eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pyskowice › "Dostawa leków do apteki Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o."Ogłoszenie z dnia 2022-11-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Dostawa leków do apteki Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZPITAL W PYSKOWICACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276247465

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Szpitalna 2

1.5.2.) Miejscowość: Pyskowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-120

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@szpitalpyskowice.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.szpitalpyskowice.com.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - związki podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt 1 lub 2 ustawy lub podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa leków do apteki Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b5a9aa4d-645b-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00442766

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00062597/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawa leków do Apteki Szpitala w Pyskowicach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.szpitalpyskowice.powiatgliwicki.finn.pl/bipkod/28663678

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, pisemnie, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej dostępnych za pośrednictwem miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/,ePUAPuhttps://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto ePUAP. Wykonawca posiadający konto ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3. Sposób sporządzania dokumentów, oświadczeń, wniosków, ofert, pełnomocnictw czy innych informacji winien być zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
6. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami
w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania). Zamawiający dopuszcza również komunikację z Wykonawcami, w tym przesyłanie informacji, dokumentów lub oświadczeń za za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: /Szpital-Pyskowice/ lub da@szpitalpyskowice.com.pl Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki.
7. Pozostałe informacje:
a) dostępne formaty danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xls, .odt, .ods; .xps; plik archiwum danych: .zip.
b) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wynosi: w przypadku miniPortalu - 150 MB; w przypadku poczty elektronicznej 500 MB. Zamawiający zwraca również uwagę, iż maksymalny rozmiar pliku do podpisania podpisem zaufanym wynosi 10MB.
8. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu i zobowiązuje się korzystając z tego narzędzia przestrzegać postanowień tego Regulaminu
9. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
10. Zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Wykonawcom przez inne osoby i instytucje nieuprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami, niż wymienione w niniejszej specyfikacji.
11. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
dot. osób będących:
• Wykonawcami – osobamifizycznymi,
• Wykonawcami – osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą
• pełnomocnikamiWykonawców,
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:
∙ administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o. 44 – 120 Pyskowice,
ul. Szpitalna 2;
∙ osoba odpowiedzialna za ochronę danych osobowych w Szpitalu w Pyskowicach Sp. z o.o. jest Prezes Zarządu Leszek Kubiak, kontakt: adres e-mail:szpital_pyskowice@poczta.onet.pl telefon: 32 233 242 24
∙ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem.
∙ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w szczególności w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp,
∙ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a także przepisów szczególnych; obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
∙ obowiązek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;w odniesieniu do Pani/Pana danych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 ROD
∙ posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo do dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
∙ nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Sp/AZP/382/8/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 39

