eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Cewice › Dostawa serwera i oprogramowania na potrzeby pracy Urzędu Gminy w Cewicach w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina dofinansowanego z UE z EFRR w ramach PO Polska Cyfrowa.Ogłoszenie z dnia 2022-11-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa serwera i oprogramowania na potrzeby pracy Urzędu Gminy w Cewicach w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina dofinansowanego z UE z EFRR w ramach PO Polska Cyfrowa.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Cewice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979750

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: W. Witosa 16

1.5.2.) Miejscowość: Cewice

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-312

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.7.) Numer telefonu: 59 861-34-60

1.5.8.) Numer faksu: 59 861-34-62

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@cewice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.cewice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

kierowanie podstawowymi rodzajami działalnosci publicznej

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa serwera i oprogramowania na potrzeby pracy Urzędu Gminy w Cewicach w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina dofinansowanego z UE z EFRR w ramach PO Polska Cyfrowa.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cd17159a-641b-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00441638

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025828/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa sprzętu informatycznego dla Urzędu Gminy w Cewicach na potrzeby realizacji projektu grantowego „Cyfrowa gmina” dofinansowanego z UE z EFRR w ramach PO Polska Cyfrowa

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://cewice.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://cewice.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Korespondencja prowadzona jest za
pomocą Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem wskazanym poniżej. 4.1. zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania
Wykonawcy do Systemu na subdomenie Gminy Cewice; https://cewice.ezamawiajacy.pl,
lubhttps://oneplace.marketplanet.pl.4.2.Wykonawca po wybraniu opcji„Przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony
https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta.
Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego;podaje adres e-mail, ustanawia hasło,następnie powtarza
hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.4.3 Rejestracja konta Wykonawcy następuje
automatycznie poprzez: podpisanie się pod wnioskiem podpisem elektronicznym LUB Kontakt z numerem telefonu podanym w
potwierdzeniu LUB Jeżeli Wykonawca nie podpisze się na wniosku ani nie skontaktuje się telefonicznie konto zostanie aktywowane
w ciągu maksymalnie 6 godzin roboczych.4.4. Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu.
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz
informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki„Korespondencja”.5. Wykonawca może zwrócić się do
Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy Zakupowej przez
opcję„Zadaj pytanie” lub przy użyciu zakładki„Korespondencja”. Zamawiający informuje, iż wprzypadku wątpliwości związanych z
zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca powinien skontaktować się zdostawcą rozwiązania Platforma zakupowa Gminy
Cewice tel. +48 22 257 22 23(infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) email:oneplace@marketplanet.pl8.
Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na PlatformieZakupowej tj.:8.1. Stały
dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;8.2. Komputer klasy PClub MAC, o następującej
konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych – MSWindows 7 , Mac Os x 10.4, Linux,
lub ich nowsze wersje;8.3. Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2,najlepiej w najnowszej wersji w
przypadku Internet Explorerminimalnie wersja 10.0;8.4. Włączona obsługa JavaScript;8.5. Zainstalowany program Acrobat Reader
lub inny obsługujący pliki wformacie .pdf.9. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do
100 MB w txt, rtf, pdf ,xps,odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx,pptx,csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg,
mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip,tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml,css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES,
ASIC,XMLenc.10. Zamawiający określa informacje na tematkodowania i czasu odbioru danych tj.:10.1. Plikzałączony przez
Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowaniaUTF8. Możliwość
otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem danych osobowych jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, który
przetwarza dane osobowe w celu realizacji zadań przypisanych Instytucji Zarządzającej POPC 2014-2020, w zakresie w jakim jest to
niezbędne dla realizacji tego celu. Ministerprzetwarza dane osobowe w szczególności w celach:-udzielania wsparcia beneficjentom
ubiegającym się i realizującym projekty,-potwierdzania kwalifikowalności wydatków,-wnioskowania o płatności do Komisji
Europejskiej,-raportowania,ewaluacji,-monitoringu,-kontroli,-audytu,-sprawozdawczości,-działań informacyjnopromocyjnychPodstawą
przetwarzania danych są obowiązki MInistra jako na Instytucji Zarządzającej - na podstawie przepisów
prawa europejskiego i krajowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) min ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w
zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz rozporządzenia PEiR nr 1303/2013 z dnia 17
grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS, EFRROW i EFMR, oraz ustanawiającego przepisy
ogólne dotyczące EFRR, EFS, FS i EFMR oraz uchylającego Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,rozporządzenia
wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do
rozporządzenia PE i Radynr 303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz
szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi,
audytowymi i pośredniczącymi.Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Ministra sąkonieczność realizacji umowy, której
dane doetyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) - podstawa ta ma zastosowanie m. in. do danych osobowych osób prowadzących
samodzielną działalność gospodarczą(art. 6 ust. 1 lit e RODO) - podstawa ta ma zastosowanie m. in. do konkursów i akcji
promocyjnych dotProgramu,Dane będą przechowywane przez okres wskazany w art. 140 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. przez czas nie krótszy niż 10 lat od dnia przyznania ostatniej
pomocy w ramach POPC 2014-2020 Odbiorcami danych osobowych mogą być:-podmioty, którym Instytucja Zarządzająca POPC
2014-2020 powierzyła wykonywanie zadań związanych z realizacją Programu, osobom przysługuje:-prawo dostępu do danych
osobowych i ich sprostowania.prawo aktualizacji -prawo usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania – jeżeli spełnione są przesłanki
określone w art. 17 i 18 RODO. Żądanie usunięcia danych osobowych realizowane jest w szczególności gdy dalsze przetwarzanie
danych nie jest już niezbędne do realizacji celu Ministra lub dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem. Szczegółowe
warunki korzystania z tego prawa określa art. 17 RODO.Dane nie podlegają procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
Kontakt z IOD MFiPR jest możliwy:pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa IOD@mfipr.gov.pl

