eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wejherowo › Dostawa, w formie leasingu operacyjnego, fabrycznie nowej śmieciarkiOgłoszenie z dnia 2022-11-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa, w formie leasingu operacyjnego, fabrycznie nowej śmieciarki

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 221803127

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Obrońców Helu 1

1.5.2.) Miejscowość: Wejherowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.7.) Numer telefonu: 58/676-95-20

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zukwejherowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zukwejherowo.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa, w formie leasingu operacyjnego, fabrycznie nowej śmieciarki

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-24980597-6676-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00444704

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zukwejherowo.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu, w
szczególności składanie ofert, wszelkich oświadczeń, wniosków, zawiadomień, wymiana informacji
oraz przekazywanie dokumentów między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków
określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu Platformy Zakupowej Zamawiającego pod
adresem: https://zukwejherowo.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Ogólne
zasady korzystania z Platformy, z zastrzeżeniem ust. 2:
1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Platformy na subdomenie
https://zukwejherowo.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet lub https://oneplace.marketplanet.pl,
2) Wykonawca po wybraniu opcji „Przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony
https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do
założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego;
podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje
regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”,
3) rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca
Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty w postaci
elektronicznej; Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma
informację, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się
pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu,
4) po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia oferty w postępowaniu.
2. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na
Platformie tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż
512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV
2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej
w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
3. Zamawiający dopuszcza przesyłanie plików o wielkości do 100 MB.
4. Zalecenia Zamawiającego dotyczące:
1) kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
a) dla dokumentów w formacie .pdf zaleca się podpis formatem PAdES (PDF advanced electronic
signature),
b) dla dokumentów w formacie innym niż .pdf zaleca się podpis formatem XAdES (HML advanced
electronic signature),
2) podpisu zaufanego :
a) wielkość pliku nie może przekraczać 10 MB,
b) dla dokumentów w formacie .pdf zaleca się podpis formatem PAdES; Podpisany plik ma
rozszerzenie .pdf,
c) dla dokumentów w formacie innym niż .pdf zaleca się podpis formatem XAdES. Podpisany plik ma
rozszerzenie .xml,
3) podpisu osobistego :
a) w przypadku wykorzystania aplikacji eDO Atp (obsługuje tylko dokumenty w formacie .pdf) na
telefonach z obsługą technologii NFC wielkość dokumentów nie może przekroczyć 5MB,
b) dla dokumentów w formacie .pdf zaleca się podpis wewnętrzny otoczony,
c) dokumenty w formacie innym niż .pdf zaleca się podpisywać podpisem zewnętrznym lub
otaczającym
4) Po podpisaniu plików a przed ich załączeniem na Platformę zaleca się dokonanie weryfikacji