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. ACC 200 tablmusujące 20 tabl – 50 op.
2. Acetylcysteine inj.0,3g/3ml 5 amp – 20 op.
3. Acidum folicum 0,005g 30 tabl – 10 op.
4. Acidum folicum 0,015g 30 tabl – 5 op.
5. Aclotin 250 mg 60 tabl powl – 1 op.
6. Adenocor 3mg/ml 6 fiol 2ml – 2 op.
7. Betadine maść 10% 20 gr – 8 op.
8. Aethylum chloratum 70g aerosol – 10 op.
9. Diprophos inj. 6,43mg+2,63mg 1ml 5 amp. – 2 op.
10. Aldactone 200mg 10ml 10amp – 1 op.
11. Allupol 0,1g 50 tabl – 40 op.
12. Altacet 6 tabl – 80 op.
13. Altaziaja 1% żel 75g – 90 op.
14. Amlozek 0,005g30 tabl – 40 op.
15. Amlozek 0,01g30 tabl – 20 op.
16. Anesteloc 20mg28 tabl – 1 op.
17. Anesteloc 40mg*28 tabl – 80 op.
18. Antidol 15 Paracetamol 500mg+ Codeini Phosphas 15mg10 tabl – 1 op.
19. Aphtin płyn 20%10g – 120 op.
20. Arcalen maść 30g – 2 op.
21. Pradaxa 110mg 180 kaps tward. – 10 op.
22. Asamax 500mg100 tabl dojelitowych – 8 op.
23. Ascofer 50 draż – 20 op.
24. Aspar 50 tabl – 50 op.
25. Atrovent N aerozol 10ml – 2 op.
26. Bellapan 0,25mg*20 tabl. – 5 op.
27. Berotec N aerozol 200dawek /10ml – 2 op.
28. Betadine płyn 10% 30 ml – 6 op.
29. Bisacodyl 0,00530draż. – 30 op.
30. Dulcobis 0,016 czop – 120 op.
31. Biseptol 480 20 tabl – 5 op.
32. Biseptol 960 10 tabl – 10 op.
33. Devicap krople 15000 j.m/ml 10 ml – 10 op.
34. Bisocard 10mg60 tab powl. – 2 op.
35. Bisocard 2,5mg60 tab. powl. – 10 op.
36. Bisocard 5mg60 tab. powl. – 20 op.
37. Bromergon 2,5mg30 tabl – 5 op.
38. Budesonide 0,4mg60 kaps – 15 op.
39. Buscolisin 0,02g/ml10amp – 10 op.
40. Diclofenac 100mg 10 czopków – 20 op.
41. Lorafen 2,5mg 25 tabl. – 3 op.
42. Calcium mus 12 tabl. – 60 op.
43. Calperos 1000 100caps – 3 op.
44. Carbo Activ 20 kaps. – 20 op.
45. Cavinton 0,01/2ml10amp – 1 op.
46. Celeston 4mg1 amp – 30 op.
47. Xifaxan 200mg 28 tabl. – 10 op.
48. Imodium instant 2mg 6 tabl. uleg.rozp. w jamie ustnej – 5 op.
49. Cinnarizinum 0,02550 tabl. – 10 op.
50. Clotrimazol 100mg6 szt tabl. dopochwowe – 5 op.
51. Clotrimazol krem 20g – 10 op.
52. Fluconazole 200mg7 tabl – 5 op.
53. Crotamiton 10% maść 40g – 2 op.
54. Crotamiton10%100ml – 2 op.
55. Cusi Erythromycini maść oczna 0,5% 3,5g -10 op.
56. Cyclonamine 0,25g30 tabl. – 30 op.
57. Debelizyna pasta 100g – 1 op.
58. Delacet płyn 100g – 2 op.
59. Detreomycyna 2% maść 5g – 40 op.
60. Diclac 0,075g/3ml10 amp. – 15 op.
61. Depo-Medrol inj. 0,04g/1ml 1ml1fiol. – 10 op.
62. Płyn Lugola r-r glicerynowy 20g – 20 op.
63. Distreptaza6czop - 20 op.
64. Dobutamina 250mg1 filol – 30 op.
65. Dopegyt 0,25g50 tabl – 20 op.
66. Lacipil 4mg 28 tabl. – 5 op.
67. Duphaston 0,01g20 tabl – 15 op.
68. Ebrantil 0,025g/5ml5 amp – 15 op.
69. Effox long 0,05g30 tabl – 15 op.
70. Encorton 0,005g100 tabl – 5 op.
71. Encorton 0,020g20 tabl – 1 op.
72. Esputicon 0,05g100 caps – 70 op.
73. Estrofem 0,002g 28 tabl – 55 op.
74. Ethambutol kaps 250mg250 – 1 op.
75. Euphillin long 0,330 caps – 10 op.
76. Euthyrox N 25 50 tab – 5 op.
77. Euthyrox N 0,05mg100tabl – 10 op.
78. Euthyrox N 0,075mg100tabl – 5 op.
79. Euthyrox N 0,100mg100tabl – 5 op.
80. Euthyrox N 0,150mg100tabl – 1 op.
81. Dexamethasone tabl. 4 mg 20 – 2 op.
82. Ferrum Lek 2ml50 amp – 15 op.
83. Flegamina 0,008g40 tabl – 5 op.
84. Flegamina syr 120ml 4mg/5ml bez cukru – 1 op.
85. Fluconazol 2mg/ml 100ml10 flakon – 10 op.
86. Fortrans 74g 48 saszetek – 30 op.
87. Furaginum 0,05g30 tabl – 100 op.
88. Galpent 100mg30 tabl – 2 op.
89. Tractocile 6,75mg/0,9 ml x 1 fiol – 1 op.
90. Gentamicin 0,3% krople do oczu 5ml – 1 op.
91. Glicerynowe czop.2g 10szt. – 40 op.
92. Glucobay 100mg90 tabl – 1 op.
93. Glucobay 50mg90 tabl – 1 op.
94. Glux 30% po 0,7ml 100 szt – 2 op.
95. Glucosum 20%10ml10 amp – 10 op.
96. Glucosum 40% 10ml10amp – 20 op.
97. Tractocile 37,5 mg/5 mlx 1 fiol – 2 op.
98. Gynalgin 10 Tabl. dopochwowych – 10 op.
99. Exacyl tabl 500mg20 tabl – 25 op.
100. Madopar 62,5 tab do sporządzania zaw. 50Mg+12,5mg x100 tabl – 2 op.
101. Madopar 62,5 kaps 50 mg+12,5 mg x 100 kaps – 2 op.
102. Hemorol 12 czop – 35 op.
103. Hemorigen30 tabl – 2 op.
104. Heparyna 300j.m./g 20 g krem – 1 op.
105. Heparegen tab. 100mg100 szt. – 50 op.
106. Hepa-Merz 5g/10ml inj.10 amp – 3 op.
107. Maxicortan 10mg/g krem 15g – 5 op.
108. Hydrocortisonum 20mg20 tabl – 2 op.
109. Ibuprofen 200mg60 tabl – 200 op.
110. InfectoScab 5% 30g – 2 op.
111. Ibufen zaw. 4% (0,2g/5ml) 100 ml – 2 op.
112. Kaldyum 600mg100 kaps – 60 op.
113. Kalium effervescens bezcukrowe3g20 torebek – 110 op.
114. Ketonal 0,1g/2ml10 amp – 260 op.
115. Konakion 2mg/0,2 ml 5 amp – 140 op.
116. Luminal 15mg10 tabl – 1 op.
117. Lactulosum 7,5g/15ml syrop 150ml – 35 op.
118. Laticort 0,1% maść 15g – 1 op.
119. Lidocain 10% 38g aerosol – 20 op.
120. Linomag maść 30g – 100 op.
121. Lorafen 0,001g25 tabl – 5 op.
122. Luminal 15mg10 tabl – 1 op.
123. Luteina 0,0530 tabl podjęzykowych – 10 op.
124. Luteina 0,05g30 tabl.dopochwowych – 10 op.
125. Luteina 0,1g30 tabl dopochwowych – 20 op.
126. Metizol 0,005g50 tabl – 10 op.
127. Mova-nitrat 50 pipetek – 15 op.
128. Naproxen żel 1,2%50g – 20 op.
