eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piaski › "Zapewnienie posiłku uczestnikom zajęć w świetlicach środowiskowych zlokalizowanych w miejscowościach Janówek, Wierzchowiska Pierwsze oraz Majdan Kozic Górnych - przy remizach OSP."Ogłoszenie z dnia 2022-10-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Zapewnienie posiłku uczestnikom zajęć w świetlicach środowiskowych zlokalizowanych
w miejscowościach Janówek, Wierzchowiska Pierwsze oraz Majdan Kozic Górnych - przy remizach OSP.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Piaski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000549105

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Lubelska 77

1.5.2.) Miejscowość: Piaski

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-050

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@piaski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.piaski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zapewnienie posiłku uczestnikom zajęć w świetlicach środowiskowych zlokalizowanych
w miejscowościach Janówek, Wierzchowiska Pierwsze oraz Majdan Kozic Górnych - przy remizach OSP.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d6d8441b-43cc-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00376523

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE W GMINIE PIASKI” realizowanego przez Gminę Piaski w partnerstwie z Fundacją Współpracy i Rozwoju INCEPTUM, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 11. Włączenie społeczne Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://umpiaski.bip.lubelskie.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl,
https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami
odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem miniPortalu, który
dostępny jest pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAP dostępnego pod adresem
https://epuap.gov.pl/wps/portal/ (dane odbiorcy: Gmina Piaski, adres skrzynki ePUAP:
/UMPiaski/SkrytkaESP) oraz poczty elektronicznej (email: przetargi@piaski.pl).
2. Zamawiający upoważnia przewodniczącej komisji przetargowej Panią Katarzynę Ładosz do kontaktu
z Wykonawcami za pośrednictwem email: przetargi@piaski.pl.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących
formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularz do
komunikacji”
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu opisane
zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej
platformy usług administracji publicznej (ePUAP)
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy „Formularz
do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularz do komunikacji” wynosi 150
MB.
6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopi dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę
przekazania ich do ePUAP.
7. Zamawiający przekazuje link w SWZ
oraz ID postępowania. Dane postępowania można wyszukać również na liście wszystkich postępowań
w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej Postępowania.
B. SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI (NIE DOTYCZY
SKŁADANIA OFERT)
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w
szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji (innych
niż oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do
komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej
korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się
numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).
2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej,
email przetargi@piaski.pl.
3. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do
komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów
elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres email.
4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U.
z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r.
w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Ir.271.32.2022.KŁ

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie posiłku uczestnikom zajęć (łącznie 75 osób) w świetlicach środowiskowych zlokalizowanych w remizach OSP w miejscowościach: Janówek, Wierzchowiska Pierwsze oraz Majdan Kozic Górnych wraz z dostawą przez 5 dni w tygodniu, w ramach projektu „ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE W GMINIE PIASKI” realizowanego przez Gminę Piaski w partnerstwie z Fundacją Współpracy i Rozwoju INCEPTUM, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 11. Włączenie społeczne Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Zamówienie obejmuje przygotowanie i dostawę 75 zestawów posiłków składających się z:
1) kanapki z pieczywa mieszanego o gramaturze 80-90g, (w tym min. 40% pieczywa ciemnego)
z masłem o zawartości tłuszczu min. 82% (20g) oraz dodatkami (do wyboru):
a. wędlina o zawartości mięsa min 80% i gramaturze 50g;
b. ser żółty 50g;
c. ser biały półtłusty (40-50g);
d. pasty kanapkowe 70g;
Ser żółty lub biały nie częściej niż 1 raz w tygodniu. Do kanapki należy dodać min. 60g warzyw sezonowych (rzodkiewka, pomidor, ogórek lub inne).
2) do każdego zestawu należy dodać: 100g owoców (różnicowane w zależności od sezonu) lub jogurt owocowy o gramaturze 150g oraz naturalną wodę mineralną niegazowaną o pojemności 0,5 litra lub sok w kartoniku o pojemności 200 ml.
3) w gestii Wykonawcy jest dostarczenie posiłków osobno zapakowanych dla każdego uczestnika,
4) posiłki powinny spełniać warunki określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, sporządzone z pełnowartościowych, świeżych artykułów spożywczych, posiadających aktualne terminy ważności, wg wymogów sztuki kulinarnej
i sanitarnej,
5) dostawa posiłków do świetlicy odbywać się będzie środkiem transportu wykonawcy i na jego koszt. Przygotowanie i transport musi odbywać się w warunkach zgodnych z wymaganiami sanitarno – epidemiologicznymi, pojazdem dopuszczonym do transportu posiłków przez SANEPID.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość - Aspekt społeczny

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić za zgodą stron w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy – pod rygorem
nieważności.
2. Zmiany postanowień zawartej umowy są dopuszczalne w zakresie:
a) terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia „siły wyższej”,
b) warunków płatności w przypadku zmiany:
- stawki podatku od towarów i usług,
w sytuacji, jeżeli Zleceniodawca udowodni wpływ tych zmian na koszty wykonywania Umowy,
c) zmiany przepisów prawnych, w oparciu, o które realizowane jest zamówienie,
3. Zmiana wynagrodzenia dotyczy tylko tej części, która pozostała do wykonania i nie może przekroczyć łącznie 5%
wartości Umowy pozostałej do wykonania.
4. Zmiany do Umowy następują na pisemny wniosek jednej

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-12 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-12 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.