eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dębica › Zakup paliw dla środków transportu i sprzętu silnikowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w DębicyOgłoszenie z dnia 2022-11-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup paliw dla środków transportu i sprzętu silnikowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy

1.3.) Oddział zamawiającego: KP PSP w Dębicy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851665261

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Poddęby 6A

1.5.2.) Miejscowość: Dębica

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-200

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: 146 812 855 wew. 36

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kpdebica@podkarpacie.straz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/kppsp-debica/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup paliw dla środków transportu i sprzętu silnikowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f1fa624d-64c0-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00438515

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00433709/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Zakup paliw dla środków transportu i sprzętu silnikowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://www.gov.pl/web/kppsp-debica/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Inspektor będzie przetwarzać dane w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Obowiązek podania danych osobowych jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) Administratorem danych osobowych jest KP PSP w
Dębicy,
Można się z nami skontaktować w następujący sposób:
• listownie na adres: ul. Poddęby 6A, 39-200 Dębica
• przez e-mail: kpdebica@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie : 146 812 855

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Inspektor będzie przetwarzać dane w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Obowiązek podania danych osobowych jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) Administratorem danych osobowych jest KP PSP w
Dębicy,
Można się z nami skontaktować w następujący sposób:
• listownie na adres: ul. Poddęby 6A, 39-200 Dębica
• przez e-mail: kpdebica@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie : 146 812 855

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: POT.2370.1.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 145000 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw dla środków transportu i sprzętu silnikowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy

4.2.6.) Główny kod CPV: 09134100-8 - Olej napędowy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09132100-4 - Benzyna bezołowiowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest ilość punktów określonych na podstawie formuły wynikającej z cena za dany rodzaj paliwa na pylonie w danym dniu (wykonawca wskazuje dzień w którym dana cena była na pylonie w formularzu ofertowym) oraz upust przedstawiony przez wykonawcę trwający przez cały okres obowiązywania umowy. Wykonawca jest zobowiązany do wykazania że w danym dniu kwota za paliwa przedstawione w formularzu ofertowym były cenami które znajdowały się na pylonie Ocena oferty zostanie obliczona w następujący sposób:

Wykonawca przedstawia w formularzu ofertowym następujące informacje:

CPB - cena brutto zł za 1 litr etyliny rozpatrywanej oferty bez upustu,
CON - cena brutto zł za 1 litr oleju napędowego rozpatrywanej oferty bez upustu,
UPB - upust procentowy na 1 litrze etyliny rozpatrywanej oferty,
UON - upust procentowy na 1 litrze oleju napędowego rozpatrywanej oferty,

Ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

P = (CPB min / CPB) x 10 pkt. + (CON min / CON) x 10 pkt. +
+ (UPB / UPB max) x 40 pkt + (UON / UON max) x 40 pkt.

gdzie:
P - liczba punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie,
CPB min - najniższa cena brutto zł za 1 litra etyliny spośród rozpatrywanych ofert bez upustu,
CON min - najniższa cena brutto zł za 1 litr oleju napędowego spośród rozpatrywanych ofert bez upustu,
UPB max - największy upust brutto zł 1 litra etyliny rozpatrywanych oferty,
UON max - największy upust brutto zł 1 litra oleju napędowego rozpatrywanych oferty,

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma łącznie najwyższą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Upust procentowy na 1 litrze paliwa

4.3.6.) Waga: 80

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Celem potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca dołączy do Załącznika nr 2 koncesję na dystrybucję i obrót paliwami ciekłymi.
1.2. Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
1.3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
1.4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykaz wymaganej pełnej dokumentacji określonej w SWZ przedstawia się następująco :

a) wypełniony formularz oferty (zał. nr 1);
b) parafowany wzór umowy (zał. nr 4);
c) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 112. ust 1 ustawy Pzp (zał. nr 2); (Załącznik musi zawierać koncesję na dystrybucję i obrót paliwami ciekłymi).
d) oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (zał. nr 3);
e) oświadczenie RODO (zał. nr. 6);
f) wykaz stacji paliw (zał. nr.5);
g) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnieniu każdego warunku, o których mowa w pkt VII
ppkt.1.1-1.4 SWZ składa, co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy
wspólnie.
2. W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu
składa każdy z wykonawców oddzielnie. Zgodnie z zał. nr 3 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-29 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-29 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 35 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.