129. Xonvea 10mg+10mg 20 tabl. dojelit.- 10 op.
130. Nifuroxazyd 0,1g24 tabl – 20 op.
131. Nitromint aer.0,4200 dawek – 2 op.
132. Nystatyna granulat-zaw. 2,784 mln j.m./5,08 mg 28 ml – 2 op.
133. Nystvagin 100000j.m10 tabl. dopochwowych – 40 op.
134. Nystatyna 500000j.m16 draż – 10 op.
135. Ondansetron 2mg/ml 5x 2ml – 30 op.
136. Ondansetron 2mg/ml 5x 4ml – 10 op.
137. Ondansetron 4 mg10 tabl roz w jamie ustnej – 20 op.
138. Ondansetron 8 mg10 tabl roz w jamie ustnej – 10 op.
139. Oxycort maść 10g – 10 op.
140. Oxytocin 5j.m/ml5 amp – 400 op.
141. Madopar 125 kaps 100mg+25 mg x 100 kaps – 2 op.
142. Pabi-dexamethason 0,001g20 tabl – 1 op.
143. Panthenol 130g aerosol – 1 op.
144. Paracetamol 0,05g10 czop. – 1 op.
145. Paracetamol 0,5g10 czop – 1 op.
146. Paracetamol 0,5g50 tabl – 260 op.
147. Polsen 10mg20 tabl – 1 op.
148. Pedicetamol 100mg/ml r-r doustny 30 ml – 1 op.
149. Perlinganit 0,01g/10ml10 amp – 3 op.
150. Pernazinum 0,02520 tabl – 2 op.
151. Polstygminum 10 amp – 200 op.
152. Pradaxa 150mg 180 kaps tward – 5 op.
153. Promazin 25mg60 draż – 1 op.
154. Promazin 50mg 60 draż – 1 op.
155. Siarczan protaminy 1% amp5 ml 10 amp – 1 op.
156. Pyrantelum 0,25g3 tabl. – 2 op.
157. Enema płyn 150 ml – 1000 op.
158. Relanium 0,01g/2ml 50 amp. – 15 op.
159. Relanium 2mg20 tabl – 10 op.
160. Relanium 5mg20 tabl – 35 op.
161. Salbutamol 0,5mg/ml10 amp – 2 op.
162. Salvia -fix 30 saszetek – 5 op.
163. Scopolan 0,01g6 czop – 100 op.
164. Skin protect 120 ml – 2 op.
165. Somastatin-Eumedica 3 mg proszek+ rozpuszczalnik – 5 op.
166. Oxytocin 5j.m/ml10 amp temp. przechowywania do 25°C – 20 op.
167. Spasticol 1,5g10 czop – 30 op.
168. Spironol 0,025g100 tabl – 10 op.
169. Spironol 0,100g20 tabl – 12 op.
170. Thiocodin10 tabl – 70 szt.
171. Torecan 0,0065g6 czop – 10 op.
172. Torecan 0,0065g50 tabl. – 1 op.
173. Torecan inj 0,0065/ml 5amp – 2 op.
174. Trilac 20 kaps – 5 op.
175. Urosept 0,160 draż – 50 op.
176. Ventolin 0,1mg200 dawek – 5 op.
177. Ventolin płyn 0,2% 2,5ml20 – 10 op.
178. Nitrendypina 10mg30 tabl – 5 op.
179. Vinpocetine 0,005g50 tabl – 10 op.
180. Vit. B comp50 draż – 2 op.
181. Vit. B1 0,003g50 tabl – 2 op.
182. Vit. B1 0,025g50 tabl – 20 op.
183. No-spa 40mg/2ml 5 amp – 480 op.
184. Vit. B6 0,05g50 tabl. – 5 op.
185. Vit. C 0,250 draż – 10 op.
186. Warfin 3 mg100 tabl – 4 op.
187. Warfin 5 mg100 tabl – 2 op.
188. Losacor 50mg30 tabl pow – 10 op.
189. Linagliptin tab. powl. 5 mg 28 tab. – 1 op.
190. No-spa 40mg 20 tabl – 150 op.
191. Proursan 250mg 90 kap. – 1 op.
192. Ubretid 5mg 20 tab. – 1 op.
193. Nebbud 0,25mg/2ml 20 amp – 2 op.
194. Nebbud 0,5 mg/2ml 20 amp – 2 op.
195. Ibufen zaw. 2% (0,1g/5ml) 100 ml – 1 op.
196. Paracetamol czop 0,125g 10 szt – 1 szt.
197. Thyrozol 5mg 50 tabl – 2 op.
198. Dormicum 7,5 mg10 tabl – 30 op.
199. Esputicon krople 980mg/g 5g – 1 op.
200. Moviprep proszek zestaw ( 2+2 torebki) – 2 op.
201. CitraFleet proszek 2 saszetki – 50 op.
202. Kanavit 10mg/ml5 amp – 90 op.
203. Nasivin soft 0,01% krople do nosa 5ml – 1 op.
204. Krem na odparzenia dla niemowląt 30-60g – 2 op.
205. Roztwór soli morskiej izotoniczny dla niemowląt spray 50-150ml – 1 op.
206. Levofloxacin roztw. do infuzji 5mg/ml 100ml 1szt – 50 op.
207. Levofloxacin 500mg tabl. powl.10 szt – 2 op.
208. Valsacor 160mg 28 tabl. powl.- 1 op.
209. Monural granul. do sporz. r-ru doustnego 3g, 1 sasz.a 8g – 30 szt.
210. Macmiror complex 500 glob. Dopochw. 8 szt – 10 op.
211. Skudexa 75mg+25mg tabl. powl. 20 szt – 2 op.
212. Gabapentin 300mg kaps.twarde 100 szt – 2 op.
213. Pregabalin 75mg kaps.twarde 56 szt – 2 op.
214. Pregabalin 150mg kaps.twarde 56 szt – 2 op.
215. Rifampicinum 300mg100 kaps – 2 op.
216. Pyrazinamid 500mg250 tabl – 1 op.
217. Rifamazid 150mg+100mg kaps 100 kaps – 1 op.
218. Rifampicinum 150mg100 kaps – 1 op.
219. Biosotal 40mg60 tabl – 10 op.
220. Biosotal 80mg30 tabl – 5 op.
221. Escitalopram 10mg 28 tabl. – 2 op.
222. Telmisartan 40 mg 28 tabl. – 2 op.
223. Telmisartan 80mg 28 tabl. – 2 op.
224. Nebivolol 5mg 28 tabl. – 5 op.
225. Lacipil 4 mg 28 tabl. – 5 op.
226. Rosuvastatin 10mg 28 tabl. – 5 op.
227. Eplerenone 25mg 20 tabl. – 5 op.
228. Luttagen 100 mg 30 kaps. Miękkich – 5 op.
229. Monover 100mg/ml Fe 5 amp. – 4 op.
230. Pentasa 1g/100ml zawiesina doodbytnicza 7 but. – 2 op.
231. Protifar proszek 225g – 2 op.
232. Ketrel 25mg 30 tabl – 5 op.
233. Lercanidypine hydrochl. 10 mg 28 tabl. – 2 op.
234. Pimafucort krem 15g – 2 op.
235. Posterisan H 10 czopków – 10 op.
236. Chlorchinaldin 2 mg 40 tabl. do ssania – 2 op.
237. Procto-glyvenol 30g krem doodbytniczy – 5 op.
238. Fluomizin 10mg 6 tabl. dopochwowe – 5 op.
239. Prepidil 0,5mg /3g żel – 1 szt.
240. Utrogestan 200mg 15 kaps. Dopochw. – 2 op.
241. ProbioDr 60 kaps. – 125 op.
242. Reasec 2,5mg+0,025mg 20 tabl. – 5 op.
243. Metypred 4mg 30 tabl – 5 op.
244. Metypred 16mg 30 tabl. – 5 op.
245. Letrox 50mcg 50 tabl. – 10 op.
246. Letrox 75mcg 50 tabl. – 10 op.
247. Iporel 0,075mg 50 tabl. – 5 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33622000-6 - Produkty lecznicze dla układu sercowo-naczyniowego