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Ograniczenie przetwarzania danych osobowych powoduje, że Minister może jedynie
przechowywać dane osobowe. Minister nie może przekazywać tych danych innym podmiotom, modyfikować ich ani usuwać.
Ograniczanie przetwarzania danych osobowych ma charakter czasowy i trwa do momentu dokonania przez Ministra oceny, czy dane
osobowe są prawidłowe, przetwarzane zgodnie z prawem oraz niezbędne do realizacji celu przetwarzania.Ograniczenie
przetwarzania danych osobowych następuje także w przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych–do czasu
rozpatrzenia przez Ministra tego sprzeciwu;prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ODO;prawo do cofnięcia zgody, w każdym
momencie-w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda (art. 9 ust. 2 lit a RODO);prawo otrzymania danych,
przenoszenia ich do innych administratorów lub żądania,przesłania ich innemu administratorowi-w przypadku, gdy podstawą
przetwarzania danych jest zgoda lub realizacja umowy z osobą, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit b RODO);prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja zadań
publicznych administratora lub jego prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit e lub f RODO). Wniesienie sprzeciwu powoduje
zaprzestanie przetwarzania danych osobowych przez Ministra, chyba że wykaże on, istnienie ważnych prawnie uzasadnionych
podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-SGI.271.39.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 664866,67 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 49617,89 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę serwera wraz z oprogramowaniem oraz oprogramowania biurowego na potrzeby pracy Urzędu Gminy w Cewicach w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00, dofinansowanego w z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Umowa o dofinansowanie grantu 4189/2022 Zamawiający nie określa wymogu zatrudnienia na umowę o pracę osób skierowanych do realizacji zamówienia.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1. Dostawę 1 szt serwera do tworzenia backup-ów i wirtualizacji systemów o parametrach szczegółowo opisanych w Załączniku nr 1 do postępowania.
2. Dostawę 1 szt oprogramowania do zarządzania siecią lokalną. Pakiet oprogramowania Axence nVision lub rozwiązanie równoważne pod względem wymagań opisanych w Załączniku 2 do postępowania
3. Dostawę oprogramowania biurowego, subskrypcja roczna dla 40 użytkowników o parametrach szczegółowo opisanych w Załączniku nr 3 do postępowania.
4. Wyposażenie stanowiące przedmiot zamówienia musi być profesjonalne i fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2021 roku, należytej jakości, sprawne, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych, jak również od jakichkolwiek wad prawnych i roszczeń osób trzecich, nie używane, nie powystawowe. Pod pojęciem fabrycznie nowy Zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów, bez śladu uszkodzenia, w oryginalnych nieotwieranych i fabrycznie zabezpieczonych opakowaniach producenta, np. z widocznym logo, symbolem produktu.
5. Dostarczony sprzęt musi zawierać wszystkie części niezbędne do funkcjonowania, uruchomienia i montażu, ponadto elementy te muszą być ze sobą kompatybilne. Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie serwera było już zainstalowane w momencie dostawy.
6. Oprogramowanie musi mieć możliwość darmowych aktualizacji i poprawek bezpieczeństwa.
7. Dostarczone wyposażenie musi być zgodnie z obowiązującymi normami i posiadać wymagane atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności wbudowanych materiałów, świadectwa bezpieczeństwa, homologacje, licencje itp.,
8. Wykonawca dostarczy powyższy sprzęt na własny koszt i ryzyko w nienaruszonym opakowaniu fabrycznym do siedziby Zamawiającego.
9. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego, przy czym Zamawiający wymaga, aby Wykonawca szczegółowo uzgodnił termin i warunki dostawy z Zamawiającym oraz poinformował go co najmniej 2 dni robocze wcześniej o planowanym terminie dostawy na adres mailowy: admin@cewice.pl.
10. Zamawiający wskazuje, że termin dostawy może przypadać jedynie na dni: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Dostawa w pozostałe dni możliwa jest jedynie po akceptacji terminu przez Zamawiającego.
11. Wykonawca nie może zmieniać w trakcie realizacji umowy zaproponowanego w ofercie modelu danego sprzętu, ani jego ceny. Dopuszcza możliwość zmiany modelu sprzętu jedynie w przypadku wycofania z produkcji danego modelu sprzętu, co powinno zostać potwierdzone oświadczeniem producenta. W takim przypadku cena ofertowa zostaje niezmienna.

