eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Karczew › Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2765w - ul. Karczewskiej z drogą powiatową nr 2760W - ul. Batorego i Matejki w OtwockuOgłoszenie z dnia 2022-11-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2765w – ul. Karczewskiej z drogą powiatową nr 2760W – ul. Batorego i Matejki w Otwocku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 014848593

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bohaterów Westerplatte 36

1.5.2.) Miejscowość: Karczew

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-480

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zdp@powiat-otwocki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.powiat-otwocki.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2765w – ul. Karczewskiej z drogą powiatową nr 2760W – ul. Batorego i Matejki w Otwocku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b768c6b2-65b0-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00442402

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zdpotwock.eb2b.com.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się wyłącznie przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 61 ustawy, za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej (dalej:
„Platforma”) pod adresem: https://zdpotwock.eb2b.com.pl/ , która spełnia wymagania opisane w art. 64 ustawy. Wykonawca
zamierzający wziąć
udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na Platformie Zakupowej. Zarejestrowanie
i utrzymywanie konta na Platformie Zakupowej oraz korzystanie z Platformy jest bezpłatne.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
korzystania z Platformy Zakupowej określa Regulamin Platformy Zakupowej (dostępny pod adresem internetowym
https://platforma.eb2b.com.pl/user/terms lub https://xx.eb2b.com.pl/user/terms). Wykonawca przystępując do postępowania o
udzielenie
zamówienia publicznego tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując (w przypadku posiadania konta w Platformie Zakupowej), akceptuje
warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie oraz uznaje go za wiążący

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w
Karczewie ul. Bohaterów Westerplatte 36, 05-480 Karczew tel. 22 780 64 21
• inspektorem ochrony danych osobowych w Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku jest Pani Daria
Bartnicka, email: iod@powiat-otwocki.pl ,
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843),
dalej „ustawa Pzp”;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;
• posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; na podstawie art. 16
RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do
przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania
lub uzupełnienia o których mowa w art 16 rozporządzenia 2016/679 , nie może skutkować zmiana wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawi Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do
sprostowania lub uzupełnienia o których mowa w art 16
rozporządzenia 2016/679 , nie może skutkować zmiana wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZDP/P-28/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2765W ul. Karczewskiej z drogą powiatową Nr 2760W ul. Batorego i Matejki w Otwocku
2) Zadanie obejmuje wykonanie prac polegających na budowie ronda wraz z dostosowaniem jezdni dojazdowych, chodników, ścieżki rowerowej wraz z elementami odwodnienia – wpusty/studnie chłonne z rozsączeniem
3) W ramach zamówienia przewiduje się wykonanie następujących robót:
a) Wykonanie robót rozbiórkowych polegających na rozebraniu nawierzchni asfaltowej, zjazdów, chodników,
b) Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 2765W ul. Karczewskiej z drogą powiatową Nr 2760W ul. Batorego i ul. Matejki
c) Budowy i przebudowy jezdni dróg,
d) Budowy i przebudowy chodników,
e) Budowy i przebudowy ścieżki rowerowej
f) Przebudowy istniejących zjazdów,
g) Budowa miejsc postojowych,
h) Budowa zatoki autobusowej,
i) Budowa systemu odwodnienia drenów, studni i wpustów chłonnych,
j) Wykonanie rowów krytych,
k) Regulacja wysokościowa zaworów sieci wodnej,
l) Regulacja wysokościowa pokryw studni kanalizacji sanitarnej
m) Wprowadzenie elementów stałej organizacji ruchu,
n) Przebudowa oraz budowa sieci uzbrojenia terenu tj. elektroenergetyki, teletechniki, wodociągu
4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji projektowej rozbudowy skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2765w – ul. Karczewskie z drogą powiatową 2760W – ul. Batorego i Matejki w Otwocku.
5) Oznakowanie poziome należy wykonać w technologii grubowarstwowej chemoutwardzalnej strukturalnej z użycie kulek szklanych dobrze przyczepnej do podłoża zgodni z załączoną organizacją ruchu. Materiał nakładany warstwą o grubości 4,0 - 5,0 mm
6) UWAGA: Wszystkie elementy BRD, które zostały wskazane w projekcie Stałej Organizacji Ruchu jako do przestawienia lub jako istniejące wymienić na nowe,
7) UWAGA: na Wykonawcy spoczywa obowiązek zawarcia w imieniu Zamawiającego umów na usunięcie kolizji z gestorami sieci,
8) UWAGA: Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z usunięciem kolizji i zawarciem umów na usunięcie kolizji z gestorami sieci,
9) UWAGA: Wykonawca z imieniu Zamawiającego uzyska decyzję zezwalającą na użytkowanie,
10) UWAGA: Zamawiający informuje, że w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych tj. ciągłych opadów śniegu lub deszczu, niskich temperatur powietrza w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 31 marca 2023 r. na wniosek Zamawiającego lub Inspektora roboty zostaną wstrzymane na czas niekorzystnych warunków atmosferycznych, a Wykonawca nie może rościć z tego tytułu żadnych roszczeń w szczególności przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest do zaplanowania prac biorąc pod uwagę powyższy okres tak aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie.
11) UWAGA: wykonawca zobowiązany jest do 23 grudnia 2022 r. zrealizować roboty budowlane za kwotę 1 000,00 zł
12) Po przekazaniu terenu budowy Wykonawca bierze odpowiedzialność za jego prawidłowe zabezpieczenie co jest równoznaczne z prawidłowym jego zabezpieczeniem i utrzymaniem również w okresie zimowym oraz zabezpieczeniem rozpoczętych robót przed ich degradacją;
13) Wykonawca przed wprowadzeniem organizacji ruchu zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie powiatowego inżyniera ruchu,
14) Prace należy prowadzić z zachowaniem odpowiednich przepisów i instrukcji bezpieczeństwa pracy przy wykonywaniu robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest do opracowania, uzyskania stosownego zatwierdzenia oraz wprowadzenia Czasowej Organizacji Ruchu na czas budowy. Po zakończonych robotach Wykonawca wprowadzi stałą organizację ruchu
15) Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania we własnym zakresie materiałów pochodzących z rozbiórki,
16) Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia tablicy informacyjnej przed realizacją inwestycji oraz po jej realizacji według wzoru określonego przez Zamawiającego,
17) Po zakończonych robotach Wykonawca wykona dokumentację powykonawczą, w skład której wchodzić będą między innymi:
 wyniki badań,
 atesty,
 deklaracje zgodności,
 dokumentacja fotograficzna,
 zawiadomienie o wprowadzeniu czasowej organizacji,
 zawiadomienie o wprowadzeniu stałej organizacji ruchu,
 dokumenty wskazane w dokumentacji projektowej jako wymagane do odbioru robót,
 dokument potwierdzający fakt złożenia inwentaryzacji powykonawczej (Wykonawca po otrzymaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zobowiązany jest do dostarczenia oryginału do Zamawiającego)
 oświadczenie kierowania budowy,
 inne dokumenty wskazane przez Zamawiającego,