33610000-9 - Produkty lecznicze dla przewodu pokarmowego i metabolizmu

33616000-1 - Witaminy

33615000-4 - Produkty lecznicze używane przy cukrzycy

33622200-8 - Środki przeciw nadciśnieniu

33651200-0 - Środki przeciwgrzybiczne do użytku ogólnoustrojowego

33661200-3 - Środki przeciwbólowe

33622300-9 - Środki moczopędne

33622500-1 - Środki przeciw hemoroidom do użytku miejscowego

33661700-8 - Pozostałe produkty lecznicze dla układu nerwowego

33621100-0 - Środki obniżające krzepliwość krwi

33651100-9 - Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego

33661100-2 - Środki znieczulające

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
Cena - C – 60%
Termin dostawy – D – 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Buprenorphine 35 mcg/h 20mg plaster TTS 5szt – 5 op.
2. Buprenorphine 52,5 mcg/h 30mg plaster TTS5szt – 1 op.
3. Buprenorphine 70 mcg/h 40mg plaster TTS5szt – 1 op.
4. Oxynorm 10 mg/ml 1 ml10 amp. – 1 op.
5. Oxynorm10 mg/ml 2 ml 10 amp. – 1 op.
6. Fentanyl 0,l mg/2ml 50 amp – 60 op.
7. Fentanyl TTS plastry 100mcg/h5szt – 1 op.
8. Fentanyl TTS plastry 25mcg/h5szt – 1 op.
9. Fentanyl TTS plastry 50mcg/h5szt – 1 op.
10. Fentanyl TTS plastry 75mcg/h5szt – 1 op.
11. Ketanest 10mg/ml 20ml5 amp – 2 op.
12. Morphinium h/chlor 0,0110 amp – 60 op.
13. Morphinium h/chlor 0,0210 amp – 25 op.
14. Morphinum sulfas spinal 0,1% 1mg/2ml 10 amp – 20 op.
15. Sevredol 20 mg 60 tabl – 1 op.
16. Fentanyl 0,5mg/10ml50 amp– 1 op.
17. Accordeon tab. o przedł. uwaln. 10 mg100 tab. – 1 op.
18. Accordeon tab. o przedł. uwaln. 5 mg100 tab. – 1 op.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33661200-3 - Środki przeciwbólowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
Cena - C – 60%
Termin dostawy – D – 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Amoxicil.+ acid clav 1g tabl14 – 40 op.
2. Amoxicil.+acid clav.0,62521tabl – 1 op.
3. Amoxicillinum 1000mg16 tab – 60 op.
4. Amoxicillinum 500mg16 tab – 40 op.
5. Amoxicillinum+ acid.clav 0,6g1 fiol – 50 szt.
6. Amoxicillinum+acid.clavu 1,2g1 fiol – 1500 szt.
7. Ampicillin 2gr fiol – 200 szt.
8. Ampicillin 500 mg fiol – 300 szt.
9. Clarithromycin 0,5g1fiol – 20 szt.
10. Clarithromycin 500mg14tab – 5 op.
11. Dexapolcort aer 55g – 5 szt.
12. Doxycyklinum 100 mg10 kap – 40 op.
13. Doxycyklinum 100mg/5ml 10 amp – 20 op.
14. Unasyn 1,5g 1 fiol – 50 szt.
15. Colistin 1000 000 j.m20 fiol – 4 op.
16. Neomycinum 250mg16 tab – 1 op.
17. Neomycinum aer 55g – 2 op.
18. Oxycort aer 55g – 3 op.
19. Ampicillin 1gr fiol. – 200 szt.
20. Unasyn 2g+1g 1 fiol. – 50 szt.
21. Syntarpen 1 g 1 fiol. – 100 szt.
22. Syntarpen 500mg16 tabl – 2 op.
23. Penicyllinum crystaliiisatum 1 mln. j.m fiolka – 40 op

4.2.6.) Główny kod CPV: 33651100-9 - Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
Cena - C – 60%
Termin dostawy – D – 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Cefazolinum 1g1 fiol – 1000szt.
2. Cefrtiaxonum 1g1 fiol iv,im – 600szt.
3. Cefuroximum 1500mg1 fiol – 500szt.
4. Cefuroximum 750mg 1 fiol – 20szt.
5. Ciprofloxacyna 0,4g/200ml 1 – 1000szt.
6. Ciprofloxacyna 0,2g/100ml 1 – 500szt.
7. Metronidazol 0,5% 100ml 1 – 2500szt.
8. Ciprofloxacyna 500mg10 tabl – 40 op.
9. Cefuroxime 250mg10 tabl – 1 op.
10. Cefuroxime 500mg10 tabl – 5 op.
11. Ceftriaxonum 2g1 fiol iv, im – 2500sz.
12. Biodacyna 1g/4 ml1 fiol – 100sz.
13. Biodacyna 250mg 1 fiol – 30szt.
14. Biotum 1g 1 fiol – 100szt.
15. Cefazolinum 2g1 fiol – 50szt.
16. Cefotaxime 1g 1 fiolka – 50szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33651100-9 - Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
Cena - C – 60%
Termin dostawy – D – 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Vancomycin 0,5mg5fiol. – 30 op.
2. Vancomycin 1g5fiol. – 10 op.
3. Clindamycinum 300mg16 kaps – 5 op.
4. Clindamycinum 600mg/4ml5 – 15 op.
5. Gentamycinum 80 mg 10 amp iv/im – 10 op.
6. Imipenem +cilastatin 500mg10 fiol – 10 op.
7. Meronem 0,5g10 fiol – 30 op.
8. Meronem 1g10 fiol – 10 op.
9. Tygacil 50mg 10 fiol – 1 op.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33651100-9 - Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
Cena - C – 60%
Termin dostawy – D – 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

10. Gliclazidum MR 60mg 60tabl – 5 op.
11. Indapamidinum SR 1,5 mg 90 tabl – 5 op.
12. Perindoprilum Argininum 10 mg 90 tabl – 5 op.
13. Perindoprilum Argininum 5 mg 90 tabl – 5 op.
14. Perindoprilum10mg+amlodipinum10mg90 tabl – 1 op.
15. Perindoprilum10mg+amlodipinum5mg90 tabl – 1 op.
16. Perindoprilum2,5mg+indapamidum 0,625mg90 tabl – 1 op.
17. Perindoprilum5mg+amlodipinum10mg90 tabl – 1 op.
18. Perindoprilum5mg+amlodipinum5mg90 tabl – 1 op.
19. Perindoprilum5mg+indapamidum1,25mg90 tabl – 1 op.
20. Trimetazidyna MR 35 mg90 tabl2 – 2 op.
21. Gliclazidum MR 30mg 90tabl – 1 op.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33622000-6 - Produkty lecznicze dla układu sercowo-naczyniowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33622200-8 - Środki przeciw nadciśnieniu

33622300-9 - Środki moczopędne

33615000-4 - Produkty lecznicze używane przy cukrzycy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
Cena - C – 60%
Termin dostawy – D – 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Dieta wspomagająca leczenie ran, niekompletna pod względem odżywczym, w proszku, wysokoenergetyczna, do podaży doustnej – 35 op.
2. Dieta kompletna pod względem odżywczym, w proszku, wysokoenergetyczna, do podaży doustnej – 70 op.
3. Dieta kompletna pod względem odżywczym, w proszku, wysokoenergetyczna, wysokobiałkowa, bezresztkowa, do podaży doustnej – 30 op.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33610000-9 - Produkty lecznicze dla przewodu pokarmowego i metabolizmu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
Cena - C – 60%
Termin dostawy – D – 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Cordarone 50mg/ml6 amp – 100 op.
2. Depakine-chrono 300mg30 tabl – 2 op.
3. Depakine-chrono 500mg30 tabl – 5 op.
4. Plavix 75mg28 tabl – 10 op.
5. Resonium A 454g – 5 op.
6. Mononit retard 100mg30 tabl – 5 op.
7. Mononit 20mg60 tabl – 5 op.
8. Mononit 40mg30tabl – 5 op.
9. Mononit retard 60mg30 tabl – 5 op.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33621100-0 - Środki obniżające krzepliwość krwi

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33622000-6 - Produkty lecznicze dla układu sercowo-naczyniowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
Cena - C – 60%
Termin dostawy – D – 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Addiphos 20ml 10 fiol – 1op.
2. Aminosteril N- Hepa 8% 500ml – 30szt.
3. Dextran 40000j 250ml – 1szt.
4. Intralipid 20% 250ml – 5szt.
5. Mannitol 20 % 250ml szkło - 50szt.
6. Soluvit N inj. Dożyl. 10 fiol – 5 op.
7. Smoflipid 20% 100 ml 10 but. – 2 op.
8. Vitalipid N Adult 10ml 10 amp – 5 op.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33616000-1 - Witaminy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
Cena - C – 60%
Termin dostawy – D – 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 10