kompletności i poprawności wszystkich złożonych podpisów (w szczególności gdy dokument został
podpisany przez kilku reprezentantów lub przy wykorzystaniu różnych podpisów). W przypadku
korzystania z wariantu składania podpisów zewnętrznych konieczne jest załączenie na Platformę
dwóch plików, tj. pliku podpisywanego i pliku zawierającego podpis.
5. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
1) plik/pliki oferty załączony/e przez Wykonawcę na Platformie i zapisany/e, widoczny/e jest/są na
Platformie jako zaszyfrowany/e – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku/ów dostępna
jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert,
2) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss)
generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „rozporządzenie 2016/679”), Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o. o. informuje, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o. o., ul. Obrońców Helu 1, 84-
200 Wejherowo,
2. administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod
adresem e-mail: iod@zukwejherowo.pl,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządz. 2016/679 w
celu związanym z przedm. postępow. o udzielenie zam. publ., prowadzonym w trybie podstawowym
bez przeprowadzenia negocjacji,
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp,
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zam. publ.
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zam. publ.
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
rozporządz. 2016/679,
8. posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 rozporządz. 2016/679 prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora
niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych
informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty
zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia),
2) na podstawie art. 16 rozporządz. 2016/679 prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zam. publ. ani zmianą postanowień umowy
w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników),
3) na podstawie art. 18 rozporządz. 2016/679 prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zam.
publ. lub konkursu oraz przypadków,
o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządz. 2016/679 (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia
2016/679,
9. nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządz. 2016/679 prawo do usunięcia danych
osobowych,
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządz. 2016/679,
3) na podstawie art. 21 rozporządzenia 2016/679 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
rozporządzenia 2016/679,
4) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z
rozporządzeniem 2016/679 przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DKZ/06/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, w formie leasingu operacyjnego, fabrycznie nowej śmieciarki. Wymagane parametry
techniczno-użytkowe:
PODWOZIE
1 Samochód ciężarowy fabrycznie nowy
2 Rok produkcji 2022
3 Podwozie trzyosiowe w konfiguracji osi 6x2 z osią wleczoną
4 Rozstaw osi 1 – 2, 4000 mm
5 Silnik o mocy min. 320 Kw i maksymalnym momencie obrotowym min. 1600 Nm
6 Dopuszczalna masa całkowita min. 26 000kg.
7 Silnik spełniający normę Euro VI z systemem selektywnej redukcji katalitycznej SCR
8 Nośność osi przedniej min. 8 000kg
9 Nośność osi tylnej min. 11 000kg
10 Nośność osi pomocniczej/wleczonej min. 7 000kg
11 Oś pomocnicza/wleczona, kierowana, odciążana
12 Dodatkowy stabilizator na osi pomocniczej/wleczonej
13 Zawieszenie przednie -resory paraboliczne, tylne -pneumatyczne z 4 poduszkami powietrznymi na każdą oś tylnego wózka
14 Na osi tylnej przekładnia hipoidalna
15 Aluminiowy zbiornik paliwa o pojemności minimum 290 l
16 Sprzęgło jednotarczowe
17 Hamulec silnikowy wzmocniony o mocy hamowania min. 265 kW lub równoważny