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie,
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie,
3) sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie,
4) zdolności technicznej i zawodowej:
Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli wykaże że:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej
1 zamówienie, które dotyczyło wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie, rozbudowie lub budowie drogi publicznej minimum klasy Z w zakresie którego było wykonanie skrzyżowania o ruchu okrężnym
b) dysponuje następującymi osobami:
 1 osobą pełniącą funkcje kierownika robót, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - w zakresie wystarczającym do kierowania robotami w zakresie jw., należącą do właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadająca doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót drogowych na minimum jednym zadaniami polegającym na budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi publicznej minimum klasy Z.
 1 osobą, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności teletechnicznej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - w zakresie wystarczającym do kierowania robotami w zakresie jw., należącą do właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadająca doświadczenie
 1 osobą, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności elektroenergetycznej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - w zakresie wystarczającym do kierowania robotami w zakresie jw., należącą do właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadająca doświadczenie
 1 osobą, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności wodno-kanalizacyjnej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - w zakresie wystarczającym do kierowania robotami w zakresie jw., należącą do właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadająca doświadczenie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie wykonawcy
o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy w zakresie art. 108 ust .1 pkt 1, 3, 4, 5

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a)
wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały
wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - Zamawiający nie wymaga złożenia do oferty informacji o robotach
budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie. Zamawiający wymaga wykazania tylko zamówień niezbędnych dla spełnienia warunku określonego w SIWZ
b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór
wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego stanowi Załącznik do SWZ,
c) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń teletechnicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia
publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W przypadku powołania się na rozwiązania równoważne Zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków
dowodowych wraz z ofertą.
W przypadku gdyż wykonawca nie złoży wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych lub złożone
przedmiotowe środki dowodowe okrążą się niekompletne Zamawiający wezwie do ich złożenia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

