eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bielsk Podlaski › Dostawa i montaż wyposażenia do pomieszczeń budynku biurowego Nadleśnictwa Bielsk w Bielsku PodlaskimOgłoszenie z dnia 2023-10-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa i montaż wyposażenia do pomieszczeń budynku biurowego Nadleśnictwa Bielsk w Bielsku Podlaskim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Nadleśnictwo Bielsk w Bielsku Podlaskim

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050511813

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. F. Żwirki i S. Wigury 61, 17-100 Bielsk Podlaski

1.5.2.) Miejscowość: Bielsk Podlaski

1.5.3.) Kod pocztowy: 17-100

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bielsk@bialystok.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bielsk.bialystok.lasy.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_bielsk/proceedings

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


lesnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i montaż wyposażenia do pomieszczeń budynku biurowego Nadleśnictwa Bielsk w Bielsku Podlaskim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cc230a3b-5845-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00443762

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00226122/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

2.2.1 Wyposażenie biura

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00407649

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SA.270.14.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem wyposażenia do pomieszczeń budynku biurowego Nadleśnictwa Bielsk w Bielsku Podlaskim zlokalizowanego przy ul. Studziwodzkiej 39, 17-100 Bielsk Podlaski w zakresie określonym w SWZ oraz w Umowie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39130000-2 - Meble biurowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39100000-3 - Meble

39112000-0 - Krzesła

39113000-7 - Różne siedziska i krzesła

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 748824,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 928785,30 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 748824,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ABEA ROBERT PIERZYCKI

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7391868099

7.3.4) Miejscowość: Olsztyn

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 748824,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.