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Aqua pro inj 500 ml – 900szt.
2. Glucoza 5% 1000ml – 20szt.
3. Glukoza 5% 500 ml – 3000szt.
4. Glukoza 5% 250 ml – 1000szt.
5. Glukoza 10% 500 ml – 20szt.
6. Natrium chloratum 0,9% 250 ml – 4500szt.
7. Natrium chloratum 0,9% 500 ml – 8000szt.
8. Natrium chloratum 0,9% 100ml – 6000szt.
9. Natrium chloratum 0,9% 1000ml – 100szt.
10. Solutio Ringeri 500ml – 20szt.
11. Gelaspan 500ml – 400szt.
12. Sterofundin ISO 1000ml – 1500szt.
13. Sterofundin ISO 500ml – 9000szt.
14. Paracetamol 1g/100 ml10 flak – 530 op.
15. Ibuprofen 400mg/ml 20m flak – 2 op.
16. Ibuprofen 600mg/ml 20m flak – 2 op.
17. Płyn do irygacji 0,9% NaCl 500 ml 1 but – 350szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33692500-2 - Płyny dożylne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
Cena - C – 60%
Termin dostawy – D – 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 11

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Dieta hiperkaloryczna, bogatobiałkowa, zawierająca tłuszcze i olej rybi,do leczenia żyw.drogą przewodu pokarmowego (1,5 kcal/ml)500ml – 36szt.
2. Dieta kompletna, hiperkaloryczna,o neutralnym smaku do leczenia żywieniowego drogą przewodu pokarmowego (1,5 kcal/ml) 500ml – 24szt.
3. Dieta kompletna, normokaloryczna,o neutralnym smaku do leczenia żywieniowego drogą przewodu pokarmowego (1 kcal/ml) 500ml – 24szt.
4. Worki 3 komorowe żywieniowe do podania przez żyłę centralną o poj 1250-1500 ml - 70szt.
5. Worki 3 komorowe żywieniowe do podania przez żyłę centralną o poj 1875-2000 ml - 5szt.
6. Worki 3 komorowe żywieniowe do podania przez żyły obwodowe o poj 1250-1500 ml zawierające MCT/LCT – 200szt.
7. Worki 3 komorowe żywieniowe do podania przez żyły obwodowe o poj 1875-2000 ml zawierające MCT/LCT –
5szt.
8. 3-komorowy zestaw do całk. żyw. pozajelit. Zawierający emulsję tłuszczową, olej rybi i kwasy omega-3 o poj. 625ml podaż do żyły centr. – 10szt.
9. 3-komorowy zestaw do całk. żyw. pozajelit. Zawierający emulsję tłuszczową, olej rybi i kwasy omega-3
o poj.1250ml podaż do żyły centr. – 10szt.
10. 3-komorowy zestaw do całk.żyw. Pozajelit. Zawierający emulsję tłuszczową MCT/LCT 50;50 podaż do żyły centralnej o poj 625 ml – 10szt.
11. 3-komorowy zestaw do całk.żyw. Pozajelit. Zawierający emulsję tłuszczową MCT/LCT 50;50 podaż do żyły centralnej o poj 1250 ml – 10szt.
12. Koncentrat pierwiastków śladowych 5ml – 25szt.
13. Witaminy rozpuszczalne w wodzie i tłuszczach z Vitaminą K 5ml x 10 fol. – 4 op.
14. Zestaw do podania diet dojelitowych grawitacyjnie (uniwersalny z adapterem ) - Nutrifix Universal Adapter ENFit, nr kat.9240623 – 100szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33610000-9 - Produkty lecznicze dla przewodu pokarmowego i metabolizmu

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33616000-1 - Witaminy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
Cena - C – 60%
Termin dostawy – D – 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 12

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Mleko dla niemowląt od 1 miesiąca życia o poj od 50ml-100 ml – 1600 szt.
2. Mleko początkowe dla wcześniaków o poj 70 ml – 1200 szt.
3. Mleko początkowe hipoalergiczne dla niemowląt HA od 50-100ml – 1000 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15511000-3 - Mleko

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
Cena - C – 60%
Termin dostawy – D – 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 13

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Pabal 0,1mg/ml5 amp – 12 op.
2. Glypressin 1mg/8,5ml5 amp – 10 op.
3. Cytotec tabl 0,2mg42 tab – 15 op.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33621200-1 - Środki przeciwkrwotoczne

33610000-9 - Produkty lecznicze dla przewodu pokarmowego i metabolizmu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
Cena - C – 60%
Termin dostawy – D – 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 14

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Antytoksyna jadu żmij 500j – 1szt.
2. Immunoglobulina p/tężcowa 250 j.m. 1 ml dopuszczona do obrotu na terenie RP (karta charakterystyki) – 1 szt.
3. Immunoglobulinum Humanum Hepatitidis r-r do wstrzy. 180j.m./ml – 5szt.
4. Human Albumin 20% 50ml – 25szt.
5. Human Albumin 20% 100ml – 100szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33620000-2 - Produkty lecznicze dla krwi, organów krwiotwórczych oraz układu krążenia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
Cena - C – 60%
Termin dostawy – D – 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 15

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Acidum tranexamicum 500mg/5ml5 amp r-r do wstrzykiwań – 180 op.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33621200-1 - Środki przeciwkrwotoczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
Cena - C – 60%
Termin dostawy – D – 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 16

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Natrium hydricum cum calce 4,5 kg granulat – 10 op.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
Cena - C – 60%
Termin dostawy – D – 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 17

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Paski do glukometru 50 szt – 400 op. ( w zestawie glukometry kompatybilne z paskami)

4.2.6.) Główny kod CPV: 33680000-0 - Wyroby farmaceutyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
Cena - C – 60%
Termin dostawy – D – 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 18

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Anexate 0,1mg/ml5 amp – 2 op.
2. Hypnomidate 20mg/10ml 5 amp a 10ml – 2 op.
3. Chlorsuccilinum 0,210 amp – 10 op.
4. Cisatracurium 2mg/ml 5ml 5 amp – 10 op.
5. Etomidat lipuro 20mg/10ml10 amp – 3 op.
6. Marcaina spinal heavy 0.5%4ml5amp – 20 op.
7. Marcaina+adrenalina0.5%20ml5amp – 5 op.
8. Rocuronium 100mg/10ml 10 fiol – 15 op.
9. Rocuronium 50mg/5ml5 fiol – 15 op.
10. Ropimol 0,2 % 10ml 5 amp - 1 op.
11. Ropimol 1% 10ml5 amp – 1 op.
12. Bridion 2 ml amp 10 mg/ml10 amp. - 1 op.
13. Ropimol 0,5% 10ml 5 amp – 1 op.
14. Sevofluran 250 ml opakowanie szklane – 40 op.
15. Pancuronium roztw. do wtrzyk. 2mg/ml 10 amp a 2ml – 2 op.
16. Thiopental sodium 0,5 g prosz. do sporz. R-ru do strzyżyk a 25 fiol. – 1 op.
17. Bupivacainum hydrochloricum 0,5% 100mg/20ml 5 fiolek – 10 op.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33661100-2 - Środki znieczulające

