eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Człuchów › Renowacja krypty grzebalnej, umieszczonej pod dawnym prezbiterium Kościoła parafii pw. Św. Jakuba w CzłuchowieOgłoszenie z dnia 2023-09-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Renowacja krypty grzebalnej, umieszczonej pod dawnym prezbiterium Kościoła parafii pw. Św. Jakuba w Człuchowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Człuchów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979619

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Wojska Polskiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Człuchów

1.5.3.) Kod pocztowy: 77-300

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@czluchow.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://czluchow.eu/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Renowacja krypty grzebalnej, umieszczonej pod dawnym prezbiterium Kościoła parafii pw. Św. Jakuba w Człuchowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b707d3bf-593b-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00410095

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00024644/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Renowacja krypty grzebalnej umieszczonej pod dawnym prezbiterium kościoła parafii pw. Św. Jakuba w Człuchowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/um_czluchow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/um_czluchow

Komunikacja o udzielenie zamówienia publicznego odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/um_czluchow. Szczegółowe informacje dotyczące środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, znajdują się w SWZ część III. UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA oraz część VIII. PROCEDURA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych dotyczących korespondencji elektronicznej znajdują się w SWZ część III. UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA oraz część VIII. PROCEDURA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny w dokumentach zamówienia (SWZ część XI. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH)

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RI.271.11.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich dawnej krypty grzebalnej zlokalizowanej w kościele parafialnym pw. Św. Jakuba Apostoła w Człuchowie, wpisanym do rejestru zabytków, w ramach zadania „Renowacja krypty grzebalnej, umieszczonej pod dawnym prezbiterium Kościoła parafii pw. Św. Jakuba w Człuchowie”. Budynek kościoła zlokalizowany na działce o numerze ewidencyjnym 17, obręb 0002-64, jednostka ewidencyjna 220301_1-Człuchów – Miasto.
Zakres prac konserwatorskich i restauratorskich obejmuje:
1) wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich wraz z rozbiórką wtórnego pieca i jego obudowy,
2) wykonanie wentylacji,
3) założenie instalacji elektrycznej oraz oświetlenia podkreślającego walory estetyczne i klimat obiektu,
4) montaż drzwi do krypty,
5) wykonanie i montaż 3 tablic informacyjnych o historii obiektu,
6) dostawę i montaż monitora do wyświetlania filmu o obiekcie,
7) wyeksponowanie trumny na wykonanej podstawie,
8) dostawę audio przewodnika,
9) wykonanie i montaż tablicy informacyjnej o dofinansowaniu.
Wymiary krypty:
- szerokość pomieszczenia 4,86m, długość pomieszczenia 5 m, wysokość 3,34m
- schody długość 3,5m, szerokość 1m
- ścianki nad schodami: średnia wysokość 170 cm, długość 2m
- barierki przy schodach: wysokość 1,2m, długość 1,4m
Powierzchnia ścian: 63m2
Powierzchnia sklepienia: 20m2
Powierzchnia posadzki:24,3m2
Powierzchnia ścianek przy schodach: 8m2
Powierzchnia barierki: 3m2
Powierzchnia schodów: 4,5m2
Materiały do konserwacji i renowacji zgodnie z programem prac konserwatorskich (zmiana materiałów po uzgodnieniu z WUOZ w Słupsku i Zamawiającym). Dobór płytek posadzki po komisji z przedstawicielem WUOZ w Słupsku.
Tablicę informacyjną o dofinansowaniu wykonawca będzie obowiązany umieścić w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia w momencie rozpoczęcia prac budowlanych. Tablica o wymiarach 180x120 cm. Przykładowy wzór tablicy znajduje się w dokumentacji projektowej. Ostateczną treść do zamieszczenia na tablicy zamawiający przekaże niezwłocznie po podpisaniu umowy.
Teksty w językach polskim, niemieckim i angielskim do audio przewodnika oraz film i zdjęcia do wyświetlania na monitorze zostaną przygotowane przez parafię.
Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany za pomocą dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 7 do SWZ. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy (wzór umowy) stanowiących załącznik nr 6 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45453100-8 - Roboty renowacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający stawia warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności technicznej i zawodowej.
Warunki opisano w SWZ część V. KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW § 3. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu opisano w SWZ część V. KWALIFIKACJE WYKONAWCÓW § 4. Informacja
o podmiotowych środkach dowodowych.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu opisano w SWZ część V. KWALIFIKACJE WYKONAWCÓW § 4. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia opisano w SWZ część V. KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW § 9. Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz w projektowanych postanowieniach umowy (wzór umowy) stanowiących załącznik nr 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-10 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/um_czluchow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-10 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-08

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wymaga złożenia oferty po odbyciu przez wykonawcę wizji lokalnej. Zamawiający wyznacza wizję lokalną na dzień 28 września 2023 r. godz. 11.00, miejsce spotkania: Człuchów, ul. Wejhera 2 przy wejściu do kościoła pw. Św. Jakuba. Udział wykonawców w wizji lokalnej zostanie potwierdzony protokołem udziału w wizji lokalnej sporządzonym przez zamawiającego.
Zamawiający informuje, że oferta wykonawcy, który nie odbył wizji lokalnej, zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Pzp.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.