eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 59 [POZNAŃ] - DOKOŃCZENIE ROBÓTOgłoszenie z dnia 2022-11-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 59 [POZNAŃ] – DOKOŃCZENIE ROBÓT

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 302689539

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Wiosny Ludów 2

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-831

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@pim.poznan.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pim.poznan.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 59 [POZNAŃ] – DOKOŃCZENIE ROBÓT

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b41e5ef2-64b9-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00439115

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00030940/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.26 Budowa Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 59 ROBOTY BUDOWLANE

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.pim.poznan.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: zamowienia.publiczne@pim.poznan.pl ; https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się przy użyciu poczty elektronicznej - email Zamawiającego: zamowienia.publiczne@pim.poznan.pl, a także miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz platformy ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/PIMSPZOO.2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać dostęp do konta na ePUAP. Wykonawca posiadający dostęp do konta na ePUAP ma możliwość skorzystania z następujących formularzy: „Złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”. 3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). 4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP lub na adres email: : zamowienia.publiczne@pim.poznan.pl.6. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert).6.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami,w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub numerem postępowania).6.2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: zamowienia.publiczne@pim.poznan.pl (preferowany sposób komunikacji).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje o zasadach przetwarzania Panią/Pana w związku z ogłoszeniem zamówienia publicznego.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby ogłoszonego postępowania w zakresie inwestycji Miasta Poznania jest Prezydent Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań (Inspektor Ochrony Danych - kontakt elektronicznie pod adresem iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań).
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie prawnej wynikającej z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, jako że jest to niezbędne do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w zakresie w jakim przebieg procesu wyboru wykonawcy musi spełniać wymagania wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych.
Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane przez okres do zakończenia postępowania w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego.
Następnie Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jako element protokołu o udzielenie zamówienia, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania protokołu obejmuje cały czas trwania umowy.
Pani/Pana zostaną przekazane Miastu Poznań jako podmiotowi zawierającemu umowę z Wykonawcą wybranym w postępowaniu oraz Szkole Podstawowej nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego w Poznaniu jako podmiotowi, na którego rzecz przedmiotowa inwestycja będzie realizowana.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą również osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
W zakresie wynikającym z Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo:
• dostępu do treści danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych,
• do żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych,
• do żądania ograniczenia przetwarzania danych,
W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Spółkę narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Ograniczenia praw - zakresie wynikającym z Rozporządzenia, nie przysługuje Pani/Panu prawo:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PIM/11/22/ZP65/2018-159

