eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Z這t闚 › ROBOTY BUDOWLANE - PRZEBUDOWA UL. WODOCI:OWEJ W ZAKRESIE MONTA狹 O名IETLENIA TJ. ROB紘 REALIZOWANYCH W RAMACH INWESTYCJI: "DO名IETLENIE DOJAZDU DO POSESJI WODOCI:OWA 13-15"Og這szenie z dnia 2022-11-17


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Roboty budowlane
ROBOTY BUDOWLANE – PRZEBUDOWA UL. WODOCI:OWEJ W ZAKRESIE MONTA狹 O名IETLENIA TJ. ROB紘
REALIZOWANYCH W RAMACH INWESTYCJI: „DO名IETLENIE DOJAZDU DO POSESJI WODOCI:OWA 13-15”

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Gmina Miasto Z這t闚

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570791342

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Aleja Piasta 1

1.5.2.) Miejscowo嗆: Z這t闚

1.5.3.) Kod pocztowy: 77-400

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.7.) Numer telefonu: + 48 67 263 26 40

1.5.8.) Numer faksu: + 48 67 265 00 25

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@zlotow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: http://www.bip.zlotow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

ROBOTY BUDOWLANE – PRZEBUDOWA UL. WODOCI:OWEJ W ZAKRESIE MONTA狹 O名IETLENIA TJ. ROB紘
REALIZOWANYCH W RAMACH INWESTYCJI: „DO名IETLENIE DOJAZDU DO POSESJI WODOCI:OWA 13-15”

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-c8544b13-6669-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00444098

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2022-11-17

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2022/BZP 00008945/29/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.1.16 Do鈍ietlenie dojazdu do posesji Wodoci庵owa 13-15

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://platformazakupowa.pl/pn/zlotow

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zlotow

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: Zgodnie z zapisami SWZ

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Szczeg馧owa Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczeg馧owa Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.125.2022

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie niezb璠nym do uzyskania zg鏚
administracyjnych, a nast瘼nie wykonanie rob鏒 budowlano-monta穎wych: Budowa o鈍ietlenia drogowego w ramach
bud瞠towego zadania inwestycyjnego: „Do鈍ietlenie dojazdu do posesji przy ul. Wodoci庵owej nr: 13 - 15” w Z這towie”.
Opis przedmiotu zam闚ienia w SWZ w za.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 31527200-8 - O鈍ietlenie zewn皻rzne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Us逝gi in篡nieryjne wzakresie projektowania

