eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sławno › Zagospodarowanie terenu działki wokół ul. Kossaka 31Ogłoszenie z dnia 2022-11-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Zagospodarowanie terenu działki wokół ul. Kossaka 31

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO SŁAWNO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979884

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9

1.5.2.) Miejscowość: Sławno

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-100

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.7.) Numer telefonu: 59 810 00 81

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: malgorzata.lasek@slawno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://um.slawno.ibip.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zagospodarowanie terenu działki wokół ul. Kossaka 31

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-92f537e6-6595-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00441976

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00035455/16/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Zagospodarowanie terenu działki wokół ul. Kossaka 31

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://um.slawno.ibip.pl/public/catalog/?id=236220&idCatalog=408177

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 3.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym
a wykonawcami odbywa się przy użyciu następujących narzędzi:
− miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
− ePUAPu dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/
− poczty elektronicznej: malgorzata.lasek@slawno.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 3.3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3.4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu ( https://miniportal.uzp.gov.pl ) oraz w Regulaminie ePUAP.
3.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularz do komunikacji” wynosi 150 MB.
3.6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
3.7. Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępny są na liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik nr 10 do niniejszej SWZ.
3.8. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
4. Sposób komunikowania się zamawiającego z wykonawcami (nie dotyczy składania ofert).
4.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania, tj. ZW.271.15.2022.
4.2. Zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: malgorzata.lasek@slawno.pl
4.3. Dokumenty elektroniczne, składane są przez wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 4.2 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
4.4. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. [art. 61 ust 1 ustawy pzp]
4.5. Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, potwierdzenia zainteresowania, ofert, o ile jej treść jest udokumentowana. [art. 61 ust 1 ustawy pzp]
4.6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z regulaminami korzystania z ePUAP oraz miniPortalu.

Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający dopuszcza dołączenie katalogu elektronicznego do oferty

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
I. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Burmistrz Miasta Sławno z siedzibą przy ulicy Marii Curie Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno.
II. Inspektor Ochrony Danych
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez e-mail: iod@slawno.pl; telefon: 59 810 00 66; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.
III. Cele i podstawy przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 z dnia 2019.09.11) oraz w związku z zawieraną umową i czynnościami zmierzającymi do jej zawarcia zgodnie art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zagospodarowanie terenu działki wokół ul. Kossaka 31” prowadzonym w trybie podstawowym.
IV. Odbiorcy danych
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 raz art. 74 ustawy PZP”;
V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Nie przekazujemy Twoich danych poza teren UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
VI. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Czas przetwarzania danych może się dodatkowo wydłużyć w związku z możliwością finansowania zamówienia ze środków zewnętrznych (przez darczyńców) i w związku z umową na dofinansowanie może obejmować okres trwałości projektu;
VII. Profilowanie i automatyczne przetwarzanie
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
VIII. Twoje prawa:
Przysługuje Ci:
-na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
-na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
-na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
-prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
-w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
-prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
-na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: iod@slawno.pl, zadzwoń pod numer: 598100066. Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.
IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP cd. w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZW.271.15.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na jedną część

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Tak

4.1.12.) Maksymalna liczba części, jaka może zostać udzielona jednemu wykonawcy: 1

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać m.in. następujące roboty budowlane:
1) rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych,
2) roboty ziemne i podbudowy,
3) wykonanie nawierzchni drogi i parkingu z kostki brukowej betonowej grafitowej o grubości 8 cm i z kostki betonowych grafitowej grubości 80 mm typu ażur,
4) wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm,
5) rozebranie ogrodzenia z siatki,
6) instalacja monitoringu,
7) plantowanie i humusowanie zieleńców, poboczy i skarpy z obsianiem trawą,
8) nasadzenia drzew i krzewów,
9) ułożenie kruszywa ozdobnego na agrowłókninie,
10) dostawa i montaż ogrodzenia,
11) rozbiórka i ponowny montaż pochylni dla niepełnosprawnych oraz montaż doświetlaczy piwnicznych,
12) budowa światłowodu,
13) budowa oświetlenia zewnętrznego,
14) demontaż i utylizacja istniejącej kanalizacji deszczowej fi250,
15) budowa kanalizacji deszczowej,
16) budowa instalacji zewnętrznej CCTV,
17) zakup, dostawa i montaż ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery,
18) zakup, dostawa i montaż 1 tablicy informacyjnyej, według wzoru graficznego dostarczonego przez Zamawiającego oraz w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Tablicę informacyjną należy umieścić w momencie rozpoczęcia prac budowlanych. Tablica informacyjna o wymiarach 180 cm x 120 cm, materiał: płyta kompozytowa, tworzywo sztuczne pleksi lub PCV – grubość: min. 3 mm (dopuszczalne umieszczenie tablicy na podkładzie metalowym z podwójnie zawiniętą krawędzią). Edytowalny wzór projektu w formacie .eps jest dostępny na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sekcji „Materiały”: https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne oraz w wersji AI na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego w sekcji „Materiały promocyjne dla JST”: https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-trzecia-pgr/#c21655,
19) prace wykończeniowe - przywrócenie terenu wokół inwestycji do stanu pierwotnego,
2. Po realizacji zadania należy wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą i dokumentację powykonawczą, w tym dostarczenie kopii mapy zasadniczej, powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Dokumentację należy przekazać Zamawiającemu w trzech egz. w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej.
3. Szczegółowy zakres robót koniecznych do wykonania przy realizacji niniejszej inwestycji został określony w dokumentacji technicznej, STWIORB, przedmiarach robót, które stanowią załączniki nr 11 do niniejszej SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45320000-6 - Roboty izolacyjne