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest DOKONCZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH polegających na budowie sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego, zlokalizowanej w Poznaniu, przy ul. Baranowskiej 1, wraz z wykonaniem usług związanych z wykonywanymi robotami budowlanymi oraz realizacją usług/dostaw związanych z wykonywanymi robotami budowlanymi.
Zaprojektowano budynek sali gimnastycznej połączonej łącznikiem z istniejącą szkołą. Budynek ma pełnić rolę sali gimnastycznej na potrzeby szkoły. Projektowany budynek z istniejącą szkołą łączy się tylko w parterze. Pomieszczenia mieszczące się w łączniku to pomieszczenie trenera, magazyn, pomieszczenia higieniczno-sanitarne i kotłownia.
Projektowany obiekt lokalizuje się na północ od istniejącego budynku szkoły, na obszarze pomiędzy istniejącym boiskiem szkolnym a placem apelowym.
Budynek sali sportowej jest jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, przekryty częściowo dachem o konstrukcji stalowej nad salą i stropem żelbetowym typu filigran nad zapleczem. Projektowany budynek jest prostopadłościenny z dachami płaskimi. W rzucie tworzy literę L i wraz z istniejącą szkołą domyka zewnętrzny plac apelowy od strony południowej i zachodniej.
OPIS DOTYCHCZAS WYKONANYCH PRAC:
• Wykonany stan surowy otwarty.
• Powstały fundamenty docieplone, dla całego obiektu, ściany nośne z cegły zgodnie z dokumentacją, wieńce.
• Dla części sali gimnastycznej została wykonana i zamontowana konstrukcja stalowa dachu. Na całej powierzchni nad salą gimnastyczną została rozłożona blacha falista bez warstw izolacyjnych, które należy zrobić wraz z odwodnieniem;
• Część socjalna oraz łącznikowa została wykonana i przykryta stropem. Na stropie wykonano spadki betonowe. Do wykonania pokrycie izolacjami wraz z odwodnieniem i opierzeniem.
• W całym nowym obiekcie znajdują się posadzki - podbeton. Zostały zburzone stare schody i wylane nowe żelbetowe z nowej do starej części szkolnej.
• Pod nową częścią wykonana została kanalizacja pod posadzkowa, którą należy zbadać (przeprowadzić inspekcję). Po zbadaniu instalacji i wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej należy przełączyć instalację do sieci. Studnia przyłączeniowa znajduje się obecnie pod posadzką w wykonanym łączniku. Po przełączeniu starą kanalizację na istniejącym ciągu kanalizacyjnym (przechodzącą obecnie pod częścią nowego obiektu), należy zamulić, studnie zabetonować celem jej unieczynnienia.
• Częściowo wykonane zostało docieplenie między nową częścią od strony socjalna a starym budynkiem istniejącej Sali gimnastycznej. Należy dokończyć docieplenia które można wykonać po wykuciu
i osadzeniu nowych okien w części istniejącej Sali gimnastycznej.
DO WYKONANIA POZOSTAJE M.IN.:
• Na nowym obiekcie pokrycia dachowe, izolacje cieplne jak i przeciwwodne, elewacje, tynki zewnętrzne, stolarka okienna i drzwiowa. Instalacje odwodnieniowe, odgromowe.
• Tynki wewnętrzne, sufity podwieszane, posadzki w tym nawierzchnia sportowa w Sali gimnastycznej. Na posadzkach w częściach socjalnych i ciągach komunikacyjnych płytki i wykładziny. Tynki wewnętrzne, gładzie, malowanie ścian. Stolarka wewnętrzna w tym drzwi i okna, Wyposażenie WC. Wyposażenie w Sali gimnastycznej m.in. w drabinki przytwierdzone do ścian, kosze do koszykówki przytwierdzone do ścian, kotarę odgradzającą części, oświetlenie wewnętrzne, nagłośnienie.
• Instalacje teleinformatyczne, elektryczne, Ppoż, instalacje CO w tym wyposażenie i uruchomienie kotłowni gazowej. Instalacje wentylacyjne wraz z agregatami wentylacyjnymi. Instalacje wodociągowe i do dokończenia kanalizacyjne. Instalacje nagłośnienia oraz wewnętrzne w tym instalacja dzwonka szkolnego.
• Sieci zewnętrzne jak przyłącze gazu, przyłącze energetyczne, instalacje sieci wodociągowej, sieci kanalizacji deszczowej, sieci gazowej i sieci kanalizacji sanitarnej.
• Zagospodarowanie terenu, w tym drogi, chodniki, parkingi, plac apelowy zgodnie z nowym PZT, zagospodarowanie terenów zielonych w tym rekultywacja część boiska szkolnego po demontażu tymczasowej drogi dojazdowej, wykonanie ogrodzenia miedzy częścią szkolną a częścią sportową.
W ramach dokumentacji przekazana zostaje
• 2PK - projekt Koncepcyjny
• 3PB – projekt budowlany
• 4PW – projekt wykonawcy
• W projekcie wykonawczym wykazane są zmiany w stosunku do pierwotnych założeń. W katalogu 4PW/TOMII-ARCH znajduje się aktualizacja dokumentacji z września 2022r. ze zmianami jakie miały miejsce w trakcie wykonania robót dla stanu surowego otwartego.
Całość przedmiotu zamówienia podlega wykonaniu zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki inżynierskiej oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
Dodatkowe informacje dotyczące szczegółowego zakresu zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy – Załączniku nr 1 do SWZ oraz Załącznikach nr 2-3 do SWZ.
Uwaga: udostępniany w ramach postępowania przedmiar robót stanowi materiał o charakterze pomocniczym / orientacyjnym - zawierającym szacowane ilości prac do wykonania, przy czym Wykonawca wycenia w składanej ofercie realizację zamówienia zgodnie z udostępniona dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45212222-8 - Roboty budowlane związane z salami gimnastycznymi

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 260 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 Ustawy
w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 Ustawy (do 50% wartości zamówienia podstawowego).
Przedmiot wspomnianych zamówień stanowić będą podobne roboty budowlane lub usługi, zgodne
z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamawiający przewiduje udzielenie tego rodzaju zamówień
w szczególności, gdy zajdzie konieczność i/lub potrzeba wykonania zakresów prac nieuwzględnionych
w ramach zakresu zamówienia podstawowego, a których wykonanie będzie możliwe poprzez powtórzenie podobnych robót budowlanych lub usług co przewidziane w ramach zakresu zamówienia podstawowego
– w szczególności w zakresie:
• robót ziemnych;
• robót konstrukcyjnych (w tym konstrukcji / pokrycia dachu);
• sieci zewnętrznych sanitarnych;
• instalacji wewnętrznych sanitarnych;
• instalacji elektrycznych;
• instalacji teletechnicznych;
• wykonania posadzek;
• wykonania sufitów;
• robót ślusarskich;
• prac stolarskich;
• rozbiórek;
• zagospodarowania terenu (w tym placów, dróg i chodników oraz małej architektury).