Wymogi dotyczące gwarancji
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji jakości na dostarczony serwer przez okres minimum 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru sprzętu oraz 36 miesięcy okresu rękojmi. Zrównuje się oba te okresy. Jednocześnie wydłużenie zarówno okresu gwarancji, jak i okresu rękojmi jest możliwe. W takim przypadku Wykonawca może uzyskać wyższą liczbę punktów podczas oceny ofert, zgodnie z kryteriami oceny ofert.
2. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego.
3. Warunki gwarancji i rękojmi nie mogą nakazywać Zamawiającemu przechowywania opakowań, w których przedmiot zamówienia zostanie dostarczony (Zamawiający może usunąć opakowania po ich dostarczeniu, co nie spowoduje utraty gwarancji, a dostarczony sprzęt mimo braku opakowań będzie podlegał usłudze gwarancyjnej).
4. Zamawiający zobowiązuje się dotrzymywać podstawowych warunków eksploatacji określonych przez producenta w zapisach kart gwarancyjnych dostarczonych przez Wykonawcę.
5. Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania gwarancji i rękojmi do nieodpłatnego usuwania zgłaszanych przez przedstawiciela Zamawiającego usterek. Czas reakcji serwisu-do końca następnego dnia roboczego od zgłoszenia. W przypadku wystąpienia konieczności naprawy sprzętu poza siedzibą Zamawiającego, Wykonawca zapewni :
- odbiór wadliwego sprzętu w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych, na własny koszt
- dostawę naprawionego sprzętu na własny koszt, w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych od dnia usunięcia awarii przez serwis, ale nie dłuższym niż 25 dni roboczych od dnia odebrania sprzętu z siedziby Zamawiającego
6. Gwarancja i rękojmia ulegają automatycznie przedłużeniu o okres naprawy.
7. Gwarancja producenta serwera min. 36 miesięcy – wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku.
8. Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta – wymagane oświadczenie producenta sprzętu (lub jego przedstawiciela w Polsce) potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego producenta (oświadczenie należy dołączyć do oferty).
9. Autoryzowany Partner Serwisowy musi posiadać status autoryzowanego partnera serwisowego producenta serwera. Oświadczenie producenta sprzętu (lub jego przedstawiciela w Polsce) należy dołączyć do oferty.
10. Serwis urządzeń musi być realizowany zgodnie z wymogami normy ISO9001 – do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający, że serwis urządzeń będzie realizowany zgodnie z tą normą.
11. Wymagane okno czasowe dla zgłaszania usterek min. wszystkie dni robocze
w godzinach od 8:00 do 17:00. Zgłoszenie serwisowe przyjmowane poprzez stronę WWW, mailowo na adres ………….. lub telefoniczne (dedykowany numer serwisowy do obsługi zgłoszeń serwisowych – do postępowania należy dostarczyć oświadczenie producenta oferowanego komputera (lub jego przedstawiciela w Polsce) z wyżej wymienionym numerem.

