e165af6232e0d9b33d5dfc05.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Chrobrego do ul. Piekarskiej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8707ead8-5868-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00445085

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00034972/14/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.14 Przebudowa ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Chrobrego do ul. Piekarskiej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00408087

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DNP.260.30.2023.TP2.RB

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy ulicy Piłsudskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Chrobrego do końca budynku nr 33 w rejonie skrzyżowania z ul. Piekarską w zakresie branży drogowej.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące roboty budowlane:
a) przebudowę jezdni,
b) przebudowę chodnika po stronie numerów nieparzystych w zakresie przystosowania do drogi dla pieszych i rowerów o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej szarej z zabudową obustronnych opasek z kostki betonowej fazowej (grafit),
c) przebudowę zjazdów do posesji i wejść po stronie numerów nieparzystych w zakresie pasa drogowego z kostki kamiennej,
d) przestawienie istniejących krawężników kamiennych typu „Berlin” na ławie betonowej z oporem,
e) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
f) wymianę z regulacją zwieńczeń studni rewizyjnych w jezdni na tzw. „włazy pływające”,
g) wymianę z regulacją zwieńczeń studni rewizyjnych w ciągu pieszo-rowerowym,
h) regulację skrzynek zaworowych,
i) regulację i wymianę pokryw na nowe studni teletechnicznych,
j) wymianę na nowe studzienek ściekowych kompletnych po stronie przestawianego krawężnika kamiennego z wykorzystaniem istniejących przykanalików,
k) regulację pionową istniejących pokryw studzienek ściekowych z wymiana pokryw po stronie numerów parzystych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w SWZ oraz w załącznikach.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233162-2 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

45233140-2 - Roboty drogowe

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 599326,45 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 599326,45 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 599326,45 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ZRD ORFIN SPÓŁKA KOMANDYTOWA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 645-251-98-73

7.3.3) Ulica: ul. Sikorskiego 5a

7.3.4) Miejscowość: Radzionków

7.3.5) Kod pocztowy: 41-922

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 599326,45 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.