eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piaski › "Zapewnienie posiłku uczestnikom zajęć w świetlicach środowiskowych zlokalizowanych w miejscowościach Janówek, Wierzchowiska Pierwsze oraz Majdan Kozic Górnych - przy remizach OSP."Ogłoszenie z dnia 2022-11-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
„Zapewnienie posiłku uczestnikom zajęć w świetlicach środowiskowych zlokalizowanych
w miejscowościach Janówek, Wierzchowiska Pierwsze oraz Majdan Kozic Górnych - przy remizach OSP.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Piaski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000549105

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Lubelska 77

1.5.2.) Miejscowość: Piaski

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-050

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@piaski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.piaski.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://umpiaski.bip.lubelskie.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zapewnienie posiłku uczestnikom zajęć w świetlicach środowiskowych zlokalizowanych
w miejscowościach Janówek, Wierzchowiska Pierwsze oraz Majdan Kozic Górnych - przy remizach OSP.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d6d8441b-43cc-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00438367

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

„ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE W GMINIE PIASKI” realizowanego przez Gminę Piaski w partnerstwie z Fundacją Współpracy i Rozwoju INCEPTUM, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 11. Włączenie społeczne Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00376523/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Ir.271.32.2022.KŁ

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie posiłku uczestnikom zajęć (łącznie 75 osób) w świetlicach środowiskowych zlokalizowanych w remizach OSP w miejscowościach: Janówek, Wierzchowiska Pierwsze oraz Majdan Kozic Górnych wraz z dostawą przez 5 dni w tygodniu, w ramach projektu „ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE W GMINIE PIASKI” realizowanego przez Gminę Piaski w partnerstwie z Fundacją Współpracy i Rozwoju INCEPTUM, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 11. Włączenie społeczne Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Zamówienie obejmuje przygotowanie i dostawę 75 zestawów posiłków składających się z:
1) kanapki z pieczywa mieszanego o gramaturze 80-90g, (w tym min. 40% pieczywa ciemnego)
z masłem o zawartości tłuszczu min. 82% (20g) oraz dodatkami (do wyboru):
a. wędlina o zawartości mięsa min 80% i gramaturze 50g;
b. ser żółty 50g;
c. ser biały półtłusty (40-50g);
d. pasty kanapkowe 70g;
Ser żółty lub biały nie częściej niż 1 raz w tygodniu. Do kanapki należy dodać min. 60g warzyw sezonowych (rzodkiewka, pomidor, ogórek lub inne).
2) do każdego zestawu należy dodać: 100g owoców (różnicowane w zależności od sezonu) lub jogurt owocowy o gramaturze 150g oraz naturalną wodę mineralną niegazowaną o pojemności 0,5 litra lub sok w kartoniku o pojemności 200 ml.
3) w gestii Wykonawcy jest dostarczenie posiłków osobno zapakowanych dla każdego uczestnika,
4) posiłki powinny spełniać warunki określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, sporządzone z pełnowartościowych, świeżych artykułów spożywczych, posiadających aktualne terminy ważności, wg wymogów sztuki kulinarnej
i sanitarnej,
5) dostawa posiłków do świetlicy odbywać się będzie środkiem transportu wykonawcy i na jego koszt. Przygotowanie i transport musi odbywać się w warunkach zgodnych z wymaganiami sanitarno – epidemiologicznymi, pojazdem dopuszczonym do transportu posiłków przez SANEPID.

4.5.3.) Główny kod CPV: 55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 10,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 15,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 10,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Catering Kogucik Przemysław Gołębiowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 061399569

7.3.3) Ulica: ul. Abramowicka 30

7.3.4) Miejscowość: Lublin

7.3.5) Kod pocztowy: 20-442

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 10,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-30

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

cena najkorzystniejszej oferty: 10,00 złotych brutto za jeden zestaw

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.