Informacje pozostałe:
1. W przypadku dostarczenia sprzętu wadliwego, uszkodzonego, niezgodne go z zaoferowanym w ofercie Wykonawca będzie zobowiązany do wymiany tego sprzętu na właściwy, na własny koszt. Zamawiający w takiej sytuacji zastrzega sobie prawo do odmowy podpisania protokołu odbioru sprzętu.
2. Wykonawca zobowiązany będzie do poniesienia kosztów dojazdów na miejsce realizacji zamówienia, w przypadku opisanym w punkcie 1.
3. Wykonawca będzie zobligowany przy pierwszej dostawie dołączyć instrukcje obsługi sprzętu, dokumenty gwarancyjne (dla każdego laptopa oddzielnie), celem sprawdzenia zgodności oferowanego produktu z wymaganiami Zamawiającego
4. W przypadku, gdy w opisie parametrów zamówienia użyto nazw własnych, znaków towarowych itp. dla opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, tj. o porównywalnych parametrach lub wyższych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca, który złoży ofertę na produkty równoważne musi do oferty załączyć dokładny opis oferowanych produktów, z którego wynikać będzie zachowanie warunków równoważności. W przypadku złożenia oferty równoważnej (dotyczy również sprzętu wyższej klasy), składający ofertę ma obowiązek wykazania zgodności produktów poprzez porównanie parametrów oferowanych produktów z parametrami przedmiotu zamówienia oraz określić kompatybilność sprzętu z posiadanymi przez Zmawiającego rozwiązaniami
5. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązanie równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać na etapie składania oferty, że oferowane przez niego sprzęt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w odniesieniu do przedmiotu zamówienia. Zamawiający oceniając równoważność będzie kierował się elementami szczegółowo opisanymi w Załączniku nr 1, 2 i 3 do postępowania. Dokumenty mające na celu wykazanie równoważności stanowią element oferty opisujący oferowany przedmiot, a zatem nie podlegają uzupełnieniu. Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie ofert mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów technicznych oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne
6. Dostarczone oprogramowanie musi posiadać udogodnienia dla osób niewidzących lub mających problemy ze wzrokiem.

4.2.6.) Główny kod CPV: 48821000-9 - Serwery sieciowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48219300-9 - Pakiety oprogramowania administracyjnego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostały odrzucone:
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria, przy założeniu, iż 1%=1pkt:

Lp. KRYTERIUM WAGA
1. Cena 60%
2. Deklarowany okres rękojmi i gwarancji dla serwera 40%
Razem 100%

a) Liczba punktów K1 w kryterium nr 1 – cena wyliczona zostanie zgodnie z poniższym wzorem:

Cena najniższa x 60 pkt
Cena badanej oferty = Liczba punktów K1

b) Liczba punktów K2 w kryterium deklarowany okres gwarancji i rękojmi za wady dla serwera na wykonany przedmiot zamówienia może przyjąć następujące wartości, za które przyznaje się następujące liczby punktów:

36 miesięcy 10 pkt
48 miesięcy 20 pkt
60 miesięcy 40 pkt

]

(UWAGA!!! Wykonawca może zadeklarować tylko jeden okres gwarancji i rękojmi za wady

3. maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta w danej części wynosi 100,00. Zamawiający wyliczając liczbę punktów dokona obliczeń z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Początek okresu gwarancji i rękojmi za wady dla serwera liczony jest od dnia bezusterkowego odbioru końcowego.
5. Minimalny okres gwarancji i rękojmi za wady dla serwera wynosi 36 miesięcy, a maksymalny 60 miesięcy.
6. Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji i rękojmi za wady dla serwera powyżej wartości maksymalnej, wówczas:
a) do wyliczenia punktacji w tych kryteriach będzie przyjmowana wartość 60 miesięcy,
b) do umowy zostanie wpisany zadeklarowany w ofercie okres gwarancji i rękojmi za wady dla serwera
7. Jeżeli Wykonawca w swej ofercie nie określi okresu gwarancji i rękojmi za wady, albo też zaproponuje okres krótszy niż określone powyżej terminy minimalne, będzie to uznane za niezgodność oferty z warunkami zamówienia i oferta taka podlegać będzie odrzuceniu, na podstawie art. 226 ust 1 pkt 5 ustawy
8. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia w danej części Wykonawcy, którego oferta uzyska w tej części najwyższą sumę punktów zdobytych w kryterium cena i deklarowany okres gwarancji i rękojmi za wady dla serwera, zgodnie ze wzorem:

SP = K1 + K2

Gdzie symbol SP – suma liczby punktów w poszczególnych kryteriach ceny ofert
K1 – liczba punktów w kryterium „cena"
K2 – liczba punktów w kryterium „deklarowany okres gwarancji i rękojmi za wady dla serwera”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: deklarowany okres rękojmi i gwarancji dla serwera

