eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Człuchów › Renowacja krypty grzebalnej, umieszczonej pod dawnym prezbiterium Kościoła parafii pw. Św. Jakuba w CzłuchowieOgłoszenie z dnia 2023-10-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Renowacja krypty grzebalnej, umieszczonej pod dawnym prezbiterium Kościoła parafii pw. Św. Jakuba w Człuchowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Człuchów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979619

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Wojska Polskiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Człuchów

1.5.3.) Kod pocztowy: 77-300

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@czluchow.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://czluchow.eu/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/um_czluchow

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Renowacja krypty grzebalnej, umieszczonej pod dawnym prezbiterium Kościoła parafii pw. Św. Jakuba w Człuchowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b707d3bf-593b-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00441289

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00024644/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Renowacja krypty grzebalnej umieszczonej pod dawnym prezbiterium kościoła parafii pw. Św. Jakuba w Człuchowie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00410095

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RI.271.11.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich dawnej krypty grzebalnej zlokalizowanej w kościele parafialnym pw. Św. Jakuba Apostoła w Człuchowie, wpisanym do rejestru zabytków, w ramach zadania „Renowacja krypty grzebalnej, umieszczonej pod dawnym prezbiterium Kościoła parafii pw. Św. Jakuba w Człuchowie”. Budynek kościoła zlokalizowany na działce o numerze ewidencyjnym 17, obręb 0002-64, jednostka ewidencyjna 220301_1-Człuchów – Miasto.
Zakres prac konserwatorskich i restauratorskich obejmuje:
1) wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich wraz z rozbiórką wtórnego pieca i jego obudowy,
2) wykonanie wentylacji,
3) założenie instalacji elektrycznej oraz oświetlenia podkreślającego walory estetyczne i klimat obiektu,
4) montaż drzwi do krypty,
5) wykonanie i montaż 3 tablic informacyjnych o historii obiektu,
6) dostawę i montaż monitora do wyświetlania filmu o obiekcie,
7) wyeksponowanie trumny na wykonanej podstawie,
8) dostawę audio przewodnika,
9) wykonanie i montaż tablicy informacyjnej o dofinansowaniu.
Wymiary krypty:
- szerokość pomieszczenia 4,86m, długość pomieszczenia 5 m, wysokość 3,34m
- schody długość 3,5m, szerokość 1m
- ścianki nad schodami: średnia wysokość 170 cm, długość 2m
- barierki przy schodach: wysokość 1,2m, długość 1,4m
Powierzchnia ścian: 63m2
Powierzchnia sklepienia: 20m2
Powierzchnia posadzki:24,3m2
Powierzchnia ścianek przy schodach: 8m2
Powierzchnia barierki: 3m2
Powierzchnia schodów: 4,5m2
Materiały do konserwacji i renowacji zgodnie z programem prac konserwatorskich (zmiana materiałów po uzgodnieniu z WUOZ w Słupsku i Zamawiającym). Dobór płytek posadzki po komisji z przedstawicielem WUOZ w Słupsku.
Tablicę informacyjną o dofinansowaniu wykonawca będzie obowiązany umieścić w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia w momencie rozpoczęcia prac budowlanych. Tablica o wymiarach 180x120 cm. Przykładowy wzór tablicy znajduje się w dokumentacji projektowej. Ostateczną treść do zamieszczenia na tablicy zamawiający przekaże niezwłocznie po podpisaniu umowy.
Teksty w językach polskim, niemieckim i angielskim do audio przewodnika oraz film i zdjęcia do wyświetlania na monitorze zostaną przygotowane przez parafię.
Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany za pomocą dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 7 do SWZ. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy (wzór umowy) stanowiących załącznik nr 6 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45453100-8 - Roboty renowacyjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W prowadzonym postępowaniu w terminie wyznaczonym na składanie ofert wpłynęły dwie oferty. Obie oferty podlegały odrzuceniu.
Pierwsza oferta zawiera jedynie pliki z podpisami elektronicznymi. Brak jest dokumentów źródłowych do plików z podpisami, które to dokumenty były wymagane przez zamawiającego, w szczególności brak formularza ofertowego z zaoferowaną ceną i okresem gwarancji jakości oraz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.
Druga oferta została złożona przez wykonawcę, który nie uczestniczył w wizji lokalnej, chociaż zamawiający w specyfikacji warunków zamówienia określił, że wymaga złożenia oferty po odbyciu przez wykonawcę wizji lokalnej. Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Pzp zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona bez odbycia wizji lokalnej lub bez sprawdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego, w przypadku gdy zamawiający tego wymagał w dokumentach zamówienia.
Zgodnie z art. 255 pkt 2 ustawy Pzp zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.