eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Usługa utrzymania czystości w obiektach Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w ŁodziOgłoszenie z dnia 2022-11-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa utrzymania czystości w obiektach Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 004308002

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Piotrkowska 104

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-926

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.7.) Numer telefonu: 42 664-11-05

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@lodz.uw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/uw-lodzki

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa utrzymania czystości w obiektach Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6af36121-6599-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00441610

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00064406/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.16 Utrzymanie czystości w obiektach Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/7d99aaff-0c81-4001-87a7-c786023148d6

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza) https://epuap.gov.pl/wps/portal, za pośrednictwem udostępnionego przez miniPortal Formularza do komunikacji - https://miniportal.uzp.gov.pl, oraz poczty elektronicznej e-mail: zamowienia@lodz.uw.gov.pl
2. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia BZP , ID postępowania lub znak sprawy.
3. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany powyżej adres email. Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z:
a) Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452),
oraz z:
b) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415).
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
7. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
8. Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępny jest na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz w Rozdziale I SWZ.
9. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
10. Korespondencja w postępowaniu prowadzona jest w języku polskim, oznacza to, że wszelka korespondencja w języku obcym powinna być złożona wraz z tłumaczeniem na język polski.
11. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Łódzki. Siedzibą Wojewody Łódzkiego jest Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: /42/ 664-10-00; poczty elektronicznej: kancelaria@lodz.uw.gov.pl; lub elektronicznej skrzynki podawczej skrytki ePUAP: /lodzuw/skrytka.
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi należy kontaktować się z Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: iod@lodz.uw.gov.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: „Usługa utrzymania czystości w obiektach Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi”, Znak sprawy: KPB-V.272.33.2022.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) dalej „PZP”. Ponadto odbiorcami mogą być podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Ponadto przez wymagany przepisami prawa okres archiwizacji zgodny z kategorią archiwalną, wynikającą z Jednolitego rzeczowego wykazu akt organów zespolonej administracji rządowej w województwie i urzędów obsługujących te organy.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych * ;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10. Wykonawca, wypełniając obowiązki informacyjne wynikający z art. 13 lub art. 14 RODO względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w tym postępowaniu składa stosowne oświadczenie zawarte w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 do SWZ).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KPB-V.272.33.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Usługa utrzymania czystości w obiektach Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi zlokalizowanych przy ul. Piotrkowska 103, ul. Żeromskiego 87, ul. Gdańska 73 oraz Traugutta 25 w Łodzi.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposób realizacji dla każdej z czterech części wynikają z treści Załącznika Nr 1 do SWZ, a także z projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy stanowiących Załącznik Nr 5a i Nr 5b do SWZ.
3. Wykonawca może przeprowadzić wizję lokalną w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawcy zainteresowani wzięciem udziału w wizji lokalnej powinni przesłać na adres poczty elektronicznej Zamawiającego stosowny wniosek.
4. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby wykonawca lub podwykonawcy zatrudniali na podstawie stosunku pracy osoby wykonujące wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r – Kodeks pracy (Dz.U. z 2022 r., poz. 1510 z późn. zm.), tj. osób, które będą faktycznie wykonywać usługi utrzymania czystości w ramach realizacji przedmiotu zamówienia.