18 Układ hamulcowy z systemem EPB z ABS i ASR
19 Hamulce osi przedniej i tylnej - tarczowe
20 Hamulec przystankowy do śmieciarki z ograniczeniem cofania wg normy DIN EN 1501-01
21 Hamulec postojowy z akustycznym sygnałem ostrzegania
22 Aktywny asystent układu hamowania wspomagający kierowcę wykonujący całkowite hamowanie przed nieruchomymi obiektami, poprzedzającymi pojazdami oraz poruszającymi się pieszymi zintegrowany z układem elektroniki pojazdu lub równoważny. W sytuacji niebezpieczeństwa kolizji z poruszającymi się osobami emitowany jest sygnał wizualny i dźwiękowy o zmiennym tonie. W przypadku braku reakcji kierowcy układ rozpoczyna całkowite wyhamowywanie. Aktywne rozpoznawanie osób od 1 m wzwyż w przedziale prędkości do 50 km/h
23 Rodzaj paliwa – olej napędowy
24 Pojemność skokowa silnika od 9500 cm3 do 10900 cm3
25 12 biegowa skrzynia biegów zautomatyzowana, wyposażona w system automatycznej i manualnej, zmiany biegów ze sprzęgłem hydrokinetycznym
26 Zamykany korek wlewu paliwa
27 Blokada mechanizmu różnicowego tylnego mostu
28 Przystawka odbioru mocy odsilnikowa, niezależna od sprzęgła, moment obrotowy dostępny w czasie jazdy i postoju, przystosowana do zabudowy
29 Kabina trzy-osobowa dzienna o szerokości zewnętrznej min 2300mm
30 Kolor kabiny biało-szary
31 Trzy niezależne fotele z pasami bezpieczeństwa i zagłówkami
32 Pokrowce na fotele oraz gumowe dywaniki podłogowe
33 Zawieszenie kabiny – stalowe, mechaniczne
34 Siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym
35 Kabina wyposażona w elektryczne szyby po obu stronach
36 Kabina wyposażona w klimatyzację
37 Szyba przednia przyciemniona
38 Podgrzewane i elektrycznie regulowane lusterka wsteczne prawe i lewe oraz podgrzewane lusterka rampowe (przednie) i krawężnikowe
39 Radio fabryczne z głośnikami
40 Kierownica po lewej stronie z możliwością regulacji
41 Pojazd do ruchu prawostronnego
42 Regulowana kolumna kierownicy
43 Kierownica wielofunkcyjna
44 Gniazdo w kabinie 24V oraz fabryczne radio z USB i Bluetooth
45 Elektrycznie sterowane opuszczanie i podnoszenie szyb drzwi prawych i lewych
46 Oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego
47 Czujnik deszczu
48 Układ wydechowy spalin dolny lub skierowany do góry ponad zabudowę
49 Centralny zamek z pilotem
50 Światła do jazdy dziennej LED
51 Brzęczyk przy cofaniu
52 Boczne światła drogowe
53 Tylne światło przeciwmgielne
54 Klimatyzacja
55 Błotniki z chlapaczami
56 Zabezpieczenie przed wjechaniem pod pojazd (rowerowe)
57 Zderzak z zaczepem holowniczym
58 Wejście do kabiny kierowcy z lewej/prawej str. sztywne, oświetlone
59 Roleta przeciwsłoneczna boczna, strona kierowcy
60 Tempomat
61 Tachograf cyfrowy 2 generacji, ADR
62 Komputer pokładowy z wyświetlaczem w języku polskim
63 Immobilizer fabryczny
64 Podręczny sprzęt gaśniczy w którym ilość środka gaśniczego jest odpowiednia do ilości i rodzaju transportowanych odpadów
65 Akumulatory min 2 szt. 220 Ah, małoobsługowe
66 Wyjście adaptacyjne do podłączenia urządzenia GPS (bramka FMS)
67 Mechaniczny wyłącznik akumulatorów
68 Alternator min. 100A
69 Klin pod koła min. 2 szt.
70 Osłona przeciwsłoneczna – daszek, zamontowana na dachu kabiny lub wewnętrzna roleta przeciwsłoneczna (szyba przednia czołowa)
71 CB radio
72 Tachograf cyfrowy 2 generacji, ADR z legalizacją i kalibracją po zarejestrowaniu pojazdu
73 Obręcze stalowe z oponami w rozmiarze 315/80 R22.5 dostosowane nośnością do maksymalnej technicznej nośności osi podwozia
74 Opony szosowo-terenowe o podwyższonej wytrzymałości
75 Zbiornik AdBlue min 55l.
76 Trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, apteczka, kpl. kluczy z podnośnikiem min 10 ton
77 Koło zapasowe oś przednia
78 Przewód do pompowania kół
79 Złącze pneumatyczne w kabinie kierowcy
80 Instrukcja obsługi i katalog części zamiennych w języku polskim
ZABUDOWA