45111200-0 - Roboty wzakresie przygotowania terenu pod budow iroboty ziemne

45316100-6 - Instalowanie urz康ze o鈍ietlenia zewn皻rznego

71248000-8 - Nadz鏎 nad projektem idokumentacj

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 20 dni

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiaj帷y b璠zie kierowa si nast瘼uj帷ymi kryteriami i
odpowiadaj帷ymi im znaczeniami oraz w nast瘼uj帷y spos鏏 b璠zie ocenia spe軟ienie kryteri闚: 1) Cena (C) - waga kryterium 60 pkt ; 2) Okres gwarancji - waga kryterium 40 pkt.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy:
1. nie podlegaj wykluczeniu,
2. spe軟iaj nast瘼uj帷e warunki udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷e:
2.1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.:
2.1.1. Zamawiaj帷y nie stawia warunku w powy窺zym zakresie.
2.2. zdolno軼i technicznej lub zawodowej, tj.:
2.2.1. Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i
jest kr鏒szy – w tym okresie, wykona - co najmniej jedn robot budowlan zwi您an z wykonaniem instalacji elektrycznych
o warto軼i minimum 15.000,00 z (s這wnie: pi皻na軼ie tysi璚y z這tych), z podaniem jej warto軼i, przedmiotu, dat wykonania i
odbiorc闚 oraz za陰czeniem dokument闚 potwierdzaj帷ych, 瞠 robota ta zosta豉 wykonane nale篡cie. Wym鏬 ten nie
dotyczy sytuacji gdy realizacja dotyczy豉 Zamawiaj帷ego. Nie dopuszcza si sumowania warto軼i rob鏒 w celu uzyskania
wymaganego parametru.
2.2.2. Wykonawca ma do dyspozycji osoby legitymuj帷e si kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, do鈍iadczeniem i
wykszta販eniem niezb璠nymi do wykonania zam闚ienia publicznego, w szczeg鏊no軼i okre郵onymi przepisami ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351), zgodnie z poni窺zym wykazem:
Lp. - Stanowisko - Wymagana liczba os鏏 – Okres posiadania wymaganych uprawnie - Do鈍iadczenie zawodowe (liczba
lat pracy na danym stanowisku) – podstawa dysponowania.
- Inspektor nadzoru inwestorskiego nad robotami elektrycznymi – posiadaj帷y uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalno軼i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz康ze elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ogranicze - 1 osoba – 5 lat - 5 lat – podstawa dysponowania.
Osoba wskazana do pe軟ienia stanowiska wymienionego powy瞠j musi mie wymagane dla przedmiotowego stanowiska
uprawnienia budowlane, a wi璚 uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane
na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, z p騧n. zm.) oraz
rozporz康zenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze郾ia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2019 poz. 831 z p騧n. zm.) lub odpowiadaj帷e im inne wa積e uprawnienia budowlane wydane na
mocy wcze郾iej obowi您uj帷ych przepis闚, a tak瞠 posiada za鈍iadczenie o wpisie na list cz這nk闚 w豉軼iwej izby
samorz康u zawodowego, zgodnie z ustaw z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorz康ach zawodowych architekt闚, in篡nier闚
budownictwa oraz urbanist闚 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 z p騧n. zm.).
Stanowisko okre郵one w powy窺zej tabeli mo瞠 zosta r闚nie powierzone obywatelom pa雟tw cz這nkowskich Unii
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz innych kraj闚 Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zgodnie z art. 12a
ustawy Prawo budowlane oraz z przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w pa雟twach cz這nkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646).

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiaj帷y wezwie
Wykonawc, kt鏎ego oferta zosta豉 najwy瞠j oceniona, do z這瞠nia w wyznaczonym terminie, nie kr鏒szym ni 5 dni od wezwania,
aktualnych na dzie z這瞠nia, podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych, kt鏎e potwierdzaj okoliczno軼i spe軟iania warunk闚 udzia逝 w
post瘼owaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, tj.:
1. w celu potwierdzenia spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu:
1.1. Dokument闚 potwierdzaj帷ych, 瞠 Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej
dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia (zawieraj帷ych
potwierdzenie zap豉ty ubezpieczenia).
1.2. W celu potwierdzenia spe軟iania warunku, o kt鏎ym mowa w pkt 7.2.2. SWZ - wykazu rob鏒 budowlanych wykonanych w okresie
ostatnich pi璚iu lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, wraz
z podaniem ich warto軼i, przedmiotu, dat wykonania i podmiot闚, na rzecz kt鏎ych roboty budowlane zosta造 wykonane - za陰cznik
nr 2 („Do鈍iadczenie Wykonawcy”). Do powy窺zego wykazu powinny by do陰czone dowody okre郵aj帷e, czy wymienione w
wykazie us逝gi i roboty budowlane zosta造 wykonane lub s wykonywane nale篡cie, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa s
referencje b康 inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt鏎ego us逝gi roboty budowlane by造 wykonywane, a je瞠li z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 – o鈍iadczenie
Wykonawcy.
1.3. W celu potwierdzenia spe軟iania warunku o kt鏎ym mowa w pkt 7.2.2. SWZ - wykaz os鏏, skierowanych przez Wykonawc do
realizacji zam闚ienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie, do鈍iadczenia i
wykszta販enia niezb璠nych dla wykonania zam闚ienia publicznego, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami - za陰cznik nr 3 („Wykaz os鏏”).

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: Zamawiaj帷y nie okre郵a podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych
potwierdzaj帷ych brak podstaw do wykluczenia sk豉danych na wezwanie.