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
Cena - C – 60%
Termin dostawy – D – 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 19

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Barium sulfuricum 200ml 1szt – 5 op.
2. Omnipaque 300mg J/ml 20ml6 flak. – 10 op.
3. Omnipaque 300mg J/ml 50ml10 flak. – 4 op.
4. Omnipaque 300mg/ml 100ml10 flak – 1 op.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
Cena - C – 60%
Termin dostawy – D – 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 20

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Actrapid penfil 300j.m./3ml5wkładów – 1 op.
2. Mixtard 30 Penfill 100j/ml 3ml 5 wkł. – 10 op.
3. Gensulin N 300j.m./3ml5wkładów – 1 op.
4. Gensulin R 300j.m./3ml5wkładów – 1 op.
5. Humalog MIX 25 300 j.m./3ml5 wkładów – 2 op.
6. NovoRapid Penfill 100 j/ml 3ml 5 wkł. – 30 op.
7. Humulin M3 300j.m./3ml5wkładów – 1 op.
8. Humulin N 300j.m./3ml5wkładów – 1 op.
9. Humulin R 300j.m./3ml5wkładów – 1 op.
10. Insulatard HM penfil 300j.m./3ml5wkładów - 5 op.
11. Novomix 30 penfil 300j.m./3ml5wkładów – 1 op.
12. Novomix 50 penfil 300j.m./3ml5wkładów – 1 op.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33615100-5 - Insulina

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
Cena - C – 60%
Termin dostawy – D – 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 21

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Acard 75mg60 tabl powl – 60 op.
2. Acenocumarol 4mg 60 tabl – 2 op.
3. Adrenalina 1mg/ml10amp – 40 op.
4. Allertec 10mg30 tabl powl – 1 op.
5. Amizepin 0,2g50 tabl – 2 op.
6. Atropina sulf. 0,001/ml10amp – 110 op.
7. Atorvasterol 20mg30 tabl – 1 op.
8. Avedol 12,5mg30 tabl – 10 op.
9. Avedol 6,25mg30 tabl – 1 op.
10. Biodacyna 0,3% krople do oczu – 1 op.
11. Haloperidol 1mg x40 tabl – 10 op.
12. Haloperidol 5 mg x 30 tabl – 1 op.
13. Haloperidol inj.0,005g/ml x 10 amp – 30 op.
14. Biseptol 480 inj10amp (Trimesolphar) – 40 op.
15. Calcium chloratum 10%10ml10 amp 0,67g/10ml – 5 op.
16. Witamina B 12 0,001g/2ml x 5 amp – 10 op.
17. Clemastinum 0,001g30 tabl. – 20 op.
18. Clemastinum 0,002/2ml5 amp – 5 op.
19. Cyclonamine 12,5% 250mg/2ml50 amp – 60 op.
20. Digoxin 0,1mg30 tabl – 15 op.
21. Digoxin 0,25mg30 tabl – 1 op.
22. Digoxin 0,5mg/2ml5 amp – 10 op.
23. Dopaminum hydrochlor.0,2g/5ml10 amp – 30 op.
24. Doxonex 2mg30 tabl – 5 op.
25. Doxonex 4mg30 tabl – 15 op.
26. Enarenal 10mg60 tabl – 2 op.
27. Enarenal 5mg60 tabl – 2 op.
28. Ephedrinum hydrochlor. 0,025/ml 10 amp – 70 op.
29. Cyclonamine 12,5% 250mg/2ml5 amp – 20 op.
30. Glibetic 1mg 30 tab. – 2 op.
31. Formetic 500mg60 tabl powl – 20 op.
32. Formetic 850mg60 tabl powl – 5 op.
33. Furosemidum 10mg/ml 2ml50 amp - 120 op.
34. Furosemidum 40mg30 tabl – 130 op.
35. Glibetic 2mg30 tabl – 5 op.
36. Glibetic 3mg30 tabl - 5 op.
37. Glibetic 4mg30 tabl – 2 op.
38. Hepariinum 5000j.m./ml10 fiol – 10 op.
39. Heviran 800mg30 tabl powl - 8 op.
40. Hydrochlorothiazidum 12,5mg30 tabl – 5 op.
41. Inj. Magnesium sulf.20% 10ml10 amp – 150 op.
42. Levonor 1mg/ml 4ml5 amp – 150 op.
43. Lignocainum 1 % 0,02g/2ml 10 amp – 5 op.
44. Lignocainum 1 % 0,2g/20ml5 fiol – 70 op.
45. Lignocainum 2% 0,04g/2 ml 10 amp – 60 op.
46. Lignocainum 2% 0,4g/20ml 5 fiol (szkło) – 75 op.
47. Loperamid 2mg30 tabl – 90 op.
48. Memotropil 1200mg60 tabl powl – 6 op.
49. Memotropil 1g/5ml 12 fiol – 15 op.
50. Metocard 100mg30 tabl – 10 op.
51. Metocard 50mg30 tabl – 80 op.
52. Metocard ZK 47,5mg28 tabl – 70 op.
53. Metoclopramidum 10mg50 tabl – 20 op.
54. Metoclopramidum 5mg/ml 2ml5 amp – 300 op.
55. Metronidazol 250 mg20 tabl – 70 op.
56. Midanium 5mg/5ml 10amp – 55 op.
57. Molsidomina 0,002g30 tabl – 2 op.
58. Molsidomina 0,004g30 tabl – 2 op.
59. Natrium bicarbo. 8,4% 20ml10 amp – 10 op.
60. Oftensin 0,5% 5ml krople do oczu- 1 op.
61. Opacorden 200mg60 tabl – 12 op.
62. Oxodil PPH 12mcg60 kaps – 10 op.
63. Papaverinum hydrochlor.0,04g/2ml10 amp – 100 op.
64. Phenazolinum 0,1g/2ml10 amp – 35 op.
65. Plofed 1% 20 ml5 fiol – 50 op.
66. Polfenon 150mg60 tabl powl – 1 op.
67. Polfenon 300mg20 tabl powl – 6 op.
68. Polfilin 300mg/150ml10 amp – 12 op.
69. Polfilin 400mg60 tabl o przedł dział - 2 op.
70. Polopiryna S 300mg20 tabl – 30 op.
71. Polprazol 20mg28 kaps.dojelit twarde – 400 op.
72. Pyralgin 1g/2ml 5 amp – 300 op.
73. Polpril 10 mg 28 tabl – 20 op.
74. Polpril 2.5mg28 tabl – 50 op.
75. Polpril 5mg28 tabl – 70 op.
76. Poltram 0,05/1ml5 amp – 2 op.
77. Poltram 0,1/2ml5 amp – 1000 op.
78. Poltram 50mg20 kaps – 2 op.
79. Poltram Combo 37,5mg+325 mg30 tab – 80 op.
80. Poltram retard 100mg30 tab powl – 10 op.
81. Propranolol 0,001g/ml10 amp – 5 op.
82. Propranolol 0,01g50 tabl – 5 op.
83. Propranolol 0,04g50 tabl – 2 op.
84. Pyralgina 2,5g/5ml5 amp – 800 op.
85. Pyralgina 500mg20 tabl – 80 op.
86. Bupivacaina spinal heavy 0,5% 4 ml 5amp – 100 op.
87. Refastin 100mg30 tabl powl – 50 op.
88. Simvasterol 20mg28 tabl powl – 70 op.
89. Staveran 40mg20 tabl powl – 5 op.
90. Staveran 80mg20 tabl powl - 5 op.
91. Sulfacetamidum 10% 0,5ml12 minimsów – 100 op.
92. Tialorid 5mg+50mg 50 tabl – 2 op.
93. Tinidazolum 500mg4 tabl powl – 2 op.
94. Toramide 10mg 30 tabl – 20 op.
95. Toramide 2,5 mg30 tabl – 2 op.
96. Toramide 5mg30 tabl – 30 op.
97. Vanatex 160mg28 tabl powl – 2 op.
98. Vanatex 80mg28 tabl powl – 2 op.
99. Vanatex HCT(160mg+12.5mg)28 tabl – 2 op.
100. Vitacon 0,01g30 tabl. – 10 op.
101. Natrium chlor. 0,9% 10ml100 amp. – 50 op.
102. Aqua pro inj. 10 ml x 100 amp. – 85
103. Aqua pro inj. 5 ml x 100 amp. – 2 op.
104. Natrium chlor.10% 10 ml x 100 amp – 12 op.
105. Heviran 400mg30 tab. – 2 op.
106. Vanatex HCT 160mg +25mg 28 tabl. – 2 op.
107. Betaloc 0,005/5ml5 amp. – 5 op.
108. Calcium gluconicum 10% 10ml10amp – 10 op.
109. Kalium Chloratum 15% 20ml10amp. – 160 op.
110. Midanium 50mg/10ml 50 amp – 1 op.
111. Fenactil rozt. do wstrz. 25Mg/5ml 5 amp. – 45 op.
112. Naloxonum hydrochlor.0,4mg/ml10 amp – 12 op.
113. Vit. C 0,5g/5ml10 amp – 30 op.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33661700-8 - Pozostałe produkty lecznicze dla układu nerwowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33622000-6 - Produkty lecznicze dla układu sercowo-naczyniowego