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o kryteria:
• cena (C) - waga 60 %,
• okres gwarancji / rękojmi (OGR) – waga 26 %
• doświadczenie Kierownika Budowy (DKB) – waga 5 %,
• wizja lokalna – (WL) – waga 5 %,
• płatności dla Podwykonawców (PP) – waga 4%
Dla potrzeb prowadzonego postępowania przyjmuje się, że 1% wagi kryterium odpowiada 1 punktowi do uzyskania w ramach kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji / rękojmi (OGR)

4.3.6.) Waga: 26

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Kierownika Budowy (DKB)

4.3.6.) Waga: 5,00

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Płatności dla Podwykonawców (PP)

4.3.6.) Waga: 4,00

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wizja Loklana (WL)

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału dotyczące:
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym oraz uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresach.
1.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 2 000 000,00 pln (lub równowartość tej kwoty w przypadku walut innych, niż złoty polski, obliczoną przy uwzględnieniu średniego kursu waluty obcej podanego przez Narodowy Bank Polski dla dnia wystawienia polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia).
1.3. zdolności technicznej lub zawodowej.
1.3.1. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie), wykonał należycie co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie budynku / zespołu budynków użyteczności publicznej o wartości prac nie mniejszej niż 2 500 000,00 pln brutto (każda z robót), przy czym w zakres każdej z wykazywanych robót wchodziły następujące branże:
• konstrukcyjno-budowlana;
• instalacyjna – sanitarna;
• instalacyjna – elektryczna / elektroenergetyczna;
• instalacyjna – telekomunikacyjna / teletechniczna.
1.3.2. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:
• Kierownikiem budowy / kierownikiem robót konstrukcyjno-budowlanych – osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń zgodne z ustawą Prawo budowlane oraz posiadająca co najmniej 48-miesięczne doświadczenie w kierowaniu
/ nadzorowaniu w charakterze Kierownika budowy i/lub kierownika robót konstrukcyjno-budowanych, w tym co najmniej 2 (dwoma) robotami budowlanymi polegającymi na budowie, przebudowie lub remoncie budynku / zespołu budynków użyteczności publicznej o wartości prac
nie mniejszej niż 1 500 000,00 pln brutto (każda z robót), przy czym w zakres każdej z wykazywanych robót wchodziły następujące branże:
- konstrukcyjno-budowlana;
- instalacyjna – sanitarna;
- instalacyjna – elektryczna / elektroenergetyczna;
- instalacyjna – telekomunikacyjna / teletechniczna.
• Kierownikiem robót sanitarnych – osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodne z ustawą Prawo budowlane oraz co najmniej 24-miesięczne doświadczenie w kierowaniu i nadzorowaniu w charakterze Kierownika budowy i/lub kierownika robót sanitarnych, w tym co najmniej 12 miesięcy przy realizacji obiektu / zespołu obiektów kubaturowych.
• Kierownikiem robót elektrycznych i elektroenergetycznych – osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodne z ustawą Prawo budowlane oraz co najmniej
24-miesięczne doświadczenie w kierowaniu i nadzorowaniu w charakterze Kierownika budowy i/lub kierownika robót elektrycznych i/lub elektroenergetycznych, w tym co najmniej 12 miesięcy przy realizacji obiektu / zespołu obiektów kubaturowych.
UWAGA:
- za budynki użyteczności publicznej, zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych, Zamawiający uzna budynki niemieszkalne grup: 121 (tj. hotele i budynki zakwaterowania turystycznego), 122 (tj. budynki biurowe z wyjątkiem urzędów pocztowych), 123 (tj. budynki handlowo-usługowe), 126 (tj. ogólnodostępne obiekty kulturalne, budynki o charakterze edukacyjnym, budynki szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynki kultury fizycznej).
- Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji kierowników robót w przypadku, gdy ta sama osoba posiada wymagane uprawnienia w więcej niż jednej specjalności.
- za uprawnienia budowlane odpowiadające wyżej określonym uznane zostaną uprawnienia, które wydane zostały na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – EFTA (strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym), z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1646).
- wskazane powyżej doświadczenie w miesiącach (dot. Kierownika budowy) należy liczyć od uzyskania uprawnień budowlanych.
- zwrot „bez ograniczeń” należy rozumieć zgodnie z przepisami Rozdziału 2. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.);
- pojęcia „budowy” / „przebudowy” / „remontu” należy rozumieć zgodnie z definicjami legalnymi zawartymi w art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: • zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
• zaświadczenie albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
• odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
• oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ ;
• oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – według wzoru stanowiącego Załącznik
nr 7 do SWZ.
W przypadku występowania po stronie Wykonawcy podmiotu udostępniającego zasoby na potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zobowiązany do złożenia dokumentów wskazanych powyżej będzie również podmiot udostępniający zasoby (z wyłączeniem oświadczenia dot. przynależności do grupy kapitałowej).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: • dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia;
• wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ,
• wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykaz dokumentów składających się na ofertę:
• formularz ofertowy – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w formularzu ofertowym. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP lub email, z wykorzystaniem którego prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem;
• wypełniona Tabelę Elementów Rozliczeniowych (TER) – sporządzona zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ;
• wykaz doświadczenia Kierownika budowy w ramach kryteriów oceny ofert (Załącznik nr 10 do SWZ);
• oświadczenie dot. przeprowadzenia wizji lokalnej, zawarte w Załączniku nr 4 do SWZ oraz w zależności od treści oferty w tym zakresie dokumentację fotograficzną z przeprowadzonej wizji lokalnej (minimum 10 zdjęć, w tym co najmniej 5 z wnętrza obiektu);
• aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postepowaniu, składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – wzory oświadczeń zawarto w Załącznik nr 5 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców;
• aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postepowaniu, składane na podstawie art. 125 ust. 1 w zw. z art. 125 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – w przypadku występowania podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio wg Załącznika nr 5 do SWZ;
• następujące przedmiotowe środki dowodowe - Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.
2. Dodatkowo do oferty należy dołączyć:
• w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów – zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - według wzoru załącznik nr 6 do SWZ .
• pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik.
• pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia i/lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
• potwierdzenie wniesienia wadium;
• oświadczenie dot. elektromobilności, zawarte we wzorze stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.
• w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia oświadczanie, o którym mowa
w punkcie 20.1.3.5. SWZ.
3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.
4. W przypadku, o którym mowa w pkt. 20.1.3.4. SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia Wadium w kwocie 60 000,00 pln (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych). 2. Szczegółowe informacje dot. wnoszenia wadium zawarto w pkt. 15. SWZ