W przypadku powołania się na rozwiązania równoważne Zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków
dowodowych wraz z ofertą.
W przypadku gdyż wykonawca nie złoży wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych lub złożone
przedmiotowe środki dowodowe okrążą się niekompletne Zamawiający wezwie do ich złożenia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 60 000,00 zł
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania
ofertą, z wyjątkiem przypadków o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt. 2 i 3 oraz ust. 2 pzp.
3. Przedłużenie związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo
jeżeli nie jest to możliwe z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach
a) Pieniądzu
b) Gwarancji bankowej,
c) Gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) Poręczeniach udzielonych przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
e) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
a) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść na konto o numerze 97 8023 0009 2001 0009 8805 0014 Powiat Otwocki –
Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie ul. Bohaterów Westerplatte 36, 05- 480 Karczew tytułem wadium
„Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2765W – ul. Karczewskiej z drogą powiatową Nr 2760W – ul. Batorego i
Matejki w Otwocku’– ZDP/P-28/2022 Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej
przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego).
b) wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty
w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać
następujące elementy:
 nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego),
gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być: Powiat
Otwocki – Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie ul. Bohaterów Westerplatte 36, 05-480 Karczew
 określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
 kwotę gwarancji/poręczenia,
 termin ważności gwarancji/poręczenia,
 zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia
bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach
określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp
c) Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 pzp
d) Zmawiający zatrzyma wadium w sytuacji wystąpienia ustawowych podstaw do jego zatrzymania, określonych w art. 98
ust. 6 pzp.
e) Jeżeli wadium nie zostanie wniesione lub zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy, zgodnie z zapisami art. 266 ust. 1
pkt 14) ustawy pzp Zamawiający odrzuci taką ofertę.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

28) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
29) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Umocowanie należy przedłożyć wraz z ofertą – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres
umocowania. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).
30) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołącza do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
roboty budowlane wykonują poszczególni wykonawcy.
31) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.
32) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą na trzy dni
przed zwarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego są zobowiązaniu przedstawić zamawiającemu stosowną umowę
regulującą współprace tych Wykonawców występujących wspólnie, zawierającą w swej treści następujące postanawiania:
 Określenie celu gospodarczego
 Oznaczenie czasu trwania konsorcjum, obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia,
 Podział zadań pomiędzy poszczególnych Wykonawców występujących wspólnie, zgodnie z oświadczeniem,
 Wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy wspólnej przez któregokolwiek z Wykonawców występujących do czasu
wykonania zamówienia w całości,
 Solidarną odpowiedzialność Wykonawców występujących wspólnie za realizację przedmiotu zamówienia,
 Solidarność Wykonawców jako wierzycieli względem wierzytelności, które będą im przysługiwały w związku z realizacją
przedmiotu zamówienia w ramach zawartej z Zamawiającym Umowy
 Określenie sposobu płatności wynagrodzenia przez Zamawiającego przysługującego Wykonawcom w związku z realizacją
zamówienia, zgodnie z którym faktury na rzecz Zamawiającego będzie wystawiał Lider, który będzie się rozliczał
wewnętrznie z drugim członkiem konsorcjum

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1) z powodu zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy mających wpływ na zakres lub termin
wykonania niniejszej umowy w zakresie niezbędnym do dostosowania się do nowych przepisów,
2) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z innymi równolegle prowadzonymi robotami przez Zamawiającego lub inne
podmioty w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
3) w przypadku zmiany stawki podatku VAT wprowadzonej przez władzę ustawodawczą w trakcie trwania niemniejszej
umowy,
4) w przypadku nałożenia ograniczeń związanych z działaniem koronawirusa (wirusa SARS-CoV – 2) przejawiającym się
jako epidemia, pandemia lub kwarantanna, ale w sytuacji gdy ich zakres będzie większy niż zakres zaobserwowany w dniu
otwarcia ofert i jeżeli będą miały faktyczny wpływ na realizację niniejszej umowy,
5) w zakresie zmiany terminów wynikających z umowy,
6) w zakresie zmiany materiałów, urządzeń, rozwiązań technicznych itp. W stosunku do przewidzianych w SWZ wraz
załącznikami pod warunkiem, że zamiany te nie pogorszą właściwości funkcjonalno-użytkowych obiektu, o którym mowa w §
1 i będą korzystne dla Zamawiającego.
7) w zakresie zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia określonego w SWZ wraz załącznikami pod warunkiem, że
wykonanie całości przedmiotu zamówienia napotka istotne trudności, w szczególności spowodowane brakiem uzyskania
planowanego dofinansowania ze środków zewnętrznych.
8) w zakresie zmian personalnych wśród osób wyznaczonych do realizacji zamówienia pod warunkiem, iż
nowowprowadzone osoby spełniają wymagania określone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
9) w zakresie zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy
Szczegółowy zakres zmian został określony w SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-02 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zdpotwock.eb2b.com.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-02 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-01

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawca zobowiązany jest w terminie 9 miesięcy od daty podpisania umowy na wykonanie robót budowlanych oraz w
terminie 10 miesięcy od daty podpisania umowy na uzyskanie decyzji zezwalającej na użytkowanie obiektu budowlanego

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.