33621200-1 - Środki przeciwkrwotoczne

33622200-8 - Środki przeciw nadciśnieniu

33615000-4 - Produkty lecznicze używane przy cukrzycy

33611000-6 - Produkty lecznicze do leczenia zaburzeń związanych z nadkwasotą

33616000-1 - Witaminy

33622300-9 - Środki moczopędne

33621100-0 - Środki obniżające krzepliwość krwi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
Cena - C – 60%
Termin dostawy – D – 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 22

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Nadroparinum calcium 0,6ml 5700j/0,6ml 10 ampułkostrzy. – 30 op.
2. Nadroparinum calcium 0,4ml 3800j/0,4ml 10 ampułkostrzy. – 100 op.
3. Nadroparinum calcium 0,3ml 2850j/0,3ml 10 ampułkostrzy. – 100 op.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33621100-0 - Środki obniżające krzepliwość krwi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
Cena - C – 60%
Termin dostawy – D – 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 23

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Omeprazolum 40mg1 fiol – 5500 op.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33610000-9 - Produkty lecznicze dla przewodu pokarmowego i metabolizmu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
Cena - C – 60%
Termin dostawy – D – 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 24

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Rhophylac 300 inj 0,3mg/2ml ampułkostrz. + igła x 1 – 30 op.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
Cena - C – 60%
Termin dostawy – D – 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 25

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Gamma Anty-D 150inj. 0,15mg/ml 1 amp. – 45 op.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
Cena - C – 60%
Termin dostawy – D – 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 26

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Gamma Anty-D 50 inj. 0,05mg/ml 1 amp – 15 op.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
Cena - C – 60%
Termin dostawy – D – 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 27

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Niejonowy środek kontrastowy 350mg jodu/ml 50ml – 180szt.
2. Niejonowy środek kontrastowy 350mg jodu/ml 100ml – 300szt.
3. Niejonowy środek kontrastowy 350mg jodu/ml 200ml – 180szt.
4. Niejonowy środek kontrastowy 350mg jodu/ml 500ml – 90szt.
5. Rentgenodiastyczny środek kontras. 660mg+100mg/ml – 10 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
Cena - C – 60%
Termin dostawy – D – 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 28

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Ekologiczne mleko początkowe dla niemowląt od urodzenia – 600 szt.
2. Mleko hipoalergiczne, modyfikowane, zawierające wyłącznie oligosacharydy GOS z laktozy – 200 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15511000-3 - Mleko

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
Cena - C – 60%
Termin dostawy – D – 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 29

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Enoxaparin 40mg/0,4 ml 10 ampułkostrz. – 100 op.
2. Enoxaparin 60mg/0,6 ml 10 ampułkostrz. – 50 op.
3. Enoxaparin 80mg/0,8 ml 10 ampułkostrz. – 10 op.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33621100-0 - Środki obniżające krzepliwość krwi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
Cena - C – 60%
Termin dostawy – D – 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 30

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Diprivan 10mg/ml 1 ampułkostrzy. a 50ml – 10 szt.
2. Marcaina spinal heavy 0.5%4ml5amp – 70op.
3. Ultiva 1mg x 5 fiol – 4 op.
4. Diprivan 10mg/ml 5 amp a 20ml – 30 op.
5. Nimbex 10mg/5ml5 amp – 25 op.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33661100-2 - Środki znieczulające

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
Cena - C – 60%
Termin dostawy – D – 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 31

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Cyclo 3 fort 30 kaps. Tward. – 45 op.
2. Tardyferon 80mg 30 tabl.o przedł. Uwaln – 25 op.
3. Tardyferon Fol 80mg+0,35mg 30 tabl. – 5 op.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
Cena - C – 60%
Termin dostawy – D – 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 32

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Misodel 0,2mg system terapeut. Dopochw. 1 – 1 op.
2. PRF (fibryna) fiolka – 1 op.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
Cena - C – 60%
Termin dostawy – D – 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 33

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Propofol 1% 20 ml5 fiol – 150 op.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33661100-2 - Środki znieczulające

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
Cena - C – 60%
Termin dostawy – D – 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 34