1 Zabudowa bębnowa o pojemności zbiornika na odpady 20-22 m3 z urządzeniem załadowczym tylnym, przeznaczona do zbierania stałych odpadów komunalnych i surowców wtórnych
2 Zabudowa fabrycznie nowa, rok produkcji 2022
3 Skrzynia ładunkowa o cylindrycznym kształcie ze ślimakiem transportowym i zagęszczającym wewnątrz, wykonany ze stali o wysokiej granicy plastyczności
4 Korpus wykonany z blachy: część cylindryczna 3mm, przednia ściana 5mm, rejon napędu 6-10mm
5 Odwłok - ślimak prasujący (stożek 5mm, śruba zamykająca płytę 10mm, ślimak z blachy 8mm
6 Zmiana prędkości obrotowej bębna harmonijnie wykonywana za pomocą potencjometru z poziomu kabiny kierowcy
7 Obracanie się bębna realizowane jest za pomocą układu hydraulicznego
8 Stopień zgniatania około pięciokrotny, regulowany poprzez zmianę prędkości obrotowej bębna
9 Taśma sygnalizacyjna zgodna z DIN 30710
10 Siłowniki otwierania odwłoka umieszczone na bokach skrzyni ładunkowej
11 Zsyp wykonany jest w kształcie ślimaka, odlew, z wymiennymi zakończeniami
12 Dzielony wrzutnik, typ zamknięty, zgodny z normą PN-EN 1501-1 do pojemników od 120l do 1100l
13 Czas opróżniania pojemników: a) 120l - max 8 sekund, 1100l - max 12 sekund
14 W pełni szczelne połączenie odwłoka ze skrzynią ładunkową
15 Opróżnianie bębna poprzez zmianę kierunku obrotów bębna, przy podniesionej ścianie tylnej
16 Urządzenie do otwierania pokryw sterowane hydraulicznie
17 Sterowanie płytą wypychającą (wysuwanie i wsuwanie) ze stanowiska na zewnątrz pojazdu i z kabiny kierowcy
18 Wewnątrz leja zsypowego wymienne kolce do rozrywania worków
19 Kamera cofania z kolorowym wyświetlaczem (monitor min 7 cali) oraz z mikrofonem umieszczona z tyłu zabudowy oraz monitor i głośnik zainstalowany w kabinie kierowcy
20 Minimum dwa wyłączniki bezpieczeństwa (stop awaryjny) umieszczone po obu stronach zabudowy, jeden wyłącznik bezpieczeństwa w kabinie kierowcy
21 Wrzutnik przykręcany do odwłoka za pomocą śrub, w pełni demontowany
22 Kurtyny antykurzowe zamontowane na wrzutniku
23 Zabudowa gruntowana i lakierowana dwukrotnie na kolor RAL biały
24 Napawanie spawów płyty prasy ślimakowej poprzez spawanie zabezpieczające, dodatkowe nakładki ścieralne na żeliwnych płytach prasy ślimakowej, wzmocniona ściana bębna w rejonie napędu, wykonana z blachy 8mm, płyta przy prasie ślimakowej z Vautid, napawanie spawów blachy poślizgowej poprzez spawanie zabezpieczające, wzmocniony stożek z blachy 8mm
25 Oświetlenie drogowe zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ruchu drogowego
26 Światło alarmowe „kogut” z przodu i tyłu zabudowy
27 Dwa stopnie dla ładowaczy wraz z czujnikami, informującymi kierowcę o ich zajętości, oraz przypadku zajętości umożliwiające: 1) Ograniczenie prędkości jazdy do 30km/h do przodu, 2) Uniemożliwienie cofania pojazdem, 3) Pracę układu ugniatania
28 Kolektor zbiorczy na odcieki (ok. 180l) razem z zaworem
29 Dodatkowe uszczelnienie pod zbiornikiem, zabezpieczające przed nieszczelnością, zwłaszcza przy popiołach
30 Dodatkowe uszczelnienie pomiędzy bębnem a odwłokiem
31 Dmuchawa powietrza
32 Dwa uchwyty na kliny
33 Automatyczna autodiagnoza układu elektrycznego zabudowy przy każdorazowym uruchomieniu pojazdu
34 System centralnego smarowania z elektronicznym sterowaniem i rejestracją pracy systemu - posiadający funkcję zmiany częstotliwości smarowania w kabinie kierowcy w min. 3 zakresach oraz funkcję informowania o minimalnym stanie smaru w zasobniku, wyposażony w system alarmowy, sygnalizujący brak ciśnienia i przerwanie linii głównej smarowania
35 Zabudowa wykonana zgodnie z obecnie obowiązującymi normami w tym PN-EN 1501-1 z deklaracją CE producenta
36 Myjka do rąk ze zbiornikiem na wodę o pojemności min. 25l
37 Uchwyt na szufelkę i miotłę
38 Gaśnica wraz z zamocowaniem
39 Instrukcja obsługi, katalog części zamiennych, katalog błędów w języku polskim
40 Oklejenie zabudowy folią