5. Sposób weryfikacji zatrudnienia wskazanych w ust. 6 osób oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę lub podwykonawców wymagań związanych z zatrudnieniem tych osób oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy - stanowiących Załącznik Nr 5a i Nr 5b do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.
2. Dla części 1, 3 i 4 Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie następujących kryteriów i przyznanej im wagi:
( C ) – Cena – 60%
( J ) – Jakość – 40%
Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów:
1) W ramach kryterium Cena (C) oceniana będzie cena brutto podana w formularzu ofertowym.
W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
C= (cena najniższa : cena oferty badanej) x 100 pkt. x 60%
2) W ramach kryterium Jakość (J) będą brane pod uwagę ręczniki papierowe – 20% oraz papier toaletowy – 20 %. Punkty w tym kryterium będą liczone w następujący sposób:
a) Ręczniki papierowe o parametrach:
- 1-warstwowe, makulaturowe, gofrowane, kolor zielony, gramatura 38 g/m², składane w ZZ o wymiarach 23 x 25 cm – 1 pkt;
- min. 2-warstwowe, kolor biały, gofrowane, gramatura 2x19 g/m² , składane w ZZ o wymiarach 23 x 25 cm – 10 pkt;
- 100% celulozy, min. 2-warstwowe, kolor biały, gofrowane, składane w ZZ o wymiarach 23 x 25 cm – 20 pkt.
b) Papier toaletowy o parametrach:
- 1-warstwowy, makulaturowy, kolor szary, gramatura 36-38 g/m², Ø 19 cm, min. 180 mb długości, gofrowany – 1 pkt.
- min. 2-warstwowy, kolor biały, gofrowany, Ø 19 cm, min. 140 mb długości – 10 pkt;
- 100% celulozy, min. 2-warstwowy, kolor biały, gofrowany, min. 180 mb długości – 20 pkt.
3) Obliczenie łącznej liczby punktów uzyskanych przez Wykonawcę (spośród ofert podlegających ocenie) nastąpi na podstawie sumy uzyskanych punktów w kryteriach opisanych powyżej zgodnie z wzorem:
P (punkty) = C + J
P – łączna liczba punktów (suma) przyznanych wykonawcy w ramach wszystkich kryteriów,
C – łączna liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium „Cena”,
J – łączna liczba punktów przyznanych wykonawcy w kryterium „Jakość”
Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów (100%) przy czym 1 pkt. = 1% w kryteriach oceny ofert
4) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Usługa mycia okien oraz ścianek i drzwi wewnętrznych szklanych w obiekcie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi zlokalizowanym przy ul. Piotrkowskiej 104 bud. C, D oraz E w Łodzi.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposób realizacji dla każdej z czterech części wynikają z treści Załącznika Nr 1 do SWZ, a także z projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy stanowiących Załącznik Nr 5a i Nr 5b do SWZ.
3. Wykonawca może przeprowadzić wizję lokalną w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawcy zainteresowani wzięciem udziału w wizji lokalnej powinni przesłać na adres poczty elektronicznej Zamawiającego stosowny wniosek.
4. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby wykonawca lub podwykonawcy zatrudniali na podstawie stosunku pracy osoby wykonujące wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r – Kodeks pracy (Dz.U. z 2022 r., poz. 1510 z późn. zm.), tj. osób, które będą faktycznie wykonywać usługi utrzymania czystości w ramach realizacji przedmiotu zamówienia.
5. Sposób weryfikacji zatrudnienia wskazanych w ust. 6 osób oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę lub podwykonawców wymagań związanych z zatrudnieniem tych osób oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy - stanowiących Załącznik Nr 5a i Nr 5b do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 3. Dla części 2 Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie następujących kryteriów i przyznanej im wagi:
( C ) – Cena – 60%
( T ) – Termin wykonania jednorazowego mycia okien– 40%
Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów:
1) W ramach kryterium Cena (C) oceniana będzie cena brutto podana w formularzu ofertowym.
W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
C= (cena najniższa : cena oferty badanej) x 100 pkt. x 60%
2) W ramach kryterium Termin wykonania jednorazowego mycia (T) punkty będą liczone w następujący sposób:
Oferowany termin wykonania jednorazowego mycia Liczba punktów
do 14 dni roboczych 10 punktów
do 12 dni roboczych 20 punktów
do 10 dni roboczych 40 punktów
3) Obliczenie łącznej liczby punktów uzyskanych przez Wykonawcę (spośród ofert podlegających ocenie) nastąpi na podstawie sumy uzyskanych punktów w kryteriach opisanych powyżej zgodnie z wzorem:
P (punkty) = C + T
P – łączna liczba punktów (suma) przyznanych wykonawcy w ramach wszystkich kryteriów,
C – łączna liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium „Cena”,
T – łączna liczba punktów przyznanych wykonawcy w kryterium „Termin wykonania jednoazowego mycia”
Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów (100%) przy czym 1 pkt. = 1% w kryteriach oceny ofert.
4) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania jednorazowego mycia okien