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający Wymaga się, aby Wykonawca posiadał zdolność zawodową do wykonania zamówienia poprzez wykazanie doświadczenia w zrealizowaniu co najmniej 1 dostawy sprzętu komputerowego o wartości co najmniej 30 000 zł brutto

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu z postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający wymaga złożenia wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych także wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa są referencje, bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzających ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:
1. Wymaga się złożenia wraz z ofertą specyfikacji technicznej zaoferowanego serwera oraz oprogramowania
2. Wymaga się złożenia wymaganych prawem certyfikatów, deklaracji zgodności CE na etapie złożenia oferty – Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzętu Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu Deklaracja zgodności CE.
3. Oświadczenie producenta sprzętu (lub jego przedstawiciela w Polsce) potwierdzające, że serwis gwarancyjny będzie realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego producenta
4. Oświadczenie producenta sprzętu (lub jego przedstawiciela w Polsce), iż Autoryzowany Partner Serwisowy posiada status autoryzowanego partnera serwisowego producenta komputera.
5. Dokument potwierdzający, że serwis urządzeń będzie realizowany zgodnie z normą ISO9001
6. Oświadczenie producenta oferowanego komputera (lub jego przedstawiciela w Polsce) z dedykowanym numerem serwisowym do obsługi zgłoszeń serwisowych oraz adresem strony www i e-mailem.
7. Oświadczenie producenta oferowanego serwera (lub jego przedstawiciela w Polsce), że oferowane oprogramowanie jest w pełni kompatybilne z oferowanym sprzętem
8. Oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o objęciu sprzętu gwarancją, na okres zgodny z zaproponowanym w ofercie przez Wykonawcę

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zamawiający określa podlegające uzupełnieniom następujące przedmiotowe środki dowodowe:
1. specyfikacji technicznej zaoferowanego serwera oraz oprogramowania
2. certyfikatów, deklaracji zgodności CE na etapie złożenia oferty – Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzętu Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu Deklaracja zgodności CE.
3. Oświadczenia producenta sprzętu (lub jego przedstawiciela w Polsce) potwierdzające, że serwis gwarancyjny będzie realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego producenta
4. Oświadczenia producenta sprzętu (lub jego przedstawiciela w Polsce), iż Autoryzowany Partner Serwisowy posiada status autoryzowanego partnera serwisowego producenta komputera.
5. Dokumentu potwierdzającego, że serwis urządzeń będzie realizowany zgodnie z normą ISO9001
6. Oświadczenie producenta oferowanego komputera (lub jego przedstawiciela w Polsce) z dedykowanym numerem serwisowym do obsługi zgłoszeń serwisowych oraz adresem strony www i e-mailem.
7. Oświadczenie producenta oferowanego serwera (lub jego przedstawiciela w Polsce), że oferowane oprogramowanie jest w pełni kompatybilne z oferowanym sprzętem
8. Oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o objęciu sprzętu 36-miesięczną gwarancją, na okres zgodny z zaproponowanym w ofercie przez Wykonawcę

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

20. Na dzień składania ofert każdy Wykonawca powinien złożyć następujące dokumenty:
a) formularz oferty sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 4;
b) oświadczenia z art. 125 ust. 1 ustawy Wykonawcy potwierdzające spełnianie warunków udziału w postepowaniu o treści zgodnej z załącznikiem nr 5;
c) oświadczenie z art. 125 ust 1 ustawy Wykonawcy potwierdzające brak podstaw do wykluczenia o treści zgodnej z załącznikiem nr 6
d) wykaz części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcy o treści zgodnej z załącznikiem nr 10 – jeżeli dotyczy
e) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – jeżeli dotyczy, o treści zgodnej z załącznikiem nr 11
f) oświadczenie z art. 125 ust 5 ustawy podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające niepodleganie wykluczeniu z postępowania i spełnianie warunków udziału w postępowaniu o treści zgodnej z załącznikiem nr 7
g) przedmiotowe środki dowodowe wymagane przez Zamawiającego
h) stosowne pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania Wykonawcy w przypadku, gdy nie wynika ono bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty;
i) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie osoby reprezentującej Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do ich reprezentowania

Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
a) wykaz usług/dostaw o treści zgodnej z załącznikiem nr 9;
b) oświadczenia z art. 125 ust 1 od podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby w zakresie niepodlegania wykluczeniu z postępowania o treści zgodnej z załącznikiem nr 8

