eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Koszalin › Prowadzenie nadzoru archeologicznego podczas realizacji inwestycji pt.: Rozbudowa drogi woj. Nr 152 na odcinku Starogard - ŚwidwinOgłoszenie z dnia 2022-11-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Prowadzenie nadzoru archeologicznego podczas realizacji inwestycji pt.: Rozbudowa drogi woj. Nr 152 na odcinku Starogard – Świdwin

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZACHODNIOPOMORSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH

1.3.) Oddział zamawiającego: ZZDW Koszalin

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330961132

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szczecińska 31

1.5.2.) Miejscowość: Koszalin

1.5.3.) Kod pocztowy: 75-122

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zzdw@zzdw.koszalin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zzdw.koszalin.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/zzdw/public/postepowanie?postepowanie=34016822

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Zarządzanie drogami

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Prowadzenie nadzoru archeologicznego podczas realizacji inwestycji pt.: Rozbudowa drogi woj. Nr 152 na odcinku Starogard – Świdwin

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8e35ada0-3a5f-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00443749

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00052423/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.68 Prowadzenie nadzoru archeologicznego podczas realizacji inwestycji pt.: Rozbudowa drogi woj. Nr 152 na odcinku Starogard - Świdwin

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00362102/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZZDW-6.381.184.2022.8.2

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 16106,40 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu nadzoru archeologicznego zgodnie z art. 31 ust. 1a, art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (t. j. Dz.U. 2022 poz. 840) podczas realizacji inwestycji pt.: Rozbudowa drogi woj. nr 152 na odcinku Starogard – Świdwin.
Planowana inwestycja przebiega:
1) w granicach parku dworskiego w m. Mołstowo, wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-1816,
2) w bezpośrednim sąsiedztwie stanowisk archeologicznych zaewidencjonowanych jako: Świdwin, stan. 125, AZP 23-17/125, Stary Przybysław, stanowisko. 24, AZP 23-17/151, Rusinowo, stan 10, AZP 23-15/10,
3) na terenie cmentarza w miejscowości Bełtno ujętego w wojewódzkiej ewidencji zabytków,
4) na terenie parku w m. Bełtno, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 1035,
5) na terenie parku w miejscowości Klępczewo, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 1000.
Konieczność realizacji ww. zadania wynika z Decyzji nr 1 z dnia 08.09.2021r. o Zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (K-AP-1.7820.2-11.2020/2021.EW), uwzględniając zalecenia Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie zgodnie z pismami ZArch.K.51152.130.2018.MJ z 09.03.2018r. oraz ZN.5183.6.2020.MA dnia 25.06.2020r.
2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Rozdziale C „Opis przedmiotu zamówienia”.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71351914-3 - Usługi archeologiczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 19810,87 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 237100,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 19810,87 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Fundacja Relicta

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9721301707

7.3.3) Ulica: ul. Os. Stefana Batorego 82 „O” lok. 14

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.5) Kod pocztowy: 60-687

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 19810,87 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 650 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.