eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sławno › Zagospodarowanie terenu działki wokół ul. Kossaka 31Ogłoszenie z dnia 2023-01-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Zagospodarowanie terenu działki wokół ul. Kossaka 31

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO SŁAWNO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979884

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9

1.5.2.) Miejscowość: Sławno

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-100

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.7.) Numer telefonu: 59 810 00 81

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: malgorzata.lasek@slawno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://um.slawno.ibip.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://um.slawno.ibip.pl/public/catalog/?id=236220&idCatalog=408177

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zagospodarowanie terenu działki wokół ul. Kossaka 31

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-92f537e6-6595-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00027601

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00035455/17/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Zagospodarowanie terenu działki wokół ul. Kossaka 31

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00441976/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZW.271.15.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać m.in. następujące roboty budowlane:
1) rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych,
2) roboty ziemne i podbudowy,
3) wykonanie nawierzchni drogi i parkingu z kostki brukowej betonowej grafitowej o grubości 8 cm i z kostki betonowych grafitowej grubości 80 mm typu ażur,
4) wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm,
5) rozebranie ogrodzenia z siatki,
6) instalacja monitoringu,
7) plantowanie i humusowanie zieleńców, poboczy i skarpy z obsianiem trawą,
8) nasadzenia drzew i krzewów,
9) ułożenie kruszywa ozdobnego na agrowłókninie,
10) dostawa i montaż ogrodzenia,
11) rozbiórka i ponowny montaż pochylni dla niepełnosprawnych oraz montaż doświetlaczy piwnicznych,
12) budowa światłowodu,
13) budowa oświetlenia zewnętrznego,
14) demontaż i utylizacja istniejącej kanalizacji deszczowej fi250,
15) budowa kanalizacji deszczowej,
16) budowa instalacji zewnętrznej CCTV,
17) zakup, dostawa i montaż ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery,
18) zakup, dostawa i montaż 1 tablicy informacyjnyej, według wzoru graficznego dostarczonego przez Zamawiającego oraz w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Tablicę informacyjną należy umieścić w momencie rozpoczęcia prac budowlanych. Tablica informacyjna o wymiarach 180 cm x 120 cm, materiał: płyta kompozytowa, tworzywo sztuczne pleksi lub PCV – grubość: min. 3 mm (dopuszczalne umieszczenie tablicy na podkładzie metalowym z podwójnie zawiniętą krawędzią). Edytowalny wzór projektu w formacie .eps jest dostępny na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sekcji „Materiały”: https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne oraz w wersji AI na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego w sekcji „Materiały promocyjne dla JST”: https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-trzecia-pgr/#c21655,
19) prace wykończeniowe - przywrócenie terenu wokół inwestycji do stanu pierwotnego,
2. Po realizacji zadania należy wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą i dokumentację powykonawczą, w tym dostarczenie kopii mapy zasadniczej, powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Dokumentację należy przekazać Zamawiającemu w trzech egz. w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej.
3. Szczegółowy zakres robót koniecznych do wykonania przy realizacji niniejszej inwestycji został określony w dokumentacji technicznej, STWIORB, przedmiarach robót, które stanowią załączniki nr 11 do niniejszej SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45320000-6 - Roboty izolacyjne

34970000-7 - Urządzenia monitorowania ruchu

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

4.5.5.) Wartość części: 1120392,78 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI II - „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pod nazwą: „Zagospodarowanie terenu działki wokół ul. Kossaka 31”.
1. Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień inspektora określają obowiązujące przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1313 z późn. zm.).
2. W ramach swych czynności Inspektor Nadzoru powinien przede wszystkim:
1) reprezentować zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, decyzją pozwolenia na budowę, zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
2) uzgodnić harmonogram realizacji robót budowlanych objętych przedmiotem umowy,
3) akceptować wnioski materiałowe,
4) zawiadamiać zamawiającego oraz jednostkę projektową o wadach dokumentacji, stwierdzonych w trakcie realizacji robót oraz dokonywać z nią stosownych uzgodnień lub wyjaśnień, współpracować z nadzorem autorskim wraz z egzekwowaniem od niego dodatkowych opracowań projektowych,
5) sprawdzać ilości i jakości robót w trakcie i po ich wykonaniu, wbudowywanych materiałów i wyrobów, a w szczególności zapobiegać stosowaniu materiałów i wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
6) dokonywać odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających oraz prób i odbiorów technicznych oraz częściowych,
7) potwierdzać faktycznie wykonane roboty,
8) kontrolować terminowość wykonania robót w stosunku do harmonogramu realizacji robót i fakturowanie w zakresie rzeczowym i finansowym,
9) uczestniczyć w naradach technicznych i innych organizowanych przez zamawiającego i wykonawcę robót oraz sporządzać z ich ustaleń pisemnych protokołów,
10) organizować niezbędne narady robocze w trakcie realizacji inwestycji, z udziałem zamawiającego, wykonawcy, projektanta,
11) kontrolować postęp realizowanych robót budowlanych (obecność na placu budowy nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu oraz na każde żądanie Zamawiającego),
12) sprawdzać i opiniować wnioski wykonawcy robót w sprawie zmiany sposobu wykonania robót w stosunku do dokumentacji projektowej (roboty zamienne) oraz w sprawie robót dodatkowych, a także ustalać sposób wykonania tych robót,
13) dokonać czynności sprawdzenia kalkulacji szczegółowych lub kosztorysów przekładanych przez wykonawcę robót,
14) opracowywać opinie dotyczące wad i usterek przedmiotu niniejszej umowy z proponowanym terminem ich usunięcia oraz wnioskowanie obniżenia wynagrodzenia za wady i usterki uznane jako nienadające się do usunięcia,
15) dokonywać czynności związanych z odbiorem końcowym oraz dokonać odbioru końcowego przy udziale i akceptacji zamawiającego,
16) kontrolować prawidłowość prowadzenia dzienników budowy,
17) kontrolować zmiany w realizacji umowy z wykonawcą robót oraz inicjować aktualizacje treści umowy poprzez dostosowanie jej treści do zmienionych warunków realizacji,
18) nadzorować kompletność i poprawność sporządzenia przez kierownika budowy dokumentacji powykonawczej oraz jej zgodność z wymogami prawa w tym zakresie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.5.5.) Wartość części: 22407,85 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1575072,59 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2379175,63 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1575072,59 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: KMC KRZYSZTOF MACHAJ COMPANY

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 4990617479

7.3.3) Ulica: SŁOWACKIEGO 22A/1

7.3.4) Miejscowość: SIANÓW

7.3.5) Kod pocztowy: 76-004

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1575072,59 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 285 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 27500,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 27500,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 27500,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE „EKOBUD” S.C. AGATA FILIPOWSKA & JOLANTA FILIPOWSKA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6690408979

7.3.3) Ulica: SŁOWIAŃSKA 11B

7.3.4) Miejscowość: KOSZALIN

7.3.5) Kod pocztowy: 75-846

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 27500,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 285 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.