34970000-7 - Urządzenia monitorowania ruchu

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 285 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI II - „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pod nazwą: „Zagospodarowanie terenu działki wokół ul. Kossaka 31”.
1. Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień inspektora określają obowiązujące przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1313 z późn. zm.).
2. W ramach swych czynności Inspektor Nadzoru powinien przede wszystkim:
1) reprezentować zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, decyzją pozwolenia na budowę, zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
2) uzgodnić harmonogram realizacji robót budowlanych objętych przedmiotem umowy,
3) akceptować wnioski materiałowe,
4) zawiadamiać zamawiającego oraz jednostkę projektową o wadach dokumentacji, stwierdzonych w trakcie realizacji robót oraz dokonywać z nią stosownych uzgodnień lub wyjaśnień, współpracować z nadzorem autorskim wraz z egzekwowaniem od niego dodatkowych opracowań projektowych,
5) sprawdzać ilości i jakości robót w trakcie i po ich wykonaniu, wbudowywanych materiałów i wyrobów, a w szczególności zapobiegać stosowaniu materiałów i wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
6) dokonywać odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających oraz prób i odbiorów technicznych oraz częściowych,
7) potwierdzać faktycznie wykonane roboty,
8) kontrolować terminowość wykonania robót w stosunku do harmonogramu realizacji robót i fakturowanie w zakresie rzeczowym i finansowym,
9) uczestniczyć w naradach technicznych i innych organizowanych przez zamawiającego i wykonawcę robót oraz sporządzać z ich ustaleń pisemnych protokołów,
10) organizować niezbędne narady robocze w trakcie realizacji inwestycji, z udziałem zamawiającego, wykonawcy, projektanta,
11) kontrolować postęp realizowanych robót budowlanych (obecność na placu budowy nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu oraz na każde żądanie Zamawiającego),
12) sprawdzać i opiniować wnioski wykonawcy robót w sprawie zmiany sposobu wykonania robót w stosunku do dokumentacji projektowej (roboty zamienne) oraz w sprawie robót dodatkowych, a także ustalać sposób wykonania tych robót,
13) dokonać czynności sprawdzenia kalkulacji szczegółowych lub kosztorysów przekładanych przez wykonawcę robót,
14) opracowywać opinie dotyczące wad i usterek przedmiotu niniejszej umowy z proponowanym terminem ich usunięcia oraz wnioskowanie obniżenia wynagrodzenia za wady i usterki uznane jako nienadające się do usunięcia,
15) dokonywać czynności związanych z odbiorem końcowym oraz dokonać odbioru końcowego przy udziale i akceptacji zamawiającego,
16) kontrolować prawidłowość prowadzenia dzienników budowy,
17) kontrolować zmiany w realizacji umowy z wykonawcą robót oraz inicjować aktualizacje treści umowy poprzez dostosowanie jej treści do zmienionych warunków realizacji,
18) nadzorować kompletność i poprawność sporządzenia przez kierownika budowy dokumentacji powykonawczej oraz jej zgodność z wymogami prawa w tym zakresie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 285 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolności technicznej lub zawodowej [art. 116 ustawy pzp]:
Opis spełnienia warunków:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca, że dysponuje osobami:
DOTYCZY CZĘŚCI I:
- 1 osobą (kierownik budowy) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej,
- 1 osobą (kierownik robót branżowych) posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
- 1 osobą (kierownik robót branżowych) posiadający uprawienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych oraz wodociągowych i kanalizacyjnych
zgodne z ustawą Prawo budowlane.
Dopuszcza się łączenie funkcji przez jedną osobę w przypadku posiadania kilku rodzajów uprawnień.

Uwaga: Wykonawca winien wykazać się osobą posiadającymi uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z wymaganymi przepisami ustawy Prawo budowlane lub innymi uprawnieniami umożliwiającymi wykonywanie tych samych czynności, do wykonania których w aktualnym stanie prawnym upoważniają uprawnienia budowlane w tej samej specjalności.
Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2020 r., poz. 220).

