eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wilkowice › Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji zadania pn.: "Rozbudowa i przebudowa budynku "Domu Strażaka" w Bystrej wraz z przebudową i utwardzeniem istniejącego (...)"Ogłoszenie z dnia 2022-11-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji zadania pn.: "Rozbudowa i przebudowa budynku „Domu Strażaka” w Bystrej wraz z przebudową i utwardzeniem istniejącego (...)"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA WILKOWICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072182309

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wyzwolenia 25

1.5.2.) Miejscowość: Wilkowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-365

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: 33 499 00 77

1.5.8.) Numer faksu: 33 817 30 43

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@wilkowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://wilkowice.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://gmina-wilkowice.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji zadania pn.: "Rozbudowa i przebudowa budynku „Domu Strażaka” w Bystrej wraz z przebudową i utwardzeniem istniejącego (...)"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3deb198d-3b30-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00438955

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00041193/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.11 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji inwestycji" Rozbudowa i przebudowa budynku " Dom Strażaka" w Bystrej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00362372/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.17.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 65599,82 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji zadania pn.: "Rozbudowa i przebudowa budynku „Domu Strażaka” w Bystrej wraz z przebudową i utwardzeniem istniejącego placu biesiadnego oraz remont budynku zaplecza sceny".
2. Zadanie finansowane jest z:
• Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (środki zostały pozyskane z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w ramach drugiego naboru do RFIL)
• Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (środki zostały pozyskane z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w ramach naboru dla gmin, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej).
3. Szczegółowy zakres robót budowlanych, nad którymi będzie sprawowany nadzór określa załącznik nr 5a, 5b i 5c do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) dotyczącej wyżej wymienionego zadania na roboty budowlane. Dokumenty te są udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego (https://gmina-wilkowice.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html) w ramach postępowania na roboty budowlane nr ZP.271.16.2022 – „Rozbudowa i przebudowa budynku „Domu Strażaka” w Bystrej wraz z przebudową i utwardzeniem istniejącego placu biesiadnego oraz remont budynku zaplecza sceny”.
4. Szczegółowy opis zakresu usługi sprawowania nadzoru inwestorskiego zawiera załącznik nr 5 do SWZ.
5. Szczegółowy opis sposobu wykonywania usługi sprawowania nadzoru inwestorskiego określają projektowane postanowienia umowy stanowiący załącznik nr 4 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 70200,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 250920,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 70200,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: STRUCTO Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5472224005

7.3.3) Ulica: ul. W.Nehrebeckiego 34A

7.3.4) Miejscowość: Bielsko-Biała

7.3.5) Kod pocztowy: 43-316

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 70200,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.