5.8.) Wykaz przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:

Zamawiaj帷y nie wymaga z這瞠nia wraz z ofert przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

Do oferty nale篡 do陰czy m.in.: 1. O鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu
i spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, stanowi帷e za陰cznik nr 1 do SWZ. O鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w art.
125 ust. 1 Ustawy Pzp, nale篡 z這篡 pod rygorem niewa積o軼i, w formie elektronicznej, tj. w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym. 2. Formularz cenowy oferty (za陰cznik nr 5 do SWZ) - w
postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
3. W przypadku, o kt鏎ym mowa w pkt. 7.2.3. SWZ, Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia do陰czaj
do oferty o鈍iadczenie, z kt鏎ego wynika, kt鏎e us逝gi wykonaj poszczeg鏊ni Wykonawcy (za陰cznik nr 4 do SWZ). 4. W
przypadku, o kt鏎ym mowa w pkt. 10.3. SWZ, zobowi您anie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby do oddania mu do
dyspozycji niezb璠nych zasob闚 na potrzeby realizacji danego zam闚ienia lub inny podmiotowy 鈔odek dowodowy
potwierdzaj帷y, 瞠 Wykonawca realizuj帷 zam闚ienie, b璠zie dysponowa niezb璠nymi zasobami tych podmiot闚.
O鈍iadczenia oraz oferta wraz z za陰cznikami musi by podpisana przez Wykonawc (z zastrze瞠niem odr瑿nych
postanowie, w tym skazanych powy瞠j. Zamawiaj帷y wymaga, aby ofert podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji
wskazanymi we w豉軼iwym rejestrze lub ewidencji dzia豉lno軼i gospodarczej. Je瞠li osoba/osoby podpisuj帷a ofert dzia豉 na podstawie pe軟omocnictwa, to pe軟omocnictwo to musi obejmowa uprawnienie do podpisania oferty. Pe軟omocnictwo musi zosta z這穎ne wraz z ofert w oddzielnym pliku w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Do pe軟omocnictwa nale篡 za陰czy dokumenty potwierdzaj帷e, 瞠 osoba udzielaj帷a pe軟omocnictwa by豉 upowa積iona do reprezentowania Wykonawcy w dacie udzielania pe軟omocnictwa (co mo積a wykaza w szczeg鏊no軼i przez za陰czenie odpisu z Krajowego Rejestru S康owego) w postaci elektronicznej.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

Zasady sk豉dania oferty przez podmioty wyst瘼uj帷e wsp鏊nie zosta造 okre郵one w pkt 8.10 SWZ

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 zmiany zawartej umowy w stosunku do tre軼i wybranej oferty w zakresie uregulowanym
w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowi帷ym Za陰cznik do SWZ. Zmiana umowy wymaga dla
swej wa積o軼i, pod rygorem niewa積o軼i, zachowania formy pisemnej. Opr鏂z przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 455 ust.
1 pkt 2- 4 i ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiaj帷y na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp dopuszcza mo磧iwo嗆
wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku
zaistnienia okoliczno軼i niemo磧iwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wyst徙ienia
kt鏎ejkolwiek z nast瘼uj帷ych okoliczno軼i:1) w zakresie zmiany wysoko軼i wynagrodzenia; 2) w zakresie zmiany terminu
realizacji zam闚ienia, o kt鏎ym mowa w we wzorze umowy;3) w zakresie zmiany wykonawcy.Szczeg馧owy zakres
mo磧iwych zmian jest opisany we wzorze umowy.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2022-12-02 11:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/zlotow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-02 11:10

8.4.) Termin zwi您ania ofert: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

Z post瘼owania o udzielenie zam闚ienia wyklucza si Wykonawc w przypadku spe軟ienia wobec niego przes豉nek
okre郵onych w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7, 8, 10 Ustawy Pzp. Zamawiaj帷y odrzuci ofert Wykonawcy,
kt鏎y nie potwierdzi spe軟ienia warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu oraz nie wyka瞠 braku podstaw do wykluczenia z
post瘼owania

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.