DOTYCZY CZĘŚCI II:
- 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności drogowej, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, upoważniające do wykonywania nadzoru inwestorskiego lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności,
- 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, upoważniające do wykonywania nadzoru inwestorskiego lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności.
- 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności sanitarnej, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, upoważniające do wykonywania nadzoru inwestorskiego, lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności,

Osoby, które będą pełniły nadzór inwestorski winny być członkami Izby Inżynierów Budownictwa i posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Uwagi:
1. W przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym - prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP winno być potwierdzone odpowiednią decyzją dającą prawo do świadczenia usług transgranicznych.

WAŻNE:
1. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia [art. 116 ust. 2 ustawy pzp].

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SWZ;
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ten składa każdy z wykonawców oddzielnie (jeśli dotyczy).
1. Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy pzp, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia wyżej wymienionych podmiotowych środków dowodowych dotyczących tych podmiotów, potwierdzających że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.
2. Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, który nie jest podmiotem udostępniającym zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy pzp, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia wyżej wymienionych podmiotowych środków dowodowych dotyczących tych podwykonawców, potwierdzających że nie zachodzą wobec tych podwykonawców podstawy wykluczenia z postępowania.
3. Dokumenty potwierdzające braku podstaw wykluczenia wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:
Zamiast: odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w Rozdziale 25 ust. 3 SWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
Dokument ten, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. [§3 ust. 2 rozp. o którym mowa w art. 128 ust. 6 ustawy pzp].

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2.1. DOTYCZY CZĘŚCI I i II - wykazu osób niezbędnych do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
Wykaz osób należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ten warunek.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument ten/ dokumenty te składa przynajmniej jeden z wykonawców.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument ten/ dokumenty te składa przynajmniej jeden z wykonawców.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY
2. OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (konsorcjum, spółka cywilna itp.)
3. PEŁNOMOCNICTWO
4. oświadczenie dot. pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym - którego wzór stanowo załącznik nr 12 do SWZ
5. Potwierdzenie wniesienia wadium

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium, w wysokości :
CZĘŚĆ I – 15.000,00 złotych (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100).
CZĘŚĆ II – Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia wadium.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium wnoszone w formie pieniądza wnosi się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Sławnie nr rachunku 10 9317 0002 0000 3183 2000 0030 z dopiskiem „wadium – nr ZW.271.15.2022” Za termin wniesienia wadium uważa się termin uznania rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Wadium w pieniądzu przechowywane jest na rachunku bankowym.
6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 PZP, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. Wadium nie może zawierać klauzuli zwalniającej gwaranta lub poręczyciela od odpowiedzialności wskutek zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do gwaranta lub poręczyciela.
7. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia winno:
1) być wystawione na MIASTO SŁAWNO, ul. M. CURIE-SKŁODOWSKIEJ 9, 76-100 Sławno,
2) wskazywać nr postępowania i nazwę zamówienia oraz nr części,
3) zawierać zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie zapłaty Zamawiającego, w przypadku zaistnienia co najmniej jednego z warunków zatrzymania wadium określonego w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,
4) Gwarant (Poręczyciel) nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji,
5) termin obowiązywania gwarancji lub poręczenia nie może być krótszy niż termin związania ofertą,
6) w przypadku gdy, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wnoszą wadium w postaci gwarancji lub poręczenia to z ich treści musi wynikać, że odnoszą się one zarówno do zleceniodawcy gwarancji lub poręczenia jak i wszystkich pozostałych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
8. Zaleca się aby dokument wadialny (gwarancje lub poręczenia), stanowił osobny plik opatrzony nazwą „Wadium_[nr referencyjny postępowania]” złożony wraz z ofertą i innymi dokumentami w jednym pliku archiwum (.zip).
9. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP, zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14) PZP.10. Zamawiający zwróci wadium na zasadach i w okolicznościach wskazanych w art. 98 PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

5. Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie:
5.1. Wymagane oświadczenia wskazane w pkt. 3.1 SWZ powinny być złożone przez każdego wykonawcę wspólnie ubiegającego się o zamówienie.
5.2. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 stawy pzp, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna itp.) dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni wykonawcy [art. 117 ust. 4 ustawy pzp] - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ.
5.3. Wykonawcy składający ofertę wspólną zobowiązani są do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie zamówienia - patrz: pkt. 3.4 ppkt b) SWZ. Dokument lub dokumenty zawierający ustanowienie Pełnomocnika (wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 6 do SWZ) musi zawierać w szczególności: wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wskazanie ustanowionego Pełnomocnika i zakres jego umocowania. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie Pełnomocnika musi być podpisany w imieniu wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli, wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji wykonawców. Ustanowienie przedmiotowego Pełnomocnika może zostać zawarte w umowie o współdziałaniu złożonej wraz z ofertą. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie Pełnomocnika musi zostać złożony wraz z ofertą w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. Do dokumentu (lub dokumentów) zawierającego ustanowienie Pełnomocnika należy załączyć dokumenty potwierdzające, że osoba udzielająca pełnomocnictwa była upoważniona do reprezentowania wykonawców w chwili udzielania pełnomocnictwa (co można wykazać w szczególności przez załączenie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu Rejestru Przedsiębiorców pobieranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sadowym (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, ze zm.) albo zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 584, ze zm.). Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniana przez upełnomocnionego.
5.4. Oferta wspólna składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
a) dokumenty, dotyczące własnego przedsiębiorstwa, takie jak np.: oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.
b) dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, dokumenty podmiotowe i przedmiotowe składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną.
5.5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, o których mowa w Rozdziale 24 pkt. 3 SWZ, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa oświadczenia wskazane w Rozdziale 15 pkt. 3.1.2 SWZ zawierające informacje dotyczące tych podmiotów.
5.6. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z Pełnomocnikiem.
5.7. Wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty, powołując się na wykonawcę, w miejscu np. nazwa i adres wykonawcy, należy wpisać dane dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a nie Pełnomocnika tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Część I 1.Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z przedmiotowej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i zgody obu stron. 2.Na mocy ustawy PZP zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w dokumentach zamówienia zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 PZP.
3. Zmiany postanowień zawartej umowy, może wynikać z następujących okoliczności: 1)zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy a związanych z realizacją niniejszej umowy, 2)za zgodą Zamawiającego, zmiana terminu wykonania z powodu okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę, należycie udowodnionych, 3)zaistnieją zdarzenia siły wyższej, które uniemożliwiłyby terminowe wykonanie zobowiązań (strony mogą wówczas ustalić odpowiednio zmieniony termin wykonania przedmiotu umowy), 4)wskazanych w § 14 umowy, 5)wskazanych w § 11 ust. 6 – ust. 20 umowy, 6)w przypadkach określonych w art.455 ust.1 pkt. 1-4 i ust. 2 ustawy PZP, 7)zmian z powodu okoliczności związanych z wystąpieniem skutków COVID-19. 4.Podstawę do zmiany umowy, o której mowa w ust. 3 pkt 4, stanowić będzie protokół konieczności sporządzony przez koordynatora Inspektorów nadzoru i zaakceptowany przez Zamawiającego, z którego powinno wynikać, że spełnione są ustawowe lub umowne przesłanki uzasadniające konieczność dokonania zmiany umowy.
5.Do czasu uzyskania na piśmie pod rygorem nieważności akceptacji ze strony Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru w postaci stosownego protokołu konieczności oraz zawarcia stosownego aneksu, Wykonawca nie może wykonywać robót mających być podstawą do zmiany umowy. W przypadku wykonania tych robót bez zawarcia aneksu, Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie dodatkowe.
Część II Zmiana umowy także istotna może być dokonana w szczególności w przypadku: a)wydłużenia terminu zakończenia realizacji umowy na wskutek zaistnienia siły wyższej w stosunku do wykonywanych robót budowlanych (np. wystąpienie nadzwyczajnych warunków pogodowych). O interpretacji siły wyższej i ewentualnym uznaniu przedłużenia terminu wykonania robót budowlanych z tego powodu będzie decydował Zamawiający w trakcie realizacji robót, b)wydłużenia terminu realizacji zamówienia spowodowane zmianami: w dokumentacji technicznej, wystąpieniem robót dodatkowych, których wykonanie powoduje przesunięcie terminu wykonania zadania głównego, w uzasadnionych przypadkach, gdy realizacja zadania (robót budowlanych) według SST powodowałaby wadliwe wykonanie przedmiotu umowy, c) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie publicznym, d)zmiany wyznaczonego przez Wykonawcę inspektora nadzoru inwestorskiego pod warunkiem, że nowy wyznaczony inspektor nadzoru inwestorskiego spełniać będzie wymagania Zamawiającego określone w SWZ, e)nastąpi konieczność wydłużenia terminu realizacji umowy z powodu wydłużenia terminu zakończenia robót budowlanych, zaakceptowanych przez Zamawiającego – zmiana terminu realizacji o liczbę dni wydłużenia terminu zakończenia robót budowlanych, f)nastąpi konieczność skrócenia terminu realizacji umowy ze względu na zmniejszenie zakresów rzeczowych zamówienia na roboty budowlane zaakceptowanych przez Zamawiającego, g)gdy konieczność zmian do umowy będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych, cd. w umowie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-01 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-01 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.