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienie, zgodnie z art. 58 w związku z art. 445 ust 1
ustawy PZP Zamawiający żąda aby:
1) W przypadku oferty składanej wspólnie przez Wykonawców oświadczenie z art. 125 ust 1 składa każdy z Wykonawców
odrębnie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstawy wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w
zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia uznaje się, iż warunek dotyczący
uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej jest spełniony, jeśli co najmniej jeden z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej
działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Załączone Pełnomocnictwo powinno zawierać: jednoznaczne określenie postępowania, do którego się odnosi i
precyzować zakres umocowania; wymieniać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i
zawierać podpisy każdego z nich;
4) Jeżeli w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia działa osoba, której umocowanie do
ich reprezentowania nie wynika z dokumentów takich jak KRS lub odpis z właściwego rejestru, Zamawiający będzie
wymagał od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przedstawienia pełnomocnictwa lub innego
dokumentu potwierdzającego umocowanie tej osoby do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia.
5) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem lub osobą działającą w imieniu Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
6) w przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
Wykonawcy zobowiązani będą do przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców w terminie nie krótszym niż 7
dni przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego;
7) umowa , o której mowa w ust 8 niniejszego rozdziału winna zawierać w szczególności: oznaczenie stron, cel działania,
czas trwania umowy, zasady współdziałania , w tym zakres prac powierzonych każdej ze stron oraz zasady dokonywania
rozliczeń, w tym nazwę banku i numer rachunku, na który dokonywane będą płatności z tytułu realizacji zamówienia.
8) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy
i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany umowy są dopuszczalne wyłącznie w trybie art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 r., 1710 ze zm.).
2. Zgodnie z treścią art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
1) w zakresie terminu wykonania umowy:
a) z powodu nieprzewidzianych okoliczności faktycznych, które uniemożliwiają lub utrudniają wykonanie przedmiotu umowy w określonym terminie,
b) z powodów technicznych lub technologicznych uniemożliwiających wykonanie niniejszej Umowy – odpowiednio o liczbę dni wstrzymania realizacji umowy wynikającą z tych okoliczności;
3. Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy przedmiotu zamówienia o cechach lub parametrach technicznych wyższych niż zaproponowane w ofercie, w przypadku braku ich dostępności na rynku, przy czym ceny zawarte w ofercie Wykonawcy nie mogą ulec zmianie, z zastrzeżeniem, iż Wykonawca przedstawi oświadczenie producenta o zaprzestaniu produkcji określonego w ofercie modelu sprzętu. Zamawiający ma zaakceptować pisemnie proponowane przez Wykonawcę parametry.
4. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. W żadnym przypadku postanowień niniejszego paragrafu nie należy interpretować jako prawa dowolnej ze stron do roszczenia, którego treścią byłoby żądanie zmiany umowy, lecz jedynie jako możliwość dokonania zmiany umowy. Zmiany, o których mowa w ust. 2 umowy, mogą być wprowadzone tylko i wyłącznie wówczas, gdy okoliczności będące podstawą przesunięcia terminu realizacji powstały z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę.
6. Na podstawie art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, przewiduje się dokonanie zmian w umowie po spełnieniu przesłanek, o których mowa w art. 15r ustawy.
7. Jeżeli Zamawiający uzna, że okoliczności wskazane przez Wykonawcę, jako stanowiące podstawę do zmiany umowy nie są zasadne, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.
8. Zmiana umowy może nastąpić w formie pisemnej, na wniosek każdej ze stron umowy pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-24 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę składa się w języku polskim pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na Platformie dostępnej pod adresem https://cewice.ezamawiajacy.pl w zakładce OFERTY

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-24 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-23

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, jeżeli Wykonawca,
wraz z przekazaniem tych informacji zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje
stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa. W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu
środków komunikacji
elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca w celu utrzymania w poufności tych
informacji, przekazuje je w
wydzielonym i odpowiednio wydzielonym pliku. Wykonawca nie może zastrzec informacji zawartych w ofercie dotyczących
nazwy lub imion i nazwisk
oraz siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej albo miejsca zamieszkania oraz ceny. Proponuje się, aby
zastrzeżenie dokonane było
przez złożenie oferty w dwóch częściach opisanych jako „część jawna oferty” oraz „część zastrzeżona oferty”. Zgodnie z art.
11 ust 2 ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2018 poz. 419) poprzez pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa
rozumie się informacje
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne
informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w
szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem
informacji albo nie są łatwo
dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu
należytej staranności, działania
w celu utrzymania ich poufności

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.