4.2.6.) Główny kod CPV: 34144510-6 - Pojazdy do transportu odpadów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66110000-4 - Usługi bankowe

66114000-2 - Usługi leasingu finansowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej
w zakresie doświadczenia Wykonawcy, tj.:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 dostawę fabrycznie nowego pojazdu
specjalistycznego w formie leasingu operacyjnego o wartości minimum 600.000,00 zł brutto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający przed
wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień
złożenia podmiotowych środków dowodowych (chyba, że Zamawiający jest w posiadaniu lub ma
dostęp do tych podmiotowych środków dowodowych) - w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 i 2 SWZ tj.:
1) oświadczenia (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ) Wykonawcy w zakresie art.
108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej
grupy kapitałowej,
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji Działalności
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące
przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto
jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł
układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w
innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca
wszczęcia tej procedury.
3. Dokumenty , o których mowa w ust. 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
ich złożeniem.
4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się
dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zastępuje się go w całości lub w części dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych
do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą,
lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o
oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem,
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania Wykonawcy. Przepis ust. 3 stosuje się.
5. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00304197/01 z dnia 2022-08-12
2022-08-12 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w
rozumieniu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile
Wykonawca wskazał w oświadczeniu na podstawie art. 125 ust. 1 (wzór - załącznik nr 2 do SWZ),
dane umożliwiające dostęp do tych środków.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.
Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie
krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych (chyba, że
Zamawiający jest w posiadaniu lub ma dostęp do tych podmiotowych środków dowodowych) - w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, dotyczących zdolności technicznej lub
zawodowej w zakresie doświadczenia Wykonawcy, tj.:
1) wykaz dostaw wykonanych (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ), a w
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3
lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są
wykonywane,
UWAGA! Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw wykonywanych
wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej dotyczy dostaw, w których
wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się
lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
2) dowody określające, czy dostawy ujęte w wykazie dostaw, o którym mowa w pkt 1), zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź
inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
2. W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach podmiotu udostępniającego zasoby
(zgodnie z art. 118 ustawy Pzp), powyższy warunek musi spełniać w całości podmiot udostępniający
zasoby.
3. W przypadku, gdy w zamówieniu przedstawionym przez Wykonawcę jako spełniający w/w warunek,
rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym za wykonane zamówienie zostało dokonane w
innej walucie niż w złotych polskich, Wykonawca (dla celu oceny oferty) dokona przeliczenia wartości
wykonanych zamówień w innej walucie niż w złotych polskich – na podstawie średniego kursu złotego
w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów A średnich walut obcych Narodowego
Banku Polskiego (http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.html) na dzień wystawienia dokumentu.
4. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów,
w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 10.000,00 zł (słownie dziesięć tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku formach, określonych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp, w zależności od wyboru Wykonawcy.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego – Bank Millenium Spółka Akcyjna nr 37 1160 2202 0000 0000 6196 5678 z dopiskiem „Wadium – DKZ/06/2022 – dostawa śmieciarki w leasingu”.
UWAGA! Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych, Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
4. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia przekazuje się w oryginale w postaci elektronicznej.
5. Wadium w formie gwarancji lub poręczenia musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp,
2) z jego treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłaty całej kwoty wadium,
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie,
4) nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta/poręczyciela, o konieczności potwierdzenia podpisów Zamawiającego na pisemnym wezwaniu do zapłaty przez bank prowadzący rachunek Zamawiającego, jak również innych dodatkowych zastrzeżeń i warunków,
5) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert),
6) w treści gwarancji/poręczenia powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania,
7) beneficjentem gwarancji/poręczenia jest Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o., ul. Obrońców Helu 1, 84-200 Wejherowo,
8) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający wymaga aby gwarancja/poręczenie obejmowało swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu gwarancji/poręczenia) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia,
9) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu - dochodzenie roszczenia
z tytułu wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji lub poręczenia powinna znaleźć się klauzula, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji lub poręczenia będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa.
6. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty.
UWAGA! Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania oraz dane
mocodawców i pełnomocnika.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o
którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp (oświadczenie o braku podstaw wykluczenia i spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ),
składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, każdy z
nich zobowiązany jest złożyć, na wezwanie Zamawiającego, podmiotowe środki dowodowe
potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania, tj. 1) oświadczenia (zgodnie ze
wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ) Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5
ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą,
który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od
innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,
2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji Działalności
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek
udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie
doświadczenia Wykonawcy, tj.: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca
wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wykonał należycie co najmniej 1 (jedną) dostawę fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego w formie leasingu
operacyjnego o wartości minimum 600.000,00 zł brutto, musi spełniać w całości co
najmniej jeden z tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia wyłącznie w
przypadkach i na zasadach określonych w Dziale VII Rozdz. 3 ustawy Pzp.
2. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażona na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod
rygorem nieważności takiej zmiany.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-25 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złozyc na platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem: https://zukwejherowo.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-25 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-24

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.