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Usługa utrzymania czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łodzi zlokalizowanych przy ul. Leczniczej 6 w Łodzi oraz ciągach komunikacyjnych o łącznej powierzchni 385,90 m2.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposób realizacji dla każdej z czterech części wynikają z treści Załącznika Nr 1 do SWZ, a także z projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy stanowiących Załącznik Nr 5a i Nr 5b do SWZ.
3. Wykonawca może przeprowadzić wizję lokalną w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawcy zainteresowani wzięciem udziału w wizji lokalnej powinni przesłać na adres poczty elektronicznej Zamawiającego stosowny wniosek.
4. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby wykonawca lub podwykonawcy zatrudniali na podstawie stosunku pracy osoby wykonujące wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r – Kodeks pracy (Dz.U. z 2022 r., poz. 1510 z późn. zm.), tj. osób, które będą faktycznie wykonywać usługi utrzymania czystości w ramach realizacji przedmiotu zamówienia.
5. Sposób weryfikacji zatrudnienia wskazanych w ust. 6 osób oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę lub podwykonawców wymagań związanych z zatrudnieniem tych osób oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy - stanowiących Załącznik Nr 5a i Nr 5b do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.
2. Dla części 1, 3 i 4 Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie następujących kryteriów i przyznanej im wagi:
( C ) – Cena – 60%
( J ) – Jakość – 40%
Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów:
1) W ramach kryterium Cena (C) oceniana będzie cena brutto podana w formularzu ofertowym.
W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
C= (cena najniższa : cena oferty badanej) x 100 pkt. x 60%
2) W ramach kryterium Jakość (J) będą brane pod uwagę ręczniki papierowe – 20% oraz papier toaletowy – 20 %. Punkty w tym kryterium będą liczone w następujący sposób:
a) Ręczniki papierowe o parametrach:
- 1-warstwowe, makulaturowe, gofrowane, kolor zielony, gramatura 38 g/m², składane w ZZ o wymiarach 23 x 25 cm – 1 pkt;
- min. 2-warstwowe, kolor biały, gofrowane, gramatura 2x19 g/m² , składane w ZZ o wymiarach 23 x 25 cm – 10 pkt;
- 100% celulozy, min. 2-warstwowe, kolor biały, gofrowane, składane w ZZ o wymiarach 23 x 25 cm – 20 pkt.
b) Papier toaletowy o parametrach:
- 1-warstwowy, makulaturowy, kolor szary, gramatura 36-38 g/m², Ø 19 cm, min. 180 mb długości, gofrowany – 1 pkt.
- min. 2-warstwowy, kolor biały, gofrowany, Ø 19 cm, min. 140 mb długości – 10 pkt;
- 100% celulozy, min. 2-warstwowy, kolor biały, gofrowany, min. 180 mb długości – 20 pkt.
3) Obliczenie łącznej liczby punktów uzyskanych przez Wykonawcę (spośród ofert podlegających ocenie) nastąpi na podstawie sumy uzyskanych punktów w kryteriach opisanych powyżej zgodnie z wzorem:
P (punkty) = C + J
P – łączna liczba punktów (suma) przyznanych wykonawcy w ramach wszystkich kryteriów,
C – łączna liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium „Cena”,
J – łączna liczba punktów przyznanych wykonawcy w kryterium „Jakość”
Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów (100%) przy czym 1 pkt. = 1% w kryteriach oceny ofert
4) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Usługa utrzymania czystości w obiekcie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi zlokalizowanym przy ul. Pienistej 71 w Łodzi (parter).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposób realizacji dla każdej z czterech części wynikają z treści Załącznika Nr 1 do SWZ, a także z projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy stanowiących Załącznik Nr 5a i Nr 5b do SWZ.
3. Wykonawca może przeprowadzić wizję lokalną w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawcy zainteresowani wzięciem udziału w wizji lokalnej powinni przesłać na adres poczty elektronicznej Zamawiającego stosowny wniosek.
4. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby wykonawca lub podwykonawcy zatrudniali na podstawie stosunku pracy osoby wykonujące wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r – Kodeks pracy (Dz.U. z 2022 r., poz. 1510 z późn. zm.), tj. osób, które będą faktycznie wykonywać usługi utrzymania czystości w ramach realizacji przedmiotu zamówienia.
5. Sposób weryfikacji zatrudnienia wskazanych w ust. 6 osób oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę lub podwykonawców wymagań związanych z zatrudnieniem tych osób oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy - stanowiących Załącznik Nr 5a i Nr 5b do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.
2. Dla części 1, 3 i 4 Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie następujących kryteriów i przyznanej im wagi:
( C ) – Cena – 60%
( J ) – Jakość – 40%
Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów:
1) W ramach kryterium Cena (C) oceniana będzie cena brutto podana w formularzu ofertowym.
W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
C= (cena najniższa : cena oferty badanej) x 100 pkt. x 60%
2) W ramach kryterium Jakość (J) będą brane pod uwagę ręczniki papierowe – 20% oraz papier toaletowy – 20 %. Punkty w tym kryterium będą liczone w następujący sposób:
a) Ręczniki papierowe o parametrach:
- 1-warstwowe, makulaturowe, gofrowane, kolor zielony, gramatura 38 g/m², składane w ZZ o wymiarach 23 x 25 cm – 1 pkt;
- min. 2-warstwowe, kolor biały, gofrowane, gramatura 2x19 g/m² , składane w ZZ o wymiarach 23 x 25 cm – 10 pkt;
- 100% celulozy, min. 2-warstwowe, kolor biały, gofrowane, składane w ZZ o wymiarach 23 x 25 cm – 20 pkt.
b) Papier toaletowy o parametrach:
- 1-warstwowy, makulaturowy, kolor szary, gramatura 36-38 g/m², Ø 19 cm, min. 180 mb długości, gofrowany – 1 pkt.