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Argosulfan 100g krem – 80 op.
2. Argosulfan 40g krem – 150 op.
3. Captopril 0,12530 tabl. – 40 op.
4. Captopril 0,2530 tabl. – 25 op.
5. Corhydron 0,025g5 fiol + rozp. – 2 op.
6. Corhydron 0,1g 5 fiol+ rozp. – 30 op.
7. Dexaven 0,004g/1ml10 amp – 230 op.
8. Dexaven 0,008g/2ml 10 amp – 80 op.
9. Dobutamina 250mg1 filol – 30 op.
10. Hydroxyzinum 0,1g/2ml 5 amp – 25 op.
11. Hydroxyzinum 10mg30 tabl – 50 op.
12. Hydroxyzinum 250g syrop- 20 op.
13. Hydroxyzinum 25mg30 tabl – 60 op.
14. Lignocainum hydrochlor. 2% żel typ A 30g – 130 op.
15. Lignocainum hydrochlor. 2% żel typ U 30g – 160 op.
16. Neomycinum maść oczna 0,5% 3g – 100 op.
17. Theospirex 0,02/ml5amp – 25 op.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33661700-8 - Pozostałe produkty lecznicze dla układu nerwowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
Cena - C – 60%
Termin dostawy – D – 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 35

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Moxifloxacyna 400mg 10 tabl – 5 op.
2. Linezolid 2mg/ml 300 ml worek – 40 szt.
3. Fungizone proszek /r-r do infuzji 50mg 1fiol 50ml – 10 szt.
4. Anidulafungin 100mg fiol 100mg1 fiol 30ml – 5 szt.
5. Ospen 1000 tabl30 – 5 op.
6. Ospen 1500 tabl30 – 5 op.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33651100-9 - Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
Cena - C – 60%
Termin dostawy – D – 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 36

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Piperacylina/Tazobactam 4g+0,5g 10 fiol. – 100 op.
2. Altacet 6 tabl – 20 op.
3. Altacet żel 75g – 20 op.
4. Amlopin 5mg - 30 tabl. – 30 op.
5. Amlpoin 10mg 30 tabl. – 30 op.
6. Amoksiklav 1g 14 tabl. –30 op.
7. Amoksiklav 1,2g 5 fiol. – 100 op.
8. Beto 50 ZK 30 tabl. – 30 op.
9. Bibloc 5mg 30 tabl. – 30 op.
10. Bibloc 2,5mg 30 tabl. – 30 op.
11. Cefazolin 1g 10 fiol. – 20 op.
12. Diclac 75mg/3ml 5 amp. – 5 op.
13. Edicin 500mg fiol. – 60 op.
14. Edicin 1000mg fiol. – 20 op.
15. Piramil 2,5mg 30 tabl – 30 op.
16. Piramil 5 mg 30 tabl – 30 op.
17. Piramil 10mg 60 tabl. – 15 op.
18. Torsemed 5mg 30 tabl – 30 op.
19. Torsemed 10mg 30 tabl. – 30 op.
20. Klimicin 300mg 16 kaps. – 2 op.
21. Ketonal forte 100mg 30 kaps. – 20 op.
22. Ketonal 2,5% żel 50g – 50 op.
23. Ferrum Lek 50 amp. – 10 op.
24. Klimicin 300mg/2ml 5 amp. – 5 op.
25. IPP 40mg 28 tabl. – 10 op.
26. Etform 500mg 60 tabl. – 10 op.
27. Etform 850mg 60 tabl. – 5 op.
28. Acetylocysteine 300mg\3ml 5 amp. – 5 op.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33651100-9 - Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33622000-6 - Produkty lecznicze dla układu sercowo-naczyniowego

33622200-8 - Środki przeciw nadciśnieniu

33661200-3 - Środki przeciwbólowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
Cena - C – 60%
Termin dostawy – D – 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 37

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Clexane 300mg/3ml fiolka(+zestaw Minispike, strzykawka 1 ml do fraxiparyny) – 1000 op.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33621100-0 - Środki obniżające krzepliwość krwi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
Cena - C – 60%
Termin dostawy – D – 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 38

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Mleko początkowe dla niemowląt – 1536 szt.
2. Preparat do postępowania dietetycznego dla wcześniaków i niemowląt o bardzo małej masie urodzeniowej – 1536 szt.
3. Hypoalergiczne mleko początkowe dla niemowląt – 1536 szt.
4. Smoczki komatybilne do poz. 1, poz. 2 I poz. 3 – 4608 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15884000-8 - Produkty dla niemowląt

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15511000-3 - Mleko

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
Cena - C – 60%
Termin dostawy – D – 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 39

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Optiray 350mg 100 ml SYR HP (wkłady wypełnione) – 60 szt.
2. Optiray 350mg 50 ml SYR HP (wkłady wypełnione) – 60 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
Cena - C – 60%
Termin dostawy – D – 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność techniczna lub zawodowa

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2) w zakresie braku podstaw wykluczenia - oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp (oraz art. 125 ust. 5 ustawy pzp – w sytuacji, gdy Wykonawca polega na zdolnościach podmiotu trzeciego) – o treści ZAŁĄCZNIKA NR 7do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykazdostaw ZAŁĄCZNIKA NR 4 do SWZ dla potwierdzenia spełnienia warunku określonego w rozdz. 8 ust. 3 lit a), z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda przedłożenia następujących dokumentów:karty produktowe leków lub inny dokument potwierdzający zgodność ze specyfikacją.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

W przypadku nie złożenia przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą, lub gdy złożone takie dowody są niekompletne, Zamawiający, zgodnie z art. 107 ust. 2 ust. Pzp, będzie wzywał do ich uzupełnienia. UWAGA: Powyższe wezwanie nie dotyczy sytuacji, gdy przedmiotowe środki dowodowe służyć ma potwierdzeniu zgodności z kryteriami ustalonymi w opisie kryteriów oceny ofert przez Zamawiającego w postępowaniu, lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

• Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W takim przypadku Wykonawca składa wypełniony dokument – ZAŁĄCZNIK NR 5 do SWZ. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby winno potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności:
− zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
− sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
− czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega
w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia przewidziane względem Wykonawcy oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu:
a) przedstawia oświadczenie podmiotu trzeciego, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby – ZAŁĄCZNIK NR 5 do SWZ,
b) przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w ust. 2 pkt 2), na wezwanie Zamawiającego.
6. Zamawiający nie będzie wzywał Wykonawcy do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa ust. 1 pkt 1), dane umożliwiające dostęp do tych środków.
7.Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
8. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej zobowiązani będą do złożenia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wzór umowy wraz z warunkami jej zmiany zawiera Załącznik nr 3 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-28 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty (wraz z wymaganymi załącznikami) należy złożyć za pośrednictwem miniPortalu. Inny sposób złożenia oferty jest niedopuszczalny.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-28 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-27

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835). Do Wykonawcy podlegającego wykluczeniu w tym zakresie, stosuje się art. 7 ust. 3 wspomnianej ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.