eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Oleśnica › Zakup wraz z dostawą i wyładunkiem soli drogowej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg dla Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy w sezonie zimowym 2023/2024Ogłoszenie z dnia 2023-10-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup wraz z dostawą i wyładunkiem soli drogowej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg dla Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy w sezonie zimowym 2023/2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OLEŚNICY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931963210

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wojska Polskiego 52C

1.5.2.) Miejscowość: Oleśnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 56-400

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zdp@zdp-olesnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.zdp-olesnica.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_olesnica

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


pełnienie funkcji zarządcy dróg powiatowych w rozumieniu przepisów ustawy o drogach

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup wraz z dostawą i wyładunkiem soli drogowej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg dla Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy w sezonie zimowym 2023/2024

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-603b71ff-5200-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00440077

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00079176/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Zakup wraz z dostawą i wyładunkiem soli drogowej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg dla Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy w sezonie zimowym 2023/2024

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00395001

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZDP-DZP.272.1.10.2023.MM-B

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: „Zakup wraz z dostawą i wyładunkiem soli drogowej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg dla Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy w sezonie zimowym 2023/2024".
2. Zakres przedmiotu zamówienia do wykonania obejmuje: zakup wraz z dostawą i wyładunkiem soli drogowej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg powiatowych i wojewódzkich dla Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy w sezonie zimowym 2023/2024, w ilości nie większej niż 1200 ton – dotyczy dostawy na Obwód Drogowy w Oleśnicy oraz na Obwód Drogowy w Sycowie.
3. Wykonawca musi złożyć ofertę na całość przedmiotu zamówienia.
4. Ilości materiału zostały określone szacunkowo. Faktyczna ilość przedmiotu zamówienia w okresie obowiązywania umowy będzie uzależniona od bieżących potrzeb Zamawiającego. Wskazane ilości są ilościami szacunkowymi i służą do wyliczenia ceny oferty i porównania złożonych ofert. Faktyczne wynagrodzenie wynikać będzie z ilości rzeczywiście wykonanych dostaw i zaoferowanych cen jednostkowych.
5. Punkt dostawy soli drogowej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg:
 obwód drogowy w Oleśnicy – ul. Wojska Polskiego 52c, 56-400 Oleśnica,
 obwód drogowy w Sycowie – ul. Kolejowa 17, 56-500 Syców.
6. Materiał musi odpowiadać parametrom określonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. Nr 230 z 2005 r. poz. 1960). Wyrób powinien spełniać wymogi do sporządzania mieszanki piaskowo – solnej używanej w piaskarkach i solarkach. Sól drogowa powinna zawierać minimum 90% NaCl – wg PN-86/C-84081/02 + 2,5% CaCl2 + 0,2% K4Fe(CN6).
7. Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualną opinię Instytutu Badawczego Dróg i Mostów oraz Atest Państwowego Zakładu Higieny potwierdzające możliwość wykorzystania soli do zimowego utrzymania dróg. Materiał musi odpowiadać parametrom określonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. nr 230 z 2005 r. poz. 1960).
8. W przypadku gdy dostarczony materiał nie będzie odpowiadał powyższym wymaganiom Wykonawca będzie zobowiązany do wymiany dostarczonej partii soli drogowej z antyzbrylaczem na własny koszt wraz z kosztem załadunku oraz transportu wycofanej partii dostawy.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badań odebranej partii soli drogowej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg, jeżeli poweźmie wątpliwość, że jest ona niezgodna z normami. Kosztami badań obciążony zostanie Wykonawca w przypadku wyniku niezgodnego z normami.
10. Dostawa i wyładunek soli drogowej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg na wskazany punkt dostawy może odbywać się tylko między godziną 7:00 a 15:00, od poniedziałku do piątku, w terminie 3 dni od zlecenia, o którym mowa w pkt 13, chyba że strony uzgodnią inny termin dostawy.
11. Dostawy i wyładunek soli drogowej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg, wykonywane będą przez Wykonawcę na każdorazowe odrębne zlecenie Zamawiającego (pisemne lub e-mail, w zakresie dotyczącym lokalizacji, zakresu dostaw i terminu ich wykonania).
12. Odbiory będą realizowane sukcesywnie partiami, transportem Wykonawcy, po uprzednim pisemnym zamówieniu z trzydniowym wyprzedzeniem przez upoważnionego pracownika Zarządu Dróg Powiatowych z określeniem zapotrzebowania ilościowego.
13. Najpóźniej na dzień przed dostawą Wykonawca powiadamia Zamawiającego telefonicznie lub e-mailem o dokładnym terminie dostawy (dzień, godzina).
14. Rozliczenie za wykonany przedmiot zamówienia następować będzie według faktycznie wykonywanych jednostek rzeczowych po ryczałtowej cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie.
15. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
16. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
17. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
18. Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
19. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
20. Zamawiający zastrzega sobie wprowadzenie zmian dotyczących wielkości przedmiotu zamówienia, a co za tym idzie, niewykorzystanie pełnej kwoty umowy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Zamawiającego.
21. Zakres przedmiotu zamówienia będzie ustalany każdorazowo, przez osobę uprawnioną ze strony Zamawiającego.
21. Od chwili otrzymania przez Wykonawcę ilości i zakresu przedmiotu zamówienia, odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe u osób trzecich na skutek nie wykonania przedmiotu zamówienia, ponosi Wykonawca.
22. Wykonawca zobowiązany jest tak zorganizować dostawy, aby nie wywołały one uciążliwości i niebezpieczeństwa dla użytkowników drogi.
23. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi w wyznaczonym terminie do realizacji przedmiotu zamówienia, skutkować będzie to rozwiązaniem umowy, a co za tym idzie wszelką odpowiedzialność z tytułu niewywiązania się z przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.
24. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonanego przedmiotu zamówienia oraz zachowanie wszystkich norm bezpieczeństwa.
25. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności wobec osób trzecich, za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34927100-2 - Sól drogowa

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 1

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 577116,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 856080,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 577116,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Kopalnia Soli "Kłodawa" Spółka Akcyjna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6660003338

7.3.3) Ulica: Aleja 1000-lecia 2

7.3.4) Miejscowość: Kłodawa

7.3.5) Kod pocztowy: 62-650

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 577116 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-04-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.