- min. 2-warstwowy, kolor biały, gofrowany, Ø 19 cm, min. 140 mb długości – 10 pkt;
- 100% celulozy, min. 2-warstwowy, kolor biały, gofrowany, min. 180 mb długości – 20 pkt.
3) Obliczenie łącznej liczby punktów uzyskanych przez Wykonawcę (spośród ofert podlegających ocenie) nastąpi na podstawie sumy uzyskanych punktów w kryteriach opisanych powyżej zgodnie z wzorem:
P (punkty) = C + J
P – łączna liczba punktów (suma) przyznanych wykonawcy w ramach wszystkich kryteriów,
C – łączna liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium „Cena”,
J – łączna liczba punktów przyznanych wykonawcy w kryterium „Jakość”
Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów (100%) przy czym 1 pkt. = 1% w kryteriach oceny ofert
4) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
• art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, dotyczących wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
• art. 108 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
• art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
• art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, dotyczących zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania Wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej, w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia,
• art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wysokość wadium.
1) Zamawiający żąda wniesienia wadium.
2) Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
a) dla części 1: 5 000,00 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100);
b) dla części 2: 250,00 złotych (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100);
c) dla części 3: 450,00 złotych (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100);
d) dla części 4: 1 000,00 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).
3) Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedną część zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości sumy wadiów ustalonych dla poszczególnych części postepowania.
4) Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek bankowy Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.
5) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego:
NBP Oddział Okręgowy w Łodzi 77 1010 1371 0097 0013 9120 0000
6) Wadium powinno być oznaczone w następujący sposób: WADIUM - postępowanie nr KPB-V.272.33.2022, część nr xx lub w inny sposób umożliwiający identyfikację postępowania /części, którego dotyczy.
2. Forma wadium.
1) Zgodnie z art. 97 ust. 7 ustawy Pzp wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kliku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r., poz. 299).
2) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego i jest przechowywane na rachunku bankowym.
3) Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Pzp, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
4) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji, dokumenty te powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta poręczenia/gwarancji (Zamawiającego), poręczyciela/gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, Beneficjentem poręczenia/gwarancji (Zamawiającym) jest Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi 90 – 926 Łódź ul. Piotrkowska 104,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona poręczeniem/gwarancją,
c) kwotę wadium,
d) termin ważności poręczenia/gwarancji – nie krótszy niż termin związania ofertą,
e) zobowiązanie poręczyciela/gwaranta do zapłacenia kwoty wadium bezwarunkowo na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w sytuacji, jeżeli:
 Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
 Wykonawca, którego oferta została wybrana:
• odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
• nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;  zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.
3. Pozostałe informacje w zakresie formy wadium znajdują się w Rozdziale XXIX SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XIII pkt 2 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenie te potwierdza brak podstaw wykluczenia.
4. Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani, na wezwanie Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale XIII pkt 4 SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym w Załączniku nr 5a i nr 5b do SWZ.
2. Zmiana umowy wymaga dla swojej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
3. Strony przewidują możliwość dokonania zmiany zawartej Umowy w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności trudnych do przewidzenia, przy zachowaniu należytej staranności, w chwili zawarcia Umowy, na które to okoliczności Strony nie miały wpływu, w tym spowodowanych:
1) zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów - w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień Umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego,
2) siłą wyższą - rozumianą jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony Umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum zwłoki w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałej na skutek działania siły wyższej,
3) związanymi ze sposobem użytkowania, funkcjonowania i przeznaczenia nieruchomości będących przedmiotem umowy.
3. Warunkiem wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 2 jest wystąpienie przez wnioskującego o ich dokonanie w umowie do drugiej strony umowy z wnioskiem na piśmie pod rygorem nieważności zawierającym stosowne uzasadnienie dokonania zmian, niezwłocznie od powzięcia wiadomości o okolicznościach będących podstawą dokonania zmian.
4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w treści umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-25 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-25 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-24

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.