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i/lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 3. W przypadku, o którym mowa w pkt. 20.1.3.4. SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z Wzorem umowy i Ustawą PZP.2. Wykonawca ma obowiązek udokumentować zaistniałe okoliczności powodujące zmianę umowy.3. Przewidzenie przez Zamawiającego możliwości wprowadzenia istotnych zmian do zawartej umowy nie przesądza o obligatoryjności ich dokonania. Wystąpienie przesłanek zmiany umowy będzie każdorazowo podlegało szczegółowej analizie, po dokonaniu której zostanie podjęta decyzja, co do ewentualnego wprowadzenia zmiany w treści umowy. 4. Projektowane postanowienia umowne, określające w swej treści przesłanki zmiany umowy określone przez Zamawiającego stanowią Załącznik nr 1 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-02 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. 2. Sposób złożenia oferty, opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-02 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-31

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

W uzupełnieniu sekcji dot. terminu wykonania zamówienia Zamawiający określa następujące terminy realizacji przedmiotu zamówienia / wykonania poszczególnych Kamieni Milowych realizacji:
• rozpoczęcie realizacji od dnia zawarcia Umowy;
• KM 1 – wykonanie robót budowlanych obejmujących minimum 15% wartości przedmiotu Umowy – do 60 dni od dnia zawarcia Umowy,
• KM 2 – wykonanie robót budowlanych obejmujących minimum 60% wartości przedmiotu Umowy – do 120 dni od dnia zawarcia Umowy;
• KM 3 – uzyskanie pozwolenia na użytkowanie – do 200 dni od dnia zawarcia Umowy;
• zakończenie Przedmiotu Umowy – do 260 dni od dnia zawarcia Umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.